X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6175
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

........................................

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZATRUDNIONEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Sprawozdanie obejmuje głównie działania nauczyciela w okresie stażu
od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2009 roku.


Przede wszystkim chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za okazaną mi pomoc i możliwość dalszego rozwoju zawodowego:

- Dyrekcji ZSO .............
- Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego............
- Dyrekcji Zespołu Szkół Integracyjnych w Białymstoku,
- opiekunowi stażu - p...........,
- p. pedagog:.....................,
- członkom zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych,
- wszystkim nauczycielom, koleżankom i kolegom.
Dzięki ich wsparciu i doświadczeniu mogłam zrealizować postawione sobie zadania, rozszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności, które znacząco udoskonaliły mój warsztat pracy.


Sprawozdanie uwzględnia cztery sfery (organizacyjną, osobistą, dydaktyczną, wychowawczo-opiekuńczą), wg których opracowałam plan rozwoju zawodowego, ale jego układ odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Od początków mojej pracy w szkole byłam zmuszona do organizacji mojego warsztatu pracy. Było to związane z pracą w kilku szkołach jednocześnie. W okresie stażu pracowałam w następujących szkołach:
-od 2003 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących gdzie odbywałam staż na nauczyciela kontraktowego, a następnie na nauczyciela mianowanego;
-w roku szkolnym 2007/2008 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, gdzie uczyłam języka rosyjskiego i uczyłam się pracy z dziećmi i młodzieżą różnymi upośledzeniami;
-od 05.01.2009 w Zespole Szkół Integracyjnych w Białymstoku, gdzie natomiast uczę techniki i od 1.09.2009r. kontynuuję staż.

