X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51317
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Justyna Jaszczyszyn

Miejsce pracy: Zespół Szkolno Przedszolny nr 1

ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław

Pełniona funkcja: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Imię i nazwisko: Justyna Jaszczyszyn

Miejsce pracy: Zespół Szkolno Przedszolny nr 1

ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław

Pełniona funkcja:Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Posiadane kwalifikacje:

Tytuł Licencjata w zakresie Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Magistra w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Studia podyplomowe - Wczesne Nauczanie Języka obcego (j.angielski)

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020

Data zakończenia stażu: 31.05.2023

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ((Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkonym nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu od dnia 1 września 2022 roku. W latach 2020 – 2022 pracowałam jako nauczyciel edukacji oddziału przedszkolnego w wyżej wymienionej placówce. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego uzyskałam w 2016 roku.

Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły, zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego. Brałam pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, własne możliwości oraz potrzeby. Mój staż pracy pedagogicznej wynosi łącznie 14 lat. Rozpoczynając 1 września 2020 roku staż na stopień nauczyciela dyplomowanego posiadałam i uzupełniłam swoje kwalifikacje:

Tytuł Licencjata w zakresie Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Magistra w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym.

W czasie trwania stażu przeanalizowałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia na nauczyciela dyplomowanego i powinności w tym:

Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ((Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)).

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora. W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Cele jakie sobie wyznaczyłam pozytywnie wpłynęły na mój rozwój osobisty i zawodowy. Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty w pracy.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Konieczność rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z wykonywaną pracą skłoniła mnie do uczestniczenia w wielu różnych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystałam je w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Aktywnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

Doskonalenie zawodowe w ramach WCDN

Rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych w praktyce szkolnej.

Jak rozmawiać z dzieckiem/młodzieżą w panice.

Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych - zabawy badawcze w przedszkolu.

Sposoby rozwiazywania zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Cykl szkoleń z zakresu przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej:

Przemoc rówieśnicza - czy widzimy wszystko co powinniśmy zobaczyć.

Diagnoza przemocy rówieśniczej - jak nie przeoczyć czegoś ważnego.

Aktorzy przemocy rówieśniczej - ważne informacje o ofiarach, sprawcach i świadkach.

Dobry klimat społeczny - jak budować je w szkole i zespole klasowym.

Kiedy mleko się rozleje - mądra pedagogicznie interwencja w sytuacji bullyingu.

Najlepsze światowe problemy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej - czego możemy się nauczyć.

Najpoważniejsze błędy wychowawcze w radzeniu sobie z przemocą rówieśniczą.

Szkolenie „Awans zawodowy na etap nauczyciela dyplomowanego w praktyce.

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2022 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły i nauczyciela

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. W trakcie szkolenia zapoznano nas z nowymi regulacjami prawnymi dokonywania oceny pracy nauczyciela.

„Nauka j. polskiego jako obcego”

Wiedza zdobyta na warsztatach podniosła efektywność mojej pracy i wzbogaciła warsztat
o dodatkowe materiały dydaktyczne w pracy z dziećmi spoza naszego kraju.

„Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”

Metody aktywizujące pozwalają nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie przedmiotem, ale też sprawdzić jego wiedzę. Są przydatne nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. przy umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo- skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania czy też kreatywności.

Ukończenie trzy-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie „Integracja
Sensoryczna z elementami terapii behawioralnej”.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej z elementami terapii behawioralnej, przygotowały mnie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia diagnozy oraz stosowanie terapii zaburzeń procesów SI. Zdobytą wiedzę wykorzystałem w pracy na zajęciach w przedszkolu i lekcjach z uczniami oraz podczas indywidualnej ścieżki kształcenia z uczniem niepełnosprawnym.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

wzbogacenie formy zajęć;

zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć;

stosowane metody i formy pracy odpowiednio dobrane do dziecka;

wzrasta efektywność pracy podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Dla nauczyciela:

dbam o swój rozwój zawodowy poszerzając wiedzę poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym;

pozyskuję nowe umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć;

wzbogacam wiedzę oraz warsztat pracy;

Poszerzam wiedzę na temat specyfiki pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności.

2. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia sprzyjających procesowi uczenia się.

W dzisiejszych czasach, przy zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej, komputerowej i komunikacyjnej, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela jest komputer. Trudno jest wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą zawodową bez wsparcia urządzeń multimedialnych, zwłaszcza kiedy ze względu na panującą na świecie pandemię przez długi okres czasu pracowaliśmy w trybie online.
W czasie stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie lekcją. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:

Metoda Lapbooka nauczyła dzieci samodzielności, rozwinęli różne umiejętności, porządkowali i pogłębiali wiedzę. W naszym przypadku metoda ta utrwaliła wiadomości na temat lektur.

Prace projektową wykorzystywałam w ramach podsumowania określonej partii materiału. Wykonywane prace plastyczne doskonale rozwijały wśród dzieci kreatywność i umiejętności manualne. Najmłodsi uczniowie byli dumni ze swoich dzieł i chętnie prezentowali je w klasie w formie wystawy.

Stosowałam również różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, dobierałam je do celu lekcji oraz poziomu wiedzy uczniów. Sytuacja współzawodnictwa wyzwalała u uczniów pomysłowość, kreatywność, chęć mówienia, chęć bycia lepszym.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stwarza dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz dzieci z głębszymi zaburzeniami rozwojowymi.

