X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6341
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr inż. Dorota Janicka
Nauczyciel mianowany
Przedszkole Manieczki
Oddział Przedszkole Iłówiec

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

Wstęp

Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Określa to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 8 ust. 2 pkt. 1 - 5).

Cele stażu:

1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy Przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją(§8, ust.2, pkt1)

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

Doskonalenie własnego warsztatu pracy -Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych
-Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną Okres stażu

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

Dziennik lektur

Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych
Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach, przeglądzie Małych Form Scenicznych Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
Zbieranie materiałów
Włączenie do pomocy rodziców
Próby, ćwiczenia Wg. kalendarza imprez przez okres stażu Zdjęcia scenariusze
Kronika przedszkolna
Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy z dziećmi Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez stosowanie metod opracowanych przez
Dr Paula Dennisona Okres stażu Karty ćwiczeń
Opracowanie regulaminu konkursu matematycznego Opracowanie i przygotowanie kart pracy dla dzieci 2009/2010r Regulamin konkursu, karty pracy
Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola Opracowanie ankiet dla rodziców, nauczycieli oraz analiza i podsumowanie Okres stażu Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja planu Analiza przebiegu pracy, samoocena, autorefleksja VIII 2010/11 Sprawozdanie potwierdzone przez Dyrektora

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§8 ust.2 pkt2)

Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej -Opracowanie materiałów dla rodziców, podziękowań, dyplomów, zaproszeń
-Przygotowanie materiałów na gazetki ścienne
-Opracowania materiałów na gazetkę dla Rodziców
-Opracowanie dokumentów np. Planów miesięcznych
-Uczestniczenie w pracach zespołu ds. mierzenia jakości-opracowanie ankiet Okres stażu Potwierdzenia Dyrektora
Publikacje na stronie internetowej -Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej
-Opublikowanie scenariuszy zajęć XI 09r.

Okres stażu Potwierdzenie

Potwierdzenie
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej -Opracowanie scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych
-Korzystanie z zasobów sieci internetowej instytucji oświatowych i innych mających związek z oświatą Okres stażu Scenariusze

Wykaz stron

Czytanie prasy i literatury pedagogicznej
-Studiowanie literatury pedagogicznej- czasopism, książek dot. pracy dydaktyczno-wychowawczej
zgromadzonej w biblioteczce przedszkolnej i Bibliotece Pedagogicznej Okres stażu Dzienniczek lektur
Redagowanie i wydawanie gazetki dla Rodziców Umieszczanie: -ciekawych artykułów na różne tematy( np. dojrzałość szkolna, kinezjologia edukacyjna, ekologia)
-informacji dot. pracy rocznej przedszkola, terminarza imprez i uroczystości przedszkolnych, porad logopedycznych Okres stażu Artykuły z gazetek

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§8,ust.2pkt3)

Wymiana doświadczeń na radach Pedagogicznych -Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-Przekazywanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń Okres stażu Wpisy w księdze protokołów
Opracowanie materiałów dla rodziców -Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców
-Robienie gazetek dla rodziców Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Pełnienie zadań opiekuna praktyk studenckich -Zapoznanie z pracą i dokumentami w przedszkolu
-Pomoc w przeprowadzeniu zajęć Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8, ust. 2 pkt 4a )

Prowadzenie działań profilaktycznych dot. dzieci z problemami Przeglądanie kart zapisu
dzieci do przedszkola: wstępna diagnoza dzieci z problemami
Okres stażu Karty zgłoszeń
Opracowanie programu
„Z ekologią na ty” Zgromadzenie mat. niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści Okres stażu Program

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8ust.2 pkt4 c)

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego Aktywny udział w kursach doskonalących, warsztatach Okres stażu Potwierdzenia
Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki -Zorganizowanie kiermaszu z pracami wykonanymi przez dzieci
-Współpraca z rodzicami-sponsorami Okres stażu Potwierdzenia
Dyrektora
Zdjęcia
Kronika przedszkolna
Prowadzenie spotkań z Rodzicami Organizowanie zebrań
metodami aktywizującymi np. z kinezjologii edukacyjnej Okres stażu Protokoły zebrań
Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców Zorganizowanie spotkania z pedagogiem, logopedą Okres stażu w miarę potrzeb Protokoły zebrań
Organizowanie imprez i przedstawień przedszkolnych, wycieczek
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach i PMFS

