X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52030
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - wg zasad z 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Kwiatkowska
Nazwisko panieńskie: Borkowska
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie „Lotnisko” w Grudziądzu
Adres: Ul. Kustronia 6
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: Bożena Jędrak
Data rozpoczęcia stażu: 14.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 13.06.2020r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 14.09.2017r. i trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie Planie Rozwoju Zawodowego. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki itp.
Od początku mojej pracy nieustannie starałam się przekazywać moim podopiecznym w jasny i klarowny sposób wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcie było ciekawe i atrakcyjne dla dzieci. Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Radą Pedagogiczną, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Bożeną Jędrak, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Realizacja założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę, podnieść jakość mojej pracy. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam zadania, zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela mianowanego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7. Ust.1 pkt.1
Realizacja statutowych zadań przedszkola oraz wynikających z potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
Nadrzędnym celem przedszkola jest całościowe wspieranie rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Staram się tak organizować swoją pracę, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu bezpieczne, potrzebne i akceptowane. Oprócz podstawowych obowiązków, takich jak prowadzenie zajęć edukacyjnych, zapewnianie opieki i bezpieczeństwa, czy też prowadzenie działań wychowawczych, podejmowałam również inne działania. Przygotowywałam dzieci do udziału w imprezach i uroczystościach okolicznościowych na terenie przedszkola, a także organizowanych przez inne placówki. Organizowałam również uroczystości z udziałem dzieci oraz konkursy. Oto niektóre z wyżej wymienionych:

1. Przygotowałam i przeprowadziłam uroczystości przedszkolne:
-W latach 2017 - 2018. – Dzień Edukacji Narodowej – zorganizowanie uroczystości dla dzieci i pracowników przedszkola, dzieci z mojej grupy zaprezentowały program artystyczny.
-W latach 2017 - 2020. – Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci prezentowały zdobyte umiejętności przed przybyłymi gośćmi.
-W latach 2017 - 2018. – Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty oraz współorganizowanie festynu rodzinnego.
-W latach 2018 - 2019 – Pasowanie na przedszkolaka dzieci z grupy „Motyle” oraz „Krasnale”.
-10.05.2018r. – Dzień Kreatywności – prowadzenie uroczystości.
-20.06.2018r. – Pożegnanie przedszkola – zorganizowanie uroczystości dla dzieci i rodziców.
-22.06.2018r. – Zorganizowanie występu kółka wokalnego „Przedszkolaki kochają śpiewać”, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne przed innymi dziećmi i pracownikami przedszkola.
-28.10.2019 oraz 7.11.2019 – „Spotkanie z wiewiórką” – przygotowanie uroczystości jesiennej dla rodziców oraz dla przedszkola, przygotowanie dzieci do występu.
-19.12.2019 – Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla rodziców, przygotowanie dzieci do koncertu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

2. Przygotowałam konkursy oraz brałam udział w konkursach i przeglądach:
-1.12.2017r. – Zorganizowanie konkursu dla dzieci na najpiękniejszą bombkę, rozwijanie u dzieci kreatywności, pomysłowości, wzbogacanie wiedzy o Bożym Narodzeniu oraz zaciśnianie więzów rodzinnych.
-09.2018r. – Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Wspomnienia z wakacji”, rozwijanie kreatywności i pomysłowości u dzieci.
-10.04.2018r. – Przedszkolny Przegląd Teatralny – przygotowanie dzieci, wystawienie bajki „Brzydkie Kaczątko.” Oprócz tego, od pięciu lat jestem współprowadzącą Przedszkolnego Przeglądu Teatralnego organizowanego przez moje przedszkole. Współprowadzenie pozwoliło mi rozwinąć umiejętność zabawiania dzieci, pobudzania ich kreatywności i wyobraźni. Dla mnie od lat jest źródłem ogromnej satysfakcji i radości.
-8.06.2018r. – Czas na talent. Przygotowanie dziecka do konkursu piosenki.

3. Przeprowadziłam warsztaty dla rodziców i dzieci:
-14.12.2018r. – Zorganizowanie warsztatów bożonarodzeniowych dla rodziców i dzieci z grupy „Motyle”, dzieci tworzyły dekoracje wraz z rodzicami, bała to okazja do zaciśnienia więzów rodzinnych.
-5.04.2019r. – Zorganizowanie warsztatów wielkanocnych dla rodziców i dzieci z grupy „Motyle” i „Krasnale”, dzieci miały okazję zintegrować się z innymi, rozwijały wyobraźnię.

