X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51948
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego - chemia, matematyka

mgr inż. Dominika Jasińska
nauczyciel kontraktowy
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2020
Zakończenie stażu: 16.04.2024

Gniezno 2024

§ 7 ust. 2. pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty

Doskonalenie warsztatu pracy
1. Uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Jak uczyć uczenia się? Metody i techniki skutecznego przyswajania wiedzy – WSiP
- Jak uczyć o energii jądrowej? – Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
- Szkolenie przygotowujące przyszłych egzaminatorów maturalnych z chemii – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
- Gry dydaktyczne online i offline na przedmiotach ścisłych (matematyka, chemia, fizyka) – Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni
- Quo Vadis szkoło? Czyli wyzwania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i nie tylko – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

- Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w 2023 roku na poziomie podstawowym – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
- Nomenklatura związków organicznych zgodnie z nowymi wytycznymi IUPAC – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
- Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Chemii „mała skala w Wielkim Poznaniu” – Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
- Gotowe rozwiązania na zajęcia z wychowawcą – Operon
- Jak uczyć efektywnie? O strategiach wspierających uczenie się – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
- Matura 2023. Wszystko, co matematyk wiedzieć powinien – Operon
- Wyniki badań PISA 202. Jakie dane są dostępne i co można na ich podstawie badać? – Webinarium
- Jak przygotować ucznia do matury z chemii? – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie

- Matura z chemii: obowiązkowo z kalkulatorem naukowym – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
- Nie czekaj z geometrią – warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
- Alkany i wprowadzenie do chemii organicznej – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie
2. Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych:
- Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasie pandemii – Pracownia rozwoju
- Jak zapobiegać i radzić sobie z cyberprzemocą? – Pracownia rozwoju
- Kompetencje kluczowe – Pracownia rozwoju
- Ocenianie w praktyce szkolnej, od statutu do wymagań edukacyjnych – Pracownia rozwoju
- Sztuczna inteligencja w edukacji – jak AI może wspierać proces kształcenia? – Pracownia rozwoju

01.2021

02-03.2021

03-04.2021

09.2021

09.2021

10.2021

11.2021

01.2022
01.2022

03.2022

08.2022

01.2024

01.2024

02.2024

02.2024

02.2024

08.2021

11.2021
03.2022

11.2023

03.2024

Dla nauczyciela:
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- uaktualnienie wiedzy merytorycznej,
- poznanie struktury egzaminów maturalnych, wymagań egzaminacyjnych, nowych typów zadań obowiązujących od matury 2023,
- podniesienie kompetencji dydaktycznych,
- udoskonalenie metod pracy,
- nagroda rzeczowa w konkursie organizowanym przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na zakończenie szkolenia,

- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- udoskonalenie metody oceniania kształtującego,

Dla szkoły i ucznia:
- wzbogacenie wyposażenia szkoły o dodatkowe pomoce dydaktyczne związane z efektywnym nauczaniem o energetyce jądrowej,
- poprawa jakości nauczania,
- wsparcie uczniów w osiąganiu lepszych wyników,
- zainteresowanie uczniów tematem nowych technologii, odpowiedniego ich wykorzystania i zagrożeń,
- poznanie wyzwań związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych i wdrażanie metod ułatwiających przyswajanie treści uczniom

Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych oraz narzędzi przydatnych w pracy wychowawczej
1. Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych:
- z chemii – zestaw kart pracy dla klas 1 – 3 poziomu podstawowego, sprawdziany, kartkówki, zarówno w formie standardowej, jak i on-line, graficzne sketchnotki w ramach podsumowania tematów (właściwości pierwiastków, chemia nieorganiczna),
- z matematyki – sprawdziany, kartkówki, powtórzeniowe karty pracy, zarówno w formie standardowej, jak i on-line,
- przyroda – karty pracy, sprawdziany, podsumowania, lekcje powtórzeniowe

okres stażu

okres stażu

2020-2022
Dla nauczyciela:
- tworzenie własnej bazy materiałów, dostępnej w kolejnych latach pracy,
- wykształtowanie umiejętności wykorzystania technologii do tworzenia materiałów,

Dla szkoły i ucznia:
- uatrakcyjnienie zajęć

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły
1. Porządkowanie pracowni przedmiotowej:
- porządkowanie, opisywanie stanowisk w pracowni chemicznej, przygotowanie odczynników
- przygotowanie spisu odczynników, tabel przychodu i rozchodu,

- opracowanie dokumentacji niezbędnej przy kontroli przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

