X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51026
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:
8.3 pkt.1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
Pogłębianie wiedzy nt. metod aktywizujących.
• Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na portalach internetowych w celu szukania inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
Cały okres stażu
Stosowanie w codziennej pracy metod aktywizujących
• Stosowanie, doskonalenie, urozmaicanie i dostosowywanie różnorodnych metod aktywizujących w procesie lekcyjnym do potrzeb psychofizycznych uczniów.
• Realizowanie przedsięwzięć wynikających z planów pracy szkoły.
Cały okres stażu
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami, potrzebami szkoły.
Cały okres stażu
Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy, organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykorzystanie komputera do przygotowywania i drukowania materiałów dydaktycznych, opracowania dokumentów, sprawozdań, planów, scenariuszy.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera.
• Śledzenie przepisów oświatowych w Internecie.
• Wykorzystanie w codziennej pracy tablicy interaktywnej.
• Przygotowywanie autorskich ćwiczeń interaktywnych dla uczniów na platformach edukacyjnych (wordwall, liveworksheets, learning.apps).
Cały okres stażu
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w codziennej pracy.
• Uzupełnienie i wzbogacenie własnych pomocy dydaktycznych o płyty CD, audiobooki i wykorzystanie ich w pracy z uczniami.
• Relacjonowanie ważniejszych wydarzeń za pomocą aparatu cyfrowego.
Cały okres stażu
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej szkoły
• Umieszczenie materiałów edukacyjnych dla uczniów.
• Prowadzenie podstrony dla uczniów oddziału przedszkolnego.
Cały okres stażu
Wykorzystanie technologii w celu komunikowania się z innymi
• Komunikowanie się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.
• Prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi nauczycielami w celu wymiany informacji i doświadczeń.
• Aktywny udział w dyskusjach na forach edukacyjnych.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZPROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW INAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGODOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Przeprowadzenie lekcji otwartych w obecności innych nauczyciel oraz przeprowadzenie wspólnej dyskusji z wyciągnięciem wniosków.
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach oraz szkoleniach i udostępnienie swoich opracowań i materiałów.
• Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.
• Aktywny udział w pracach grona pedagogicznego i zespołach nauczycielskich. raz na rok,
cały okres stażu
Opracowanie i opublikowanie na stronach internetowych materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez innych nauczycieli.
• Opublikowanie na portalach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Udostępnienie koleżankom własnego warsztatu pracy-pomocy dydaktycznych, scenariuszy.
Raz na okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃDYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
• Organizowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Cały okres stażu
Praca z uczniem z trudnościami.
• Diagnozowanie dzieci z trudnościami, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu
Praca z uczniem zdolnym
• Angażowanie i przygotowanie uczniów do konkursów, rozwijanie ich zaintersowań i uzdolnień.
Cały okres stażu
Organizacja konkursów
• Zorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych z języka angielskiego: Mały Anglista, Duży Anglista.
• Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół zgierskich Superteam.
Raz w roku
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
• Przygotowanie uczniów do zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego.
• Uzyskanie przez uczniów wysokich wyników nauczania.
Cały okres stażu
Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania • Organizowanie wycieczek, wyjazdów i spotkań z ciekawymi osobami
Cały okres stażu
Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym Udział w akcjach:
• WOŚP-przygotowanie gazetki szkolnej.
• Góra Grosza.
• Marzycielska poczta.
Cały okres stażu
Przygotowywanie uczniów do uroczystości szkolnych
• Dni otwarte szkoły,
• Pożegnanie klas ósmych
• Dzień Świętego Patryka Wg planu pracy szkoły
Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicami
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego.
• Spotkania i współpraca z rodzicami.
• Organizacja uroczystości klasowych.
• Prowadzenie i opracowanie dokumentacji.
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁA N DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej
• Opracowanie stosownej dokumentacji.
• Wdrożenie i realizacja innowacji oraz uzyskanie wysokich wyników nauczania
2 rok stażu
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego
• Opracowanie stosownej dokumentacji.
• Wdrożenie i realizacja projektu.
3 rok stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA –DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
• Obserwacja zajęć nauczyciela stażysty,
Cały okres stażu
Praca w zespole nauczycielskim.
• Prowadzenie dokumentacji.
• Udział w dyskusjach.
• Wykonywanie powierzonych zadań.
Cały okres stażu
Przewodnicząca zespołu
• Przygotowanie planu pracy zespołu i niezbędnej dokumentacji.
• Koordynowanie pracą zespołu.
• Udział w dyskusjach, wymiana doświadczeń. Raz w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.