Podnosząc poziom swoich kwalifikacji we września 2008r. rozpoczęłam studia podyplomowe „Technika z ochroną środowiska” w wymiarze 512 godzin, organizowane przez Katedrę Ochrony Środowiska i Wychowania Fizycznego Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Będąc młodym nauczycielem, który powinien nieustannie dokształcać swój warsztat pracy, wiedzę na temat przedmiotów których naucza i podręczników z których korzysta, na bieżąco śledzę oświatowy rynek wydawniczy. Pragnę wiedzieć jakie nowości ukazują się w dziedzinach, których uczę. Chętnie korzystam też z ofert warsztatów, konferencji czy wykładów organizowanych przez różne wydawnictwa oświatowe. W okresie stażu uczestniczyłam m.in.:
• w forach językowych zorganizowanych przez wydawnictwo WSiP:
 w wykładach:
- „Asertywny nauczyciel i asertywny uczeń, czyli o tym jak pozostać sobą, bronić swoich praw i umiejętnie rozwiązywać konflikty w stale zmieniającej się rzeczywistości szkolnej”, prowadzący: dr Krzysztof Tkaczyk;
- „Inteligencja pedagogiczna. Jak ułatwić sobie pracę i sprawić, żeby efekty przerosły oczekiwania” prowadzący: Łukasz Kuciński;
 w warsztatach:
- „Kształtowanie umiejętności rozumienia mowy na różnych poziomach języka rosyjskiego”, prowadzący: Mirosław Zybert;
- „Projekt – kompleksowa forma kształtowania sprawności językowych na różnych etapach nauczania języka rosyjskiego”, prowadząca: Olena Głuszcz;
- „Co zrobić, by nauka języka rosyjskiego w gimnazjum nie pozostała bez Echa?”, prowadzący: Mirosław Zybert;
• w szkoleniach zorganizowanych we współpracy z wydawnictwami:
- REA - „Realioznawstwo na lekcji języka rosyjskiego”,
- REA - „Wykorzystywanie tekstów obcojęzycznych do rozwijania sprawności językowych” przeprowadzone przez Rozalię Skiba.
- JUKA - „Nauczanie języka rosyjskiego w gimnazjum i szkołach ponad-gimnazjalnych w świetle nowej podstawy programowej”,
- OPERON – „Nowy zestaw edukacyjny do gimnazjum. Oferta Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON do nowej podstawy programowej”.
Na spotkaniach takich przedstawiane nam są dokładniej oferty wydawnicze, przez co można poznać nowe wchodzące na rynek wydawniczy pozycje podręcznikowe. W rezultacie możemy wybrać taki podręcznik, który będzie najlepszy dla naszych uczniów.
Uczestnictwo w wymienionych formach doskonalenia zawodowego pozwoliło mi jako nauczycielowi i wychowawcy poczuć się pewniej, rozwinąć swoje umiejętności dydaktyczne i pedagogiczne. Potwierdziło skuteczność stosowanych przeze mnie metod nauczania oraz wskazało wiele innych atrakcyjnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych, które wykorzystałam w prowadzonych przez siebie zajęciach oraz w innych działaniach ogólnoszkolnych. Wybierając formę i temat warsztatów, w których brałam udział, kierowałam się bieżącymi potrzebami wynikającymi z codziennej pracy z uczniami na lekcjach języka rosyjskiego. Niejednokrotnie przy konstruowaniu scenariusza lekcji czerpałam z pomysłów podsuniętych przez organizatorów warsztatów.
Praca nauczyciela nieodłącznie związania jest z organizowaniem wycieczek, biwaków, obozów. Dlatego uczestnictwo w kursie przygotowującym do opieki nad uczniami na tego rodzaju imprezach uważałam za konieczność. Do tej pory brałam udział w jednodniowych szkolnych wycieczkach Olsztyn – Grunwald, Kadzidłowo – Ruciane Nida -Galindia; Warszawa (Stare Miasto, Łazienki, ZOO, kino Imax); wystawa dinozaurów w Białymstoku, wyjazdy do Teatru im. A.Węgierki w Białymstoku.
Oprócz zewnętrznych form doskonalenia zawodowego biorę czynny udział w wewnątrzszkolnym procesie poszerzania wiedzy i doświadczeń. Brałam udział we wszystkich radach szkoleniowych zorganizowanych na terenie szkoły: „Bezpieczny komputer”, „Wagary – czy to się opłaca”, „Czy frekwencja ma wpływ na wyniki w nauce”, „Prawa i obowiązki ucznia z dysleksją”, „Sposoby opanowywania emocji i poprawnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych”, „Ocenianie ucznia, a formułowanie wymagań edukacyjnych”, „Realizacja podstawy programowej w szkole – zadania i obowiązki”.
Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego, którego zadaniem jest doskonalenie metod pracy z uczniami. Od 2004 roku byłam liderem zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych, do którego należą nauczycielki języka rosyjskiego i nauczyciele języka angielskiego. Corocznie przedstawiam na końcowym posiedzeniu rady pedagogicznej sprawozdanie z działalności zespołu. Praca w zespole samokształceniowym służy:
-diagnozowaniu mojej pracy;
-analizie i korelacji międzyprzedmiotowej;
-badaniu trudności uczniów w nauce i poszukiwaniu metod pomocy w pracy z uczniami;
-poszukiwaniu metod pracy z uczniem słabym i zdolnym;
-wdrażaniu nowych form pracy z uczniami;
-doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
Nasz zespół nie jest liczny (6 osób), toteż wszelkie decyzje podejmujemy wspólnie, pomagamy sobie wzajemnie w konkretnych działaniach, często wymieniamy doświadczenia i uwagi. Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w toku rozmaitych form doskonalenia zawodowego. Na bieżąco rozstrzygamy wszelkie wątpliwości dotyczące naszej codziennej pracy. Wraz z koleżanką – rusycystką napisałam: program naprawczy z języków obcych dla uczniów gimnazjum i „Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia”. Z Zespołem Samokształceniowym zorganizowałam i prowadziłam obchody Europejskiego Dnia Języków dla uczniów szkoły podstawowej, Halloween dla uczniów gimnazjum. Na spotkaniach zespołu wygłosiłam referat: „Jak motywować uczniów do nauki języka obcego”, „Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego”, „Piosenka na lekcji języka obcego”.
Na udoskonalenie mego warsztatu pracy wpłynęła również coroczna działalność w komisji Konkursu Języka Rosyjskiego na etapie szkolnym (w przygotowaniu którego brałam udział), rejonowym i wojewódzkim. Mogłam wówczas skonfrontować swoją wiedzę i sposób oceniania z wiedzą i sposobem oceniania bardziej doświadczonych nauczycieli z innych szkół, nie tylko sokólskich, ale także z rejonu i województwa. W ubiegłym roku szkolnym mój uczeń Patryk zakwalifikował się do etapu rejonowego tego konkursu.