2. Praca w zespole ds. promocji szkoły:
- przygotowywanie materiałów promocyjnych, ulotek, relacji udostępnianych w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły,
- uczestnictwo w spotkaniach promocyjnych organizowanych w szkołach podstawowych zarówno stacjonarnie, jak i w formie zdalnej,
- koordynacja pracy zespołu nauczycieli prezentujących klasę o profilu politechnicznym w trakcie Drzwi Otwartych przeprowadzonych w formie zdalnej,
- organizowanie warsztatów chemicznych dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej w trakcie Drzwi Otwartych
- sprzedaż materiałów promocyjnych w trakcie Jubileuszu 160-lecia Szkoły

3. Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych:
- Pasowanie na Ucznia,
- Tydzień Integracji,
- Dzień Przyrodnika,
- Jubileusz 160-lecia szkoły,
- Pożegnanie Absolwentów

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

04.2021

04.2022

10.2023

09.2020
09.2020
09.2021
10.2023
04.2024

Dla nauczyciela:
- poznanie procedur oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem pracowni przedmiotowej,
- lepsza organizacja pracy,
- satysfakcja z podjętego działania,

- pogłębienie relacji z zespołem nauczycieli,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie umiejętności kierowania grupą
- kształtowanie umiejętności przemawiania i prezentowania,

Dla szkoły i ucznia:
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- promocja szkoły,
- nawiązywanie pozytywnych relacji z przyszłymi uczniami,
- zainteresowanie uczniów przedmiotami przyrodniczymi,
- sprawne przeprowadzenie Drzwi Otwartych oraz spotkań promocyjnych czy szkolnych uroczystości,

- budowanie szkolnej tradycji,
- integracja międzyklasowa,

Współpraca z rodzicami

1. Spotkania z rodzicami uczniów klasy wychowawczej w formie cyklicznych zebrań (stacjonarnie oraz zdalnie), nawiązywanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub poprzez dziennik elektroniczny w sytuacjach kryzysowych.
2. Rozmowy indywidualne w ramach konsultacji, godzin dostępności lub doraźnie w razie potrzeby.

okres stażu

okres stażu
Dla nauczyciela:
- nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami uczniów,
- wymiana konkretnych informacji, wdrażanie planów naprawczych, lepsze zrozumienie postępowania ucznia,

Dla szkoły i ucznia:
- wzrost zaangażowania rodziców,
- możliwa szybka pomoc uczniowi w przezwyciężeniu trudności

§ 7 ust. 2. Pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty

Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
1. Uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Ocenianie przez docenianie, czyli jak kształtować nastawienie uczniów na rozwój – Impuls do rozwoju
- Przygotowanie do prowadzenia interwencji wychowawczych w sytuacji kryzysowej w relacjach nauczyciel – uczeń – rodzic – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
- Jak być jednocześnie uprzejmym i stanowczym wychowawcą? Wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
2. Udział w projekcie edukacyjnym „Młodzi w Akcji” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
3. Analiza literatury popularnonaukowej – „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” Adele Faber, Elaine Mazlish

02.2021

12.2021

04.2022

10-12.2023

2023/2024

Dla nauczyciela:
- kształtowanie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji z uczniami oraz rodzicami,
- zwiększenie kompetencji w zakresie oceniania,
- pogłębienie wiedzy w zakresie rozwoju psychicznego nastolatków, ich komunikowania się,
- bycie stanowczym, lecz wspierającym wychowawcą

Dla szkoły i ucznia:
- poczucie zrozumienia oraz uzyskanie odpowiedniego wsparcia ze strony wychowawcy

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu wychowawczego
2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych zawartych w programie wychowawczym szkoły
3. Współpraca ze szkolnym psychologiem, pedagogiem (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie współdziałania i rozmów z rodzicami)
4. Analiza opinii oraz orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wykorzystanie zawartych tam informacji do planowania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysortografia, niedowidzenie, zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, fobia społeczna)
5. Dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz form pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (określanie konkretnego zakresu materiału, gotowe karty pracy do uzupełniania na lekcji, przedłużanie czasu pracy, unikanie odpowiedzi ustnych, pozytywne wzmacnianie ucznia, tłumaczenie kart pracy dla uczniów z Ukrainy)
6. Prowadzenie zajęć w ramach indywidualnej ścieżki kształcenia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line

7. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów w związku z organizowaniem działań w edukacji zdalnej (możliwości sprzętowe, lokalowe, uwzględnianie potrzeb uczniów)
8. Prowadzenie zajęć dodatkowych/wyrównawczych dla uczniów klasy trzeciej – chemia poziom rozszerzony
9. Prowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych z matematyki

