X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51
Przesłano:

Standardy edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym

Standardy edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym

KLASA I

EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Czyta poprawnie głośno i cicho proste teksty.
- Recytuje wiersze z pamięci.
- Wypowiada się na dany temat w formie prostych zdań.
- Samodzielnie pisze wyrazy i proste zdania.
- Dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby.
- Rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki.
- Układa zdania z rozsypanki wyrazowej

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Zna pojęcie liczby naturalnej I jej zapis do 100.
- Rozumie pojęcie dodawania i odejmowania i ich wzajemny związek.
- Umie sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 100.
- Potrafi rozwiązywać i układać proste zadania tekstowe.
- Umie mierzyć odcinki, liczyć pieniądze.
- Zna dni tygodnia.

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA
- Zna szkołę i podstawowe czynności wykonywane przez osoby w niej pracujące.
- Umie bezpiecznie zachowywać się na drodze i na przejściach dla pieszych.
- Zna strukturę rodziny.
- Zna urządzenia techniczne używane w domu i zasady bezpiecznego ich użytkowania.
- Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.
- Ma właściwy stosunek do zwierząt.
- Zna nazwę swojej miejscowości, adres zamieszkania.

EDUKACJA MUZYCZNA
- Rozpoznaje głosy z otoczenia, głosy ludzkie: sopran i bas.
- Śpiewa piosenki w skali przewidzianej dla ucznia klasy I.
- Akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych.
- Rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów muzycznych.

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA
- Potrafi przedstawić zjawiska otaczającego świata.
- Projektuje, wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe pod kierunkiem nauczyciela.
- Wie, czym zajmuje się malarz, rzeźbiarz, architekt.
- Pracuje zgodnie z zasadami bhp.
- Rozróżnia i określa podstawowe właściwości materiałów.
- Poprawnie posługuje się różnymi narzędziami.
- Wie, jaki zawód wykonują jego rodzice.
- Zna zasady bezpiecznej obsługi podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego.

EDUKACJA RUCHOWA I ZDROWOTNA
- Współdziała w grach i zabawach zespołowych.
- Jest systematyczny, wytrwały, w pokonywaniu trudności.
- Przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry.
- Umie dokonać samooceny własnej pracy.
- Troszczy się o zdrowie czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.
- Przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.

KLASA II

EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Układa wielozdaniowe wypowiedzi.
- Trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe.
- Rozumie słuchany i czytany tekst.
- Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania.
- Pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, ó, rz, ch, h, \\"nie\\" z przymiotnikami i czasownikami).
- Rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki.
- Rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika
- Pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 1000.
- Porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe.
- Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100.
- Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30.
- Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
- Potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych.

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA
- Zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia.
- Przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski.
- Zna i stosuje zasady poruszania się po drodze.
- Prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.

EDUKACJA PLASTYCZNA
- Przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój.
- W pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne.
- Właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.
- Rysuje odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.

EDUKACJA MUZYCZNA
- Potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych.
- Gra na dzwonkach lub na flecie.
- Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo.
- Improwizuje melodie do krótkich tekstów.
- Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

EDUKACJA TECHNICZNA
- Właściwie organizuje własne działania.
- Ustala kolejność czynności.
- Wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania.
- Umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

EDUKACJA RUCHOWA l ZDROWOTNA
- Jest sprawny ruchowo.
- Chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych.
- Jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały, w pokonywaniu trudności.
- Przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry.
- Umie dokonać samooceny własnej pracy.
- Troszczy się o zdrowie czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.
- Przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.

