X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6117
Przesłano:

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Sajdak
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
3. Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy- 31.05.2009
4. Opiekun stażu: m
5. Data zatwierdzenia stażu: ....................

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593)
oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
 wewnątrz przedszkola,
 poza przedszkolem
 samokształcenia
 samodoskonalenia.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.  Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580). Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 Napisanie planu rozwoju zawodowego.
 Ukończenie kursu nt „Awans zawodowy nauczycieli stażystów – procedury, plan rozwoju zawodowego”. (SOD) Wrzesień 2009 Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego Dyrektor przedszkola
Opiekun stażu

Osoba prowadząca kurs.
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu.  Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
 Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2009 Sformułowanie planu rozwoju zawodowego
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu Opiekun stażu
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie zakresu i tematu zajęć. Październik 2009
Maj 2010
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.  Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Wrzesień 2009- Maj 2010 Teczka stażysty Opiekun stażu
Dyrekcja
Osoby prowadzące kurs

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji stażu Opiekun stażu

I. ZNA ORGANIZACJĘ, ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu:
 statut
 programy wychowawcze,
 dokumenty związane z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi,
 dziennik zajęć,
 plan pracy zespołu samokształceniowego
 rozkłady zajęć,
 karta nauczyciela, kodeks pracy,
 ramowy harmonogram dnia,
 dyżury przedszkola,
 programy funkcjonowania w przedszkolu,
 podstawa programowa,
 uchwały Rady Pedagogicznej,
 zarządzenia dyrektora.  Analiza dokumentacji.
 Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Listopad 2009

Wpisy w dziennikach
Ksera
Notatki
Opiekun stażu
2. Zapoznanie się z przepisami BHP w przedszkolu.  Poznanie obowiązujących aktów prawnych.
 Udział w szkoleniu. Wrzesień 2009
Oświadczenie o znajomości przepisów
Opiekun stażu

3. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu.  Wykonywanie dekoracji.
 Realizacja zadań wg kalendarza imprez w przedszkolu.
 Dekoracja i opieka nad sypialnią przedszkolną.
Okres stażu Teczka stażysty:
 notatki
 pomoce dydaktyczne
 zdjęcia
Opiekun stażu
4. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną.  Czytanie czasopism i literatury pedagogicznej.
 Przeglądanie stron internetowych Wrzesień 2009
Maj 2010 Notatki z przeczytanej lektury. Opiekun stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.  Przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć:
o karty pracy,
o ilustracje,
o emblematy.
 Wykonywanie gier dydaktycznych
 Opracowywanie własnych opowiadań, zagadek, wierszy.
Grudzień 2009

Luty 2010
Marzec 2010 Teczka stażysty Opiekun stażu


II. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH ORAZ ROZWIJANIE SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.  Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Okres stażu
Wg wcześniej ustalonych terminów Wnioski z obserwacji i hospitacji zajęć
Notatki
Scenariusze Dyrektor
Opiekun stażu
Nauczyciel
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.  Opracowanie scenariuszy zajęć.
 Konsultacja.
 Analiza. Wg wcześniej ustalonych terminów Konspekty z zajęć.
Karty hospitacji zajęć. Dyrektor
Opiekun stażu
3. Przygotowanie „Tygodnia dziecka”.  Wycieczka mini ZOO.
 Zabawy z elementami ruchu w przedszkolnym miasteczku.
 Wyjazd do sali zabaw „Ciuchcia”. Czerwiec 2009
Scenariusze zajęć
Zdjęcia
Opiekun stażu

4. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców  Przygotowanie świątecznych kartek i ozdób na choinkę.
Wspólne pieczenie pierniczków Grudzień 2009 Scenariusz zajęć.
Zdjęcia. Opiekun stażu
Rodzice
5.Wspieranie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Czytanie przez rodziców bajek, tradycji wielkanocnych  Wielkanocne poszukiwania bajek. Kwiecień 2010 Sprawozdanie
Zdjęcia Opiekun stażu
Rodzice
6. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 Zapoznanie z ciekawostkami z życia niedźwiadków.
 Prezentacja „najsłynniejszych misiów” m.in. Kubusia Puchatka, Misia Uszatka..
 Prezentacja własnych maskotek-misiów.
 Przyznanie specjalnych odznak Troskliwych Misi. 25 listopad 2009 Scenariusz zajęć
Zdjęcia
Pomoce dydaktyczne
7. Wstępna ocena własnych umiejętności.
 Analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Wrzesień 2009 Analiza SWOT. Opiekun stażu

