X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5164
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ w BRZEZIEJ ŁĄCE.

ELŻBIETY JASIŃSKIEJ

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY;

§ 8 ust. 2 pkt 1.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnych międzyszkolnych rozgrywek sportowych.
• „Gminny turniej tenisa stołowego” - dla uczniów gimnazjum.
• „Gminny turniej tenisa stołowego” – dla uczniów szkół podstawowych..
• Opracowanie regulaminu zawodów.
• Powołanie komisji sędziowskiej.

wg. Kalendarza
Szkolnego Związku Sportowego.

Potwierdzenia dyrektora, regulamin zawodów sportowych, zdjęcia

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych.
• Turniej tenisa stołowego dla chłopców gimnazjum,
• Turniej tenisa stołowego dla dziewcząt gimnazjum.
• Turniej tenisa stołowego dla chłopców klas IV-VI szkoły podstawowej.
• Turniej tenisa stołowego dla dziewcząt klas IV-VI szkoły podstawowej.
• Przełajowy konkurs biegowy dla uczniów gimnazjum.
• Przełajowy konkurs biegowy dla uczniów szkoły podstawowej.

W trakcie stażu. Potwierdzenie dyrektora

3. Pełnienie w szkole funkcji opiekuna Szkolnego Koła Sportowego.
• Przygotowanie oraz prowadzenie rozgrywek międzyklasowych w piłkę nożną, tenisa stołowego.
• Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach międzyszkolnych..
• Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnych zawodów sportowych w tenisie stołowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
• Prowadzenie ściennej gazetki sportowej.

na bieżąco Dyplomy, zdjęcia, tabele rozgrywek, sprawozdania, potwierdzenia.

4. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział uczniów w zawodach sportowych.
• Udział uczniów w pracach komisji sędziowskiej.
Okres stażu Dyplomy, podziękowania, wyróżnienia.

5. Organizowanie szkolnych imprez sportowych. • „Konkurs trójek rodzinnych.”- współzawodnictwo rodzin uczniów zerówki.
• Dzień Dziecka na sportowo.
• „Gżegżółki przewrót w przód” – ortografia na sportowo.
• Liga klas, konkursy sportowe.

W trakcie stażu Harmonogram imprez, scenariusze, potwierdzenia

6. Wdrażanie programu „Trzymaj formę” • Współorganizowanie i wdrażanie programu w szkole.
• Opracowanie tematyki projektów.
• Organizacja konkursów.
• Testy sprawnościowe.

Rok szkolny 2007\2008 2008\2009 Sprawozdanie

7. Współorganizowanie projektu „Biały ząbek”
• Opracowanie działań.
• Przygotowanie i poprowadzenie projektu.

W trakcie stażu Sprawozdanie

8. Współorganizowanie konkursu „Gżegżółki przewrót w przód” – ortografia na
sportowo.
• Opracowanie ćwiczeń, konkurencji sportowych.
• Przydział zadań.
• Prowadzenie konkursu.
• Sędziowanie.

Wg kalendarza szkolnego Zdjęcia , sprawozdania

9. Organizacja uczniom aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
• Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych w czasie ferii zimowych.

Ferie zimowe w okresie stażu. Potwierdzenia dyrektora.

10. Organizacja Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Stokrotki”.- Hokej na trawie dziewcząt.
• Rozpoczęcie działalności U.K.S. „Stokrotki” przy Szkole Podstawowej w Brzeziej Łące”
• Poznanie procedur prawnych.
• Poszukiwania sponsorów.

Rok szkolny 2007\2008r. Potwierdzenia, sprawozdania.

11. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w uroczystościach.
• Opracowanie scenariuszy imprez.

Wg kalendarza szkolnego Zdjęcia, harmonogramy imprez, scenariusze.

