X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6094
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko:
Magdalena Migdał
Stanowisko:
nauczyciel języka angielskiego
Nazwa placówki:
Zespół Szkół nr 7 w Lublinie
Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2009r.
Data zakończenia stażu:
31.05.2010r.
Czas trwania stażu:
9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa:
nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie – filologia angielska

SFERA ORGANIZACYJNA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. 1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a),
- artykuły internetowe,
- prasa poświęcona oświacie. Wrzesień 2009 Opracowanie planu rozwoju zawodowego, rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2009.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. 2.1. Rozmowa wstępna.

2.2. Określenie zasad współpracy.

2.3. Hospitacje. Wrzesień 2009 i na bieżąco Harmonogram spotkań, współpraca z opiekunem stażu.
3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 3.1. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

3.2. Prowadzenie dzienników lekcyjnych
i dzienników zajęć pozalekcyjnych.

3.3. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły (zasady oceniania, prawa i obowiązki ucznia, prawa i obowiązki nauczyciela)
- Program Rozwoju Szkoły
- Program Wychowawczy
- regulamin wycieczek
- regulamin korzystania z biblioteki
- regulamin korzystania z pracowni komputerowej / chemicznej / fizycznej / biologicznej
- regulamin korzystania i zachowania się na sali gimnastycznej. Wrzesień 2009 i na bieżąco Organizacja własnych zajęć.

Zapisy w dziennikach, konspekty.
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
4.1. Udział w szkoleniu podstawowym.

4.2. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.

4.3. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2009 i na bieżąco Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu.

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela. 5.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

5.2. Rozmowa z opiekunem stażu na temat pracy nauczyciela, form pracy, wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy.

5.3. Udział w wewnętrznych oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, kursy, konferencje, szkolenia).

5.4.Systematyczne zapoznawanie się z wybranymi zagadnieniami literatury pedagogicznej. Na bieżąco Notatki z hospitacji.
Notatki ze spotkań.
Zaświadczenia
Wykaz przeczytanej literatury.

6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych. 6.1. Stosowanie się do Statutu Szkoły we wszelkich działaniach pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych.

6.2. Stosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego.

6.3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, bibliotekarzem, innymi nauczycielami, wychowawcami uczniów i ich rodzicami.

6.4. Udział w zebraniach zespołu przedmiotowego oraz rady pedagogicznej. Na bieżąco

Zapisy w dziennikach dot. spotkań i rozmów z rodzicami, pedagogiem, wychowawcami.
Obecność na zebraniach zespołu i rady pedagogicznej.

7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 7.1. Organizacja lub udział w planowanych wydarzeniach szkolnych. Na bieżąco Dokumentacja szkolna, strona internetowa szkoły, zapisy w dziennikach.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. 8.1. Sporządzanie
i gromadzenie, analiza i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy wydarzeń. Na bieżąco Wymienione dokumenty.
9. Przygotowanie projektu sprawozdania. 9.1. Analiza przebiegu stażu i opis realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego. Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji.

SFERA DYDAKTYCZNA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez wybór podręczników, zeszytów ćwiczeń, czasopism, słowników, testów diagnostycznych, planów wynikowych / rozkładów materiału. 1.1. Przegląd oferty wydawniczej w katalogach oraz Internecie.

1.2. Rozmowy z przedstawicielami wydawnictw celem wybrania optymalnego zestawu podręczników do nauki języka dla młodzieży (zgodnych z nową podstawą programową).

1.3. Analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja planów wynikowych / rozkładów materiału. Wrzesień 2009 Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zeszyty ćwiczeń, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup, wybrane czasopisma i słowniki, a z nich konkretne ćwiczenia.

Plany wynikowe / rozkłady materiałów do wybranych podręczników zgodnych z nową podstawą programową.

2. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce. 2.1. Wdrażanie opracowanych kryteriów ocen w poszczególnych klasach, z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce. Wrzesień 2009 Dokument dotyczący dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami.

3. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych, wystrój sali lekcyjnej, zagospodarowanie gablot i tablic na holu. 3.1. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami języka angielskiego. Na bieżąco Wystrój sali lekcyjnej (plakaty, makiety, plansze edukacyjne, mapy), stopniowo organizowana biblioteczka (słowniki, filmy, kasety, czasopisma), ekspozycje tematyczne na holu.