Organizowanie uroczystego obchodzenia urodzin Dzieci - Opracowanie scenariuszy i prowadzenie imprez przedszkolnych
-Przygotowanie dzieci do imprez , konkursów
-Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizacji imprez
-Opieka nad dziećmi w czasie wycieczek
-Przygotowanie dzieci do konkursów, PMFS
-Przygotowanie dla dzieci uroczystego dnia ”Królowa, Król dnia”-dyplomiki Okres stażu Scenariusze
Kronika przedszkolna
Karta wycieczki
Dyplomiki

Promowanie przedszkola w środowisku -Zamieszczanie w prasie lokalnej zdjęć i informacji z imprez przedszkolnych
-Zorganizowanie „ Dnia Babci i Dziadka” dla społeczności wiejskiej
-Zorganizowanie przedstawienia dla podopiecznych z PDPS w Psarskim Okres stażu Artykuły zdjęcia w gazetach śremskich
Kronika przedszkolna
Uczestnictwo w akcji
„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” oraz
„Cała Polska czyta dzieciom” -Sprzątanie terenu wokół przedszkola
-Codzienne czytanie dzieciom bajek przez nauczyciela oraz zaproszonych gości, rodziców Okres stażu Zdjęcia
Kronika przedszkolna

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust.2pkt4e)

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy Zgłoszenie potrzeb osób będących w trudnej sytuacji materialnej Okres stażu zgodnie z potrzebami Potwierdzenie dyrektora
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Iłówcu -Zapraszanie na Uroczystości przedszkolne
-Współorganizowanie:
„Pożegnanie lata”, „Pożegnania zimy”-wykonanie ekologicznej Marzanny ,
„Dnia Pluszowego Misia”, „Dnia Niezapominajki”,
„Dzień Dziecka”
-Współorganizowanie konkursów
-Wizyty w szkole-uczestniczenie w imprezach szkolnych
-Współuczestniczenie w akcji zbierania zużytych baterii i „Góra grosza”
-Wspólne uczestniczenie w koncertach, wycieczkach
-Zorganizowanie nauczania języka angielskiego
dla dzieci przedszkolnych prowadzonego przez nauczyciela ze szkoły
-Możliwość korzystania z Sali gimnastycznej i komputerowej

Okres stażu Scenariusze uroczystości
Zdjęcia
Wzmianki w śremskiej prasie

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie -Pełnienie roli łącznika przedszkola z Poradnią
-Kierowanie dzieci na badania Okres stażu na bieżąco zgodnie z potrzebami potwierdzenie
Współpraca z Policją w Brodnicy Zapraszanie przedstawiciela policji na pogadanki do przedszkola Okres stażu Zdjęcia w kronice przedszkolnej
Współpraca ze specjalistami Uczestniczenie dzieci w zajęciach nieodpłatnych z: Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
-logopedą, pedagogiem, katechetą, pielęgniarką
odpłatnych: rytmika,
Współpraca z Centrum Edukacji ATUT Udział w szkoleniach organizowanych przez CE ATUT Okres stażu Potwierdzenia
Współpraca z Sanepidem
w Śremie -Udział w akcji „Moje dziecko idzie do szkoły”-promowanie zdrowego żywienia
-Udział w szkoleniach
-Udział w projekcie:
„Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy” Okres stażu Zapisy w protokolarzu zebrań z Rodzicami
Zaświadczenie

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8ust.2pkt4f)

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego” Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową XI 09r. Publikacje na stronie internetowej
Opublikowanie scenariuszy zajęć np. dot. ekologii Opracowanie scenariuszy Okres stażu Publikacje scenariuszy
Pozyskiwanie sponsorów i rodziców do zaspokojenia potrzeb przedszkola Drobne naprawy
Pomoc materialna i finansowa Okres stażu
Na bieżąco Zdjęcia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 8 ust. 2 pkt 5 )

Opis dwóch przypadków Nazwa problemu
Krótka charakterystyka problemu
Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe Okres stażu Opis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.