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

nauczanie zdalne

2023/2024

2023/2024
Dla nauczyciela:
- wdrażanie skutecznych rozwiązań w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- trafne i szybkie rozpoznawanie problemów ucznia,

Dla szkoły i ucznia:
- poprawna realizacja zadań zgodnych z planem pracy szkoły,
- realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- tworzenie pozytywnej relacji z uczniem,
- większa wiara ucznia w swoje możliwości,
- zapewnienie uczniom słabszym dodatkowego wsparcia w procesie uczenia się,
- poprawa wyników w nauce

Diagnoza sytuacji dydaktycznej oraz wychowawczej w zespole klasowym

1. Tworzenie ankiet ewaluacyjnych formie sketchnotek oraz formularzy internetowych w celu diagnozy samopoczucia, atmosfery w klasie wychowawczej
2. Tworzenie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców w formie formularza internetowego w celu poszerzenia informacji dotyczących zachowań, samopoczucia uczniów w trakcie nauczania zdalnego, tuż po nim oraz na zakończenie edukacji

3. Obserwacja zachowań uczniów, analiza frekwencji na zajęciach, śledzenie postępów w nauce i ich samopoczucia, motywacji do działania zarówno w klasie wychowawczej, jak i w pozostałych zespołach klasowych
4. Analiza postępów dydaktycznych – wyników prac pisemnych i domowych, wprowadzanie elementów oceniania kształtującego

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Dla nauczyciela:
- lepsze poznanie środowiska uczniów, ich samopoczucia, motywacji do pracy,
- możliwość reagowania na konflikty, problemy wychowawcze,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
- tworzenie pozytywnych relacji z rodzicami, zacieśnianie współpracy

Dla szkoły i ucznia:
- zwiększenie poczucia przynależności ucznia do zespołu klasowego,
- zwiększenie motywacji ucznia do działania, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły,
- poznanie przez ucznia swoich mocnych i słabych stron

Prowadzenie zajęć związanych z profilaktyką
1. Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych i przeprowadzanie ich regularnie w klasie wychowawczej:
- Dzień Życzliwości,
- Uzależnienia,
- Czy umiemy ze sobą współpracować?
2. Opracowanie scenariusza zajęć przyrody dotyczących nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w Internecie

2020/2021

2021/2022

Dla nauczyciela:
- wzrost świadomości zagrożeń dotyczących nastolatków,
- kształtowanie umiejętności organizacji pracy ucznia, wpływania na jego motywację

Dla szkoły i ucznia:
- zwiększanie atrakcyjności zajęć z wychowawcą,

- zwiększenie zaangażowania w życie klasy,
- poznanie metod weryfikacji informacji w Internecie, wzrost świadomości w zakresie manipulowania informacjami

Integracja zespołu klasowego
1. Organizacja i koordynacja uroczystości szkolnych i klasowych:
- wyjście integracyjne po nauczaniu zdalnym
- Dzień Sportu – gra miejska
- wyjście integracyjne na kręgle w ramach Dnia Chłopca
- wyjście grupowe do kina w ramach Dnia Kobiet
- Dzień Sportu – aktywności na terenie stadniny koni
2. Organizacja dni tematycznych oraz współpraca z zespołem klasowym przy realizacji zadań Rady Samorządu Uczniowskiego:
- Andrzejki – konkurs na najlepszy film,
- Akcja szkolna w ramach Narodowego Święta Niepodległości,

- Akcja szkolna w ramach Mikołajek,
- Akcja klasowa w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa – skarpetki nie do pary,
3. Tworzenie klasowej kroniki wspomnień

05.2021
06.2021
09.2021
03.2022
06.2022

10.2020
11.2020

12.2020

03.2021
2023/2024
Dla nauczyciela:
- wzrost satysfakcji z pracy,
- budowanie pozytywnych relacji z wychowankami,
- kształtowanie u uczniów pożądanych postaw,
- wzrost kompetencji w zakresie organizacji pracy grupy, zarządzania zespołem,

Dla szkoły i uczniów:
- zwycięstwo zespołu klasowego w konkursie Rady Samorządu

Uczniowskiego na najlepszy film z okazji Andrzejek,
- trzykrotne zwycięstwo zespołu klasowego w konkursie Rady Samorządu Klasowego „Aktywna Klasa”,
- budowanie pozytywnych relacji i wspomnień

§ 7 ust. 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Wykorzystanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw
1. Opracowanie gier dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęć chemii:
- domimo chemiczne (sole, dysocjacja)
- chemiczne bingo
- stacje zadaniowe
2. Wykorzystanie na zajęciach przyrody gry dydaktycznej „Alarm wirusowy w Rosenberg”