12. Imprezy środowiskowe i szkolne.
• Aktywny udział i organizacja imprez dla środowiska lokalnego: festyn rodzinny, „Konkurs trójek rodzinnych”.
W trakcie stażu Zdjęcia,

13. Opracowywanie i wdrażanie ogólnoszkolnych projektów np. z promocji zdrowia.
• Opracowanie tematyki projektów.
• Przydział zadań.
• Koordynowanie działań i sposobu prezentacji.
W trakcie stażu Dokumentacja projektu

14. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej procedury awansu za¬wodowego nauczycieli.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na sto¬pień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza Karty Nauczyciela
• Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. na bieżąco

15. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. • Ukończenie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” Rok szkolny 2007\2008 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

16. . Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących, budowania programów nauczania lub innych wynikających z potrzeb szkoły i własnych zainteresowań.
• Aktywny udział w zajęciach.
• Wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce szkolnej. Okres stażu Zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia.


WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ;

§ 8 ust. 2 pkt 2.


ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Wykorzy¬stanie edytora WORD jako niezbędnego narzędzia w pracy. • Opracowanie dokumentacji.
• Sprawozdań.
• Pomocy dydaktycznych. W trakcie stażu

Sprawozdania, pomoce dydaktyczne.

2. Wykorzystanie arkusza EXCEL jako niezbędnego narzędzia w pracy.
• Roczne zestawienia ocen

W trakcie stażu Zestawienia ocen.

3. Wykorzystanie Inter¬netu, jako cennego źródła informacji.
• Korzystanie z Internetu w poszukiwaniu informacji z zakresu dydaktyki, sportu, wychowania fizycznego, oraz awansu zawodowego.
• Opublikowanie w Internecie swego planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowanie bibliografii z zawartości czasopism pedagogicznych dla nauczycieli realizujących staż na temat awansu zawodowego.
W trakcie stażu Wydruki z Internetu,
Umieszczenie Bibliografii zawartości czasopism pedagogicznych na temat awansu zawodowego nauczycieli w bibliotece szkolnej.

4. Przygotowywanie dokumentacji z realizacji stażu.
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdania,
• Wnioski,
• Scenariusze. W trakcie stażu Sprawozdania, listy

5. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej
• Zapis planów wynikowych w formie elektronicznej.
• Zapis przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego w formie elektronicznej.
• Zapis kryteriów oceniania w formie elektronicznej.

na bieżąco Plany wynikowe.
Przedmiotowy system oceniania.
Kryteria ocen.

6. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie stosowania technologii informacyjnej.
• Udział w szkoleniach związanych z obsługą komputera.

W trakcie stażu. Zaświadczenia, dyplomy.

7. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem w swojej pracy.
• Wykorzystywanie technologii komputerowej do sporządzania dyplomów, zaproszeń, pism, regulaminów, scenariuszy inscenizacji, uroczystości szkolnych, scenariuszy zajęć,
• Korzystanie z domowego sprzętu komputerowego oraz z komputerów znajdujących się w szkolnej pracowni.
• Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych.
• Pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. W trakcie stażu
Scenariusze, dyplomy zaproszenia

8. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.
• Pokaz prezentacji.
• Wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania. W okresie stażu Prezentacje multimedialne.


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI;

§ 8 ust. 2 pkt 3.

1. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem.
• Poprowadzenie szkoleniowej Rady pedagogicznej.
• Prowadzenie otwartych zajęć.
• Prezentacja swoich osiągnięć. W trakcie stażu Potwierdzenia dyrektora.
2. Współpraca z innymi nauczycielami. • Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli innych przedmiotów, nauczycieli o małym stażu pracy.
Omawianie zajęć, ewaluacja.
• Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej
• aktywny udział w ramach WDN.
• Opracowanie i wdrożenie do realizacji wspólnie z innym nauczycielem programu np. „Trzymaj formę”, przedsięwzięcia np. Konkurs trójek rodzinnych, lub projektu np. „Biały ząbek”

Wg potrzeb Sprawozdania, scenariusze.

3. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
• Umieszczenie opracowań w szkolnej bibliotece- Bibliografia czasopism pedagogicznych na temat awansu zawodowego nauczycieli.
• Umieszczenie opracowań na stronach internetowych np. planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu Opublikowane materiały.
4. Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania. • Udostępnienie prezentacji multimedialnych przydatnych w prowadzeniu zajęć innym nauczycielom np. prezentacja na temat agresji.

W miarę potrzeb
Potwierdzenia.


OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH;

§ 8 ust. 2 pkt 4a.

1. Skonstruowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania z wychowania fizycznego.
• Zatwierdzenie programu przez Radę Pedagogiczną i wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania
• Wdrażanie programu. II i III rok stażu. Program.

Opinia o programie.
2. Zdobycie umiejętności konstruowania programów autorskich.
• Wykorzystywanie zdobytych umiejętności w tworzeniu programu.
W trakcie stażu
Zaświadczenia.


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH,

§ 8 ust. 2 pkt 4c.

1. Ukończenie studiów do nauczania drugiego przedmiotu „Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa”.
• Uzyskanie kwalifikacji dla nauczycieli – bibliotekarzy. W trakcie stażu Świadectwo ukończenia studiów.
2. Organizacja Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Stokrotki”.- Hokej na trawie dziewcząt.
• Rozpoczęcie działalności U.K.S. „Stokrotki” przy Szkole Podstawowej w Brzeziej Łące”- drużyna hokeja na trawie dziewcząt.
• Poznanie procedur prawnych.
• Poszukiwania sponsorów. Rok szkolny 2007\2008r. Potwierdzenia, sprawozdania.
3. Pełnienie w szkole funkcji opiekuna Szkolnego Koła Sportowego.
• Prowadzenie zajęć Szkolnego Koła Sportowego.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie
gminnych zawodów sportowych w tenisie stołowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

na bieżąco Dyplomy, zdjęcia, tabele rozgrywek, sprawozdania, plan pracy z uczniami.
4. Przygotowywanie uroczystości szkolnych. • Organizacja „Dnia Ziemi”, „Biały ząbek”, „Konkurs trójek rodzinnych”, „Trzymaj formę” przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach. W trakcie stażu Scenariusze imprez.


WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB PODMIOTAMI;

§ 8 ust. 2 pkt 4e

1. Podejmowanie działań przy współpracy z Policją.
• Współorganizowanie zawodów prewencyjnych.
W okresie stażu Potwierdzenia
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. • Wymiana informacji dotyczących uczniów.
• Pisanie opinii
• Konsultowanie się z PPP w sprawie bieżących problemów edukacyjnych, lub innych.

Na bieżąco Sprawozdania
3. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym. • Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów na szczeblu gminnym w ramach kalendarza imprez organizowanych przez SZS. Wg terminarza rozgrywek Sprawozdania zdjęcia dyplomy.
4. Współpraca z klubami sportowymi.
• Analiza osiągnięć sportowych uczniów w sporcie pozaszkolnym
• Umieszczanie sukcesów na gazetce sportowej
• Wyszukiwanie utalentowanej młodzieży i kierowanie jej do klubów sportowych.

Na bieżąco Wyniki osiągnięć

5. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Mirkowie. • Nawiązanie kontaktu, podjęcie współpracy, w celu organizacji wspólnych wyjazdów na zawody sportowe.
Wg potrzeb Potwierdzenia.
6. Współpraca ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjami gminy Długołęka.
• Współorganizowanie zawodów sportowych.
• Praca w komisjach sędziowskich. W okresie stażu Sprawozdanie.
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Współorganizowanie projektów.
• Wymiana informacji dotyczących uczniów.
• Analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych. Wg potrzeb Sprawozdanie


UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

§ 8 ust. 2 pkt 5

1. Przypadek wychowawczy.
• Rozpoznawanie problemów wychowawczych. W trakcie stażu. Opis i analiza przypadku.
2. Przypadek edukacyjny
• Rozpoznanie problemów edukacyjnych. W trakcie stażu. Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.