X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51924
Przesłano:

Opinia o uczniu - dziecko niepełnosprawne intelektualne w stopniu lekkim

Imię i nazwisko ucznia:...
Imię i nazwisko wychowawcy: ...
Nazwa szkoły, klasa: Szkoła Podstawowa

Uczennica klasy III jest grzeczną, uśmiechniętą i momentami nieśmiałą dziewczynką. Zawsze schludnie ubrana i stosownie do uroczystości lub wydarzeń szkolnych. Angażuje się w życie klasy i szkoły uczestnicząc w różnych uroczystościach szkolnych oraz apelach. Zawsze przestrzega norm postępowania i wypełnia obowiązki wynikające z roli ucznia . Zachowuje bezpieczeństwo w miejscu pracy i poza szkołą. Jest lubiana przez uczniów, nie ma problemów w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych. Współpracuje z grupą, ale często zajmuje stanowisko obserwatora.
Na zajęcia stara się być zawsze przygotowana. Wyposażona jest w potrzebne przybory szkolne, zeszyty i materiały plastyczno – techniczne. Z uwagą słucha czytanych tekstów oraz wypowiedzi dorosłych i rówieśników, stara się samodzielnie wykonywać zadania zgodnie z podaną instrukcją lub z pomocą nauczyciela.
Pracuje w dość szybkim tempie. W czasie lekcji jest dość aktywna, zależy jaki temat ją zainteresuje lub czuje się w nim pewnie. Wypowiada się częściej , prostymi zdaniami, ma trudności w tworzeniu dłuższych wypowiedzi, a zwłaszcza kiedy ma wypowiedzieć się o sobie lub coś wyjaśnić. Jej samoocena uległa poprawieniu, lecz nadal jest dość niska. Czyta płynnie cicho i głośno nowe teksty zazwyczaj ze zrozumieniem. W domu czyta samodzielnie lektury i potrafi opowiedzieć najważniejsze jej wątki. Pisze krótkie wypowiedzi tekstowe, często jednak wymagają one poprawy pod względem gramatycznym, niekiedy logicznym. Stosuje ,niektóre z poznanych zasad ortografii. Z pomocą nauczyciela układa krótką wypowiedź pisemną. Stara się rozpoznać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące oraz wskazać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, popełniając czasami błędy i posiłkując się konkretami. Oblicza iloczyny i ilorazy w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia, również popełniając niekiedy błędy. Natomiast największym jej problemem jest wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce. Z niewielką pomocą określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz określa kierunki. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z nieznaczną pomocą. Stara się mierzyć odcinki, posługując się jednostkami długości, z pomocą dostrzega symetrię. Obliczenia pieniężne są dla niej problematyczne ,zwłaszcza przy obliczeniach najniższego bilonu. Prawidłowo odczytuje i zaznacza na zegarze godziny w systemie 24-godzinnym. Po naprowadzeniu dokonuje obliczeń czasowych. Tylko z pomocą wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów matematycznych.
Ma podstawowe wiadomości o wybranych roślinach i zwierzętach. Stara się interesować środowiskiem przyrodniczym, prowadzi proste obserwacje, z niewielką pomocą podejmuje próby wnioskowania. Z pomocą wymienia podstawowe zasady związane z ochroną środowiska. Stara się rozumieć potrzebę ochrony środowiska. Z niewielką pomocą wymienia zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i potrafi posługiwać się numerami telefonów alarmowych. Z pomocą wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, stolicę, główne miasta i rzeki, krainy geograficzne, własną miejscowość oraz główne kierunki w terenie.
Prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer. Poprawnie wykonuje prace plastyczno-techniczne ,niekiedy z pomocą lub po naprowadzeniu. Zazwyczaj aktywnie słucha muzyki i odróżnia dźwięki muzyki. Gra na flecie poznane rytmy. Jest sprawna fizycznie, poprawnie wykonuje proponowane ćwiczenia gimnastyczne. Z zaangażowaniem uczestniczy w grach zespołowych. Wiadomości i umiejętności z języka angielskiego opanowała w stopniu dobrym.
Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego we wrześniu 2020 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w... , dziewczynka już trzeci rok uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych i od początku roku szkolnego w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. Tematyka zajęć rewalidacyjnych jest konsultowana z wychowawcą, opiera się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron, kształtowaniu pozytywnej samooceny oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Ponadto skupia się na rozwijaniu samodzielności uczennicy, wykorzystywaniu zdobytej wiedzy w praktyce , kształtowaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami i stymulowaniu ogólnego rozwoju dziewczynki.
Uczennica dobrze radzi sobie z konkretnymi działaniami matematycznymi, jednak ma problem z logicznym myśleniem i wykorzystaniem tych działań w praktyce. Szybko się dekoncentruje, rozprasza, przez co popełnia liczne błędy.
Natomiast na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych skupiono się przede wszystkim na wspieraniu jej wszechstronnego rozwoju, wyrównywaniu i kompensowaniu deficytów rozwojowych, korygowaniu zaburzonych funkcji, wspomaganiu rozwoju emocjonalno - społecznego oraz doskonaleniu i usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych.
Uczennica bardzo chętnie uczęszcza na wyżej wymienione zajęcia. Jest otwarta i uprzejma. Stosuje zwroty grzecznościowe. Stara się wykonać wszystkie postawione przed nią zadania, czasami wymaga to stałych upomnień i motywacji.
Uczennica zawsze może liczyć na pomoc ze strony wychowawcy i nauczycieli uczących. Jest motywowana do pokonywania trudności i chwalona ,doceniania za każde najdrobniejsze sukcesy. Uczennica chętnie ingeruje się rówieśnikami biorąc udział w rożnych wycieczkach i wyjazdach szkolnych. Rzadko kiedy opuszcza zajęcia lekcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.