X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5744
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planie pracy .
W I semestrze zrealizowałam następujące zadnia :

1.ZADNIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE :

a).Stałe czuwanie nad prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów (wypełnianie w każdym miesiącu przez wychowawców klas Arkusze- INFORMACJA O KLASIE WGAROWICZE

b).Wspieranie działania wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli ,pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzenia szkole i trudności wychowawcze -wykorzystując do tego różne narzędzia diagnostyczne
c).Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, które realizowane były przez rozmowy z dziećmi ,rodzicami na temat : organizacji pracy dziecka w domu,planowania odrabiania zadań domowych ,radzenie sobie z problemami wychowawczymi ,zaniedbań wychowawczych ,pomocy socjalnej -, badania specjalistyczne w przypadku dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi - 10 uczniów (rozmowy)

d)Poradnictwo indywidualne dotyczące uczniów i ich rodzin na temat ;
kultury osobistej ,norm obowiązujących w szkole i środowisku ,problemów dydaktycznych ,przyczyn niewłaściwego zachowania ucznia - 10 uczniów ( rozmowy )

e) Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej:
-organizowanie w odpowiednim czasie ( spotkań ,zajęć warsztatowych )ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia :
przeprowadzenie ankiety ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH KLASY III oraz zajęć warsztatowych „KIM BĘDĘ ?-poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery” - właściwy wybór dalszego kształcenia
nawiązanie współpracy z MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERU W OSTZRESZOWIE – OHP (prowadzenie zajęć przez specjalistów)

f). Prowadzenie poradnictwa dla rodziców( 6 rozmów ) ;
udzielanie porad ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym
aktywizowanie rodziców do pacy z dzieckiem w domu
porady,rozmowy indywidualne

2.PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

a) Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży :
zachęta do stawania się dobrym człowiekiem ,dobrym kolegą ,dobrym nauczycielem (pogadanki na lekcjach w klasach Ia ,I b,IIa,IIb)
eliminacja przemocy wśród uczniów ( zajęcia warsztatowe klasy I)- zapoznanie z terminologia „ ZŁOŚĆ ,AGRESJA ,PRZEMOC „- próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ludzie używają przemocy?”-”Jak radzić sobie z uczuciem złości ?”

b) Zajęcia warsztatowe w klasach Ia ,Ib, IIa , IIb, IIIa, IIIb, IIIc. n/t”NAUCZYCIEL XXI wieku” -wypełnienie ankiety przez uczniów wszystkich klas n/t „CHCĘ BYĆ DOBRYM WYCHOWAWCOM ,NAUCZYCIELEM”- zapoznanie z wynikami ankiety ,każdego wychowawcę – rozmowa .

c)Realizacja programy profilaktyczno – wychowawczego „STOP PRZEMOCY I AGRESJI” w klasach I a,I b
kontakty interpersonalne
agresja,przemoc itp.
postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
przeprowadzenie ankiet dla uczniów kl.I a ,Ib „WAGARY „
„MÓJ STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
„PRZEMOC W MOJEJ SZKOLE „
przeprowadzenie ankiety w klasach III a,IIIb, IIIc- ANKIETA ŻYCZEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW KLASY III”

3. PRAC KOMPENSACYJNO -WYCHOWAWCZA

a) Gromadzenie dokumentacji o udzielanych formach pomocy – indywidualna dokumentacja ucznia :
kl. I a- 4 osoby
kl. I b – BRAK
kl . II a – 2 osoby
kl. II b – 2 osoby
kl. III a – BRAK
kl. III b – 1 osoba
kl . III c – 1 osoba

b) Diagnozowanie środowiska szkolnego – wytypowanie dzieci przejawiających zaburzenia rozwoju , sprawiających problemy wychowawcze , mających trudności z opanowaniem materiału nauczania ,znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej ( poprzez obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klasy )

c) Współpraca z Poradnią Pedagogiczną w Kępnie w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz specjalistycznej diagnozy - 15 uczniów posiada opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kępnie

d) analiza opinii psychologiczno -pedagogicznej -zakwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy:
* kl. I a – 4 osoby
* kl. I b – BRAK
* kl. II a – 3 opinie
* kl. II b – 2 opinie
* kl. III a - 2 opinie
* kl. III b – BRAK
* kl. III c – 4 opinie

e) współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z innych przyczyn niepowodzeń szkolnych

4.INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

a) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w :(10 uczniów )
eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami

b) analizowanie postępów w nauce uczniów pozostających pod opieka pedagoga -5 uczniów

5.ORGANIZACJA WŁASNEJ PRACY

a) Stała współpraca z władzami szkoły ,wychowawcami , nauczycielami ,pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych

b) Stała współpraca z instytucjami gminnymi zainteresowanymi problemami opieki i wychowania GOPS-em – Perzów (pomoc finansowa -pokrycie kosztów) dzięki ,której w szkole w klasach I a, I b zostały przeprowadzone warsztaty zajęciowe ( 2 godziny- każda klasa)n/t”KLASA BEZ PRZEMOCY”oraz wywiadówka profilaktyczna dla rodziców wszystkich klas n/t „INTERNET BEZ ZAGROŻEŃ „- prowadzone przez Panią dr Katarzynę Właśniak z Wielkopolskie Fundacji ETOH z Poznania

c)wykonanie gazetek tematycznych na tematy :

„SCHEMATY SYSTEMU EDUKACJI PONAD GIMNAZJALNEJ”
„ZŁOŚĆ ,AGRESJA ,PRZEMOC „
„ JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH”
„PAPIEROSY !? CZY WARTO ..........”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.