X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5604
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dziennik Ustaw Nr 260/2004 r., poz. 2593

Imię i nazwisko: Anita Majdewicz
Miejsce prac: Prywatne Przedszkole ,,U Pana Kleksa’’
Dyrektor: mgr Irena Mościk
Opiekun stażu: mgr Irena Mościk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny :
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe :
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce. 5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
o wewnątrz placówki;
o samokształcenie;

Plan działania:

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

ZADANIA WSTĘPNE
Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.

Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli. Wrzesień 2008 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.

Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.

Bibliografia literatury pedagogicznej.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Wrzesień 2008

Okres stażu Współpraca.

Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Organizacja zajęć własnych. Okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć.

Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.

Plany miesięczne.

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące
zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w grupie (dziennik, dokumentacja wychowawcy). Wrzesień 2008 Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.
Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentów:
Statutu Przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczego, programów autorskich dopuszczonych do użytku, regulaminu pracy i wynagrodzenia, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej, specjalistów przedszkolnych (logopeda). Wrzesień – Październik 2008. Notatki.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.

Udział w instruktażu.
Udział w szkoleniu BHP. Wrzesień 2008

Zależny od harmonogramu szkoleń BHP. Potwierdzenie odbycia instruktażu.

Potwierdzenie odbycia szkolenia.

Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie
aktywnego doskonalenia zawodowego. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Okres stażu. Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć . Okres stażu. Teczka stażysty.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi przedszkola. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Do końca czerwca 2009 Sprawozdanie z realizacji stażu.
§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć, omówienie
i ewaluacja. Co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola. Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja. Co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram przeprowadzanych zajęć, wnioski, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Korzystanie
z zasobów Internetu dotyczących edukacji.

Publikacja
w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.

Przygotowanie dokumentacji stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych. Według potrzeb. Skonstruowane scenariusze, konspekty z wykorzystaniem literatury i Internetu.

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Teczka stażysty.

Płyta z zapisem elektronicznym.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej. Okres stażu Zaświadczenie.
Lista obecności.
Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych. Czytanie. Okres stażu. Dziennik lektur.
Doskonalenie własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco w trakcie trwania stażu. Notatki własne.
§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Okres stażu. Notatki własne.

Rejestr pozycji.
Diagnoza Prowadzenie kart obserwacji. Okres stażu. Karty obserwacji dziecka.
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych. Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady. Okres stażu. Notatki własne.
Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych. Konsultacje z opiekunem stażu.

Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki. Październik – listopad 2008. Notatki własne.
Współpraca z rodzicami. Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.

Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki. Okres stażu. Sprawozdanie.

Dokumentacja fotograficzna.
§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Analiza prowadzonych
i obserwowanych zajęć. Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy. Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć. Notatki.
Arkusze obserwacji.

Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ
I POTRZEB PLACÓWKI.
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. Kursy, warsztaty, szkolenia. Okres stażu. Certyfikaty ukończenia, zaświadczenia uczestnictwa.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu. Okres stażu. Pomoce wykorzystywane w zajęciach.

Dokumentacja fotograficzna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.