X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 53
Przesłano:

Wzór oceny opisowej dla rodziców II

Wzór oceny opisowej dla rodziców

Imię i nazwisko ucznia ........................................................Klasa ..... rok szkolny.....................
CZYTANIE
Technika czytania: biegle, płynnie, mało płynnie, poprawnie, zdaniami, wyrazami, głoskuje trudniejsze wyrazy, respektuje znaki interpunkcyjne, popełnia błędy przy czytaniu.
Czytanie ze zrozumieniem: w pełni rozumie czytany tekst, częściowo rozumie czytany tekst, nie rozumie czytanego tekstu.
PISANIE
Pismo: stosuje prawidłowy kształt liter, poprawnie łączy litery, zawsze przestrzega estetyki, nie zawsze przestrzega estetyki; nie utrzymuje się w liniaturze, nie zachowuje właściwego kształtu, proporcji, łączenia, pismo niedbałe.
Przepisywanie: bezbłędnie, czasem popełnia błędy, popełnia wiele błędów.
Pisanie ze słuchu i z pamięci: poprawnie zapisuje pojedyncze wyrazy, grupy wyrazów, zdania; popełnia błędy: przestawia, opuszcza lub dodaje litery, sylaby, myli litery o podobnym kształcie.
Stosuje zasady ortograficzne zawsze, zazwyczaj, czasami, rzadko, wykazuje czujność ortograficzną.
Formułowanie myśli w zdaniu pisanym: potrafi samodzielnie ułożyć zdanie ( proste - złożone) pod względem stylistycznym i logicznym oraz zapisać je, ma trudności w samodzielnym układaniu zdań.
MÓWIENIE
Wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi, stosuje wypowiedzi kilkuzdaniowe samorzutne, najczęściej odpowiada wyłącznie na pytania nauczyciela, wypowiada się chętnie, niechętnie.
Wypowiedzi cechuje: logiczność, oryginalność, duży zasób słownictwa, poprawność językowa, chaotyczność, ubogie słownictwo, słownictwo utrzymujące się w normie.
Przeczytaną treść potrafi: opowiedzieć samodzielnie, odpowiedzi ukierunkowane pytaniami nauczyciela.
Recytuje wiersz: z intonacja, wygłasza tekst z pamięci.
Gramatyka: wyróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik. Czasami myli części mowy.
UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie stu: biegle, radzi sobie wystarczająco, działa na konkretach.
Mnoży i dzieli pamięciowo w zakresie stu: biegle, radzi sobie wystarczająco, działa na konkretach.
Stosuje w obliczeniach przemienność dodawania i mnożenia
Rozwiązuje proste zadania tekstowe: samodzielnie, z pomocą nauczyciela.
Układa proste zadania tekstowe: samodzielnie, z pomocą nauczyciela. .
Umie rozwiązywać nietrudne zadania złożone.
Stosuje zasady dotyczące kolejności wykonywania działań: zawsze, czasami popełnia błędy.
BADANIE I DOŚWIADCZANIE
Wie, z jakich części składa się roślina, myli części roślin.
Umie nazwać jadalne części warzyw.
Zna pospolite gatunki drzew i krzewów , ma kłopoty z zapamiętaniem nazw gatunk6w.
Umie opisać zmiany w przyrodzie w różnych porach roku.
UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWO - ZDROWOTNE
Uczestniczy w zajęciach ruchowych: chętnie, niechętnie.
Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych.
Współdziała w grupie przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań: chętnie, niechętnie.
Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie gier, zabaw i zajęć ruchowych.
TWORZENIE
Sprawność manualna rozwinięta: bardzo dobrze, dobrze, słabo.
Prace wykonuje: starannie, zwykle starannie, czasami starannie, niestarannie.
Rozplanowuje rysunek: poprawnie na całej stronie, niepoprawnie.
Gama kolorów: pełna, uboga.
Rysunek: bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi, wykazuje niechęć do rysowania.
Nauka piosenek: uczy się chętnie, niechętnie.
Podstawowe wiadomości o muzyce: opanował, opanował wystarczająco, nie opanował. Opanował technikę gry na flecie : bardzo dobrze, dobrze, słabo.
ZACHOWANIE
Stosunek do obowiązków szkolnych: przychodzi do szkoły przygotowany, czasami nieprzygotowany, zwykle nieprzygotowany.
Zachowanie na lekcji: zdyscyplinowany, czasami niezdyscyplinowany, niezdyscyplinowany.
Obowiązki i zadania wykonuje: dokładnie, niedokładnie, samodzielnie, oczekuje pomocy zawsze, oczekuje pomocy czasami, szybko kończy prace, pracuje w dobrym tempie, pracuje wolno, nie kończy rozpoczętej pracy czasami, nie kończy rozpoczętej pracy zawsze, pracuje wolno.
Obowiązki i zadania podejmuje: chętnie, niezbyt chętnie, niechętnie, nie podejmuje.
Praca na lekcji: jest zawsze aktywny, jest czasami aktywny, wytrwały w pracy, odpowiada tylko na pytania nauczyciela, jest bierny, potrafi się skoncentrować, ma kłopoty z koncentracją, nie może się skoncentrować, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, przeszkadza w prowadzeniu lekcji: czasami, często, zawsze (rozmawia, kreci się, chodzi po klasie, porusza zagadnienia które nie są związane z tematem zajęć), niechętny do pracy, nieśmiały, nadpobudliwy.
Na pytania nauczyciela odpowiada. pewnie, niepewnie, nie udziela odpowiedzi.
Udziela odpowiedzi: zawsze, czasami, często, poprawnej, niepoprawnej, nie na temat.
Do nauczyciela zwraca się. często, czasami, nie zwraca się.
Podporządkowuje się poleceniom nauczyciela: zawsze, czasami, nigdy.
Stosunek do kolegów: łatwo nawiązuje kontakty z innymi dziećmi, ma problem z zawieraniem nowych znajomości, jest serdeczny, uczynny, zaczepny. agresywny, niekoleżeński, zamknięty w sobie, konfliktowy posiada umiejętności organizatorskie.
Wykazuje: samodzielność, zaradność, takt, poczucie humoru, śmiałość, pewność siebie, inicjatywę.
Religia:.......... J.angielski:..........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.