X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50923
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kolorowa gramatyka - innowacja z języka angielskiego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
metodyczna
Imię i nazwisko autora:
Małgorzata Burdajewicz
Temat innowacji:
Kolorowa gramatyka

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Grabiu
Autor: Małgorzata Burdajewicz
Temat: Kolorowa gramatyka
Przedmiot: Język angielski
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: 04.10.2021
Data zakończenia: 27.05.2022

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych.
Niniejsza innowacja ma na celu ułatwienie uczniom zrozumienie budowy zdań w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów przyswajania informacji, zwłaszcza wzrokowego i kinetycznego.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki gramatyki języka angielskiego.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Utworzenie i chęć wprowadzenia innowacji „Kolorowa gramatyka” jest podyktowania utrzymującymi się trudnościami uczniów w opanowaniu i prawidłowym używaniu środków językowych, co miało odzwierciedlenie m.in. w słabszych wynikach w tym obszarze podczas egzaminów ósmoklasisty przeprowadzonych do tej pory, a także było obserwowane przeze mnie podczas badania znajomości tych środków wśród pewnej części uczniów na każdym poziomie w klasach IV – VIII.

Opis innowacji:
Wstęp
Innowacja ,,Kolorowa gramatyka” ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowych i ciekawych dla uczniów metod nauczania gramatyki języka angielskiego, co zgodnie z oczekiwaniem ma wpłynąć na ich motywację do nauki i osiągane przez nich wyniki w tym zakresie.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IV.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie kolorowych materiałów dydaktycznych wykonywanych częściowo przez samych uczniów, co ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów tokiem lekcji i ułatwić im ich zrozumienie,
- zaangażowanie w procesie nauki różnych kanałów przyswajania informacji, co pozwoli łatwiej opanować wprowadzane zagadnienia większej grupie uczniów.

III. Cele innowacji
Cel główny:
Poprawa znajomości gramatyki języka angielskiego, zwłaszcza budowy zdań.

Cele szczegółowe:
- poprawa umiejętności budowania zdań oznajmujących i pytających,
- zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie atrakcyjnych wizualnie pomocy dydaktycznych i ruchu,
- zachęcanie do samodzielnego wykonania i używania pomocy dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie,
- wzmacnianie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego poprzez uatrakcyjnienie zajęć i poczucie większego wkładu w proces nauki,
- lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

IV. Metody i formy
Nauczyciel podczas lekcji, podczas których wprowadzane są wybrane konstrukcje gramatyczne realizuje następujące zadania:
- prezentuje zdania za pomocą kolorowych kart słownych, gdzie różnymi kolorami oznaczone są poszczególne części zdania, zwłaszcza podmiot i orzeczenie,
- zachęca uczniów do oznaczania w ich notatkach słów takimi samymi kolorami,
- zachęca uczniów do wykonania podobnych kart w mniejszej skali i posługiwanie się nimi indywidualnie, w parach i grupach w celu samodzielnego budowania poznawanych konstrukcji,
- wprowadza zabawy ruchowe z użyciem kolorowych kart.
Uczeń ogląda prezentację zagadnienia, sporządza własne kolorowe notatki, tworzy własne karty słowne, których używa podczas zajęć, a następnie zabiera do domu w celu późniejszego wykorzystania; bierze udział w gramatycznych zabawach ruchowych.
V. Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie tworzą pomoce dydaktyczne i korzystają z nich w częściowo swobodny sposób,
Angażują w toku nauki różne kanały przyswajania informacji, co wspomaga ich całościowy rozwój,
Mają możliwość aktywnego udziału podczas lekcji,
Uczą się nowych technik pomocnych podczas nauki, a także współpracy w parach i grupach.

Nauczyciel:
Wykorzystuje nowe, innowacyjne metody pracy, co wspomaga jego kreatywność i zaangażowanie w proces przygotowawczy planowanych zajęć,
Nawiązuje pozytywne relacje z uczniami poprzez wprowadzenie do lekcji ducha twórczości i zabawy, co wpływa pozytywnie na cały proces dydaktyczny.

VI. Tematyka zajęć
Realizowane zagadnienia są wprowadzanie na bieżąco w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego i zgodnie z planem dydaktycznym i obejmują m.in budowę zdań oznajmujących i pytających w czasie Present Simple z czasownikami ,,być” i ,,mieć” (w tym użycie inwersji w zdaniach pytających) oraz innymi czasownikami (z użyciem słów posiłkowych ,,do” i ,,does”).

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą odbioru nowych metod przez uczniów, przeprowadzoną wśród uczniów i ich rodziców,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- obserwację pracy uczniów podczas zajęć,
- analizę notatek uczniów oraz ich prac pod kątem poprawności użycia poznawanych zagadnień gramatycznych.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz prac uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez uzyskanie lepszych wyników edukacyjnych uczniów
Zaangażowanie uczniów we własny proces dydaktyczny i zwiększenie ich motywacji do nauki

IX. Podsumowanie
Oczekuję, że niniejsza innowacja pozwoli spełnić oczekiwania względem opisanych obszarów, przez co nie tylko zapewni uczniom lepszy start do dalszych etapów edukacyjnych, ale też pozytywnie wpłynie zarówno na satysfakcję uczniów z nauki, jak i nauczyciela oraz dyrektora szkoły z wykonywanej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.