2020/2021

06.2021

Dla nauczyciela:
- poznanie innych metod pracy,
- zainteresowanie przedmiotem,
- przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób

Dla szkoły i ucznia:
- lepsze zapamiętanie informacji przez ucznia,
- rozwój logicznego i strategicznego myślenia,
- promowanie współpracy i komunikacji między uczniami

Wykorzystanie metod, które aktywizują ucznia
1. Wykorzystanie następujących metod aktywizujących ucznia na zajęciach matematyki:
- lekcja odwrócona,
- stacje zadaniowe,
- burza mózgów,
- praca w grupie
2. Wykorzystanie następujących metod aktywizujących na zajęciach przyrody:
- debata oksfordzka,
- projekty badawcze,
- prezentacje uczniowskie,
- interaktywne zadania podsumowujące,
3. Wykorzystanie następujących metod aktywizujących na zajęciach chemii:
- stacje zadaniowe,
- burza mózgów,
- praca w grupie,
- zajęcia laboratoryjne,
- eksperymenty prowadzone metodą małej skali

2020/2021

okres stażu

2020/2021 oraz 2021/2022

okres stażu
Dla nauczyciela:
- doskonalenie warsztatu pracy,
- samorealizacja,
- wspieranie uczniów w ich działaniach,
- poznanie opinii uczniów na różne tematy związane z problemami współczesnego świata,

Dla szkoły i ucznia:
- wzrost zaangażowania w tok lekcji,
- większe poczucie sprawczości uczniów,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- kształtowanie umiejętności wypowiedzi, argumentowania, tworzenia związków przyczyno – skutkowych, wnioskowania,
- wzrost umiejętności manualnych,
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem i odczynnikami,

- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,
- zwiększenie jakości pracy szkoły,
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
- uczenie poprzez doświadczenie

Wdrażanie uczniów do aktywności w procesie nauczania - uczenia się
1. Rozbudzanie zainteresowania chemią poprzez angażowanie uczniów w różnego rodzaju dodatkowe formy pracy:
- współpraca przy hodowli kryształów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów
- tworzenie gazetek tematycznych w szkolnej gablocie – Kalendarz Adwentowy, Szkolny Układ Okresowy Pierwiastków
2. Opracowanie historycznej gry miejskiej do szkolnej gazetki, upamiętniającej najważniejsze miejsca i osoby w historii szkoły

2020/2021 oraz 2021/2022

2021/2022

03 – 04.2024

Dla nauczyciela:
- wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy,
- rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi,

Dla szkoły i ucznia:
- indywidualizacja procesu kształcenia,
- wzrost zainteresowania przedmiotami ścisłymi,
- kształtowanie umiejętności pracy metodą projektu,

- poznanie historii szkoły oraz istotnych dla niej punktów na mapie Gniezna

§ 7 ust. 2. pkt 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych
1. Opracowanie ankiety dla rodziców dotyczącej oceny pracy wychowawczej i wykorzystanie jej w trakcie zebrań podsumowujących rok szkolny
2. Opracowanie ankiety dla uczniów dotyczącej oceny pracy wychowawczej i wykorzystanie jej w trakcie lekcji wychowawczych podsumowujących rok szkolny
3. Opracowanie ankiety dla uczniów dotyczącej oceny pracy dydaktycznej na zajęciach chemii, matematyki oraz przyrody

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Dla nauczyciela:
- poznanie opinii rodziców na temat pracy wychowawczej, wyciąganie wniosków, wprowadzanie nowych rozwiązań lub kontynuacja starych,
- poznanie opinii uczniów na temat pracy wychowawczej oraz dydaktycznej, analiza mocnych i słabych stron,
- dostosowywanie tematyki szkoleń po analizie wyników ankiet

Dla szkoły i ucznia:
- możliwość wdrożenia rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
- rozwijanie współpracy z rodzicami,
- kształtowanie u uczniów umiejętności wyrażania własnego zdania
- zwiększenie u ucznia poczucia sprawiedliwego traktowania i oceniania

Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym
1. Obserwowanie uczniów w różnych sytuacjach, wykorzystanie wyników obserwacji do:
- wdrażania zadań ukierunkowanych na integrację zespołu klasowego,
- wdrażania uczniów do bezpiecznych zachowań,
- rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- organizowania pomocy materialnej,
- organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