Elementy metody Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej wykorzystywałam, aby rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.

Opierając się na metodzie aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, uczyłam dzieci aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchały utworów różnych kompozytorów. Słuchając wykonywały proste ruchy rytmiczne i proste ruchy taneczne. W przypadku dzieci młodszych były to ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym.

Metoda aktywności M. Ch. Knillów rozwijały u dzieci percepcję słuchowo – wzrokowo – ruchową. Rozwijały świadomość i wrażliwość dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Na zajęciach stosowałam tą metodę jaką wspomagającą zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem jak i grupowej.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

wzrost atrakcyjności zajęć;

kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i szkoły pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy,

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,

Dla nauczyciela:

podnoszenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

zdobycie wiedzy i umiejętności w organizacji oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy,

zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Organizowanie konkursów szkolnych.
W latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, zorganizowałam i przeprowadzałam szkolne konkursy literacko - plastyczno - recytatorskie:

Festiwal pór roku – autorski cykl konkursów między klasowych dotyczących ekologii oraz zmian zachodzących w przyrodzie

Turniej wiedzy o ekologii dla klas 0.

Rodzinny konkurs recytatorski online pt. „Zima wierszem malowana”

Konkurs plastyczny „Kartka na święta”

Konkurs Plastyczny „Jesienny Pejzaż”

Szkolny etap miejskiego konkursu recytatorskiego “Spotkanie z wierszem”

W ramach powyższych działań przygotowałam:

regulaminy konkursów,

plakaty promujące,

organizowałam szkolne wystawy prac konkursowych,

Efekty:
Dla ucznia i nauczyciela:

odkrycie własnych uzdolnień i możliwości,

podniesienie jakości pracy szkoły,

szkoła umożliwia najmłodszym wychowankom odnoszenie sukcesów

Dla nauczyciela:

poznanie nowych ludzi,

motywacja do dalszej pracy.

4. Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy dydaktycznej.

Większość dokumentów opracowuję wykorzystując w tym celu komputer jako narzędzie mojej pracy. Są to przede wszystkim plany pracy, sprawozdania, analizy, opinie, programy zajęć, plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, testy diagnozujące realizację podstawy programowej. Opracowywałam informację dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Komputerowo wypisuję świadectwa szkolne oraz drukuję informacje dla rodziców o ocenach cząstkowych, zgody na wycieczki szkolne, zawiadomienia. Posługuję się komputerem do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, czy też pomocy dydaktycznych. Umiejętność obsługi komputera pozwala mi na efektywne przygotowanie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, ankiet, materiałów na gazetki okolicznościowe, pisanie pism urzędowych. Za pomocą aplikacji Canva wykonałam okładki, dyplomy i podziękowania.

Dobra znajomość obsługi komputera znacznie ułatwia mi sporządzanie artykułów
i zamieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły. Opisuję przedsięwzięcia klasy czy grupy wiekowej, które organizuję lub współorganizuję i zamieszczam relacje zdjęciowe na stronie szkoły oprawione krótką informacją.

Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego, który opublikowałam na portalu www.edukacja.edux.pl. Na portalu edukacyjnym opublikowałam również sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

Moja praca zawodowa została usprawniona poprzez dostęp do Internetu za pomocą przeglądarek internetowych Explorer i Chrom - przeglądarki umożliwiły łączenie z różnymi witrynami o tematyce edukacyjnej. Korzystałam z portali internetowych poprzez wyszukiwanie nowości wydawniczych, śledzenie zmian w Prawie Oświatowym oraz korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.Korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli, tj:

Menis.gov.pl

Pedagogika.com

nterklasa,pl

Edukacja.edux.pl

Eklasa.pl

Profesor.pl

Blizejprzedszkola.pl

Przedszkolak.pl

Literka.pl

Szkoła.net

edusek.pl

Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Wykorzystując pocztę elektroniczną nawiązałam kontakty koleżeńskie z wieloma nauczycielami. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji, zajęć oraz imprez i uroczystości szkolnych. Dzięki korespondencji elektronicznej
z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w kwestii awansu zawodowego. Dzięki poczcie elektronicznej dowiadywałam się również o szkoleniach i warsztatach. W ten sposób dokonywałam zgłoszeń na spotkania metodyczne. Uczestniczyłam w wielu konferencjach online organizowanych przez różne wydawnictwa.

Staram się popularyzować wykorzystywanie technologii komputerowej podczas różnych zajęć. W trakcie stażu często korzystam z tablicy multimedialnej. Wprowadza ona ciekawszą dla dzieci jakość nauki. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga moją pracę oraz pozwala uczniom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki.

Na lekcjach dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu:

hejt w sieci i cyberprzemoc,

bezpieczny internet

uzależnienie od gier,

wady postawy,

problemy ze wzrokiem,

Prezentowałam uczniom filmy edukacyjne m. in. mówiące o bezpieczeństwie w sieci oraz zapoznałam ich ze stroną internetową sieciaki.pl.
Prowadziłam również dokumentację fotograficzną z ważnych wydarzeń klasowych i szkolnych. Wykonane zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły, udostępniam je również rodzicom moich wychowanków.

Technologia komunikacyjna i informatyczna wykorzystywana była przeze mnie
w codziennych kontaktach z rodzicami, a także w kontaktach z innymi osobami i instytucjami, poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań.

