X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6394
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
Kamilli Ber
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego
- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, CEN Koszalin
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

VIII/IX 2009

- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, Planu Doskonalenia Nauczycieli, regulaminów.

IX – X 2009

Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej i artystycznej

Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej i artystycznej twórczości dziecięcej
XI 2009 – XII 2010
- Zbiorek opowiadań, wierszyków pt.: „Poezja przedszkolaka”
- Album prac plastycznych

Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja
VIII 2010, VIII 2011
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla dzieci i rodziców przedszkola.
- Opracowanie arkusza obserwacji dziecka 6-cio letniego.
- Opracowanie okolicznościowych dyplomów.
- Opracowanie broszury promującej Przedszkole Nr 10.
- Opracowanie gazetki przedszkolnej pt.: „Uszatkowe wiadomości”.
- Przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych.
- Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera.
- Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.

IX 2009 – V 2012
- Opracowane materiały
- Scenariusze
- Prezentacje multimedialne
- Opracowane numery gazetek przedszkolnych
- Potwierdzenia
- Programy komputerowe

Przygotowanie materiałów i umieszczenie ich na stronach internetowych.

- Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową.
- Opracowanie scenariuszy, artykułów.

IX 2009 – V 2012

- Publikacja na stronie internetowej
- Publikacja scenariuszy, artykułu


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz rady pedagogicznej.

- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
- Uczestnictwo w międzyszkolnym zespole przedmiotowym.
- Przeprowadzenie rady szkoleniowej.
- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez, itp.
- Zamieszenie publikacji na stronach internetowych dla nauczycieli
- Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli

IX 2009 – V 2012

- Protokół Rady Pedagogicznej
- Sprawozdania
- Potwierdzenie wykonania
- Opracowane materiały
- Zaświadczenia

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
IX 2009 – V 2012
- Scenariusze zajęć
- Potwierdzenie wykonania – zapis w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiedni z oświatą, pomocą społeczną lub postępowania w sprawach nieletnich.

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Tworzę razem z Misiem Uszatkiem”.

Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „Tworzę razem z Misiem Uszatkiem”.
X 2009 – VI 2010
X 2010 – VI 2011

- Opracowany program
- Sprawozdanie z realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 4 d
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Ukończenie kursu, który umożliwi prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

IX 2009 – V 2012
Zaświadczenie, certyfikat


§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Przygotowanie i udział dzieci w różnych akcjach charytatywnych.
- Udział wychowanków w akcji „Sprzątanie świata”.
- Przygotowanie oraz udział dzieci w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- Współuczestnictwo w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.
- Udział w akcji zbiórki żywności dla zwierząt z schroniska

IX 2009, IX 2010, IX 2011
I 2010, I 2011, I 2012
XI 2009, XI 2010, XI 2011
XII 2009 - I 2010, XII

- Gazetka przedszkolna
- Kronika Przedszkolna
- Prasa lokalna
- Strona internetowa przedszkola
- Podziękowania

Podjęcie działań rozbudzających zainteresowania czytelnicze i plastyczne dzieci przy współpracy z Miejską Biblioteką w Koszalinie.

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom
IX 2009 – V 2012
- Gazetka przedszkola
- Scenariusze zajęć

Przygotowanie dzieci do różnych konkursów.
Udział dzieci w konkursach
IX 2009 – V 2012
Dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt. 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

- Uczestnictwo w kursach metodycznych mających na celu doskonalenie umiejętności diagnozowania i opisywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Analiza przypadku dziecka mającego trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
- Analiza przypadku dziecka nadpobudliwego

X 2009 – V 2012
X 2009 – VI 2010
X 2010 – VI 2011

- Zaświadczenie
- Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.