X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6286
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Jacek Słomski
Nauczyciel informatyki, techniki i matematyki
w Szkole Podstawowej w Żurowej
Ubiegający się o status zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.

Zagadnienia organizacyjne

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego sierpień/
wrzesień 2009
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie materiałów i dokumentów cały okres stażu
- Potwierdzenia
- Zaświadczenia,
- Opracowane materiały
- Zdjęcia
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2011
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego

- Podjęcie studiów podyplomowych: „Matematyka”
cały okres stażu

październik 2010

- Zaświadczenia o ukończeniu kursów
- Poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
- Dyplom ukończenia studiów
Wspieranie uczniów w procesie nauczania.
- Prowadzenie konsultacji przedmiotowych. okres stażu
- potwierdzenie dyrektora.
Prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu klas szóstych.
- Prowadzenie zajęć. rok szk. 2009/2010
- potwierdzenie dyrektora..
Opracowanie wyników próbnego sprawdzianu dla klas szóstych.
- Przygotowanie sprawozdania. rok szk. 2009/2010
- potwierdzenie dyrektora.
Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
- Przeprowadzenie konkursów.
- Przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowej. okres stażu
- dokumentacja z przeprowadzonych konkursów.
Opieka nad samorządem szkolnym
- Praca z samorządem wg. przyjętego planu
- Umieszczanie informacji i ogłoszeń Samorządu Szkolnego Rok szkolny 2009/2010
- potwierdzenie dyrektora.
- Plan pracy samorządu w roku szk. 2009/2010
Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez szkolnych i środowiskowych

Pomoc przy organizacji:
- Uroczystości szkolnych (dzień nauczyciela i inne)
- Pikniku rodzinnego
- Zakończeniu klas szóstych
- Uroczystości nadania imienia naszej szkole
okres stażu
- potwierdzenie dyrektora
- zdjecia
- Szkolna strona WWW.
Integrowanie zespołu
klasowego poprzez organizacje imprez i wycieczek szkolnych.
Zorganizowanie:
- wycieczki,
- organizacja andrzejek
- wigilii klasowej
- zabawy na zakończenie nauki w klasie szóstej.
na bieżąco
- plan wycieczki,
- zdjęcia.
Opieka nad pracownią informatyczną Dbanie o poprawne działanie sieci komputerowej, wystrój pracowni w miarę potrzeb na bieżąco. potwierdzenie dyrektora.


§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
- Wykorzystywanie komputera do wykonywania pomocy do lekcji. okres stażu
- przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
- Wykorzystanie programów komputerowych na lekcji matematyki, techniki okres stażu
- scenariusze zajęć.
Wykorzystanie programów Word, Excel do pracy wychowawczej, obliczanie średnich; frekwencji, przygotowywania informacji na zabrania z rodzicami
- Wykonanie tabel, zestawień wykresów wg. potrzeb
- przykłady wykorzystania programów komputerowych w pracy wychowawczej.

Promocja Szkoły.
- Prowadzenie, modernizacja szkolnej strony WWW. okres stażu
- szkolna strona WWW.


§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Przygotowanie szkolenia Rady pedagogicznej
- Przeprowadzenie szkolenia „Młodzież i zagrożenia internetowe – jak mądrze interweniować” styczeń 2010
- potwierdzenie dyrektora
Pomoc w komputerowym opracowaniu i drukowaniu świadectw innym nauczycielom
- Dawanie wskazówek,
- Instruktaż obsługi w miarę potrzeb
- potwierdzenie dyrektora,
- oświadczenia nauczycieli
Współpraca z nauczycielami Szkoły przy wykorzystaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktycznych.
- Konsultacje dla nauczycieli korzystających ze sprzętu i oprogramowania pracowni komputerowej. na bieżąco
- oświadczenia nauczycieli.
Prowadzenie szkolenia komputerowego dla nauczycieli
Przygotowanie przeprowadzenie szkolenia:
- ”Wyszukiwanie informacji w internecie’
- „Pokaz multimedialny – tworzenie i wykorzystanie na lekcji” okres stażu
- listy obecności nauczycieli.
Publikacje
- Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej październik 2009
- zrzut z ekranu
Praca w zespole przedmiotowym i zespole dydaktyczno-wychowawczym
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
- Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych cały okres stażu
- poświadczenie Dyrektora
- poświadczenie nauczycieli współpracujących


§8 ust.2.pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie wdrożenie Programu koła matematycznego przygotowującego uczniów klasy szóstej do sprawdzianu po szkole podstawowej.
- Opracowanie programu
- Prowadzenie zajęć w ramach tzw. „godziny karcianej”
wrzesień 2009
rok szk. 2009/20010
- program zajęć
- dziennik zajęć

Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania.
- Modyfikacja programów
- Modyfikowanie treści, sprawdzianów,
- Sporządzenie kart pracy Okres stażu
- Programy nauczania,
- Sprawdziany
- karty pracy


§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom
z problemami.
- Diagnozowanie środowiska ucznia
- Rozmowy z rodzicami
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną
cały okres stażu notatki w dzienniku
Działania na rzecz integracji w zespole klasowym
- Realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym
- Wycieczki ,
- Wyjścia klasowe cały okres stażu
- poświadczenie Dyrektora
- karta wycieczki


§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Praca w Komisji Oświaty przy Radzie Gminy Szerzyny
- Udział w opracowywaniu regulaminów dotyczących funkcjonowania szkół na terenie gminy
- Planowanie i zatwierdzanie budżetu oświaty
- Przedstawianie osiągnięć i potrzeb szkoły na forum Rady Gminy Szerzyny kadencja radnego
- regulaminy
- poświadczenie Dyrektora
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- Sporządzanie opinii o uczniach
- Ralizacja zaleconych ćwiczeń cały okres stażu
- karty obserwacji, opinie
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Uczestnictwo w „Programie przeciwdziałania przemocy” Czas działania programu
- poświadczenie Dyrektora
Współpraca ze służbą zdrowia.
- Konsultacje z pielęgniarką szkolną cały okres stażu
- potwierdzenie pielęgniarki


§8 ust.2.pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Poszerzanie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.
- Samodzielna lektura,
- Udział w szkoleniach w ramach ODN oraz szkoleniowych posiedzeń Rad Pedagogicznych cały okres stażu
- Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
- Poświadczenie Dyrektora
Współpraca z rodzicami.
- Spotkania,
- Dyżury
- Prowadzenie zebrań ,
- Udział w zebraniach
według przyjętego planu spotkań z rodzicami
- Lista obecności na określonym spotkaniu
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
- Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
cały okres stażu
- Analiza przypadku
- Wnioski

Powyższy plan rozwoju może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły


........................................
(podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.