Jako nauczyciel i wychowawca staram się zawsze systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację. W dzienniku elektronicznym zamieszczam informacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych uczniów, zadania domowe oraz ważne wydarzenia z życia klasy lub szkoły. Korzystanie z e-dziennika umożliwia mi także częste i systematyczne kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Narzędzie to bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni do wprowadzania informacji podczas lekcji, ale możemy korzystać z e-dziennika bez limitów czasowych. Warunkiem jest jedynie posiadanie sprzętu multimedialnego, takiego jak komputer, tablet, czy telefon komórkowy z dostępem do Internetu.

Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw uczniów oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno-wychowawczych.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej było niewątpliwie nauczanie zdalne. W czasie pandemii musiałam się przestawić na inną formę nauczania, mianowicie edukację poprzez platformę Microsoft Teams. Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. W krótkim czasie nauczyłam się obsługi wyżej wymienionej platformy. Podczas zajęć zdalnych uczniowie mieli możliwość rozwiązywać interaktywne zadania, quizy i zagadki na platformach edukacyjnych oraz rozwijać poprzez zabawę swoje umiejętności i zainteresowania. Okazało się, że ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów większą aktywność podczas pracy na lekcjach i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia. Komputer i dostęp do Internetu jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym, bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania. Na licznych stronach internetowych szukałam inspiracji do tworzenia własnych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z doświadczenia wiem, że wykorzystanie multimediów i Internetu na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela;

wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania;

poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;

rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla uczniów;

poprawne i estetyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;

zapoznanie uczniów z platformami edukacyjnymi;

zwiększenie motywacji uczniów do nauki.

ułatwiony kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny;

Dla nauczyciela:

podniesienie jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego;

opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji;

poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej;

otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji;

kształtowanie bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych;

zdobywanie nowych umiejętności informatycznych;

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na zajęciach. Polegała ona na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. W trakcie odbywania stażu byłam pełniłam funkcję koordynatora zespołu edukacji przedszkolnej, pomagałam koleżankom przygotowywać konspekty zajęć, scenariusze i inne pomoce służące im w ich pracy. Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach udziału w Ogólnopolskim projekcie “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” prezentowałam udostępnione podczas szkolenia narzędzia multimedialne w trakcie trzech przeprowadzonych przeze mnie lekcji otwartych:

„Emocje w życiu codziennym”

„Mały miś i zdrowe nawyki”

„Zmisiowane zajęcia”

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

podniesienie efektywności pracy, bazowanie na nowoczesnych metodach nauczania,

uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi

uczniowie uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania,

dostrzegali zalety własne i innych, nabyli umiejętność zadawania pytań,

Dla nauczyciela:

przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom,

nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami,

uważne przeanalizowanie własnego sposobu przygotowania zajęć

mobilizowanie do poszukiwania innowacji, rozwijania horyzontów i warsztatu pracy.

2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Praca nauczyciela wymaga nieustannego podnoszenia umiejętności i doskonalenia warsztatu pracy. Ta potrzeba zmusza do aktualizowania i szukania skutecznych metod pracy oraz do samodoskonalenia się. Jednym z lepszych sposobów uczenia i samodoskonalenia się jest wymiana doświadczeń, korzystna dla obu stron. W mojej pracy zawsze chętnie służę pomocą nauczycielom stażystom.

W czasie stażu prowadziłam zajęcia koleżeńskie, podczas spotkań integracyjnych naszych grup przedszkolnych.

W styczniu 2021 r. przygotowałam z dziećmi z okazji Dnia Babci i Dziadka przedstawienie słowno-muzyczne pt.: „Pachnie świętami”.

W miesiącu czerwcu 2021 r. zorganizowałam dwujęzyczne przedstawienie pt.:„Witamy wakacje”, do których przygotowałam całą swoją grupę dzieci.

Nauczyciele stażyści uczestniczyli w wielu rodzajach zajęć integracyjnych tj.

„Bale karnawałowe”,

„Andrzejki”,

„Walentynki”,

„Mikołajki”.

Zaprezentowałam z wychowankami przygotowane przeze mnie występy taneczno-wokalne na uroczystościach szkolnych oraz przeprowadziłam zabawy integrujące wszystkie dzieci.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

dzieci biorą aktywny udział w zajęciach otwartych prowadzonych przeze mnie;

pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach;

są tolerancyjni, otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym,

podniesienie jakości pracy szkoły i przedszkola poprzez integrację i współpracę kadry nauczycielskiej;

poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania,

Dla nauczyciela:

miałam swój udział w zintegrowaniu zespołu nauczycieli,

prowadzenie zajęć otwartych spowodowało korzystną analizę własnego przygotowania do zajęć, a następnie efektywny sposób ich prowadzenia,

wzrosły moje motywacje do poszukiwania jeszcze lepszych metod pracy z dziećmi,

3. Opracowanie i udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom.

Pragnąc podzielić się swoją wiedzą wykorzystywałam Internet poprzez zamieszczanie na portalach edukacyjnych opracowanych przez siebie materiałów. Opublikowałam na stronach internetowych edux.pl, literka.pl, opracowane przeze mnie dokumenty związane z awansem zawodowym. Wśród udostępnianych pomocy znajdowały się gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy. Zamieszczałam także ważne informacje edukacyjne na stronie internetowej naszej szkoły, które dotyczyły osiągnięć uczniów i wydarzeń szkolnych.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

wzbogacenie wiedzy, umiejętności i pomocy dydaktycznych innych nauczycieli,

uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych na wszystkich przedmiotach realizowanych w szkole,

dokumentowanie zgodnie z wymogami prawa oświatowego i potrzebami placówki,

posiadanie kadry potrafiącej dzielić się swoimi umiejętnościami oraz otwartej na innowacje

Dla nauczyciela:

pogłębianie współpracy z zespołem nauczycieli i wychowawców,

usystematyzowanie pracy indywidualnej z uczniem,

popularyzowałam własną pracę.

