X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5602
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Zbigniew Parnak
2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
3. Czas stażu: 01.09.2008-30.05.2011r.
4. Kompetencje przedmiotowo-metodyczne:
a) Studia magisterskie na kierunku zootechnika,
Akademia Rolnicza w Lublinie
b) Studia Podyplomowe w zakresie zastosowań
informatyki dla nauczycieli
c) Certyfikat CAE z jęz. angielskiego
d) Kwalifikacyjny kurs pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli jęz. angielskiego

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie jęz. angielskiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

II. Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia
awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

Zadania organizacyjne wynikające z rozporządzenia MENiS z dn. 01.12.2004r. oraz z rozporządzenia MEN z dn. 14.11.2008r.

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r., rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007r.)
- ukończenie kursu doskonalenia zawodowego „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” IX 2008X- XI 2008
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- zaświadczenie ukończenia kursu

2. Dokumentowanierealizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy
- opracowanie projektu opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego cały okres stażu - potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

3. Sporządzenie opisu i analizy realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji
- analiza osiągniętych wyników
- określenie uzyskanych efektów V 2011
- opis i analiza realizacji planu rozwoju zawodowego

III. Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z dn. 01.12.2004r.


§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Realizacja podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań. - współpraca w ramach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotów ogólnokształcących cały okres stażu
- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej i komisji przedmiotów ogólnokształcących

2. Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.
- aktywny udział w realizacji podjętych zadań cały okres stażu
- notatki, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły.
- udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z metodyką nauczania jęz. angielskiego
- wykorzystywanie technologii informacyjnych na zajęciach edukacyjnych oraz krajoznawstwem państw anglojęzycznych
- samodzielne studiowanie literatury fachowej, w tym czasopism metodycznych z zasobów Internetu
cały okres stażu
- zaświadczenia, materiały metodyczne

4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
- praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych cały okres stażu

5. Inspirowanie młodzieży do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
- przeprowadzenie konkursów szkolnych i olimpiad na szczeblu szkolnym - organizowanie zajęć dodatkowych cały okres stażu - dyplomy, potwierdzenia zgłoszeń,testy

6. Umożliwienie uczniom dostępu do literatury anglojęzycznej.
- uruchomienie wypożyczalni lingwistycznej w pracowni jęz. angielskiego
cały okres stażu
- rejestr książek i słowników

7. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej.
- urządzenie pracowni przedmiotowej
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych (plansz)
- gromadzenie taśmoteki i wideoteki językowej
- wzbogacanie biblioteki szkolnej w literaturę angielską
cały okres stażu
- zdjęcia pracowni
- potwierdzenie biblioteki szkolnej

8. Promocja szkoły w środowisku.
- organizacja “drzwi otwartych” prezentacja klasopracowni jęz. angielskiego cały okres stażu
- sprawozdanie
9. Określenie zadań nauczyciela wychowawcy.
- opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego
- opieka nad pracą samorządu klasowego.
2009 – 2011
- kserokopia planu wychowawczego

10. Podejmowanie tematyki zagrożeń społecznych dla młodzieży we współczesnym świecie.
- organizowanie prelekcji specjalistów (terapeuty z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarki Szkolnej, policjanta).
2009 – 2011
- wpisy w dzienniku lekcyjnym

11. Współpraca z rodzicami.
- zebrania i spotkania konsultacyjne zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny
- stałe kontakty indywidualne dotyczące zachowania i postępów w nauce, problemów wychowawczych
- wspólne organizowanie wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych - kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym
- pedagogizacja rodziców- poznanie sytuacji materialnej wychowanków- wnioskowanie o pomoc materialną
cały okres stażu
- harmonogram spotkań, referaty, listy obecności, protokoły zebrań


§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie warsztatu pracy
- wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- systematyczne korzystanie z zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych
- wykorzystywanie słowników multimedialnych
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera
– opracowywanie testów, ćwiczeń, ankiet i wyników pracy
- stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, konsultantami wydawnictw, rodzicami i uczniami cały okres stażu
- materiały z rad pedagogicznych, referaty


§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- opracowywanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących i Rady Pedagogicznej
- aktywny udział w posiedzeniach KPO podczas tworzenia planów pracy, opracowywania diagnoz i pomiarów osiągnięć cały okres stażu - materiały z rad, referaty

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
- zaproszenie nauczycieli na lekcje
- przygotowanie konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych, omówienie zajęć, ewaluacja cały okres stażu
- konspekty zajęć,
- lista obecnych nauczycieli

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- opieka nad nauczycielem kontraktowym, o ile dyrektor wyrazi zgodę 2009-2011
- dokumentacja opiekuna stażu

4. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną.
- pomoc przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów
2009-2011
- scenariusze zajęć,
- obserwacja zajęć

5. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć i testów.
- opracowanie scenariuszy zajęć i testów w formie elektronicznej cały okres stażu
- potwierdzenie biblioteki
- scenariusze zajęć, testy

6. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, scenariusze zajęć)
- przygotowanie materiałów i ich publikacja cały okres stażu
- adres strony z zamieszczona publikacją


§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
- wdrożenie programu i jego ewaluacja
- wdrożenie programu i jego ewaluacja
X 2008 –VI 2010
program działań wychowawczych,analiza efektów działań program działań edukacyjnych, analiza efektów działań


§8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. - sprawdzanie prac egzaminacyjnych
2009 –2011
- zaświadczenie o pełnieniu funkcji


§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury.
- organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczki,
- organizacja imprez szkolnych
cały okres stażu
- karty wyjazdów, potwierdzenie dyrektora

2. Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z jęz. angielskiego w środowisku zamieszkania cały okres stażu
- potwierdzenie form współpracy

3. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
- stała i aktywna współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną
- schroniskiem dla zwierząt
cały okres stażu
- potwierdzenie form współpracy

4. Współpraca z różnymi instytucjami przy podejmowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego.
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
- współpraca z psychologiem dotycząca doradztwa zawodowego (organizacja spotkań dla rodziców i uczniów)
rok szkolny2009/2010
- wpisy do dziennika- potwierdzenia
- karty wycieczek

5. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
- zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki
2009 –2011
- potwierdzenie współpracy
- wpisy do dzienników

6. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
- konsultacje dla rodziców
- wizyty domowe- dodatkowe spotkania z pedagogiem szkolnym
- pogadanki na temat uzależnień i przemocy
- zapraszanie na zajęcia przedstawicieli policji
2009 –2011
- wpisy do dziennika
- lista obecności rodziców
- materiały pedagogizujące


§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie studium przypadku.
- charakterystyka i diagnoza problemu, podjęcie adekwatnych działań 2009/20102010/2011
- opracowane materiały


Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.