8. Podnoszenie własnych kwalifikacji.  Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym:
o wewnątrz przedszkola,
o poza przedszkolem,
o samokształceniu.
 Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie
 SOD w Częstochowie.
 Udział w radach pedagogicznych. Okres stażu Zaświadczenia ukończenia kursu
Lista obecności na radach pedagogicznych
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu Opiekun stażu
9. Aktywny udział w radach samokształceniowych.  Opracowanie i przedstawienie zagadnienia: „Wspieranie rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Różne formy i metody pracy”. Luty 2009 Sprawozdanie z przebiegu rady
Opiekun stażu
10. Zapoznanie z literaturą pedagogiczno- psychologiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł.  Czytanie czasopism pedagogicznych- „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”.
 Studiowanie literatury o charakterze pedagogiczno- psychologicznym.
 Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism oraz zaprezentowanie jednego artykułu. Okres stażu
Styczeń 2009 Notatki Opiekun stażu


III. POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA ORAZ UMIE POSZUKIWAĆ ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIECKU

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI, WSKAZOWKI, UWAGI OSOBY WSPIERAJĄCE
1. Zapoznanie
z programem wychowawczym przedszkola.  Przeglądanie programów.
 Przeglądanie planów opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawczych. Okres stażu
Notatki
Opiekun stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
 Spotkania z rodzicami.
 Rozmowy indywidualne.
 Współpraca z Pedagogiem szkolnym. Okres stażu Notatki własne.
Opinie nauczyciela. Opiekun stażu
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowanków.
 Rozmowa, wywiad.
 Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
 Kontakty z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin. Okres stażu Charakterystyka grupy w przygotowanej przez siebie formie.
Prezentacja literatury. Opiekun stażu
4. Praca z bajką terapeutyczną- bliższe rozpoznanie dziecięcych lęków, kształtowanie zachowań społeczno- moralnych.
 Bajka terapeutyczna „Misiulek w przedszkolu”.
 Bajka terapeutyczna „Bajka o dwóch ołówkach”.
 Bajka terapeutyczna „Mrok i jego przyjaciele” Październik 2008
Styczeń 2009
Kwiecień 2009 Scenariusze zajęć
Notatki
Płyty CD
Teksty bajek
Prace plastyczne

5. Realizacja programu wychowawczego. Według programu wychowawczego. Wrzesień 2008 Teczka stażysty:
 zdjęcia
 notatki
 kwestionariusz rozmowy z rodzicami Opiekun stażu
6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.  Samoocena. Maj 2009 Teczka stażysty
Analiza SWOT
Sprawozdanie z okresu stażu Opiekun stażu
7. Diagnozowanie wychowanków pod kątem zachowań, problemów wychowawczych.  Prowadzenie zeszytu obserwacji i diagnozy. Okres stażu Zeszyt obserwacji i diagnozy Opiekun stażu
8. Współpraca ze środowiskiem
 Według ustalonego planu:
o wycieczki, spacery,
o spotkania ze specjalistami różnych dziedzin,
o poznawanie ciekawych zawodów. Okres stażu Sprawozdania
Zdjęcia

9. Nawiązanie współpracy z rodzicami.  Według ustalonego planu:
o warsztaty z rodzicami (muzyczne,
ruchowe, plastyczne),
o zajęcia otwarte dla rodziców,
o czytanie bajek przez rodziców. Okres stażu

Protokoły warsztatów z rodzicami, zdjęcia

Scenariusze zajęć z rodzicami

Protokoły udziału rodziców w czytaniu dzieciom bajek
Opiekun stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.