4.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodszym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi. Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach. Udostępniam koleżankom swoje scenariusze uroczystości, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw i technik plastycznych wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć. Opracowywałam i udostępniałam materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej wychowawcom edukacji wczesnoszkolnej o tematyce ekologicznej oraz patriotycznej, które wykorzystane zostały podczas Turnieju wiedzy o ekologii oraz Obchodów Odzyskania Niepodległości.

Fotorelacje uroczystości oraz opisy z ich przebiegu zostały umieszczone na stronach: w lokalnej prasie oraz na stronie szkoły.

Publikowałam opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Chętnie udostępniałam koleżankom mój warsztat pracy w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy, prezentacji multimedialnych, podkładów muzycznych. Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej oraz prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.

Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się być bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Mam satysfakcję z tego, że mogę pomagać innym nauczycielom – wspierać ich. Dzielenie się wiedzą i służenie pomocą innym nauczycielom oraz współpraca z nimi w znacznym stopniu podnosi jakość pracy szkoły.

Aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:

organizacji uroczystości szkolnych;

przygotowania wspólnych uroczystości przedszkolnych;

organizacji wycieczek;

systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami i informacjami uzyskanymi podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach wpływających na ogólny rozwój;

uzupełnianie i poszerzanie treści programowych;

wzbogacanie oferty dydaktycznej;

wzbogacanie procesu kształcenia;

dbanie wspólnie z nauczycielami o dobrą współpracę i wymanię doświadczeń;

udostępniane nauczycielom wszelakich materiałów w wersji elektronicznej i papierowej;

zwiększanie efektywności pracy całej szkoły

Dla nauczyciela:

poszerzyłam własny warsztat pracy,

zdobyłam nowe doświadczenia,

przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom.

5. Współpraca z nauczycielami.

Przez cały okres stażu współpracowałam ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz nauczycielami i wychowawcami – wymienialiśmy doświadczenia, opinie i informacje o uczniach, ich postępach, uzyskiwaliśmy porady. Wspólnie organizowaliśmy przedsięwzięcia, konkursy, wycieczki i uroczystości szkolne i środowiskowe.

Byłam organizatorem imprez szklono - przedszkolnych tj.:

„Dzień Babci i Dziadka”,

„Bal karnawałowy”,

„Turniej wiedzy ekologicznej”,

„Wigilia klasowa”,

„Andrzejkowe doświadczenia i eksperymenty”,

„Warsztaty Bożonarodzeniowe z rodzicami”,

„Warsztaty dla rodziców - bezpieczny uczeń w intrenecie”

Autorski projekt - “4 pory roku”

Zorganizowałam wiele wycieczek oraz dwudniowy wyjazd na zieloną szkołę.

Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.

Na początku każdego roku szkolnego pracujemy w zespołach opracowujących Plan Pracy Przedszkola i Szkoły, a w ciągu roku szkolnego w zespołach wychowawczych, którego w roku szkolnym 2021/2022 byłam koordynatorem na poziomie klas 0. Moje działania opierały się na współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach 0 w zakresie:

tworzenia planu wychowawczego grupy i klasy,

współtworzyłam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET),

analizowania wyników osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu,

poszukiwaniu nowych rozwiązań i metod pracy

dzieliłyśmy się informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania. Nasze spotkania są okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, informacji, rozwiązywania problemów dotyczących edukacji wczesnoszkolnej. Taka forma współpracy jest aktywną metodą zdobywania wiedzy i umiejętności, doskonalenia własnego warsztatu pracy. Od nauczycieli oczekuje się nieustannego rozwoju zawodowego, pracy nowoczesnymi metodami, umiejętności mierzenia jakości pracy i tworzenia licznej dokumentacji swojej działalności. Realizacja tych zadań nie jest możliwa bez działania zespołowego – praca w zespole daje lepsze efekty.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej,

w szkole nastąpiła wyraźna poprawa w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami.

Dla nauczyciela:

rozwinęłam umiejętność pracy w zespole,

usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą,

poszerzyłam własny warsztat pracy.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci.

Życie szkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas, nauczycieli.
Harmonogram stałych imprez przedszkolnych, szkolnych, który jestem organizatorem oraz współorganizatorem:

„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”,

„Pasowanie na Przedszkolaka”,

„Ślubowanie klas pierwszych”,

„Święto Pluszowego Misia”,

„Andrzejkowe doświadczenia i eksperymenty”,

„Warsztaty Bożonarodzeniowe z Rodzicami”,

„Mikołajki”,

“Święto niepodległości”

„Wigilia klasowa”,

„Bal Karnawałowy”,

„Dzień Babci i Dziadka”,

„Walentynki”,

„Pierwszy Dzień Wiosny”,

“Turniej wiedzy o ekologii”

„Dzień Ziemi”,

„Dzień Dziecka”,

“Szkolny konkurs “Masz talent”,

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

możliwość skonfrontowania umiejętności uczniów z koleżankami i kolegami z innych klas i szkół,

zaprezentowanie się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,

wzmocnienie i rozwinięcie w sobie wiary we własne możliwości,

poznanie zasad zdrowej rywalizacji,

promocja osiągnięć szkoły,

umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,

integracja społeczności uczniowskiej.