4. Od dwóch lat jestem odpowiedzialna za dekorowanie przedszkola. Pozwoliło mi to rozwinąć się plastycznie, poznać ciekawe techniki oraz zaprezentować swoje umiejętności.

Efekty realizacji: Wszystkie podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi się rozwinąć i wzbogacić warsztat pracy. Były również okazją do promowania przedszkola, natomiast dla mnie były źródłem ogromnej satysfakcji.

§ 7. Ust.1 pkt.2
Doskonalenie w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych
Do przedszkoli coraz częściej trafiają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy rozumieć, że dotyczy to dzieci posiadających orzeczenie, jak i tych, które mają problemy z realizacją stawianych im wymagań edukacyjnych. Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych trzeba również zaznaczyć, iż odnoszą się one nie tylko do dzieci słabszych, ale również do tych szczególnie uzdolnionych.
1. Aby podnieść swoją wiedzę w tym zakresie, uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
-26.10.2017r. – Szkolenie z zakresu integracji sensorycznej.

Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe. Zdarza się, że proces integracji nie przebiega prawidłowo, a co za tym idzie, pojawiają się problemy w funkcjonowaniu i zachowaniu. Podczas szkolenia nauczyłam się, jakie są objawy zaburzeń integracji sensorycznej i jakie ćwiczenia mogę wykorzystać w pracy z dzieckiem z tymi zaburzeniami.

-11.2018r. – Inteligencja emocjonalna – techniki stosowane w przedszkolu.

Inteligencja emocjonalna to cecha pozwalająca skutecznie zachowywać się wobec osób lub sytuacji. Charakteryzuje się samokontrolą, wytrwałością, zdolnością do motywacji. Dzięki szkoleniu dowiedziałam się, w jak sposób mogę rozwijać inteligencję emocjonalną u dzieci, poznałam ciekawe techniki.

-5.06.2019r. – Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów.

Uaktualniłam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów prawnych. Dzięki szkoleniu wiem, w jaki sposób mogę pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i do jakich instytucji mogę zwrócić się o pomoc.

Ponadto 8 lipca 2017r. otrzymałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia te dostarczyły mi podstawową wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

2. Poznałam i wprowadziłam następujące metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi:
- Metoda Glenna Domana – podstawą w niej jest cały wyraz napisany na planszy, który jest pokazywany dziecku. Taki wyraz jest bodźcem wzrokowo-słuchowym. Dziecko posiadające zadatki zdolności językowych nie tylko poznaje litery, ale również kształtuje umiejętności słuchowe oraz spostrzegawczość. 

- Elementy Pedagogiki Zabawy Klanzy - Metoda ta angażuje dziecko emocjonalnie, pobudzając je do twórczego działania, a poprzez to – wykorzystując wszystkie działania twórcze drzemiące w dziecku.

- Elementy Dziecięcej Matematyki prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka. Składa się ona z 12 kręgów, realizowanych w określonej kolejności, z różnym stopniem trudności.

- Elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami. Istotną rolę w Metodzie Dobrego Startu pełnią trzy elementy: wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka) i motoryczny (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki). Ćwiczenia zawarte w metodzie usprawniają jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno – ruchowy, kształtują lateralizację i orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, oddziałują na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz twórczą aktywność.

3.Oprócz tego, aby wspomóc swoich wychowanków w procesie kształcenia:

- regularnie prowadziłam pracę indywidualną w miarę potrzeb z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- prowadziłam kółka zainteresowań – wokalne, w którym dzieci mogły rozwinąć swoje zainteresowania wokalno-muzyczne oraz zaprezentować umiejętności przed społecznością przedszkolną ; plastyczne, gdzie dzieci poznawały różne techniki plastyczne i rozwijały swój talent,
- dostosowałam tempo pracy do możliwości dzieci,
-motywowałam do samodzielnej pracy,
-stwarzałam możliwość udziału w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne, a także zorganizowanych przeze mnie.
Efekty realizacji: Dzięki doskonaleniu w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wzbogaciłam swoją wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, nauczyłam się rozpoznawać potrzeby edukacyjne swoich wychowanków i na nie odpowiadać.

§ 7. Ust.1 pkt.3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu

Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione w formie konsultacji, analizy. Konsultowałam się z opiekunem stażu przed zajęciami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora
Regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz raz w roku w obecności dyrektora.
- Zajęcia z zakresu edukacji językowej,
-Zajęcia z zakresu edukacji matematycznej oraz zabawy badawcze,
-Zajęcia z zakresu edukacji artystycznej,
- Przygotowywałam i prowadziłam próby, uroczystości i warsztaty dla rodziców.
Wraz z opiekunem stażu omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia.

Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu  i dyrektora przyczyniła się do wyeliminowania moich błędów. Na końcu zajęć następowało ich omówienie, które uświadamiało mi moje słabe i mocne strony.

§ 7. Ust.1 pkt.4
Prowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela - doradcy metodycznego
1. Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli
-Zajęcia z zakresu edukacji językowej:
-Zajęcia z zakresu edukacji matematycznej oraz zabawy badawcze:
-Zajęcia z zakresu edukacji artystycznej:
Efekty realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności innych nauczycieli dało mi możliwość przedstawienia swoich umiejętności. Każdy nauczyciel dzielił się ze mną spostrzeżeniami, dawał rady, wskazówki, które chętnie wdrażałam do dalszej pracy.

2. Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli
-Zajęcia z zakresu edukacji językowej,
-Zajęcia z zakresu edukacji matematycznej, ekologicznej oraz zabawy badawcze,
- Zajęcia orgiami.
-Zajęcie kulinarne.
Efekty realizacji: Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli dostarczyła mi wielu pomysłów i rozwiązań, uświadomiła wielość metod i technik, które mogę wykorzystać w swojej pracy.

§ 7. Ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola
1. Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach a nabyte kompetencje wykorzystałam w codziennej praktyce:

-15.11.2017r. – Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Wiem, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy dziecku lub podczas jego pobytu w przedszkolu.

-21.11.2017r. – Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu – szkolenie..
Dzięki szkoleniu wiem, jakie są symptomy wypalenia zawodowego i w jaki sposób z nimi walczyć.

-9.05.2018r. – Racja czy relacja - strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
Dowiedziałam się, w jaki sposób skutecznie się komunikować oraz jak efektywnie rozmawiać z rodzicami.

-17-18.05.2018r. – Spotkania z Leonem – warsztaty. Program profilaktyczny przeciwdziałający agresji u dzieci. Dzięki warsztatom dowiedziałam się, w jaki sposób objawia się agresja u dzieci w wieku przedszkolnym, zostałam przygotowana do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych.

Efekty realizacji: Szkolenia i warsztaty pozwoliły mi wzbogacić wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz wprowadzić ciekawe rozwiązania.

2. We wrześniu 2019 roku została mi powierzona funkcja opiekuna praktykanta we współpracy z wyższą uczelnią:

-prowadziłam zajęcia pokazowe dla praktykantki, po których nastąpiło ich omówienie,
-umożliwiałam praktykantce udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli,
-obserwowałam zajęcia prowadzone przez praktykantkę, wspólnie je omawiałyśmy, udzielałam rad i wskazówek,
-przed każdym zajęciem prowadzonym przez praktykantkę analizowałam i omawiałam przedstawione mi scenariusze.

Podczas odbywania praktyk w przedszkolu studentka ściśle ze mną współpracowała. Powierzałam jej dodatkowe zadania, dawałam wskazówki, doradzałam w sprawie doboru metod pracy. Współpraca przebiegała bezproblemowo.

Efekty realizacji: Powierzenie mi przez Panią Dyrektor funkcji opiekuna praktyk przyczyniło się do zwiększenia u mnie potrzeby samodoskonalenia się, poszukiwania ciekawych rozwiązań i sytuacji edukacyjnych. Dzięki temu mogłam przekazywać praktykantce swoją wiedzę w możliwie jak najbardziej profesjonalny sposób.

3. Opracowywałam materiały i na bieżąco gromadziłam pomoce dydaktyczne.
Regularnie tworzyłam dekoracje i pomoce dydaktyczne. Zbierałam tablice demonstracyjne oraz wzbogacałam płytotekę. Na bieżąco wzbogacałam również kąciki aktywności.
Efekty realizacji: Dzięki powyższym czynnościom mój warsztat pracy stał się bardziej atrakcyjny. Mogłam w ciekawy sposób urozmaicać zajęcia, dzieci były bardziej zainteresowane i skupione.
4. Na bieżąco prowadziłam i uzupełniałam dokumentację przedszkolną:
-Prowadziłam dziennik zajęć,
-Tworzyłam plany sytuacji edukacyjnych,
-Posiadam plan współpracy z rodzicami i środowiskiem,
-Prowadziłam karty obserwacji dziecka,
-Prowadziłam karty diagnozy przedszkolnej,
-Prowadziłam pracę indywidualną z dzieckiem wymagającym wsparcia.

