X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5840
Przesłano:

Program "Odżywiaj się zdrowo"

I.GŁOWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Prezentowany program opracowano na „ Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego” MEN i S z 1999r. Program jest ciekawą formą edukacji prozdrowotnej skierowanej do uczniów klas IV szkoły podstawowej i ich rodziców.
Motywacją do opracowania programu były wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas IV na temat zdrowego odżywiania się. Jest to również odpowiedź na Program „Odżywiaj się zdrowo” realizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta w Piotrkowie Tryb.
W ramach współczesnej cywilizacji na jakość produktów spożywczych ogromny wpływ ma chemizacja rolnictwa. Stosowanie nadmiernych ilości nawozów sztucznych, środków owadobójczych i chwastobójczych przyczynia się do obniżenia jakości upraw. Stosowanie znacznej ilości barwników, sztucznych aromatów i konserwantów przedłuża przydatność produktów do spożycia ale ujemnie wpływa na zdrowie społeczeństwa.
Z pokarmów czerpiemy energię niezbędną do wykonywania wszystkich czynności życiowych. Pokarm jest także źródłem składników budujących nasze ciało dlatego zdrowe odżywianie się ma bardzo duże znaczenie dla każdego człowieka a szczególnie dla dla dzieci w wieku szkolnym.
Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest poznanie przez uczniów pochodzenia pokarmów, poznanie podstawowych składników odżywczych, ich znaczenia dla zdrowia i źródeł ich występowania, zdrowych produktów żywnościowych, zasad prawidłowego odżywiania się, higieny przygotowywania, spożywania i przechowywania pokarmów, przygotowania właściwego jadłospisu, zwracana uwagi na skład produktów i termin przydatności do spożycia.
Program realizowany będzie na G.DD.W., lekcjach przyrody, plastyki i techniki.

II CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE:

dostarczenie wiedzy na temat składników odżywczych, ich znaczenia dla organizmu i źródeł występowania,
poznanie produktów pokarmowych bogatych w poszczególne składniki odżywcze,
poznanie produktów pokarmowych sprzyjających i nie sprzyjających zdrowiu,
rozumienie wpływu prawidłowego odżywiania się na rozwój organizmu w poszczególnych etapach życia ,
rozumienie zależności wymagań pokarmowych od stanu zdrowia, pory roku, charakteru wykonywanej pracy, klimatu, płci i wieku,
wyrobienie nawyku zachowywania zasad higieny podczas przygotowywania, spożywania i przechowywania pokarmów,
nabycie umiejętności układania prawidłowego jadłospisu,
wyrobienie nawyku sprawdzania terminu przydatności do spożycia oraz składn produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:

Zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące:

pochodzenia produktów,
składników odżywczych, ich roli oraz źródeł ich występowania,
produktów spożywczych zawierających podstawowe składniki odżywcze,
zasad prawidłowego odżywiania się,
piramidy pokarmowej,
znaczenia gospodarstw ekologicznych w odżywianiu się,
wpływu chemizacji rolnictwa na jakość produktów spożywczych.
zasad higieny żywienia,
skutków niewłaściwego odżywiania się,
barwników, sztucznych aromatów i konserwantów i ich wpływu na organizm człowieka,
konieczności spożywania warzyw i owoców na surowo.

Opanować umiejętności w zakresie:

opracowywania prawidłowego jadłospisu,
higienicznego przygotowywania pokarmów,
estetycznego podawania i spożywania pokarmów,
przygotowywania różnorodnych potraw z surowych warzyw i owoców,
odszukiwania na opakowaniach daty ważności i składu produktów spożywczych.

Kształtować pożądane postawy takie jak :

wyrobienie świadomości o konieczności spożywania urozmaiconych potraw,
propagowanie zdrowej żywności poprzez organizowanie wystawek, gazetek, pokazów, konkursów, quizów, apeli,
aktywny udział w prelekcjach, pogadankach, debatach i dyskusjach,
przestrzeganie zasad higienicznego przyrządzania i spożywania potraw,
umiejętność właściwego przechowywania produktów spożywczych,
uczestnictwo w akcjach „Pij mleko”, „Tydzień z marchewką”, „Tydzień z jabłuszkiem”, „Tydzień z soczkiem” itp.

III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

metody słowne: pogadanki, prelekcje, dyskusje,
organizowanie pokazów przygotowywania zdrowych surówek połączonych z degustacją,
organizowanie apeli, scenek, quizów i konkursów na temat zdrowego odżywiania się,
opracowywanie jadłospisów,
wykonywanie prac plastycznych : plakatów, ilustracji,
przygotowywanie wystawek, gazetek na temat zdrowej żywności,
spotkania z pielęgniarką i pracownikami SSE.

IV PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

klasyfikuje pokarmy ze względu na pochodzenie,
wymienia podstawowe składniki odżywcze i określa ich znaczenie dla organizmu,
podaje przykłady pokarmów bogatych w podstawowe składniki odżywcze,
wyjaśnia dlaczego pokarmy bogate w witaminy należy spożywać na surowo,
omawia na czym polega prawidłowe odżywianie się,
analizuje piramidę żywienia i samodzielnie proponuje przykładowy zestaw pokarmów,
omawia wpływ chemizacji rolnictwa na jakość produktów spożywczych,
objaśnia istotę gospodarstw ekologicznych i ich znaczenie dla zdrowia,
zwraca uwagę na datę ważności i skład kupowanych produktów,
zna i stosuje zasady higienicznego przygotowywania i spożywania pokarmów,
zna zasady właściwego przechowywania produktów spożywczych,
zna skutki niewłaściwego odżywiania się,
uzasadnia konieczność spożywania różnorodnych i urozmaiconych pokarmów,
potrafi zaplanować zdrowy jadłospis,
posiada informacje na temat barwników, sztucznych aromatów i konserwantów i ich wpływu na zdrowie

VI EWALUACJA

Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów w trakcie realizacji programu oraz dwukrotnie w formie ankiet w grudniu i w kwietniu. Ma ona na celu sprawdzenie czy stosowane działania były skuteczne i czy osiągnięto zamierzone cele.
Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i przedstawiane rodzicom.

Ewaluacji podlegać będą:
skuteczność programu,
atrakcyjność programu,
użyteczność programu w życiu codziennym,
atrakcyjność form i metod wykorzystanych do realizacji programu,
zaangażowanie uczniów w realizację programu.

Narzędzia służące ewaluacji:
rozmowy z uczniami,
obserwacja uczniów pod kątem ich odżywiania się,
wyniki ankiet,
formy graficzne,
dyskusje z rodzicami,
pogadanki, prelekcje, dyskusje z uczniami,
pokazy, spotkania uczniów z pielęgniarką,
organizowane apele, scenki, konkursy, quizy.

VII BIBLIOGRAFIA

Ulotka PPIS.
Informacje ze szkolenia zorganizowanego przez PPIS w Piotrkowie Tryb. dla nauczycieli koordynatorów programu.
„ Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego” MENiS 1999r.
Artykuły prasowe np.: „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku szkolnym”, „ Drugie śniadanie dziecka”.
Podręczniki do przyrody.
Informacje z Internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.