Dla nauczyciela:

możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości,

wzmacnianie współpracy z innymi nauczycielami,

satysfakcja i zadowolenie z podjętych działań

wzbogacenie warsztatu pracy

2. Współpraca z rodzicami.

Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającej na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów. Realizując zadania duży nacisk kładłam na udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, wygłaszanie prelekcji np. z zakresu metodyki wychowania, udzielanie rzeczowych informacji na temat postępów ich dzieci, rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej uczniów oraz włączenie do organizacji uroczystości klasowych.

W celu pozyskiwania informacji o uczniu i jego sytuacji rodzinnej, oprócz ogólnych spotkań z rodzicami prowadziłam wiele konsultacji indywidualnych oraz opracowałam Karty obserwacji, które pomogły mi lepiej zrozumieć dziecko i jego potrzeby. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Rodzice mieli wpływ na tematy podejmowanych przeze mnie pedagogizacji niejednokrotnie sugerując mi tematykę omawianych zagadnień.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

pełniejsza integracja zespołu klasowego,

integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych działa,

poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,

współpraca z rodzicami wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

Dla nauczyciela:

lepsze poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej,

satysfakcja z poprawy sytuacji rodzinnej oraz osiągnięć ucznia w szkole,

pozyskanie informacji na temat postaw uczniów, ich zachowania w różnych sytuacjach oraz relacji między nimi.

3. Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym.

Aby zadbać o wszystkie potrzeby moich wychowanków, współpracowałam ze specjalistami pracującymi w naszej placówce: pedagogiem, psychologiem i logopedą. Aktywnie współpracowałam z logopedą w szkole w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zadań ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Z roku na rok można zaobserwować zwiększającą się liczbę dzieci z wadami wymowy. Dzięki współpracy z logopedą mogłam stosować w codziennej pracy ćwiczenia doskonalące mowę.

Pomoc psychologa szkolnego była wielkim wsparciem przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ustalałam metody postępowania wobec dzieci sprawiających problemy wychowawcze, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami. Wspólnie opracowywałyśmy kierunki działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających jego rozwój.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.

W celu wspierania dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi współpracowałam z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną. Wspólnie z psychologiem starałam się odpowiednio zdiagnozować potrzeby dzieci i udzielić im odpowiedniej pomocy. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym jak i szkolnym, starałam się ułatwiać to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjaliści mogli mieć szeroki materiał do diagnozy.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

szybkie rozpoznanie wad rozwojowych,

systematyczna praca nad zniwelowaniem problemów,

współpraca nauczycieli,

prawidłowy przepływ informacji o dzieciach,

Dla nauczyciela:

doskonaliłam własną wiedzę na temat zagadnień pedagogicznych,

nastąpiła indywidualizacja pracy z dzieckiem,

widoczne postępy w zachowaniu dzieci,

poprawa wad wymowy.

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, pielęgniarką szkolną, oraz Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu.

Jednym z elementów higieny procesów nauczania i wychowania jest właściwy dobór mebli edukacyjnych do wymogów ergonomii. W ramach obowiązującej procedury pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonywali w klasach oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii poprzez przeprowadzenie pomiarów wysokości ciała uczniów. W ramach współpracy zrealizowałam program edukacyjny antytytoniowy skierowany do dzieci wieku przedszkolnym. „Czyste powietrze wokół nas”.
Uczniowie uczestniczyli w rozmowach z pielęgniarką szkolną na temat profilaktyki zdrowia i fluoryzacji zębów. Dzięki prelekcji przeprowadzonej przez pracowników Pogotowia Ratunkowego uczniowie poznali podstawowe procedury udzielania pierwszej pomocy.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie,

uświadomienie uczniom jakie zagrożenia niosą za sobą nałogi,

kształtowanie wzorców zdrowego życia i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Dla nauczyciela:

monitorowanie zdań z zakresu edukacji zdrowotnej.

Współpraca z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantami w szkole. Policjanci przeprowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach, m.in: o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, bezpiecznej jeździe rowerem i hulajnogą oraz zabawy nad wodą. „Przygody Poli” stały się punktem wyjścia do profilaktycznych działań, skierowanych do najmłodszych uczniów pod hasłem "Profilaktyka Smyka". Na zajęciach realizowaliśmy pakiet edukacyjny, obejmujący zajęcia o bezpieczeństwie.

Celem podjęcia współpracy z pracownikami komendy było:

poznawanie znaczenia pracy policjanta,

poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta,

poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności - ruchu pieszego,

poznanie pracy psa policyjnego.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

wzrosła świadomość u dzieci zachowania ostrożności i szczególnej uwagi w drodze do szkoły i do domu,

szkoła jest miejscem pierwszej edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów oraz jako
instytucja promująca zasady bezpieczeństwa drogowego.

Dla nauczyciela:

wzbogaciłam swój warsztat pracy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków,

Współpraca ze szkolną biblioteką.

