X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5414
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
MGR MAGDALENY ŁAKOMEJ
nauczyciela mianowanego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Lp.
Zadania
Formy realizacji zadań
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Kserokopie dokumentów
Cały okres stażu

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
na nauczyciela dyplomowanego i złożenie go u dyrektora szkoły z opracowanym planem rozwoju zawodowego.

Pisemny, poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2008

3.
Organizacja własnego warsztatu i metod pracy.
• Samodzielne studiowanie literatury metodycznej z zakresu języka polskiego, psychologii i pedagogiki oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych.
• Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
• Korzystanie z zasobów bibliotek.
• Wzbogacanie filmoteki wykorzystywanej do realizacji nauczania języka polskiego.
• Stworzenie katalogu prezentacji multimedialnych do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.
• Opracowywanie scenariuszy lekcji, testów i materiałów pomocniczych.

Dzienniczek lektur
Kasety video i płyty DVD
Prezentacje multimedialne
Cały okres stażu

4.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.
• Współpraca z: rodzicami, Szkolną Komisją Opiekuńczo – Wychowawczą, pielęgniarką, pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną
oraz Samorządem Uczniowskim.

Adnotacje w dzienniku
Cały okres stażu

5.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.

• Pogłębianie wiedzy poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz kursach zewnętrznych.
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego, wymiana doświadczeń.
Zaświadczenia
Cały okres stażu

6.
Badanie osiągnięć dydaktycznych uczniów.
• Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem narzędzi badań i analizy.
• Tworzenie testów, arkuszy ewaluacyjnych, itp.
Raporty z badań wyników nauczania w klasach I i II (mała matura)
Wrzesień 2008, 2009,2010

7.
Pełnienie funkcji Egzaminatora Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego

• Uczestnictwo w pracach komisji w czasie egzaminów maturalnych.
Cały okres stażu

8.
Przygotowanie projektu sprawozdania.

• Autorefleksje, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2011

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.

• Korzystanie ze stron edukacyjnych znajdujących się w Internecie w poszukiwaniu i opracowywaniu wiadomości z języka polskiego (np. biografie pisarzy i poetów, scenariusze lekcji itp.).
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych do wybranych tematów z języka polskiego.
• Ukończenie kursu komputerowego.
• Korzystanie z komunikatorów internetowych.
• Korzystanie z programów komputerowych, Windows, Power Point...
• Korzystanie z oprogramowania komputera do sporządzania referatów.
• Opracowywanie różnych materiałów
do wykorzystania w procesie lekcyjnym typu: testy, sprawdziany, krzyżówki.

Wydruki internetowe przygotowane przez uczniów
w domu, prace uczniów wykonane pod kierunkiem nauczyciela, zaświadczenia,
notatki, wydruki internetowe przygotowane
przez nauczyciela.
Cały okres stażu

2.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

• Umieszczenie planu rozwoju w Internecie.
Wydruki internetowe
Pierwszy rok stażu

3.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela języka polskiego i wychowawcy klasy.

• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
z zakresu nauk humanistycznych, psychologii i pedagogiki.
• Wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, szkoleń, konkursów.
• Gromadzenie zamieszczonych w Internecie scenariuszy lekcji.
• Tworzenie testów, sprawdzianów, scenariuszy do wykorzystania na lekcjach języka polskiego czy ankiet na godziny wychowawcze.
• Opracowanie materiałów z okresu stażu – prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego.
• Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania dokonań uczniów.
• Wykorzystywanie komputera w przygotowywaniu prac domowych uczniów (referaty, prezentacje itp.).

Sprawozdania, wnioski, wydruki komputerowe
Wydruki przykładowych testów, sprawdzianów, ankiet na godziny wychowawcze
Scenariusze lekcji, wydruki ze strony internetowej szkoły, przykładowe referaty, prezentacje
Cały okres stażu

4.
Opracowanie testów diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów. Opracowanie raportów z diagnozy.

• Przygotowanie i przeprowadzenie testów.
• Napisanie raportów z diagnozy wiadomości i umiejętności.
Wydruki testów, raporty z diagnozy.
Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych.
• Czynny udział w spotkaniach Zespołu Humanistycznego, przygotowywanie materiałów, opracowywanie wniosków, dokumentacji Zespołu Humanistycznego.
• Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
• Tworzenie listy tematów na ustny egzamin maturalny.