Efekty realizacji: Dzięki prowadzeniu dokumentacji przedszkolnej moja praca jest bardziej usystematyzowana i uporządkowana.

§ 7. Ust.2 pkt.2
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dz. i uwzględnianie ich w pracy

Przez cały czas prowadziłam obserwacje dzieci i ich środowiska rodzinnego. Dokumentowałam je poprzez arkusze obserwacji oraz arkusz gotowości szkolnej. Z obserwacji wyciągałam wnioski i starałam się tak konstruować zajęcia, by były one zrozumiałe dla każdego dziecka. Regularnie współpracowałam z rodzicami, na ich prośbę pisałam opinie dla psychologa i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wiele razy rozmawiałam na temat rozwoju dzieci, doradzałam i nakierowywałam na odpowiednie działania.
Wspierałam rodziców w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych poprzez organizowanie zebrań, pedagogizacji na tematy wynikające z potrzeb i zaistniałych problemów, rozmowy indywidualne oraz zajęcia adaptacyjne. Przeprowadziłam następujące zebrania i pedagogizacje:
-Zebrania z rodzicami: 30.10.2017r., 15.03.2018r., 22.11.2018r., 1.04.2019r., 24.10.2019r.
- Pedagogizacje na następujące tematy:
„Wpływ gier komputerowych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” – 30.10.2017r.
„Rozwijanie tolerancji u dzieci w wieku przedszkolnym” – 22.11.2018r.
„Inteligencja emocjonalna u dzieci w wieku przedszkolnym” – 1.04.2019r.
Ponadto w sierpniu 2018r. oraz w sierpniu 2019r. przeprowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem.
Efekty realizacji: Dzięki stałemu rozpoznawaniu potrzeb wychowanków oraz kontaktowi z rodzicami byłam w stanie na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy i dostosowywać moje działania do aktualnych wymagań.

§ 7. Ust.2 pkt.3
Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących dzieci

Metody aktywizujące są niezwykle ważnym elementem w pracy nauczyciela przedszkola. Dzieci są z natury ciekawe świata i głodne wiedzy, wystarczy tylko stworzyć odpowiednie warunki by pobudzić i rozwijać ich aktywność. Działalność własna dziecka pomaga również ograniczyć zachowania nieporządane, takie jak np. agresja. Oto niektóre metody aktywizujące, które wykorzystuję w swojej pracy:

- zabawy w kręgu - podczas zabaw w kręgu dzieci nawiązują kontakt z kolegami, pobudzając ich do aktywności, doskonalą umiejętność skupiania uwagi (koncentrowanie się) oraz odprężają się.
-zabawy paluszkowe – są to zabawy nastawione na kontakt z drugim człowiekiem. Pozwalają zintegrować grupę, przyciągają uwagę dziecka i sprawiają mu wiele radości. Rozwijają sprawność rąk, a także koordynację wzrokowo – ruchową.
-burza mózgów – metoda ta rozwija sprawność umysłową, kreatywność, pobudza wyobraźnię. Można ją stosować np. podczas wprowadzania nowego tematu.
-techniki plastyczne – np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranki, kolaż, mokre na mokrym, orgiami.
- odgrywanie ról – metoda pozwala na postawienie się dziecka w sytuacji innych, rozwija wyobraźnię, kreatywność, przełamuje nieśmiałość.

Efekty realizacji: Wymienione metody pozwalają mi na urozmaicanie zajęć, wpływają na zainteresowanie zajęciami dzieci, wzbudzają ciekawość i chęć zdobywania wiedzy. Dzieci są bardziej skupione i chętne do pracy. Pozwalają mi na poznawanie indywidualnych umiejętności dzieci, a co za tym idzie, dostosowanie do tych umiejętności swojej pracy.

§ 7. Ust.2 pkt.4
Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego.
Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam analizy następujących dokumentów:
-Rozporządzenie z MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Rozporządzenie z MEN z dnia 29 maja 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Rozporządzenie z MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Rozporządzenie z MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Karta nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2006 nr 97 poz.674.

Wzięłam udział w następujących szkoleniach:
-13.06.2018r. – Jak zdać egzamin na nauczyciela mianowanego?
-28.04.2020r. – Awans zawodowy nauczyciela – dla kończących staż na mianowanego.