Współpraca z biblioteką to spotkania z książką, by już od najmłodszych lat wdrażać dzieciom zagadnienia związane z edukacją czytelniczą. Panie bibliotekarki prowadzą zajęcia zawsze okraszone piękną literaturą dziecięcą. W trakcie tych zajęć dzieci poznały bohaterów literackich, uzyskały wiadomości dotyczące swojej miejscowości i regionu. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w propozycje nauczycieli bibliotekarzy.

Celem podjęcia współpracy z biblioteką było:

rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,

poznanie zasad funkcjonowania biblioteki,

poznanie regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,

zwiedzanie wystaw zorganizowanych w bibliotece.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

dzieci poznały księgozbiór bajek i różne rodzaje literatury zgromadzonej w bibliotece,

dzieci poznały zasady zapisywania się do biblioteki i zasady wypożyczania książek,

poszerzenie źródeł informacji,

propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Dla nauczyciela:

podniosłam zdolności organizacyjne,

miałam możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk i wymiany doświadczeń.

Współpraca z Miejskim Domem Kultury.

Bardzo często korzystam z oferty jaką ta instytucja kieruje do przedszkoli i szkół. Dzieci każdego roku uczestniczą w wystawach tematycznych, spektaklach, lekcjach teatralnych, spotkaniach muzycznych oraz kreatywnych zajęciach dla dzieci.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

wszechstronne rozwijanie zdolności;

wzbogacenie zainteresowań;

poszerzanie wiedzy i doświadczeń dzieci;

współpraca szkoły z instytucjami kulturalnymi,

Dla nauczyciela:

wzbogacałam swój warsztat pracy,

nabycie pewności siebie u dzieci poprzez prezentację umiejętności dzieci,

rozwijanie kultury osobistej.

4.Udział w akcjach charytatywnych i społecznych i proekologicznych.

W wychowaniu dzieci niezbędne jest uwrażliwianie ich na drugiego człowieka i jego potrzeby. Pracując z uczniami, przykładam do tego dużą wagę. Wolontariat jest jednym z nadrzędnych celów wychowawczych naszego programu. Stąd w czasie roku szkolnego jako przedstawiciel Małego Samorządu Uczniowskiego podejmujemy najróżniejsze działania, mobilizujące naszych wychowanków oraz ich rodziców do zaangażowania w pracę na rzecz innych. W czasie stażu również zadbałam o to, aby dzieci nie pozostawały obojętne na drugiego człowieka i w miarę możliwości podawały mu pomocną dłoń.
Wraz z dziećmi uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole:

zbiórka środków czystości i odzieży dla dzieci z Ukrainy,

„Szlachetna paczka”,

dokarmianie zwierząt zimą

organizacja akcji „Ile waży święty Mikołaj”,

zorganizowałam obchody: Dnia Wody, Dnia Ziemi,

Zorganizowałam Turniej wiedzy ekologicznej dla klas 0,

Współorganizowałam zbiórkę karmy i koców na potrzeby schroniska dal zwierząt.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców,

pogłębiają wrażliwość wobec osób potrzebujących, rozwijają poczucie empatii,

wspomagają zbiórkę datków silnie umotywowaną potrzebą niesienia pomocy,

są powodem zaangażowania i wsparcia ze strony uczniów i nauczycieli,

propagują właściwe postawy społeczne,

Dla nauczyciela:

współpraca ze środowiskiem lokalnym,

jestem zaangażowana w życie przedszkola i szkoły,

zaspokajam potrzebę pomocy innym,

5. Realizacja projektów edukacyjnych.

Koordynowałam i realizowałam programy profilaktyczne i akcje

profilaktyczno-zdrowotne:

„Czyste powietrze wokół nas” – edukacyjny program antytytoniowy skierowany do dzieci wieku przedszkolnym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Moje zainteresowanie kampanią wynikało z przekonania o ogromnym znaczeniu czytania dziecku od najmłodszych lat.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” dla przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci poznawały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie warzywa i owoce.

Program edukacyjny „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” promowany przez sieć sklepów Biedronka. Program propagował działania proekologiczne wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III. Program rozbudził wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

Realizacja programu “Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Efekty:

Dla ucznia i szkoły:
• nastąpiło propagowanie książek wśród dzieci i dorosłych,
• dzieci nabyły umiejętność prezentowania swojego zdania,
• promowanie szkoły w środowisku rodzinnym i lokalnym.

Dla nauczyciela:
• udoskonalenie umiejętności organizacyjnych dotyczących realizacji programów
edukacyjnych i opracowywania ciekawych scenariuszy zajęć.

6.Praca z uczniem zdolnym.

Praca z uczniem zdolnym jest jednym z aspektów pracy nauczyciela i stanowi ważny

element w indywidualizacji nauczania. Ważnym dla mnie zadaniem, było inspirowanie uczniów do rozwijania ich zainteresowań i zdolności, dlatego podczas lekcji bardzo często wykorzystywałam wszelkiego rodzaju prezentacje multimedialne, filmy jak również prowadziłam lekcje odwrócone, dzięki którym uczniowie mogli zaprezentować na forum klasy swoje pasje i zainteresowania. Talent dziecka powinien zostać zauważony jak najwcześniej i być wspierany systematycznie ze strony nauczyciela.
Pracuję z uczniem/dzieckiem zdolnym poprzez:

rozpoznanie zdolności i umiejętność,

zwiększanie intensywności pracy dziecka,

poszerzanie zakresu wiedzy,

prowadzenie zajęć na różnym poziomie,

kształtowanie wiary we własne możliwości,

rozbudzanie ciekawości poznawczej,

praca indywidualna w zakresie uzdolnień dziecka,

praca w grupach – uczniowie zdolni ze słabszymi (pomagają słabszym) oraz grupy dzieci o podobnym poziomie umiejętności,