KLASA III

EDUKACJA POLONISTYCZNA
- Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście. Czyta po cichu ze zrozumieniem.
- Pracuje z tekstem, umie wykazać postacie główne, drugorzędne, dokonać oceny postępowania bohaterów, ustalić kolejność zdarzeń, opowiedzieć treść.
- Wypowiada się w rozwiniętej, uporządkowanej formie.
- Układa swobodne, spójne wypowiedzi i wielozdaniowe opowiadania twórcze na podstawie własnych obserwacji, przeżyć, treści słuchanych, czytanej literatury oraz aktualnych wydarzeń.
- Pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, listy, życzenia, zawiadomienia, adresy z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych, zachowując poznane zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.
- Pisze w zeszycie w jedną linię płynnie i czytelnie z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach.
- Rozpoznaje rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Zna dziesiątkowy system pozycyjny.
- Rozumie i stosuje własności czterech działań arytmetycznych i związków między nimi.
- Pamięciowo dodaje dowolne liczby w zakresie 100.
- Biegle mnoży i dzieli w zakresie 100.
- Rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w zadaniach z treścią.
- Stosuje algorytmy pisemnego dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia przez liczbę jednocyfrową.
- Dokonuje obliczeń dotyczących: mierzenia długości, ważenia, płacenia, zegara i kalendarza.
- Oblicza długość linii łamanych, obwody prostokątów i trójkątów.

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA
- Obserwuje otaczającą rzeczywistość, dostrzegając zmiany w niej zachodzące oraz związki przyczynowo-skutkowe.
- Bada otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, przeprowadzając różnorodne doświadczenia i badania.
- Postrzega całościowo i kontekstowo sytuacje, zjawiska przyrodnicze, społeczne, odkrywając funkcjonujące w nich prawa i zależności.
- Rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności.
- Wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, historycznej.

EDUKACJA MUZYCZNA
- Śpiewa piosenki jednogłosowe.
- Gra ze słuchu i częściowo z nut na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych i melodycznych.
- Odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne.
- Interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne.
- Określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.
- Rozpoznaje barwy czterech rodzajów głosów ludzkich, brzmienie instrumentów, wysokość i długość trwania, barwę i dynamikę dźwięków.

EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA
- Korzystając z różnych technik plastycznych i materiałów przedstawia i wyraża w pracach plastycznych własne przeżycia i marzenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną, świat fantazji, uwzględniając wielkość, proporcję, barwę, walor, układ faktur i sytuacje przestrzenne.
- Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe uwzględniając zasady kompozycji otwartej i zamkniętej, rytmicznej i symetrycznej.
- Określa dziedziny sztuk plastycznych, specjalności zawodowe oraz czynności i narzędzi, działy sztuki.
- Dobiera odpowiednie narzędzia, przybory i materiały do wykonywanego zadania.
- Planuje kolejność podejmowanych działań.

EDUKACJA RUCHOWA I ZDROWOTNA
- Posiada podstawowy zasób umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych.
- Dba o zdrowie, higienę osobistą oraz porządek i czystość otoczenia.
- Zachowuje obowiązujące zasady i reguły uczestnicząc w różnych formach dziecięcej aktywności oraz świadomie stosuje normy współżycia w grupie.
- Dostrzega niebezpieczeństwa związane z: zatruciami pokarmowymi, grzybami, środkami chemicznymi, lekami, narkotykami, alkoholem, papierosami, używaniem ognia.
- Przestrzega przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole.

Wizja trzecioklasisty

Uczeń po ukończeniu klasy trzeciej coraz lepiej orientuje się w najbliższym otoczeniu, szkole i domu. Lubi szkołę i chętnie się uczy. Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w życiu codziennym.
Porozumiewa się stosując podstawowe zasady komunikowania się. Współpracuje z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Zna i stosuje zasady współdziałania w grupie. Jest otwarty na uwagi w związku z popełnianymi błędami. Pracuje nad swoim charakterem. Umie prezentować swoje zdanie, używając odpowiednich argumentów i słuchać opinii innych.
Potrafi przewidywać skutki swoich działań, odstępuje od tych, które mogą mieć negatywne skutki.
Jest odpowiedzialny, ponosi konsekwencje swego zachowania. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny.
Jest twórczy, samodzielnie poszukuje rozwiązań problemowych sytuacji.
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w sytuacjach życiowych. Chętnie rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.
Z dumą promuje swoją szkołę w środowisku lokalnym i poza nim. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Jest prawy. Rozróżnia zachowania złe i dobre.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.