2. Analizowanie osiągnięć dydaktycznych uczniów na koniec półrocza oraz roku szkolnego, wykorzystanie wyników obserwacji do:
- zmian metod pracy obowiązujących na zajęciach,
- wdrażania zadań ukierunkowanych na lepszą organizację pracy,
- wzmacniania mocnych stron uczniów i eliminacji negatywnych zachowań

okres stażu

okres stażu
Dla nauczyciela:
- możliwość wyciągania wniosków wdrażania konkretnych rozwiązań w celu eliminacji negatywnych zachowań lub niepowodzeń dydaktycznych,

Dla szkoły i ucznia:
- wsparcie ucznia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- kształtowanie u uczniów konkretnych zachowań,
- wzrost satysfakcji ucznia z osiągnięć dydaktycznych,
- wzrost poczucia wartości ucznia
Analiza zajęć pod kątem stopnia realizacji założonych celów
1. Wprowadzenie elementów oceniania kształtującego na zajęciach matematyki i chemii
2. Omawianie zajęć prowadzych w obecności opiekuna stażu, dyrektora oraz zaproszonych nauczycieli

okres stażu

okres stażu
Dla nauczyciela:
- wzrost umiejętności analizy mocnych i słabych stron ucznia,
- wdrażanie odpowiednich metod pracy w celu poprawienia jakości pracy,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron

Dla szkoły i ucznia:
- wzrost motywacji uczniów do pracy,
- podniesienie jakości kształcenia

Ewaluacja własnej pracy, samoocena
1. Przeprowadzanie samooceny i samokrytyki pracy jako dydaktyk i wychowawca
2. Analiza literatury popularnonaukowej:
- „Przewodnik po emocjach – jak lepiej rozumieć własne uczucia?” Anna Cyklińska,
- „Kobiety, które myślą za dużo. Jak uwolnić się od nadmiernego myślenia i odzyskać swoje życie” Susan Nolen - Hoeksema

okres stażu

03.2021

06.2022
Dla nauczyciela:
- rozwijanie umiejętności formułowania wniosków do dalszej pracy,
- nabycie umiejętności kontroli własnych emocji,
- lepsze radzenie sobie ze stresem oraz organizacją pracy,
- coraz większa chęć rozwoju

Dla szkoły i ucznia:
- kształtowanie u uczniów kompetencji miękkich – radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu pracy, asertywności, wysokiej kultury osobistej

§ 7 ust. 2. pkt 5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1. Opracowanie zasad współpracy, wspólne przeanalizowanie planu rozwoju zawodowego
2. Omówienie terminarza zajęć obserwowanych
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- „Mnożenie sum algebraicznych”
- „Wiązania jonowe”
- „Węglowodory – wprowadzenie”
- „Alkohole – właściwości chemiczne i fizyczne”
- „Funkcja kwadratowa – powtórzenie wiadomości”
- „Kwasy karboksylowe – ćwiczenia”
- „Bilansowanie reakcji utleniania i redukcji”
- „Wodorotlenki – zajęcia laboratoryjne”
- „Rozwiązywanie nierówności”
- „Alkohole polihydroksylowe”
- „Aldehydy i ketony”

- „ Właściwości chemiczne kwasów karboksylowych”
4. Konsultacje z opiekunem stażu w celu omówienia kolejnych działań
5. Wspólne przeanalizowanie opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

09.2020
09.2020

11.2020
12.2020
03.2021
05.2021
10.2021
12.2021
01.2022
04.2022
10.2023
11.2023
12.2023

02.2024

okres stażu

04.2024
Dla nauczyciela:
- lepsza organizacja czasu pracy,
- nawiązanie pozytywnej współpracy z opiekunem stażu,
- zwiększenie jakości pracy,
- eliminacja błędów,
- uzyskanie wskazówek, które umożliwiły zastosowanie innych metod wychowawczych i dydaktycznych,
- otrzymanie wsparcia i pomocy
- poprawne opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Dla szkoły i ucznia:
- lepsza jakość pracy nauczyciela,
- budowanie pozytywnych relacji między współpracownikami
Promowanie ciekawych i skutecznych rozwiązań metodycznych

1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora:
- „Wzory skróconego mnożenia”
- „Metody otrzymywania tlenków – ćwiczenia”
- „Miejsce zerowe funkcji”
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli:
„Funkcja liniowa – podsumowanie wiadomości”
3. Prowadzenie szkolenia on-line dla chętnych nauczycieli dotyczącego obsługi portalu „TestPortal”

11.2020
03.2022
02.2024

04.2024

11.2020
Dla nauczyciela:
- zwiększenie kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą,
- nowe doświadczenie,
- promowanie własnego warsztatu pracy,
- promowanie dobrych praktyk pedagogicznych,
- otrzymanie dodatku motywacyjnego,
- uzyskanie nagrody Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Dla szkoły i ucznia:
- poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat nowych metod pracy,
- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli,
- podniesienie jakości pracy nauczycieli w zakresie oceniania w trakcie nauczania zdalnego,
- umożliwienie uczniowi pozyskania informacji zwrotnej w zakresie zdobytej wiedzy w trakcie nauczania zdalnego