stwarzanie zadań problemowych,

przydzielanie dodatkowych ról,

docenianie i motywowanie do dalszego rozwoju,

udział w przeglądach, prezentacjach, konkursach,

współpraca z domem rodzinnym.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

dział w konkursach plastycznych i recytatorskich,

przygotowanie do występów w inscenizacjach i uroczystościach.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym,
• promocja szkoły,
• wzbogacenie oferty zajęć oraz imprez szkolnych,
Dla nauczyciela:
• zdobywanie nowych doświadczeń,
• satysfakcja z rozwoju i osiągnięć uczniów,
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

7.Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas stażu pracowałam z dziećmi, które miały trudności w nauce. Chcąc

zwiększyć szansę optymalnego ich rozwoju. Jako wychowawca grupy przedszkolnej i klasy prowadziłam zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze- j.polski dla obcokrajowców,
• zajęcia j.angielskiego w ramach zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej.

Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść jego samoocenę i zmotywować go do pracy. Pracuję z uczniem słabym przez:
• dostosowanie treści nauczania do zdolności i możliwości dzieci,
• zachęcanie do pracy,
• chwalenie za najmniejsze postępy,
• rozwijanie mocnych stron,
• indywidualizacja nauczania,

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• doskonalenie warsztatu pracy w nowe metody pracy z uczniami, mającymi trudności,
• wrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia,
• wzrost efektów uczenia się dzięki wdrażaniu wniosków i realizacji wskazań ujętych w opinii PPP,
Dla nauczyciela:
• przyczynienie się do osiągnięcia sukcesów przez uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
• poznanie możliwości, ograniczeń, zainteresowań uczniów i wytworzenie więzi

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1.Opracowanie i wdrożenie innowacji.

W roku szkolnym 2020/21, 2021/22 oraz 2022/23 byłam pomysłodawczynią i autorką innowacji pedagogicznej Znam angielski śpiewająco, która spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony dzieci, rodziców jak i Rady Pedagogicznej szkoły.

Do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu innowacji skłoniły mnie dzieci, które posiadały predyspozycje muzyczno-taneczne, oraz językowe oraz rozpoczęcie mojej drogi w nauczaniu języka dzieci w wieku przedszkolnym. Trzyletnia realizacja zajęć niezwykle interesowała dzieci, wpływając na rozwój ich ciekawości poznawczej, prowokowały do myślenia i pobudzały wyobraźnię. Przyczyniła się również do nabierania odwagi, przełamywania strachu przed wystąpieniami, czuły się dowartościowane i potrzebne w grupie rówieśników. Radość, którą wniosły zajęcia muzyczno - językowe w życie dzieci, była inspiracją do podjęcia nowych działań, które zapewnią dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju. Odpowiednio realizowane treści w dużej mierze przyczyniły się do podniesienia skuteczności kształcenia. Innowacja miała na celu szerzenie idei integracji nauki języka angielskiego z życiem codziennym z wykorzystaniem muzyki oraz technologii informatycznej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do wykorzystywania języka poza środowiskiem klasowym oraz rozwijać zainteresowania muzyczne. Do wprowadzenia innowacji wykorzystałam ENGLISH SUPER SIMPLE SONGS stworzony specjalnie z myślą o małych dzieciach Program odniósł ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, Chinach, Japonii, Korei Południowej,i na Tajwanie.

Dziecko uczy się języka angielskiego poprzez kojarzenie słów i zwrotów, które są utożsamiane z odpowiednimi obrazkami, melodią oraz ruchem. Wpływa to bardzo korzystnie na płynność językową, zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów oraz umiejętności zastosowania ich do odpowiednich sytuacji życiowych. Piosenki ze zbioru Super Simple Songs są melodyjne, niektóre specjalnie aranżowane na potrzeby konkretnych grup wiekowych. Ich tempo jest różne, ale na tyle wolne, że dzieci zdąża nauczyć się tekstu i będą go poprawnie wymawiać –śpiewając. Dla potrzeb innowacji wykorzystałam elementy metod pracy z dziećmi, są to między innymi:

metoda rytmiczna E. J. Dalcroze’a,

inspiracje ruchowe, nowoczesny taniec wychowawczy według R. Labana,

stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu według E.E. Gordona,

aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss,

system edukacji poprzez ruch Doroty Dziamskiej EPR, wspomagający integracje
sensoryczną.
Stosowanie tych metod nie tylko pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia. Dostarczyło

dzieciom nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć. Umożliwiło zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i nawyków, wpłynęło na rozwój inwencji twórczej i aktywności uczniów.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:

rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych,

ekspresja indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności muzycznej, tanecznej i plastyczno-technicznej,

wzrost odporności i dojrzałości emocjonalnej,

nabycie pewności siebie i wiary we własne możliwości,

Dla nauczyciela:

wzbogacenie warsztatu pracy,

lepsze poznanie swoich wychowanków,

owocna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola,

efektywne kontakty z instytucjami i osobami, które włączyły się w realizację założeń
innowacji,

2.Opracowanie planu pracy dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla obcokrajowców prowadziłam dwa razy w tygodniu. Głównym celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych było wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności językowych służących zdobywania wiedzy: czytania, pisania i mówienia w języku polskim. Stymulowanie i usprawnianie procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania odbywało się poprzez:

ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz położenia własnego ciała,

ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,

ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej,

ćwiczenia sprawności manualnej,

ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi i spostrzegawczość,

ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej i motywacji do pracy.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone były w formie indywidualnej , w

parach lub zbiorowej. Dobór odpowiedniej formy pracy za każdym razem uwzględniał indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja polegała na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, zawsze poprzedzone były krótką i jasną instrukcją.

