X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6302
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: mgr Katarzyna Makowiak – Burek - nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Poniższy plan rozwoju zawodowego opracowany został z uwzględnieniem zakresu wymagań egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia awansu zawodowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan ten obejmuje realizację zaplanowanych działań na okres stażu – 2 lat i 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2012 r.

Zasoby własne:

1. Wykształcenie:
-mgr języka rosyjskiego – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku,
-Studia podyplomowe – Informatyka w szkole – Politechnika Koszalińska,
-Kurs kwalifikacyjny z Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

2. Formy doskonalenia
-„Aktywizujące metody w pracy z grupą w oparciu o pedagogikę zabawy” – warsztaty,
-„MD1 i MD2 Administrowanie szkolną pracownią internetową” – kurs,
-„Jak stworzyć program własny / innowację pedagogiczną? – szkolenie,
-„Tworzenie stron www – kurs podstawowy” – szkolenie,
-Zadania i obowiązki opiekuna stażu” – szkolenie,
-„Reagowanie na agresję” – szkolenie,
-„Witraż” – warsztaty twórcze,
-„Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych” – szkolenie,
-„Śpiew, taniec, grafika, linoryt, wiersze – warsztaty dla aktywnych nauczycieli” – szkolenie.

Cele:
1. Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych
2. Podniesienie jakości pracy szkoły
3. Zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 8, ust.1, pkt.1.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza aktów prawnych dotyczących systemu oświaty i awansu zawodowego nauczycieli na stronach Internetowych (rozp. MENiS z 4 grudnia 2004 r., rozp. MEN z 7 listopada 2007 r., KN) oraz inf. na stronie Internetowej CEN-u w Koszalinie (ew. zmiany).
IX 2009 r.
Znajomość procedury awansu zawodowego.

2. Praca w zespole wychowawczym świetlicy.
a) Opracowanie planów pracy dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.
Każdego roku trwania stażu.
Plany pracy.
b) Uaktualnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2009-10”.
IX 2009 r. i w razie potrzeb w kolejnych latach.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2009-10.
c) Współpraca z nauczycielami świetlicy przy redagowaniu gazetki świetlicowej pt. „Świetlik”.
Co drugi miesiąc w każdym roku stażu.
Egzemplarz gazetki „Świetlik”.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy.
a) Przygotowanie za pomocą komputera planu rozwoju zawodowego.
IX 2009 r.
Plan rozwoju zawodowego.
b) Dokumentowanie przebiegu stażu.
Przez cały okres trwania stażu.
Sprawozdania.
c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
III rok stażu.
Sprawozdanie.
d) Wykonywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań, plakatów, ogłoszeń oraz ulotek dla szkoły i świetlicy z wykorzystaniem programów graficznych, np. CorelDRAW i in.
W razie potrzeb.
Przykładowe prace.
e) Wykonywanie i kompletowanie pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy.
Przez cały okres trwania stażu.
Przykładowe pomoce.
f) Opracowywanie dokumentacji szkolnej.
W razie potrzeb.
Dokumentacja.
g) Wykonywanie przy użyciu komputera dekoracji świetlicowych z okazji świąt, imprez i uroczystości szkolnych.
Przez cały okres trwania stażu.
Zdjęcia.
h) Gromadzenie zdjęć świetlicowych i przekazywanie ich administratorowi strony Internetowej szkoły w celu jej uaktualniania.
Przez cały okres trwania stażu.
Zdjęcia, http://www.sp18koszalin.pl /.
i) Opracowywanie merytoryczne i plastyczne ściennej gabloty świetlicowej.
Przez cały okres trwania stażu.
Zdjęcia.
j) Opracowywanie oraz tworzenie we współpracy z dziećmi materiałów dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach.
Przez cały okres trwania stażu.
Przykładowe materiały.

4. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie.
a) Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego (portal edukacyjny).
IX 2009 r.
Portal edukacyjny.
b) Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie świetlicy szkolnej.
IX 2009 r.
http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl / - wydruk strony.
c) Publikacja w Internecie wybranych scenariuszy imprez bądź zajęć.
Rok szkolny 2009-10, 2010-2011.
Wydruk strony internetowej.
d) Zamieszczenie kolorowanek i in. rysunków na stronie świetlicy.
W razie potrzeb.
http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl / - wydruk strony.
e) Uaktualnianie strony Internetowej stworzonej dla świetlicy przy SP 18 w Koszalinie.
W razie potrzeb.
http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl / - wydruk strony.
f) Stworzenie odnośnika ze strony świetlicy do strony Internetowej szkoły.
IX 2009 r.
- wydruk strony.
g) Wykorzystywanie własnej strony Internetowej stworzonej na potrzeby świetlicy szkolnej w celu prowadzenia zajęć Kółka komputerowego dla klas I – III.
Przez cały okres trwania stażu.
http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl /- wydruk strony.
h) Kontaktowanie się z mediami w ramach pełnienia funkcji łącznika z mediami za pomocą poczty e-mailowej świetlicy.
W razie potrzeb.
swielica.szkolna.sp18@wp.pl - wydruk strony.
i) Korzystanie z Internetu , encyklopedii multimedialnych w poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu informacji przydatnych w pracy oraz dotyczących awansu zawodowego.
Przez cały okres trwania stażu.
Notatki własne.
j) Redagowanie notatek o imprezach odbywających się w szkole i świetlicy w celu przesłania ich drogę e-mailową poszczególnym mediom.
W razie potrzeb.
swielica.szkolna.sp18@wp.pl - wydruk strony.
k) Wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych oraz gier komputerowych w świetlicy.
Przez cały okres trwania stażu.
l) Wykorzystywanie przez uczniów kolorowanek i in. rysunków zamieszczonych na stronie Internetowej świetlicy.
Przez cały okres trwania stażu.
http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl / - wydruk strony.

5. Wdrażanie nowoczesnych metod pracy dydaktycznej.
Korzystanie z programów i encyklopedii multimedialnych podczas zajęć z dziećmi z użyciem sprzętu komputerowego, typu: drukarka, skaner, kserokopiarka.
Przez cały okres trwania stażu.

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły - § 8, ust.1, pkt.2.

1. Organizowanie imprez, uroczystości, konkursów i kiermaszów.
a) Gromadzenie interesujących scenariuszy, opracowywanie ich i przygotowywanie zgodnie z planem pracy szkoły i świetlicy.
Zgodnie z planem pracy świetlicy i szkoły.
Przykładowe scenariusze.
b) Zachęcanie uczniów do organizowania imprez szkolnych np. na rzecz potrzebujących, np., „Światowy Tydzień Zwierząt”.
IX, X każdego roku trwania stażu.
c) W ramach uczestniczenia w zespole ds. dekoracji szkoły zajmowanie się dekoracją na uroczystości szkolne.
Zgodnie z planem pracy szkoły.
d) Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizowaniu imprez szkolnych, np.„Ciasteczkowe andrzejki z wróżbami”.
Zgodnie z planem pracy szkoły.
e) Zorganizowanie imprezy świetlicowej z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
XI 2009 r.
Zdjęcia, notatka na stronie Internetowej.
f) Rozpropagowanie akcji zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska.
IX, X 2009 r.

2. Współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
a) Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
W razie potrzeb.
b) Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami (jeżeli takie są) uczniów uczęszczających do świetlicy, pomoc dzieciom z dysfunkcjami w czasie pracy w świetlicy.
Na bieżąco.

3. Współpraca z nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o awans na nauczyciela mianowanego – pełnienie funkcji opiekuna stażu.
a) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
Rok szkolny 2009/2010, rok szkolny 2010/2011.
b) Udostępnianie do przeanalizowania, bądź wykorzystania własnych scenariuszy zajęć.
Rok szkolny 2009/2010, rok szkolny 2010/2011.
Przykładowe scenariusze.
c) Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego.
Maj 2011.
Projekt oceny.
d) Pomoc przy pisaniu sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.
I 2010, VI 2010, I 2011, VI 2011.
Przykładowe sprawozdanie.
e) Współprowadzenie zajęć, obserwacja, omawianie zajęć.
Rok szkolny 2009/2010, rok szkolny 2010/2011.
Notatki własne.

4. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów ze świetlicy.
Analiza i ocena efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej w formie sprawozdania – „Moje ulubione zajęcia świetlicowe”.
Na koniec I roku stażu
Ankieta, analiza, sprawozdanie.

5. Aktywny udział w pracach zespołu ds. promocji zdrowia.
a) Współpraca z członkami zespołu.
Rok szkolny 2009/2010.
Notatki na stronie Internetowej szkoły http://www.sp18koszalin.pl / .
b) Podejmowanie działań zawartych w planie, np. Dzień z marchewką, Dzień z jabłkiem.
c) Współtworzenie planu pracy zespołu.