Efekty realizacji: Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli oraz udział w szkoleniach umożliwiły mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in. wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci.

2. Regularnie aktualizowałam wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka poprzez czytanie literatury pedagogicznej oraz przeglądanie portali internetowych dotyczących przedszkola, takich jak:
-Bogdanowicz M. „W co się bawić?” Wyd. Harmonia, 2015
-Czasopismo „Bliżej Przedszkola” – wydawane raz w miesiącu
-www.nauczycieleprzedszkola.pl
-www.bliżejprzedszkola.pl
-www.przedszkolankowo.pl

3.Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematyczne dokonywałam ewaluacji pracy własnej. Ustalałam i wdrażałam wnioski z tej ewaluacji, a także analizowałam sposób wdrażania ww. wniosków i ich wpływ na zmiany w swojej pracy. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.

Efekty realizacji: Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie rozwiązań, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z dziećmi.

§ 7. Ust.2 pkt.5
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach WDN

Udostępniłam innym nauczycielom scenariusz zajęcia pokazowego. Przeprowadziłam następujące zajęcie:

-13.11.2019r. – „Idzie jesień poprzez świat” – zajęcie z zakresu edukacji matematycznej prowadzone dla Rady Pedagogicznej.

Dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności prawidłowego liczenia, klasyfikowania, porównywania, kontynuowania rytmów. W zajęciu, oprócz metod tradycyjnych, zastosowałam elementy dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Efekty realizacji: Miałam możliwość pokazania swojego dorobku zawodowego, a także poznania słabych i mocnych stron.

§ 7. Ust.2 pkt.6
Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Podejmowałam współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole, takimi jak Biblioteka Miejska, Muzeum, czy Centrum Edukacji Ekologicznej.

1. W latach 2017 – 2019 zorganizowałam następujące akcje charytatywne:
– Zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych Leśnictwa Bojanowo, uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt leśnych.
– Zbiórka charytatywna dla zwierząt będących pod opieką Fundacji Siedem Życzeń, uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt i uświadomienie konieczności niesienia im pomocy.

Efekty realizacji: Dzieci miały możliwość niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom, stały się świadome konieczności pomagania najsłabszych.

2. Organizowałam wyjścia dla dzieci do różnych instytucji:
-17.04.2018r. – „Skąd się bierze papier?” – wyjazd z dziećmi do Muzeum na warsztaty, dzieci miały możliwość dowiedzenia się jak czerpano papier, brały udział w zajęciu praktycznym.
-20.04.2018r. – Wyjście z dziećmi do Biblioteki Miejskiej, rozwijanie u dzieci zainteresowania literaturą dziecięcą.
-5.06.2018r. – Wyjście do szkoły podstawowej w celu ułatwienia dzieciom startu w edukację szkolną.
-6.06.2018r. – Wyjazd z dziećmi do Telewizji Kablowej, dzieci zapoznały się z pracą dziennikarza, brały udział w zajęciach praktycznych.

Efekty realizacji: Dzieci poznały pracę muzealnika, dziennikarza, bibliotekarza, nauczyciela w szkole podstawowej. Rozwijały różnorodne zainteresowania i pokonywały lęki (lęk przed szkołą).

3. Brałam udział w konkursach o tematyce ekologicznej;
-8.11.2017r. – Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Leśne zwierzę”.
-17.03.2018r. – Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej „ Co to jest smog?”

Efekty realizacji: Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, natomiast ja nauczyłam się, jak przygotowywać dzieci do konkursów.

§ 7. Ust.2 pkt.7
Posługiwanie się przepisami prawa dotyczącymi oświaty, w zakresie funkcjonowania przedszkola
1. Organizowałam i współorganizowałam wycieczki grupowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oświatowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zorganizowałam i współorganizowałam następujące wycieczki:
-17.04.2018r. – Wycieczka autobusem miejskim do Muzeum.
-6.06.2018r – Wycieczka autobusem miejskim do TVSM.
-7.06.2018r. - 4.06.2019r. – Wycieczka autokarem do Picolandu.
Ponadto regularnie współorganizowałam wycieczki do teatru i kina.

