X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5110
Przesłano:

Nauczanie tabliczki mnożenia na lekcjach matematyki i informatyki - scenariusz szkolenia WDN

Temat: Tabliczka mnożenia na lekcji matematyki i informatyki.

Cel spotkania:
1. Zapoznanie uczestników ze sposobem nauczania tabliczki mnożenia metodą tradycyjną - na lekcjach matematyki.
2. Zapoznanie uczestników ze sposobem nauczania tabliczki mnożenia przy wykorzystaniu techniki komputerowej – na lekcjach informatyki.

Przebieg spotkania:

1. Przedstawienie metod pracy ucznia z kalkulatorem na lekcji matematyki.
2. Przedstawienie metod pracy ucznia z wykorzystaniem aplikacji „Notatnik” i „ Kalkulator” na lekcjach informatyki.
3. Podzielenie się uwagami, wymiana doświadczeń osób uczestniczących w warsztatach, pytania do prowadzących.

PLAN METODYCZNY LEKCJI MATEMATYKI
Marzena Drwal
Przedmiot: matematyka
Klasa: I Gimnazjum

Temat: Zastosowanie kalkulatora do nauki tabliczki mnożenia.

CELE LEKCJI W UJĘCIU OPERACYJNYM

A. Zapamiętywanie wiadomości.
Uczeń potrafi:
- mnożyć liczby naturalne;
- wymienić własności mnożenia;
- rozróżnić i prawidłowo nazwać funkcje przycisków kalkulatora;
B. Zrozumienie wiadomości.
Uczeń rozumie:
- pojęcia ”iloczyn i iloraz dwóch liczb naturalnych o tych samych znakach”;
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.
Uczeń potrafi:
- mnożyć liczby naturalne przez siebie;
- zastosować własności mnożenia;
- wykonać obliczenia tabliczki mnożenia przy pomocy kalkulatora;

Typ lekcji: podająca;
Metoda: pokaz, słowna, ćwiczeniowa;
Zasady: stopniowania trudności, aktywizacji, indywidualizacji, korelacji;
Formy: indywidualna;
Środki dydaktyczne: plansza tabliczki mnożenia, kalkulator podręczny, karty pracy dla każdego ucznia, ćwiczenia „Matematyka zeszyt ćwiczeń nr 1 i 2”;

Cel rewalidacyjny:
- usprawnianie logicznego myślenia i pamięci oraz spostrzegawczości i koncentracji uwagi w trakcie powtórzenia własności mnożenia, analizy zadań, uzupełniania kart pracy;
- usprawnianie wnioskowania z prostych sytuacji;
- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej;
- doskonalenie sposobu wypowiadania się na określony temat za pomocą zdania;
- doskonalenie techniki mnożenia liczb naturalnych;
- utrwalanie mnożenia liczb naturalnych;

Cel wychowawczy:
- wdrożenie do dokładnego wykonywania ćwiczeń;
- wzbogacanie języka matematycznego;
- wzbudzanie zainteresowania matematyką;

PRZEBIEG LEKCJI

I Część wstępna
1. Czynności organizacyjno porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji, przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji.
3. Podanie celu, zadań i tematu lekcji.

Cel lekcji: - zapoznanie z możliwościami wykorzystania kalkulatora w życiu codziennym
Zadania dla uczniów: - utrwalenie umiejętności mnożenia liczb naturalnych;
- utrwalenie umiejętności korzystania z kalkulatora;

Zapis tematu lekcji: Zastosowanie kalkulatora do nauki tabliczki mnożenia.

II Część główna
- odwołanie się do zdobytych przez uczniów wiadomości;
- przypomnienie pojęcia ”iloczyn i iloraz dwóch liczb naturalnych o tych samych znakach;
- rozwiązanie kart pracy za pomocą kalkulatora;

III Część końcowa

Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.
Odpytanie: W jakich sytuacjach życiowych możemy wykorzystać kalkulator?
Ocena pracy uczniów.
Zadanie i objaśnienie pracy domowej.


PLAN METODYCZNY LEKCJI INFORMATYKI

Przedmiot: informatyka
Czas trwania zajęć: 1 -2 godz. lekcyjne
Nauczyciel prowadzący: Ewa Karwacka
Przedmiot: informatyka
Klasa: I gimnazjum

Temat lekcji: Zastosowanie aplikacji „Kalkulator” i „Notatnik” do nauczania tabliczki mnożenia.

Zagadnienie programowe: Praktyczne wykorzystanie komputera.

Cele lekcji w ujęciu operacyjnym:
A: Zapamiętanie wiadomości:
Uczeń zapamięta:
- w jakich sytuacjach codziennych może skorzystać z kalkulatora,
- jak wyszukać w komputerze aplikacje „Notatnik” i „Kalkulator”,
- jakie są funkcje przycisków kalkulatora niezbędnych do wykonywania obliczeń.

B: Zrozumienie wiadomości:
Uczeń potrafi:
- podać przykłady zastosowania kalkulatora w życiu codziennym,
- odnaleźć w komputerze potrzebne aplikacje,
- wyjaśnić jak je zastosować do rozwiązania omawianych problemów matematycznych.

C: Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
Uczeń potrafi:
- wykonać obliczenia tabliczki mnożenia wykorzystując aplikację „Kalkulator”,
- zapisać obliczenia w aplikacji „Notatnik”,
- zapisać wyniki swojej pracy w pamięci komputera.

Typ lekcji: słowno – poglądowa, ćwiczeniowa.

Metody: oparte na słowie (pogadanka), oparte na obserwacji(pokaz), aktywnego działania.

Zasady:
- indywidualizacji,
- aktywnego udziału ucznia,
- przystępności,
- pomocy,
- stopniowania trudności,
- korelacji.

Forma pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne: karty pracy, kalkulator podręczny, aplikacje „Notatnik” i „Kalkulator”

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie problemów matematycznych,
- kształtowanie mowy zdaniowej poprzez odpowiadanie całymi zdaniami na zadane pytanie,
- korygowanie wypowiedzi uczniów.

Cele wychowawcze:
- dynamizowanie do aktywnego działania,
- wdrażanie do poszanowania wyposażenia pracowni informatycznej.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna:
1.Przywitanie z uczniami.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3.Przygotowanie stanowiska do pracy.
4.Logowanie do szkolnej sieci komputerowej.
5. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Cel lekcji:
- zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera w życiu codziennym,
- rozwiązywanie problemów matematycznych przy zastosowaniu aplikacji „Kalkulator”,
- korzystanie z „Notatnika” do zapisywania obliczeń,
- zapisanie efektów pracy w pamięci komputera.

Zadania dla uczniów:
- otworzyć okno robocze „Kalkulator” i „Notatnik”,
- korzystać z podstawowych funkcji „Kalkulatora” przy wykonywaniu obliczeń,
- zapisać zadania i obliczenia w „Notatniku”,
- zapisać zadania i obliczenia w pamięci komputera.

Podanie tematu lekcji: Wykonywanie obliczeń.

II. Część główna:
1.Pogadanka na temat użyteczności kalkulatora w życiu codziennym.
2. Wyszukiwanie w komputerze aplikacji „Kalkulator” i „Notatnik”, wyjaśnienie do czego służą, porównanie z kalkulatorem podręcznym.
3. Wykonywanie obliczeń.
4. Zapisanie wyników obliczeń w „Notatniku”.
5. Zapisanie efektów pracy w pamięci komputera.

III. Część końcowa:
1. Podsumowanie zagadnień poruszanych w trakcie lekcji.
2.Ocena pracy uczniów – zwrócenie uwagi na pozytywne efekty ich pracy.
3.Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.