X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: Emilia Jagielska
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Data zakończenia stażu: 31.05.2009

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7.Pogłębienie kontaktów z rodzicami.


Plan rozwoju zawodnego opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

§ 6 ust.2, pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania:
1.Poznanie procedur awansu zawodowego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
4.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
5.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
6.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami p. poż. w szkole
7.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
1.Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczyciel
2.Określenie zakresu obowiązków stażysty, określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu, określenie zasad komunikowania się i współpracy skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, konsultacje
3.Opracowanie zakresu i tematów zajęć
4.Analiza dokumentów: Statut ZSS, Regulamin Rady Rodziców, WSO, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy
5.Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej
6.Uczestniczenie w szkoleniu bhp

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
1.Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2.Kontrakt
3.Harmonogram spotkań
4.Wykaz dokumentów
5.Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
6.Świadectwo ukończenia kursu
7.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 6 ust.2, pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w którym nauczyciel odbywał staż


Zadania:
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3.Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym
4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Formy realizacji:
1.Przeprowadzenie zajęć według wcześniej opracowanych scenariuszy
2.Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi – zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
3.Udział w kursach i szkoleniach, lektura z zakresu pedagogiki i psychologii
4.Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, korzystanie z komputera na zajęciach z uczniami, przygotowywanie pomocy na zajęcia z uczniami

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
1.Scenariusze zajęć
2.Karty hospitacji
3.Zaświadczenia o przebytych szkoleniach
4.Opublikowany w Internecie plan rozwoju zawodowego

§ 6 ust.2, pkt 3

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania:
1.Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów
2.Stały kontakt z opiekunami dziecka
3.Indywidualizacja podejścia do uczniów

Formy realizacji:
1.Analiza dokumentacji uczniów
2.Rozmowy z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie nauczania dziecka
3.Rozpoznanie potrzeb uczniów, dostosowanie treści nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
1.Sprawozdanie z sytuacji wychowawczej jednego z uczniów
2.Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych


§ 6 ust.2, pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania:
1.Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć
2.Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy

Formy realizacji:
1.Rozmowa z opiekunem stażu, dyrektorem, autoanaliza
2.Autoanaliza, autorefleksja

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi:
1.Arkusze obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.