Stosowałam różnorodne pomoce dydaktyczne, budzące zainteresowanie dzieci. Były to gry edukacyjne, układanki, rozsypanki, puzzle, labirynty, rebusy, loteryjki obrazkowo – literowe, klocki, diagramy oraz karty pracy. Własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne również cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci.

Zamierzone cele zostały osiągnięte. Zastosowane metody, formy i organizacja pracy były skuteczne i przyniosły pożądane rezultaty. W wyniku prowadzonych działań nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu i umiejętnościach u wszystkich uczniów. Dzieci stały się bardziej samodzielne, odważne, nabrały pewności siebie co pomogło podejmować śmielsze próby komunikowania się w języku polskim.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
• zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną;
• stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
• wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu.
Dla nauczyciela:
• zauważalne postępy i sukcesy w pracy uczniów,
• wykorzystanie na zajęciach własnoręcznych pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-

doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli,

koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.

Jako nauczyciel z długoletnim stażem pracy oraz, jako członek Rady Pedagogicznej starałam się dzielić doświadczeniami i umiejętnościami z nauczycielami stażystami, praktykantami i nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, którzy chętnie wymieniali poglądy na temat swojej pracy, a jednocześnie oczekiwali pomocy. Października do listopada 2021 r pełniłam obowiązki opiekuna praktyk pedagogicznych.

Na początku stażu przeanalizowałam przepisy prawa, określające obowiązki opiekuna praktyk oraz powinności i wymagania studentów. Nawiązałam współpracę ze studentami poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania, które zostały ujęte w regulaminie praktyk.

Celem tych działań była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz ocena praktyk.
Współpraca polegała przede wszystkim na:

wskazaniu studentkom dokumentów wewnątrzszkolnych i przepisów prawa oświatowego, z którymi musi się zapoznać,

omówieniu regulaminu,

prowadzeniu zajęć w obecności studentów,

obserwowaniu zajęć prowadzonych przez studentki,

omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego,

wyciąganiu konstruktywnych wniosków i korygowaniu błędów,

dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowanych metod, tworzenia
scenariuszy lekcji oraz oceniania,

rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Dzieliłam się ze studentami wiedzą zdobytą podczas szkoleń oraz doświadczeniem.

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez moje podopieczne dokonywałam na bieżąco ewaluacji działań. Oceniając zajęcia przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony zajęć i doskonalić mocne strony. Obserwowanie i omawianie zajęć pozwoliło studentkom nabywać kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalić swoje zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Ważnym elementem naszej współpracy było prowadzenie przez mnie zajęć otwartych.

Klasyfikuje i przeliczam (Październik 2021)

Sylaba a głoska (Październik 2021)

Muzyczna jesień (Listopad 2021)

Zajęcia prowadziłam różnymi metodami. Starałam się wybierać metody aktywizujące wychowanków oraz prezentować ciekawe formy pracy z dziećmi. Podczas zajęć otwartych prezentowałam swój własny warsztat pracy, udostępniałam własne, sprawdzone pomoce dydaktyczne, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem. Zachęcałam do udziału w szkoleniach przydatnych w pracy nauczyciela zgodnie z bieżącymi potrzebami dzieci. Sprawdzałam dzienniki praktyk, pomagałam w uzupełnieniu dokumentacji. Sporządziłam ocenę praktyk.

Efekty
Dla ucznia i szkoły:

dobra współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy, w szczególności wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,

upowszechnianie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły, poprzez wskazywanie na
ciekawe innowacyjne, skuteczne rozwiązywania metodyczne,

Dla nauczyciela:

motywowanie do własnego rozwoju,

obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy,

poznanie zadań opiekuna praktyk i zdobycie nowych umiejętności,

zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale przedszkolnym i
szkole.

Podsumowanie

Przedstawione sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy stażu na nauczyciela dyplomowanego i zawiera informacje o realizacji wszystkich celów założonych w planie rozwoju zawodowego. Realizując go podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia czy warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Ukończyłam również studia podyplomowe, które umożliwiły mi pełnienie dodatkowych funkcji. Na bieżąco korzystałam z możliwości jakie dawały mi technologia komputerowa i informacyjna. Pozwalało mi to na przygotowanie i realizację zajęć w oparciu o nowoczesne narzędzia. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.

Podjęcie awansu zawodowego dostarczyło mi wielu cennych doświadczeń i wiele satysfakcji. Podejmowane różnorakie działania służyły rozwoju mojej osobowości, wzbogacały wiedzę i podnosiły umiejętności dydaktyczno-wychowawcze. Dokładałam wielu starań, aby wszystkie podejmowane działania służyły zarówno szkole, mojemu rozwojowi, a przede wszystkim dobru dzieci.

Miejscowość, data Podpis dyrektora

........................................ ........................................ ........................................ ........................................

Podpis nauczyciela ubiegającego się o stopień

nauczyciela dyplomowanego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.