X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6191
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik do uchwały Nr 1/2008
Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Białej Piskiej
z dnia 14 maja 2008 r.

REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Podstawa prawna
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.
2. Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej (tekst jednolity)
3. Konwencja Praw Dziecka
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy samorządu uczniowskiego i ich kompetencje.
III. Tryb przeprowadzania wyborów do zarządu samorządu uczniowskiego.
V. Dokumentacja samorządu uczniowskiego.
VI. Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego.
VII. Zadania samorządu uczniowskiego.
VIII. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne

§1
art. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

§2
art. 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

§3
art. 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez radę samorządu.
art. 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§4
art. 1. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

§5
art. 1. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, szczególnie dotyczących takich praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo do wyboru nauczyciela będącego opiekunem samorządu.

§6
art. 1. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków szczegółowo opisanych w Statucie Szkoły.
art. 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
art. 3. W celu rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.

II. Organy samorządu uczniowskiego i ich kompetencje

§7
art. 1. Organami samorządu są:
a) zebranie wszystkich uczniów szkoły, zwane dalej „walnym zebraniem uczniów”,
b) przewodniczący samorządu uczniowskiego, zwany dalej „przewodniczącym”,
c) Rada samorządu uczniowskiego,
d) Zarząd samorządu, w skład którego wchodzą:
- przewodniczący
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz
- skarbnik
e) Sekcje samorządu:
- porządkowa
- kulturalna
- wolontariatu
- medialna
art. 2. Organy Samorządu zobowiązane są dwa razy w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na ręce rady pedagogicznej.

§8
art. 1. Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

§9
art. 1. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie.

§10
art. 1. Walne zebranie zwoływane jest na wniosek:
a) co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
b) przewodniczącego samorządu,
c) rady samorządu

§11
art. 1. Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków oraz uchwał dotyczących spraw samorządu.
art. 2. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

§12
art. 1. Do kompetencji walnego zebrania uczniów należy:
a) wyrażanie opinii o pracy przewodniczącego i Zarządu Rady,
b) prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań,
c) wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu,
d) uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

§13
art. 1. Do kompetencji przewodniczącego należy:
a) reprezentowanie samorządu wobec rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum,
b) kierowanie pracą samorządu,
c) współdziałanie samorządu z organizacjami działającymi w szkole,
d) przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów,
e) współpraca z dyrektorem i opiekunem samorządu,
f) reprezentowanie samorządu na zewnątrz.

§14
art. 1. Do kompetencji zastępcy przewodniczącego należy:
a) pełnienie obowiązków przewodniczącego podczas jego nieobecności,
b) nadzorowanie prac poszczególnych sekcji,
c) wspieranie przewodniczącego w jego działaniach.

§15
art. 1. Do kompetencji sekretarza należy:
a) protokołowanie zebrań, dostarczenie protokołów osobom zainteresowanym,
b) sprawowanie kontroli nad dokumentacją samorządu,
c) prowadzenie korespondencji,
d) zbieranie pisemnych wniosków uczniów napływających do samorządu.

§16
art. 1. Do kompetencji skarbnika należy:
a) współpraca z przewodniczącym i opiekunem samorządu w sprawach budżetu i finansów samorządu,
b) zajmowanie się funduszami, prowadzenie dokumentacji finansowej i gromadzenie rachunków.

§17
art. 1. Do realizacji swych zadań zarząd i rada samorządu powołuje sekcje.
art. 2. Przewodniczący poszczególnych sekcji są wybierani spośród członków rady w głosowaniu jawnym i tworzą oni swoje 3-4 osobowe zespoły w oparciu o kontakty uczniowskie.
art. 3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzone przez radę samorządu w głosowaniu jawnym.
art. 4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
art. 5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
a) nazwę sekcji,
b) okres jej istnienia,
c) skład osobowy.
art. 6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
art. 7. Do zadań sekcji należy organizowanie działalności, do której została powołana.

§18
art. 1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczących samorządów klasowych wszystkich klas.

§19
art. 1. Zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący lub opiekun samorządu w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
art. 2. Uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§20
art. 1. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
a) zwoływanie walnego zebrania uczniów,
b) opracowanie projektu programu prac samorządu,
art. 2. Rada jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów.
art. 3. Rada ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

§21
art. 1. Członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybiera ogół wszystkich uczniów i nauczycieli w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (4 osoby).

§22
art. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i dyrektora gimnazjum,
b) prowadzenie bieżącej dokumentacji,
c) opracowanie programu prac samorządu.

§23
art. 1. Na czele zarządu stoi przewodniczący.
art. 2. Kolejnymi członkami zarządu są zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

III. Tryb przeprowadzania wyborów do zarządu samorządu uczniowskiego

§24
art. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli klas I-III (po jednej osobie).
art. 2. Osoby biorące udział w pracach komisji nie mogą kandydować w wyborach do zarządu.

§25
art. 1. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów (1 osoba z każdej klasy),
b) przygotowanie wyborów,
c) przeprowadzenie wyborów,
d) obliczanie głosów,
e) sporządzenie protokołu,
f) ogłoszenie wyników wyborów.

§26
art. 1. Wyboru zarządu dokonuje się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
art. 2. Wybory przebiegają w następujący sposób:
a) kandydat powinien zgłosić swoją kandydaturę do komisji wyborczej w określonym przez nią terminie oraz wziąć udział w kampanii wyborczej,
b) kampania wyborcza trwa 1 tydzień przed głosowaniem, prowadzona jest poprzez plakatowanie,
c) na karcie do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie,
d) głosujący oddając głos stawia maksymalnie 4 krzyżyki przy wybranych kandydatach,
e) brak krzyżyka, lub więcej niż 4 krzyżyki powoduje unieważnienie głosu.

V. Dokumentacja samorządu uczniowskiego

§27
art. 1. do dokumentacji samorządu uczniowskiego należą:
1. Regulamin samorządu.
2. Plan pracy samorządu.
2. Zeszyt protokołów.
3. Rozliczenia finansowe.
4. Sprawozdania z działalności samorządu.

VI. Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego

§28
art. 1. Opiekun samorządu:
1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
2. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
3. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami.

VII. Zadania samorządu klasowego

§29
art. 1. W skład samorządu klasowego wchodzą:
a) gospodarz klasy,
b) zastępca gospodarza klasy,
c) skarbnik klasowy.

§30
art. 1. Obowiązkiem gospodarza klasy jest:
a) upominanie osób dyżurujących,
b) sprawdzanie dyżurów,
c) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli,
d) zgłaszanie problemów klasy do wychowawcy.
art. 2. Zastępca gospodarza ma obowiązek:
a) zastępować gospodarza podczas jego nieobecności,
b) ma prawo do pomagania gospodarzowi.
art. 3. Skarbnik ma obowiązek:
a) prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej klasy,
b) pomocy nauczycielowi w zbieraniu składek od uczniów.
VIII. Przepisy końcowe

§31
art. 1. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców z samorządem uczniowskim powinny być rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

§32
art. 1. Każdy członek samorządu uczniowskiego musi uczestniczyć w spotkaniach.
art. 2. Osoba , która nie była na trzech spotkaniach zostaje usunięta z SU.

§33
art. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
art. 2. Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzone przez radę samorządu uczniowskiego.
art. 3. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

§34
art. 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

Przewodniczący SU:
........................................
Marek Kurzątkowski


Opiekun SU:

........................................
Urszula Gromadzka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.