X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10058
Przesłano:

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2010/2011

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2010/2011
mgr Mateusz Moś
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach

I. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

1.Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka
- Konwencja Praw Dziecka (cały rok)

2.Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki agresji, stresu, uzależnień i HIV/AIDS
- przeprowadzenie badań ankietowych w klasach III dotyczących spożywania napojów alkoholowych; udostępnienie ankiet wychowawcom pozostałych klas w celu rozpoznania rozmiarów tego zjawiska wśród uczniów gimnazjum i ewentualnego powstrzymania rozwoju istniejących już zaburzeń (IX, X 2010r.); opracowanie wyników badań i przedstawienie ich wraz z wnioskami Radzie Pedagogicznej
- wspólne opracowanie działań profilaktyczno - wychowawczych w tym zakresie
- przeprowadzenie pogadanek w klasach, w których ten problem szczególnie wystąpił na temat.: społecznych, moralnych i zdrowotnych skutków picia alkoholi"
- organizowanie spotkań wychowawczych z policją na temat: "Zagrożeń społecznych okresu dojrzewania"
- udostępnienie młodzieży materiałów informacyjnych, ulotek; gazetki tematyczne
- "AIDS - wszystko co powinieneś wiedzieć" - ulotki, gazetki, materiały informacyjne

3.Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych - pogadanki, filmy.

4.W ramach ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle szkoły i na tle niepowodzeń szkolnych (lęki, fobie) - pogadanki szczególnie w klasach III na temat: "Jak radzić sobie ze stresem".
- materiały informacyjne dla uczniów i wychowawców, filmy "Asertywność - sztuka bycia sobą".

5.Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu; zajęcia na temat: "Decyzja zawodowa gimnazjalisty", porady informacyjne, gazetki, adresy i profile szkół oraz prezentacja ofert szkół

6.Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz potrzeb i możliwości psychofizycznych
- uściślenie współpracy z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, szczególnie z rodzicami uczniów zaniedbanych wychowawczo
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin o rażących zaniedbaniach wychowawczych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
- kierowanie uczniów z trudnościami na wniosek rodziców na badania diagnostyczne do PPP lub innych placówek specjalistycznych
- czuwanie nad respektowaniem i realizacją zaleceń PPP zawartych w opinii lub orzeczeniu w stosunku do uczniów z dysleksją i innymi dysfunkcjami lub problemami

7. Pomoc wychowawcom, nauczycielom, rodzicom w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych z młodzieżą.

8. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego (do 18 roku życia).

9. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego (diagnoza trudności dydaktyczno - wychowawczych).

10.Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych (agresja, przemoc) - badania sondażowe.

11.Dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy szkolnej lub środowiskowej uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

12.Udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

13.Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży przy współpracy z dyrekcją szkoły, wychowawcami, rodzicami uczniów, policją, kuratorami społecznymi i sądami
- uczestniczenie w przesłuchaniach uczniów prowadzonych przez policję
- spotkania młodzieży z policją na temat: "Reguły postępowania a przepisy prawne" - indywidualne
- indywidualne kontakty z kuratorami społecznymi i kuratorem sądowym dotyczące uczniów, którzy popadli w konflikt z prawem i mają dozór kuratora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.