4. Poznawanie metod aktywizujących nauczanie oraz ich wykorzystanie na lekcjach. 4.1. Studiowanie literatury pedagogicznej / metodycznej.
4.2. Hospitacja lekcji opiekuna stażu i innych nauczycieli Na bieżąco Wykaz literatury.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.

5. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli. 5.1. Obecność na lekcjach opiekuna stażu i innych nauczycieli, omawianie zajęć, wyciąganie wniosków. Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji.

6. Zastosowanie metod aktywizujących (projekty) w celu podniesienia jakości nauczania. 6.1. Projekty tematyczne.
6.2. Prezentacja projektów w sali lekcyjnej i na holu.
6.3. Wykonywanie pomocy naukowych przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Na bieżąco Ekspozycje tematyczne wykonane przez uczniów, zdobiące sale językowe oraz służące jako pomoce naukowe.

7. Hospitacje na własnych lekcjach. 7.1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie. Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej stażysty.

8. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji koleżeńskich i opiekuna stażu. 8.1. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.

8.2.Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów (ewaluacja). Na bieżąco Dokumenty pohospitacyjne.
Arkusze obserwacji lekcji i wyniki ankiet.

9. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

9.2. Czytanie fachowej literatury.

9.3. Korzystanie z różnych źródeł informacji – Internet. Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty uczestnictwa, dyplomy.
Wykaz literatury.
Adresy stron internetowych.

10. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych 10.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.

SFERA OSOBISTA

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 1.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

1.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.

1.3. Omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

1.4.Opracowywanie scenariuszy lekcji. Na bieżąco (według harmonogramu) Arkusz obserwacji.

Konspekty zajęć.

2. Wstępna samoocena.
2.1. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski.
Na bieżąco Wdrażanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 3.1. Publikacja planu rozwoju w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom (biblioteka szkolna).
3.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami.
3.3. Zebrania i konsultacje z rodzicami.
3.4. Jednostki lekcyjne i zajęcia dodatkowe. Na bieżąco Adres strony internetowej,
plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji / bibliotece szkolnej.
Dyskusje w czasie spotkań nauczycieli języka angielskiego.
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

4. Analiza i samoocena swoich zachowań.
4.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych. Na bieżąco Efekty pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
5. Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w pracy pedagogicznej. 5.1. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.

5.2. Przygotowanie lekcji, opracowanie kartkówek, testów, kart pracy, ćwiczeń i innych pomocy naukowych. Na bieżąco Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań.


Scenariusze lekcji, ćwiczenia, kartkówki, testy, karty pracy.

SFERA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA

1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły. 1.1. Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego szkoły.

1.2. Opracowanie planu wychowawczego dla swojej klasy.
Wrzesień 2009 Znajomość planu.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy zgodny z założeniami planu wychowawczo-dydaktycznego szkoły.
2. Motywowanie uczniów do nauki
i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. 2.1. Rozmowy na temat korzyści wynikających ze znajomości języka obcego.

2.2. Stosowanie różnorodnych form nagradzania za najmniejsze sukcesy
i osiągnięcia (pochwały słowne, plusy, oceny, drobne nagrody).

2.3. Wskazywanie uczniom źródeł służących do samodzielnej nauki języka i form wzbogacania wiedzy. Na bieżąco Konspekty, zapisy w dzienniku

Duża aktywność uczniów na lekcjach.

Projekty, biografie sławnych ludzi, wiadomości na temat krajów anglojęzycznych, wyszukiwanie tekstów piosenek w języku angielskim.
3. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia. 3.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.

3.2. Wdrażanie zdobytej wiedzy na lekcjach wychowawczych, języka angielskiego, w czasie wyjść, wycieczek i uroczystości szkolnych. Na bieżąco Wykaz literatury.

Umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych.
Kulturalne zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą.

4. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi, również obcokrajowców. 4.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

4.2. Wyjścia, wycieczki, uroczystości szkolne, spotkania klasowe. Na bieżąco Konspekty, świadomość kulturowa uczniów, zapisy w dzienniku.

Umiejętność kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach na terenie szkoły i poza nią.

5. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce 5.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem.

5.2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających. Wrzesień, październik 2009 i na bieżąco Dziennik zajęć dodatkowych.

Większa motywacja do nauki języka angielskiego, pokonanie nieśmiałości i barier spowodowanych dysfunkcjami.
Notatki w dzienniku lekcyjnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.