6. Realizowanie własnego Programu autorskiego kółka komputerowego dla klas I – III.
Opracowanie i wdrożenie Programu autorskiego Kółka komputerowego dla klas I – III.
IX 2010 r., VI 2011 r.
Program autorski Kółka komputerowego dla klas I – III.
Prowadzenie Kroniki Świetlicy.

7. Opracowanie i prowadzenie Kroniki Świetlicy.
Na bieżąco w czasie trwania stażu.
Kronika Świetlicy.

8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.
a) Organizowanie wycieczek do wybranej instytucji, np.:
Przedszkola nr 15
Filii Biblioteki Publicznej,
Komendy Policji,
Straży Granicznej,
Poczty Polskiej,
Muzeum Regionalnego,
Muzeum Wody.
Rok szkolny 2009/2010, rok szkolny 2010/2011, rok szkolny 2011/2012.
Notatki na stronie Internetowej szkoły http://www.sp18koszalin.pl / .
b) Uczestniczenie w lekcjach muzealnych.
c) Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi z w/w instytucji.

9. Wspieranie nauczycieli pomocą informatyczną, plastyczną i dydakt. - opiek. - wych.
a) Wykonywanie dekoracji, bądź ich elementów.
W zależności od potrzeb przez cały okres stażu.
b) Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie obsługi komputera.
c) Udostępnianie własnych materiałów dydakt. - opiek. - wych., pomysłów dotyczących pracy.

10. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Niemicy.
Organizowanie edukacyjnych spotkań podczas wizyty w Warsztacie Papieru Czerpanego w Szkole Podstawowej w Niemicy.
II semestr 2010, II semestr 2011, I semestr 2012.
Sprawozdanie, notatka na stronach internetowych.

11.Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
a) Prowadzenie zajęć w zespole wyrównawczym dla uczniów klas I.
Jeśli zajdzie potrzeba, to w: II sem. każdego roku stażu.
Zapisy w dziennikach zajęć wyrównawczych
b) Nakłanianie do pomocy koleżeńskiej innych uczniów.
Przez cały okres stażu.
c) Niesienie pomocy w nauce podczas codziennego odrabiania lekcji w świetlicy szkolnej.
W razie potrzeb.

12. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
a) Prowadzenie wymiany informacji z rodzicami uczniów ze świetlicy.
W razie potrzeb.
Zapisy w dzienniku zajęć wychowawczych
b) Organizowanie spotkań z rodzicami z cyklu „Rodzice jako eksperci”.
Zgodnie z planem pracy świetlicy w czasie trwania stażu.

13. Uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach.
Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach typu: WOŚP, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata.
Zgodnie z Planem pracy szkoły w czasie trwania stażu.

14. Udoskonalenie jakości pracy szkoły.
Pozyskiwanie sponsorów na cele świetlicowe i szkolne.
W zależności od potrzeb i możliwości.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz poniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż - § 8, ust.1, pkt.3.

1. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zewnętrznym.
a) Udział w organizowanych przez CEN w Koszalinie formach doskonalenia zawodowego, typu: kursy, szkolenia, warsztaty dotyczące poszerzenia wiedzy dydakt.-opiek.-wych. oraz informatycznej.
Zgodnie z planem CEN.
Zaświadczenia.
b) Wdrażanie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas szkoleń.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydakt.-opiek.-wych.
a) Udział w radach pedagogicznych organizowanych w szkole.
Zgodnie z planem pracy szkoły.
Notatki własne.
b) Udział w warsztatach organizowanych przez pedagoga szkoły.
c) Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej, zapoznawanie się i aktualizowanie zmian w dokumentacji szkolnej.
d) Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów.

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, poszukiwanie rozwiązań.
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo – wychowawczej.
Na bieżąco.
Notatki własne.

4. Przygotowanie „Mini poradnika dla rodziców”.
a) Zbieranie informacji z publikacji i prasy pedagogicznej.
W zależności od potrzeb.
„Mini poradnik dla rodziców”,
b) Przygotowywanie pozycji pedagogicznych.
c) Prezentowanie ciekawych rozwiązań wychowawczych do wykorzystania w kontaktach z dziećmi i zamieszczanie ich na gazetce ściennej przy świetlicy szkolnej.

5. Pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
a) Urządzenie Klubu „U Zdrowiutkich Świetliczaków”.
Rok szkolny 2009/2010.
Notatka na stronie Internetowej świetlicy http://swietlicasp18.koszalin.eu.interia.pl /
b) Organizowanie cyklicznych spotkań przyrządzania zdrowych dań.
c) Mobilizacja uczniów do zdrowego odżywiania się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.