X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Magdalena Rydzik

Stanowisko:
nauczyciel matematyki

Miejsce rozpoczęcia stażu:
Gimnazjum nr 2 im. K.I. Gałczyńskiego
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Limanowskiego 9

Czas trwania stażu:
1.09.2008-31.05.2009

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

CEL GŁOWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

A. CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzących przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) samokształcenia

B. PLAN DZIAŁANIA:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
wrzesień 2008 Zaświadczenie od opiekuna stażu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem
stażu. • Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu;
• Ustalenie zasad współpracy wrzesień 2008

Omówienie zasad współpracy;
Kontrakt opiekun – nauczyciel stażysta
3. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. • Zredagowanie we współpracy z opiekunem Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły; wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Zaznajomienie się ze Statutem szkoły;
• Zapoznanie się z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania;
• Poznanie programu wychowawczego szkoły. październik 2008
Notatki;
Zaświadczenie od opiekuna stażu.
5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
• Udział w Radach Pedagogicznych;
• Rozmowy z innymi nauczycielami;
• Organizacja zajęć własnych wrzesień 2008
wg harmonogramu
na bieżąco Zapisy w dzienniku zajęć; Notatki ze spotkań Rad Pedagogicznych
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. • Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik szkolny, arkusze ocen itp.) Cały staż Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły. • Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Uczestniczenie w pracy zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego
• Współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami; na bieżąco

Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu. • Dokonanie autoanalizy i samooceny;
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju. maj 2009
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2*)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Zapoznanie się z programem nauczania obowiązującym w szkole. • Analiza podstawy programowej; Zapoznanie się z nowymi przepisami Podstawy Programowej z matematyki.
• Zapoznanie się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń i poradnikami dla nauczyciela realizującego program Matematyka 2001; wrzesień 2008 Notatki własne.

2. Poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz samokształcenie. • Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności w nauczaniu (czytanie fachowej literatury i czasopism, rozmowy ze starszymi praktyką pedagogami, wyszukiwanie interesujących informacji w mediach); Cały staż Potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach;
Rejestr przyswojonych pozycji wydawniczych,
Zaświadczenia o ukończonych kursach
3. Organizowanie zajęć dodatkowych. • Praca z uczniem słabym - pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych
• Opieka nad uczniem zdolnym – indywidualne konsultacje Cały staż Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych;

4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej. • Wykorzystanie technologii komputerowej oraz tablicy interaktywnej na lekcji matematyki.
na bieżąco Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Przykładowe scenariusze lekcji

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3*)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych uczniów. • Rozmowy z rodzicami i nauczycielami.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych.
• Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie spraw ogólnowychowawczych, w tym zdrowia i higieny uczniów.
Cały staż Zaświadczenie od opiekuna stażu.
2. Współpraca z opiekunem stażu w zakresie poznawania pracy wychowawcy. • Reagowanie na problemy i kłopoty uczniów.
• Opieka nad młodzieżą w czasie wycieczek klasowych.
• Uczestnictwo w zebraniu z rodzicami.

Cały staż Zaświadczenie od opiekuna stażu.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4*)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. • Opracowanie terminów

Cały staż Konspekty lekcji, potwierdzenia opiekuna stażu.
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli • Obserwacja zajęć dydaktycznych
• Sporządzenie notatek i wyciągnięcie wniosków;
• Omówienie obserwowanych lekcji z prowadzącym;
wnioski z hospitowanych lekcji. raz w miesiącu
wrzesień 2008 – maj 2009 Arkusze obserwacji zajęć;
Wnioski z obserwowanych zajęć
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. • Opracowanie szczegółowych konspektów;
• Konsultacja z opiekunem stażu;
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji. raz w miesiącu
wrzesień 2008 – maj 2009 Konspekty lekcji, wnioski z hospitacji
4. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć. • Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć. Cały staż Scenariusze lekcji,
wnioski z hospitacji.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.