Równie cennym doświadczeniem były obserwacje lekcji przeprowadzanych przez opiekuna stażu. Dzięki życzliwości p. Moniki mogłam jako obserwator w ciągu trzech lat uczestniczyć w wielu jej zajęciach. W trakcie tych lekcji szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na lekcji,
- rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
- zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.
Jeśli chodzi o organizację moich działań dydaktycznych, opierałam je przede wszystkim o podstawę programową, czerpiąc z planów wynikowych publikowanych w książkach dla nauczyciela wydawnictw, z których programów i podręczników korzystałam. Konstruowanie planów nauczania języka rosyjskiego (rozkładów materiału) w poszczególnych klasach konsultowałam zawsze z koleżankami - rusycystkami. Poza tym doświadczenie szkolne nauczyło mnie, że w każdym rozkładzie materiału muszę zarezerwować pewną ilość godzin na trudne do przewidzenia zajęcia, np. dodatkowe powtórzenia, poprawy, imprezy szkolne, wycieczki itp.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W pracy wychowawczej kierowałam się wytycznymi zawartymi w Planie Wychowawczym Szkoły, priorytetami wychowawczymi na dany rok szkolny oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z pracy z uczniami. Swoje działania w tej dziedzinie również konsultowałam na bieżąco z opiekunem stażu. Współpracowałam także z pedagogiem szkolnym.
W swojej pracy starałam się uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Te kwestie podejmowałam na spotkaniach z rodzicami. A przede wszystkim pamiętałam o nich, opracowując corocznie plany wychowawcze i tematykę godzin wychowawczych. Zawsze rezerwowałam w ich rozkładzie czas na zajęcia poświęcone bieżącym sprawom klasy i aktualne problemy nurtujące moich wychowanków. Wspomniane zagadnienia częściowo były przeze mnie podejmowane także na lekcjach języka rosyjskiego. W planach wynikowych uwzględniałam bowiem realizację ścieżek przedmiotowych.
Moje działania podczas odbywania stażu skupiały się wokół:
-współpracy z lokalnymi instytucjami,
-poznania sytuacji rodzinnej wychowanków,
-pedagogizacji rodziców,
-prowadzenia zajęć profilaktycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Organizowałam imprezy i wyjścia klasowe:
-zorganizowałam wyjście ze swoją klasą wychowawczą do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na „Akademię uśmiechu” czyli spotkanie z poetką Ireną Conti di Mauro;
-zorganizowałam spotkanie w szkole dla poszczególnych klas szkoły podstawowej z Żandarmerią Wojskową w Białymstoku w celu zapoznania z ciekawym zawodem;
-zorganizowałam spotkanie uczniów z przedstawicielem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, na którym uczniowie obejrzeli jednostkę, jak również wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń wynikających z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem;
-zorganizowałam wyjście z klasą do Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie zapoznaliśmy się z historią miasta Sokółka, obejrzeliśmy wystawę poświęconą tatarom, przyjrzeliśmy się narzędziom rękodzieła.
Podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, której pracownicy pomagali w diagnozowaniu moich wychowanków oraz przeprowadzali pogadanki na temat higieny i wieku dojrzewania, używek, kontaktów z obcymi i korzystania z Internetu.
Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – mikołajki klasowe, andrzejki, opłatek, bale karnawałowe, dyskoteki, pikniki, wycieczki, wyjścia do kina i teatru itp. Starałam się w miarę możliwości organizacyjnych pomóc w dostępie do tańszych podręczników do języka rosyjskiego i zwolnień lub zniżek z obowiązkowych opłat, jeśli wymagała tego sytuacja finansowa ucznia.
Na godzinach wychowawczych zajęłam się problemem wpływu na użytkownika długotrwałej pracy przy komputerze i o szkodliwym wpływie telewizji na rozwój psychofizyczny dziecka . Wraz z klasą wychowawczą corocznie brałam udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz w akcji sprzątania świata.
W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach czy też odwiedzinach w domu ucznia. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego. Wspólnie z rodzicami co roku zastanawialiśmy się jak zachęcić dziecko do nauki w bardziej efektywny sposób. Ponieważ zaistniała potrzeba pedagogizacji rodziców, na zebraniach klasowych wygłosiłam referat na temat „Jak motywować dzieci do nauki” i zorganizowałam psychozabawę „Moja rodzina w oczach mojego dziecka”. Zawsze byłam do dyspozycji rodziców. Odbywałam wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W dzisiejszych czasach komputer i jego możliwości to niezbędne narzędzie pracy nauczyciela. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniach, studiowanie literatury fachowej, konsultacje z nauczycielem informatyki, wiele godzin spędzonych przy komputerze sprawiły, że w chwili obecnej obsługa tego urządzenia nie stanowi dla mnie problemu.
W swojej pracy wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną. Za pomocą techniki komputerowej przygotowywałam konspekty lekcji, scenariusze uroczystości szkolnych, plany wynikowe, rozkłady materiału, sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne (np. krzyżówki, quizy), ankiety, zestawienia. Przygotowałam i przeprowadziła wśród uczniów ankiety „Moja szkoła – mocne i słabe strony” i „Bezpieczeństwo w szkole”, wyniki których w formie wykresów przedstawiłam na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Pracując w zespole organizacyjnym przy obchodach 40-lecia szkoły i zaprojektowałam komputerowo zaproszenia na tą uroczystość. Przygotowałam zestawy konkursowe do przeprowadzenia w szkole podstawowej i w gimnazjum konkursu wiedzy o ZSO i zaprojektowałam dyplomy ich uczestnikom. Korzystając z techniki komputerowej przygotowałam również plakaty ogłaszające obchody Dnia Rodziny w ZSO. Miałam także stały kontakt z nauczycielem prowadzącym stronę internetową naszej szkoły. Redagowałam informacje i zdjęcia o obchodach Dnia Europejskiego w szkole i o wielu osiągnięciach, imprezach i wycieczkach w jakich brała udział moja klasa wychowawcza.

Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowych przeprowadziłam lekcje w pracowni informatycznej wykorzystując rosyjskie strony: www.online.ru, www.rambler.ru, www.hermitage.ru, www.tretyakov.ru. Na zajęciach w III klasie gimnazjum realizowałam tematy dotyczące sposobów poszukiwania pracy w tym właśnie poprzez Internet. Uczniowie mogli sami sprawdzić jakie ogłoszenia znajdują się na rosyjskich portalach: www.job.ru, www.rdw.ru. Odwiedzałam często strony internetowe przeznaczone dla nauczycieli. Korzystałam ze znajdujących się tam informacji przy opracowaniu niektórych tematów lekcji, czerpałam pomysły na ciekawe zajęcia. Wykorzystywałam na lekcjach scenariusze i materiały do nauki języka rosyjskiego dostępne w Internecie (portale edukacyjne).
Technologie komputerowe pomogły mi również w pracy wychowawczej, gdyż pozwoliły mi na częstsze i łatwiejsze kontakty z rodzicami moich wychowanków. To za pomocą poczty elektronicznej informowałam ich o ważnych wydarzeniach klasowych, o osiągnięciach uczniów i o planowanych zebraniach z rodzicami. Korzystając z Internetu przygotowywałam referaty na zebrania z rodzicami, scenariusze lekcji wychowawczych i wiele kart pracy a także gazetki ścienne do naszej sali klasowej. Wyszukiwałam w Internecie ciekawe oferty wycieczek klasowych.


Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję również do dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu. W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w następujące sposoby:
-uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi),
-poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet: www.menis.pl, www.men.gof.pl, www.kuratorium.bialystok.pl, www.prawooswiatowe.pl, www.oswiata.org.pl,
-korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki),
-korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali,
-konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
-uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron Literki, MODM, CEN lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
-korzystanie z czasopism pedagogicznych dostępnych w formie elektronicznej np.:, www.scholaris.pl, www.trendy.codn.edu.pl, www.wychowawca.pl, www.glos.pl, www.eid.edu.pl/.
Tworzę biblioteczkę interesujących mnie tekstów i artykułów publikowanych na stronach www z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Priorytety wychowawcze szkoły wyznaczają pewien kierunek pożądanych zmian, ale szczegółowe działania wychowawcy powinny być dostosowane do konkretnego zespołu klasowego. Bardzo przydatne jest diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków. W tym celu przygotowałam ankiety diagnostyczne, które przeprowadziłam wśród uczniów na godzinie wychowawczej i wśród rodziców podczas zebrania z rodzicami w klasie, w której jestem wychowawczynią, a następnie przeanalizowałam otrzymane wyniki. W efekcie udało mi się sprecyzować, jakie działania wychowawcze są najbardziej przydatne w mojej klasie i dostosować rozkład do potrzeb uczniów. Starałam się, aby plan wychowawczy mojej klasy uwzględniał oczekiwania uczniów, rodziców i szkoły oraz sprzyjał efektywnej współpracy z uczniami.
Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych znajduję zawsze czas na krótka pogadankę lub referat dla rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic- dziecko – nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach jakie czyhają na ich pociechy. Rodzice chętnie włączają się do dyskusji, a niejednokrotnie niektórzy z nich dziękują mi za rady i wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem.
W czasie trwania stażu, poprzez czytanie fachowej literatury oraz różne formy dokształcania pogłębiałam znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka rosyjskiego.
-„Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia”, M. Piszczek CMPPP Warszawa 2007,
-„Rozwój daje radość”, J. Kielin GWP Gdańsk 2000,
-„Wychowanie bez porażek” Thomas Gordon, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995,
-„Kreowanie rozwoju dziecka” J. Mańkowska, Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2005,
-„I ty możesz mieć super dziecko – radzi Dorota Zawadzka” red. K. Leżeńska, Wydawnictwo WAB 2006.

Wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i pedagogiki potwierdziłam codzienną pracą z uczniami na lekcjach języka rosyjskiego oraz godzinach wychowawczych, nadzorowanych, co pewien czas, przez opiekuna stażu oraz przez p. dyrektor. Świadectwem tych hospitacji są omówione i podpisane scenariusze przeprowadzonych przeze mnie zajęć.

W czasie stażu pracowałam jednocześnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Integracyjnych w Białymstoku. Praca ta wymagała ode mnie zmierzenia się z nową inną rzeczywistością. Musiałam przestudiować dokładnie orzeczenia moich uczniów, aby móc określić kierunek moich działań dydaktycznych i wychowawczych. Pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych musiałam napisać programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia. Na lekcje tworzyłam karty pracy dostosowane do możliwości uczniów. Ale przede wszystkim musiałam pogłębić swoją wiedzę poprzez lekturę wielu artykułów mówiących o sposobach pracy z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami (np. zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość psychoruchowa, niepełnosprawność narządu wzroku bądź słuchu, upośledzenie w stopniu lekkim czasami umiarkowanym, autyzm, porażenie mózgowe 4-kończynowe, choroby przewlekłe, dysgrafia, dysleksja). Praca z tymi dziećmi nauczyła mnie na pewno cierpliwości, indywidualnego podejścia do każdego dziecka, elastyczności i kreatywności.
Pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym włączałam się też w miarę swoich możliwości w życie szkoły. Wraz z innymi młodymi nauczycielami przygotowałam „Piknik Inaugurujący Nowy Rok Szkolny 2007/2008”. Uczestniczyłam również w „Jesiennym integracyjnym spotkaniu przyjaciół SOSW”. Chętnie brałam udział w imprezach zorganizowanych na terenie SOSW: na konkursie piosenki Pt. „Szansa na sukces”, któremu towarzyszyło hasło „Ty piszesz wiersze, ja śpiewam- każdy robi w życiu to co lubi” oraz w Dniach Książki, które upłynęły pod hasłem „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Codzienna praca nauczyciela wymaga umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
W okresie stażu na uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego byłam wychowawczynią klasy VI a, a następnie IV a szkoły podstawowej (w r. szk. 2007/2008 i w r. szk. 2008/2009). Ten zespół klasowy nie sprawiał kłopotów wychowawczych, poza tym osiągał dobre wyniki w nauce. Już na początku roku szkolnego nawiązałam kontakt z rodzicami moich podopiecznych. Niestety muszę przyznać, że niektórzy z nich okazali się ludźmi nieodpowiedzialnymi (niedojrzałość emocjonalna), niezaradnymi życiowo (brak pracy), chorymi (alkoholizm). Niejednokrotnie przeprowadzałam rozmowy z uczniami w ich obecności. Przez cały rok szkolny wszelkie poczynania wychowawcze konsultowałam z p. pedagog.
Jako wychowawca interesowałam się też wszelkimi formami pomocy społecznej, z których mogliby skorzystać moi uczniowie i ich rodziny (głównie chodziło o bezpłatne obiady dla dzieci z najuboższych rodzin, refundowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas, Agencję Własności Skarbu Państwa). W związku z tym powinnam poznać sytuację materialną i rodzinną uczniów. Jest to zadanie często trudne, krępujące. Dzieci zazwyczaj nie chcą mówić o swoich problemach, wstydzą się, szczególnie gdy chodzi o zjawiska patologiczne występujące w rodzinie. Rodzice również w większości nie są skorzy do ujawniania nękających ich problemów.

Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomogły mi adresy stron internetowych.


§ 9 ust. 3
Inne osiągnięcia zawodowe nauczyciela.

Brałam udział w różnych działaniach ogólnoszkolnych:
-z klasą wychowawczą brałam udział w ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł";
-z klasą wychowawczą przygotowaliśmy transparenty i wzięliśmy udział w „Marszu przeciw przemocy”;
-byłam członkiem komisji na Egzaminach Szóstoklasisty i Egzaminach Gimnazjalnych; zapoznała się z procedurami przeprowadzania egzaminów;
-przygotowałam i przeprowadziłam w szkole konkurs „Nasze Bezpieczeństwo” organizowany przez Podlaską Policję, a następnie ze swoją drużyną w etapie rejonowym tego konkursu zdobyli II miejsce;
-w czasie ferii zimowych spotykałam się z uczniami na zajęciach dodatkowych w celu wyrównania braków lub przygotowując uczniów do konkursów przedmiotowych;
-egzaminowałam uczniów szkoły podstawowej przy ZSI w Białymstoku na kartę rowerową;

W czerwcu 2009 r. za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymałam Nagrodę Dyrektora.


Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.

Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Stoję dopiero na początku zawodowej drogi. Mam nadzieję, że każdy następny rok będzie przynajmniej częściowo tak owocny jak minione i przyniesie równie wiele satysfakcji.
Uważam, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.)


Opracowała
...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.