X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5421
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt 1)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji, uwagi

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego * analiza przepisów prawa oświatowego* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580) wrzesień 2008r. - plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu * rozmowa wstępna* zawarcie kontraktu z opiekunem stażu wrzesień 2008r. - kontrakt
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.nr 6, poz.69)* Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze* Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze* Regulamin bhp obowiązujący w pracowni gastronomicznej* Regulamin pracowni gastronomicznej wrzesień 2008r. - wyciągi z aktów prawnych potwierdzające zapoznanie się i znajomość przepisów BHP oraz przeciwpożarowych
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły zawartych w dokumentach wewnętrznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze * analiza dokumentacji szkoły: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły Program wychowawczy Szkoły Program Profilaktyki Szkoły Plan Pracy Rady Pedagogicznej Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Plan pracy Rady Rodziców Plan Pracy Zespołu Przedmiotów Zawodowych Plan Pracy Internatu Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i harmonogram hospitacji Problematyka hospitacji wrzesień--październik 2008r. - analiza dokumentacji szkolnej- wyciągi z dokumentów wewnętrznych potwierdzające zapoznanie się i znajomość zawartych w nich zapisów
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań * uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej* uczestniczenie w pracach SU cały okres stażu - Protokoły z zebrań RP- zdjęcia z uroczystości szkolnych
6. Dokumentacja realizacji planu zawodowego * gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, karty obserwacji, karty pohospitacyjne, konspekty* analiza własnych działań i ocena ich skuteczności w kontekście podniesienia jakości własnej pracy i pracy szkoły cały okres stażu -założenie teczekz dokumentacją nauczyciela stażysty z podziałem na realizację poszczególnych zadań
7. Sporządzenie sprawozdania z rozwoju planu zawodowego * autorefleksja i samoocena własnej pracy* weryfikacja zadań planowanych i zrealizowanych podczas stażu* wnioski do dalszej pracy maj 2009r. -sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego * sporządzenie wniosku * przygotowanie dokumentacji maj 2009 -wniosek-dokumentacja z realizacji planu


2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§ 6 ust. 2 pkt 2).

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy, dobór podręczników, programów nauczania, testów diagnostycznych. * przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub na stronach www.men.gov.pl * analiza wybranych podręczników wrzesień 2008r -wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki, zestawy testów-praca na lekcjach w oparciu o wybrane podręczniki
2. Opracowanie planów nauczania * tworzenie i modyfikacja planów nauczania wrzesień 2008r - plany nauczania zgodne z podstawą programową w zawodach: kucharz symbol cyfrowy 512[02] i kucharz małej gastronomii symbol cyfrowy 512[05] oraz programami nauczania dopuszczonymi do użytku szkolnego przez MEN
3. Współpraca z nauczycielami przedmiotów zawodowych celem przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kucharz małej gastronomii 512[05] i kucharz 512[02] * aktywna praca w zespole przedmiotów zawodowych: analiza wyników egzaminów z lat poprzednich w zawodzie,* realizacja opracowanego programu działań przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych 2009 cały okres stażu - teczka zespołu przedmiotów zawodowych- wyniki i sprawozdanie z próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzonych w okresie stażu
4. Tworzenie i organizowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych, * współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji warsztatu pracy i pozyskiwania środków finansowych* aktywizacja uczniów w wykonywaniu pomocy dydaktycznych na bieżąco - pomoce dydaktyczne
5. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego, w tym uczestniczenie w formach doskonalenia zapisanych w Planie doskonalenia zawodowego szkoły * aktywny udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego cały okres stażu -zaświadczenia-certyfikaty-dyplomy
6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych * gromadzenie dokumentacji, jej analiza* korzystanie z wniosków cały okres stażu -scenariusze zajęć-programy-plany nauczania,-konspekty-testy

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).


1. Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktyki szkoły * wdrażanie programu wychowawczego* wdrażanie programu profilaktyki październik 2008r. – maj 2009 - rozwiązywanie konkretnych problemów
2. Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju w zakresie przedmiotów zawodowych * przy frekwencji powyżej 75% zajęcia terenowe w zakładzie cukierniczym* uczniowie prezentują swoje ulubione potrawy i przygotowują degustacje dla kolegów na bieżąco - ocena aktywności na zajęciach praktycznych – wysoka frekwencja na zajęciach- zdjęcia itp.
3. Zdobywanie wiedzy teoretycznejw zakresie potrzeb opiekuńczo wychowawczych ucznia * studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej na bieżąco - wykaz literatury wraz z notkami bibliograficznymi dokumentującymi wykorzystanie literatury w praktyce
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce, zapoznanie się ze środowiskiem ucznia * rozmowy z uczniem mającym trudności w nauce* otoczenie szczególną opieką uczniów wymagających pomocy ze strony nauczyciela* współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym na bieżąco -wyniki uczniów w nauce o specjalnych potrzebach edukacyjnych, notatki ze spotkań z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4).

1. Opracowanie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych * opracowanie tematów, zakresów i terminów Wrzesień 2008r. -harmonogram obserwacji zajęć- harmonogram prowadzonych zajęć
2. Obserwacje zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli * obserwowanie zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu* omówienie zajęć ze zwróceniem uwagi na wnioski do dalszej pracy raz w miesiącu - arkusz obserwacji zajęć
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły * hospitacje dyrektora według wcześniej opracowanego harmonogramu* opracowanie konspektów zajęć* konsultacje z opiekunem stażu* analiza i omówienie wyników* ewaluacja raz w miesiącu -konspekty- harmonogram prowadzonych zajęć- harmonogram hospitacji dyrektora - arkusz hospitacji
4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych * współpraca z nauczycielami – dzielenie się doświadczeniami* analiza na bieżąco -kontakty interpersonalne z nauczycielami i gronem pedagogicznym
5. Analiza i samoocena swoich zachowań * analiza własnych lekcji, notatek, rozmów pohospitacyjnych na bieżąco - wyniki pedagogiczne i wnioski do własnej pracy- arkusz samooceny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.