2. Pogłębiałam oraz aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego poprzez poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego, przepisów prawnych dotyczących przedszkola, a także zebrałam oraz sporządziłam spis aktów prawnych dotyczących oświaty:
1. Rozporządzenie z 1.08.2017 w sprawie kwalifikacji nauczycieli (Dz. U. z 2017, poz. 1575)ze zm.
2. Rozporządzenie MEN dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
z dnia 9.08. 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pp ... (Dz. U. 2017 r., poz. 1591) ze zm.
z 9.08.2017 r. w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia (...) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, (...) (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1578) ze zm.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) (Dz. U. 2017 r., poz. 356)ze zm.
4. Rozporządzenie MEN z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji (...) szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2019 poz. 502)
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny (...) (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).
6. Rozporządzenie z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji (Dz. U. 2017 r., poz. 1646) ze zm.
7. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ze zm.
8. Ustawa z 26.01 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 2215)
9. Rozporządzenie MEN z dnia 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania (...) krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.z 2017 r., poz. 1055)
10. Rozporządzenie z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) ze zm.
11. Rozporządzenie MEN z 26.05.2018 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy N (Dz. U. 2018 r., poz. 1133)
12. Rozporządzenie MEN z 19.08.2019 w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy N (Dz. U. 2019 r., poz. 1625)
13. Rozporządzenie z MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
14. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego... (Dz.U z 2017r. poz. 356).
15. Statut przedszkola.

Efekty realizacji: Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Pozwoliło mi to dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Analiza dokumentów własnych przedszkola pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań placówki.

§ 7. Ust.2 pkt.8
Korzystanie w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
Przez cały okres stażu doskonaliłam umiejętności obsługi komputera poprzez opracowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym, dokumentów, scenariuszy zajęć, planów pracy, materiałów dla dzieci, referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców, opinii oraz kart pracy. Regularnie korzystałam z portali edukacyjnych.

W swojej pracy wykorzystywałam takie urządzenia jak:
-magnetofon,
-telefon,
-laptop, rzutnik.

Wymienione urządzenia pomogły mi w uatrakcyjnianiu zajęć. Regularnie wykorzystywałam magnetofon do odtwarzania utworów z płyt CD, bajek, opowiadań. Telefon służył mi do przedstawiania dzieciom bajek, wierszy, teledysków. Starałam się również pokazywać dzieciom prezentacje multimedialne na laptopie lub rzutniku, co bardzo im się podobało. Zajęcia w takich formach były dla wychowanków ciekawsze, dzieci były skupione i zainteresowane.
W wyniku pandemii COVID-19 powstała konieczność nauczania zdalnego. Było to dla mnie okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się takimi programami jak Microsoft Word czy PowerPoint. Tworzyłam plany pracy oraz sprawozdania z nauczania zdalnego. Regularnie poszukiwałam inspiracji, kart pracy, bajek, piosenek, czy też wierszy i opowiadań. Komunikowałam się z rodzicami za pomocą aplikacji Messenger, poczty email oraz grupy na portalu Facebook. Wcześniej założyłam grupę na wyżej wymienionym portalu oraz służbową pocztę email do komunikacji z rodzicami.

Efekty realizacji: Dzięki wykorzystaniu narzędzi multimedialnych i informatycznych moja praca stała się bardziej uporządkowana i przejrzysta. Nauczyłam się tworzenia prezentacji, kart pracy, doskonaliłam umiejętność posługiwania się różnymi programami informatycznymi. Mój warsztat pracy stał się bardziej urozmaicony i atrakcyjny, co przełożyło się również na atrakcyjność moich zajęć i zainteresowanie nimi dzieci.

Wnioski
Cały okres stażu był dla mnie czasem nauki, samodoskonalenia i poszukiwań. Wszystkie zadania wykonywałam rzetelnie i z najwyższą starannością. Regularnie wyciągałam wnioski z podjętych zadań, doskonaliłam i wzbogacałam warsztat pracy, zdobywałam nowe umiejętności. Starałam się, by podejmowane przeze mnie działania przyniosły korzyść nie tylko mi, ale również placówce w której jestem zatrudniona. Udało mi się zrealizować większość założeń z Planu Rozwoju Zawodowego. Niektóre z nich nie mogły być zrealizowane ze względu na wybuch pandemii COVID-19. Pomimo wynikających z tego trudności, udało mi się rozwinąć i zrobić duże postępy w swojej pracy. Wraz z końcem stażu nie kończy się moja chęć dalszego rozwoju i samorealizacji, będę nadal kontynuowała pracę nad sobą, kompetencjami i warsztatem pracy. Podsumowując, okres stażu był dla mnie bardzo owocnym doświadczeniem, przyniósł wiele korzyści jak i wyzwań, z którymi bez wątpienia sobie poradziłam.

Data i podpis
....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.