Dzielenie się zdobytą wiedzą
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, na bieżąco w ramach spotkań zespołów przedmiotowych, aktywne uczestnictwo w pracach zespołów
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez udostępnianie scenariuszy, materiałów dodatkowych, gier interaktywnych, dokumentacji na stronach:

- Wordwall,
- 45 minut,
- portal edukacyjny Edux
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami chemii oraz matematyki w mediach społecznościowych:
- Nauczyciele Chemii,
- Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych,
- Chemia dla nauczycieli,
- Społeczność Nauczycieli Matematyki
4. Udział w spotkaniu dotyczącym zmian w podstawie programowej z chemii od roku szkolnego 2024/2025

okres stażu

04.2024

okres stażu

02.2024
Dla nauczyciela:
- wzrost satysfakcji z pracy,
- możliwość promowania ciekawych metod pracy,
- rozwijanie umiejętności w zakresie korzystania z technologii

Dla szkoły i ucznia:
- promowanie placówki,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- większa jakość kształcenia,
- wzrost osiągnieć uczniów

§ 7 ust. 2. pkt 6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
1. Nawiązanie współpracy z absolwentką Alicją Tymczewską, doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizacja dla klas z rozszerzoną chemią zdalnych wykładów dotyczących metod analizy oraz technik laboratoryjnych
2. Organizacja dla klas o profilu dziennikarsko – prawnym spotkania z absolwentem, dziennikarzem oraz producentem Piotrem Stefańskim
3. Organizacja dla klas o profilach politechnicznych spotkania ze studentami Wojskowej Akademii Technicznej

2021/2022

11.2023

03.2024
Dla nauczyciela:
- wzrost umiejętności organizacji,
- realizacja zadań wychowawczych w zakresie doradztwa zawodowego,
- poprawa pracy wychowawczej, reagowanie na potrzeby uczniów

Dla szkoły i ucznia:
- rozwijanie zdolności poznawczych uczniów,
- rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. naukami ścisłymi,
- poznanie oferty edukacyjnej uczelni,
- poznanie charakterystyki pracy dziennikarza,
- budzenie ciekawości poznawczej

Realizacja programów instytucji zewnętrznych
1. Realizacja z klasą wychowawczą programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w akcji”
2. Współorganizacja zespołu „Chrobrzacy” biorącego udział w internetowym festiwalu „Kto działa, nie błądzi”

10-12.2023

12.2023
Dla nauczyciela:
- czerpanie pomysłów od uczniów,
- otrzymanie listu gratulacyjnego za zaangażowanie klasy w działalność Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Dla szkoły i ucznia:
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- rozwijanie umiejętności w zakresie wolontariatu,
- wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

Włączanie uczniów w działalność charytatywną
1. Organizacja akcji charytatywnych na rzecz:
- Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie w ramach „Dnia Kota”
- Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Kłecko w ramach zbiórki dla zwierząt z Ukrainy

2. Współorganizacja akcji charytatywnej na rzecz Domu Samotnej Matki w Gnieźnie
3. Zachęcanie wychowanków do brania udziału w ogólnopolskich akcjach:
- Szlachetna Paczka,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- akcja krwiodawstwa

02.2021

03.2022

02.2022

okres stażu
01.2024
Dla nauczyciela:
- nawiązanie współpracy z instytucjami,
- udział w budowaniu wysokiej jakości pracy na płaszczyźnie wychowawczej

Dla szkoły i ucznia:
- rozwijanie postaw prospołecznych,
- rozwijanie postaw proekologicznych,
- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych,
- promocja szkoły

Działania społeczne, ekologiczne i patriotyczne
1. Organizacja lekcji wychowawczych dotyczących:
- zagrożeń współczesnego świata,
- bezpieczeństwa w internecie,
- uzależnień,
- ekologii
2. Współorganizacja wraz z wychowankami akcji „Wigilia bez plastiku”
3. Aktywny udział jako wychowawca w apelach, szkolnych uroczystościach oraz wydarzeniach rocznicowych

okres stażu
12.2021 oraz 12.2023

okres stażu
Dla nauczyciela:
- poznawanie opinii uczniów,
- rozwijanie umiejętności prowadzenia debaty bądź dyskusji,
- budowanie pozytywnych relacji z uczniami,
- efektywna realizacja działań wynikających z zadań szkoły

Dla szkoły i ucznia:
- podniesienie świadomości uczniów w zakresie otaczających niebezpieczeństw,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- utrwalanie szkolnych tradycji

§ 7 ust. 2. pkt 7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty

Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Napisanie planu rozwoju zawodowego.
2. Uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Awans zawodowy nauczyciela. Spotkanie dla nauczycieli kontraktowych rozpoczynających staż na nauczyciela mianowanego – Kapelusz z kwiatami.

- Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 – Akademia Wiedza i Praktyka
3. Analizowanie aktów prawnych oraz zmian w prawie oświatowym (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenia np. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dotyczące programów nauczania, oceniania i promowania uczniów, podstaw programowych)
09.2020

09.2020

09.2020

okres stażu

Dla nauczyciela:
- opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym zgodnie z przepisami prawa,
- zaplanowanie i uporządkowanie pracy w trakcie awansu zawodowego,

- działanie w trakcie awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa,
- znajomość przepisów prawa

Dla szkoły i ucznia:
- podniesienie efektywności i jakości pracy szkoły

Klasyfikowanie i promowanie uczniów
1. Ocenianie oraz klasyfikacja uczniów zgodnie z prawem oświatowym oraz szkolnym statutem
2. Uzupełnianie dokumentacji związanej z klasyfikacją i promowaniem uczniów – świadectwa, arkusze ocen
po każdym półroczu
po każdym półroczu

Dla nauczyciela:
- rozwijanie kompetencji w zakresie przygotowywania dokumentacji szkolnej,
- sprawiedliwie ocenianie uczniów

Dla szkoły i ucznia:
- rzetelnie i prawidłowo przygotowana dokumentacja

Poznanie i wykorzystanie przepisów związanych z pracą szkoły
1. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę szkoły:
- statut,
- plan pracy szkoły,
- szkolny program wychowawczy,
- regulaminy pracowni,
- ramowe rozkłady godzin
3. Zapoznanie rodziców uczniów ze szkolną dokumentacją w trakcie zebrań organizacyjnych
4. Prowadzenie bieżącej dokumentacji szkolnej:
- dziennik elektroniczny,
- dziennik zajęć indywidualnych,
- karty monitoringu,
- ocena sytuacji wychowawczej klasy

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu
Dla nauczyciela:
- poznanie przepisów regulujących pracę szkoły,
- praca zgodnie z przepisami związanymi z funkcjonowaniem placówki,
- kształtowanie współpracy z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej,

Dla szkoły i ucznia:
- działanie zgodnie z przepisami prawa

Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych
1. Opracowanie programu, karty i listy uczestników wycieczki:
- Wyjazd Integracyjny do Torunia
- Wyjazd Integracyjny do Bydgoszczy

2. Gromadzenie oświadczeń rodziców dotyczących udziału uczniów w wycieczkach czy wyjściach
3. Opieka nad uczniami w trakcie wycieczek:
- Wyjazd edukacyjny do Łodzi
- Wyjazd edukacyjny do Oświęcimia

11.2021
10.2023

na bieżąco

10.2021
03.2024
Dla nauczyciela:
- poznanie przepisów związanych z organizacją wycieczek i wyjść grupowych,

- organizacja bezpiecznego wyjazdu,
- satysfakcja z pracy wychowawczej,

Dla szkoły i ucznia:
- organizacja czasu wolnego uczniów,
- kształtowanie u uczniów bezpiecznych zachowań w trakcie wyjazdów,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- integracja zespołu klasowego

Praca w zespołach związanych z pracą szkoły lub egzaminami
1. Pełnienie obowiązków przewodniczącego zespołu nauczycieli w trakcie egzaminów maturalnych:
- z języka angielskiego poziom podstawowy,
- z języka angielskiego poziom rozszerzony
2. Pełnienie obowiązków przewodniczącego zespołu przyrodniczego:
- koordynacja pracy zespołu,
- organizacja Dnia Przyrodnika,
- opracowywanie dokumentacji,

3. Pełnienie obowiązków członka zespołu egzaminatorów OKE Poznań

05. 2021
05.2021

05.2021, 05.2022

Dla nauczyciela:
- poznanie procedur związanych z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych,
- rozwijanie kompetencji związanych z zarzadzaniem zespołem,
- poprawa efektywności pracy, zwłaszcza w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

Dla szkoły i ucznia:
- sprawne przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, zgodnie z przepisami prawa,
- budowanie pozytywnych relacji w zespole nauczycieli,
- rozwijanie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi,
- poprawnie uzupełniona dokumentacja,
- rozwijanie jakości szkoły, wpływ na wzrost wyników egzaminów zewnętrznych