Sprawozdania z działalności zespołu, kserokopie dokumentów zespołu
Cały okres stażu

2.
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
• Zebrania z rodzicami.
Karty oceny przeprowadzonej lekcji
Cały okres stażu

3.
Współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne.
• Pomoc w doborze okolicznościowego repertuaru.
• Udostępnianie własnych scenariuszy.
• Aktywna pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

Scenariusze
Cały okres stażu

4.
Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie.

• Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.
Cały okres stażu

5.
Analiza i ocena własnych umiejętności.
• Autorefleksja.
• Zajęcia dydaktyczne hospitowane przez dyrektora.

Arkusz samooceny; arkusze hospitacyjne
Cały okres stażu;
według szkolnego
kalendarza hospitacji
oraz zaproszenia dyrektora z inicjatywy nauczyciela.

6.
Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów doskonalących.
• Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
• Samodzielne przygotowywanie
oraz udostępnianie nauczycielom własnych scenariuszy lekcji.
Zaświadczenia ukończonych szkoleń
oraz kursów,
własne refleksje wynikające
z uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego
Scenariusze lekcji
Na bieżąco,
po ukończeniu kursów
na spotkaniach Zespołu Humanistycznego.


§ 8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań:

A) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych

1.
Opracowanie „Szkolnego programu pomocy uczniom dyslektycznym”

• Tworzenie i realizacja „Szkolnego programu pomocy uczniom dyslektycznym”.
Opracowany program
2009/2010

2.
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć fakultatywnych dla uczniów klas trzecich – z maturą za pan brat.”

• Tworzenie i realizacja programu
Opracowany program
2008/2009

B) Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

1.
Pełnienie funkcji egzaminatora.
• Sprawdzanie arkuszy maturalnych.
• Sprawowanie funkcji egzaminatora na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Zaświadczenia
o pełnieniu funkcji egzaminatora
Cały okres stażu


C) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Przygotowanie i organizacja konkursów szkolnych, międzyszkolnych powiatowych (Szkolny Konkurs Ortograficzny, Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich)
• Opracowanie zakresu tematyki konkursów.
• Przygotowanie kryteriów oceny.
• Przeprowadzenie konkursów oraz wyłonienie zwycięzców

Zestawy pytań konkursowych, wyniki
Cały okres stażu

2.
Przygotowywanie apeli szkolnych.

• Opracowywanie scenariuszy apeli szkolnych.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w apelach.

Scenariusze apeli
Według szkolnego harmonogramu cały okres stażu

3.
Pedagogizacja rodziców.
• Prowadzenie zebrań z rodzicami (analiza potrzeb szkoły, zespołów klasowych itp.).
• Opracowanie referatów związanych z istniejącymi problemami młodzieży szkolnej.
• Przeprowadzenie zajęć z udziałem zainteresowanych.
• Zainicjowanie dyskusji, wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Scenariusze spotkań
z rodzicami, zapis wniosków z dyskusji, potwierdzenia dyrektora
Cały okres stażu

4.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.
• Wizyty w domach rodzinnych.
Adnotacje w dzienniku
Cały okres stażu

5.
Działania z zakresu profilaktyki uzależnień.
• Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego.
• Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych.

Adnotacje w dzienniku
Cały okres stażu

6.
Organizacja imprez i uroczystości klasowych.
• Organizacja wycieczek i wyjść do kina i teatru.
• Organizowanie uroczystości klasowych – Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Kobiet, Urodziny Klasy, Studniówka i inne.

Adnotacje
w dzienniku
Cały okres stażu

7.
Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających trudności w nauce.

• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z młodzieżą – w miarę potrzeb.
Listy obecności
Cały okres stażu

8.
Aktywna współpraca z Caritas działającym przy parafii pw. Św. Krzyża w Myśliborzu
• Organizowanie zbiórek charytatywnych dla najuboższych rodzin z Myśliborza i okolic.

Zaświadczenie
Cały okres stażu

9.

Organizowanie spotkań z poezją, dramatem, kabaretem...
• Opracowywanie scenariuszy spotkań.
Scenariusze
Cały okres stażu

10.
Przygotowywanie i organizacja zajęć edukacyjnych dla klas pierwszych w formie teatralnej.

• Opracowanie zakresu tematyki małych form teatralnych wykorzystywanych na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, wiedzy o kulturze, religii...
Scenariusze
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.