X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50750
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Nazwa i adres placówki:
Dyrektor:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Miejsce pracy:
Posiadane wykształcenie:
Okres odbywania stażu:

Posiadane kwalifikacje:

Cel główny:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

- pogłębianie wiadomości i umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w pracy zawodowej,
- podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- udoskonalenie warsztatu pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły,
- realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności przez udział w różnych formach kształcenia.

- Udział w konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i warsztatach.
- Studiowanie literatury fachowej - samokształcenie.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.

- Prowadzenie zajęć z wychowankami z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, metoda projektów, drzewka decyzyjne, gry dydaktyczne.
- Współpraca z innymi nauczycielami-wychowawcami w kwestii stosowania metod aktywizujących.
- Pogłębianie wiedzy dot. metod aktywizujących poprzez samokształcenie.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych w ramach zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi (np. przygotowanie strojów na bal karnawałowy, pokaz mody ekologicznej), wspieranie i pomaganie wychowankom w wykonywaniu różnych prac plastycznych.

3. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

- Przygotowanie materiałów, pomocy dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych przy pomocy komputera.
- Opracowywanie planów miesięcznych pracy opiekuńczo-wychowawczej, sprawozdań, dokumentów, scenariuszy zajęć przy pomocy komputera.
- Analizowanie i gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego przy wykorzystaniu Internetu.
- Komunikacja z nauczycielami, instytucjami poprzez e-mail.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, sprzętu audio-video i projektora; programów multimedialnych, Internetu, portalu Facebook, tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów.

4. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej Ośrodka.

- Zamieszczanie informacji i zdjęć z własnych imprez organizowanych w Internacie na stronie internetowej Ośrodka.

5. Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach.

- Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.
- Wykorzystywanie autorskich prezentacji multimedialnych.
- Korzystanie z projektora, sprzętu audio-video, tablicy interaktywnej, laptopa podczas prezentacji filmów (młodzieżowych, rozrywkowych, naukowych) oraz bajek.

§ 8 ust. 3 pkt 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli. Opracowanie scenariusza zajęć.

- Ustalenie terminu zajęć otwartych.
- Prowadzenie zajęć.
- Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.

2. Publikacja na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

- Opublikowanie na portalu edukacyjnym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego (np. portal profesor.pl, portal edux.pl)

3. Współpraca wewnątrzszkolna.

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Współpraca z nauczycielami, wymiana poglądów i pomysłów, materiałów pomocniczych, wspólne organizowanie imprez i uroczystości, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Opublikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć.
- Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym - wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowywanie opinii dot. poszczególnych uczniów oraz dokumentów.

4. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.

- Prezentacja referatów szkoleniowych dla nauczycieli-wychowawców podczas obrad Zespołu Samokształceniowego.

§ 8 ust. 3 pkt 3

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.

- Rozwijanie sportowych zainteresowań wychowanków przez regularne mecze piłki nożnej, siatkowej, koszykówki oraz tenisa stołowego.
- Prowadzenie kółka sportowego - tenis stołowy.
- Zachęcanie i przygotowywanie wychowanków do różnorodnych imprez, uroczystości i konkursów,.
- Prowadzenie kółka filmowego pt. „Stopklatka”.
- Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, itp.).

2. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

- Zorganizowanie lub współorganizowanie wycieczek krajoznawczych, zgodnie z przepisami prawa.
- Organizowanie wycieczek pieszych i rowerowych.

3. Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez udział w programach i projektach ogólnopolskich.

- Udział w ogólnopolskich programach, projektach i kampaniach edukacyjnych promujących zdrowe odżywanie oraz zdrowy styl życia (np. „Żyj smacznie i zdrowo”, „Trzymaj formę”, „Jem zdrowo i kolorowo”).

4. Współpraca oraz działania na rzecz profilaktyki zagrożeń.

- Realizowanie działań dotyczących ogólnopolskiego programu profilaktyki (kampanie edukacyjno-profilaktyczne, np. „Nie hejtuję - reaguję”).
- Wdrażanie programu wychowawczo – profilaktycznego Ośrodka.

5. Działania na rzecz ekologii.

- Segregacja śmieci.
- Zbiórki surowców wtórnych.
- Przeprowadzanie akcji „Sprzątanie świata”.

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Opracowanie i wdrożenie własnej innowacji pedagogicznej.

- Zapoznanie się z zasadami konstruowania innowacji pedagogicznej.
- Opracowanie i wdrożenie własnej innowacji pedagogicznej.

§ 8 ust. 3 pkt 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

- Zapoznanie się z zadaniami opiekuna stażu.
- Ustalenie zasad współpracy ze stażystą.
- Pomoc nauczycielowi odbywającemu staż przy sporządzaniu planu rozwoju.
- Sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu.
- Obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; omówienie obserwowanych zajęć.
- Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.
- Sporządzenie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.
- Udział w posiedzeniu komisji nauczyciela stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.