Podejmowanie działań w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID-19
1. Zapoznanie się z przepisami prawa tymczasowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410),

- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493)
2. Opracowanie planu pracy dotyczącego realizacji podstawy programowej z chemii, matematyki oraz przyrody na czas zawieszenia pracy szkoły oraz w trakcie nauczania zdalnego

03.2020

03.2020

nauczanie zdalne
Dla nauczyciela:
- znajomość przepisów prawa przejściowego związanego z COVID-19,
- rozwinięcie umiejętności dostosowania swojej pracy do nowych warunków

Dla szkoły i ucznia:
- dostosowanie zajęć do możliwości sprzętowych i lokalowych uczniów,
- pomoc uczniom mających trudności w trakcie nauczania zdalnego (sprzęt, dostęp do Internetu, motywacja do pracy, izolacja)

§ 7 ust. 2. pkt 8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
Doskonalenie warsztatu pracy
1. Uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Rozwijamy kompetencje kluczowe, innowacyjność oraz kreatywność uczniów z narzędziami Microsoft – Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni
- Podstawowe funkcje Autodesk Sketchbook i jego wykorzystanie w tworzeniu pomocy dydaktycznych w nauczaniu tradycyjnym i zdalnym – Centrum Szkoleń Edukacyjnych Digitalni
- Chat GPT asystentem nauczyciela matematyki – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań

10.2020

11.2020

03.2024

Dla nauczyciela:
- poznanie nowych możliwości pakietu MsOffice,
- zainteresowanie programem graficznym Autodesk Sketchbook i tematem graficznych notatek,
- możliwość opracowywania materiałów dydaktycznych w oparciu o nowoczesne technologie

Dla szkoły i ucznia:
- możliwość tworzenia atrakcyjnych materiałów, pomocy dydaktycznych czy dokumentacji szkolnej

Przygotowanie materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych
1. Opracowanie w programie Autodesk Sketchbook ulotek promocyjnych prezentujących profile proponowane w rekrutacji
2. Opracowanie w programie Canva materiałów promocyjnych wykorzystanych przy prezentacji profili proponowanych w rekrutacji
3. Opracowywanie szeregu pomocy dydaktycznych, narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, ogłoszeń, dyplomów za pomocą pakietu MsOffice oraz programu Canva

2020/2021

2021/2022

okres stażu
Dla nauczyciela:
- rozwijanie umiejętności korzystania z komputera,
- rozwijanie warsztatu pracy,
- możliwość szybkiego pozyskania informacji zwrotnej dotyczącej pracy wychowawczej i dydaktycznej

Dla szkoły i ucznia:
- stworzenie spójnej oferty promocyjnej szkoły

Zwiększenie atrakcyjności zajęć
1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych na zajęciach:
- przedstawianie za pomocą komputera w projektorem prezentacji multimedialnych, treści zadań powtórzeniowych,
- korzystanie z platformy Microsoft Teams do przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej

2. Korzystanie z zasobów Internetu:
- filmy edukacyjne oferowane przez wydawnictwa oraz znalezione na platformie Youtube,
- e-podręczniki (zwłaszcza Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki),
- wykorzystanie programu edukacyjnego GeoGebra na zajęciach matematyki,
- opracowywanie i wykorzystywanie gotowych opracowań na platformach edukacyjnych: Kahoot, WorldWall, KhanAcademy
- wykorzystanie w trakcie godzin wychowawczych internetowego programu Google Jambord,
- tworzenie testów sprawdzających wiedzę za pomocą strony TestPortal
3. Opracowywanie, katalogowanie i udostępnianie zespołom klasowym materiałów dodatkowych na platformie Microsoft Teams

okres stażu

nauczanie zdalne

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

nauczanie zdalne

okres stażu

Dla nauczyciela:
- porządkowanie dokumentacji, pomoc w bieżącym katalogowaniu,
- łatwy dostęp do ciekawych materiałów dydaktycznych,
- promocja ciekawych rozwiązań metodycznych

Dla szkoły i ucznia:
- kształtowanie umiejętności rzetelnego korzystania z zasobów Internetu,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- możliwość nadrobienia materiału przez ucznia w momencie dłuższej nieobecności,
- wspomaganie ucznia w samodzielnej nauce,
- możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach w czasie rzeczywistym podczas nauczania zdalnego,
- utrzymanie poziomu nauczania nawet w trakcie nauczania zdalnego, bądź hybrydowego
- zwiększenie aktywności uczniów podczas zajęć,
- rzetelne ocenianie osiągnięć uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.