X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50525
Przesłano:

Opinia o uczniu na potrzeby zespołu orzekającego

Pieczęć szkoły Miejscowość, data

OPINIA O UCZNIU
na potrzeby zespołu orzekającego

Imię i nazwisko ucznia:
Data i miejsce urodzenia:
Nazwa i adres szkoły: klasa:

Cel wydania opinii: Opinia wydana przez nauczyciela na prośbę rodzica.

1.Informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach ucznia:
Uczeń pracuje na lekcjach z różnym zaangażowaniem i z różnymi efektami. Pracuje w wolnym tempie, mało starannie i mało uważnie, szybko się rozprasza. Podczas zajęć obserwuje się u chłopca ociąganie się lub unikanie rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego. Wymaga ciągłego wsparcia, pozytywnych wzmocnień. Oczekuje gotowych rozwiązań. Przejawia trudności w zakresie czytania tekstów ze zrozumieniem. Po naprowadzeniu przez nauczyciela, jest w stanie napisać krótkie formy wypowiedzi pisemnych. Pisze niestarannie, mało czytelnie, popełnia liczne błędy ortograficzne, fonetyczne. W dobrym tempie przepisuje z tablicy. Wybiórcza znajomość tabliczki mnożenia, problemy z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem pisemnym. Ubogi zasób wiedzy i słownictwa. Uczeń przygotowuje się do zajęć w miarę systematycznie, zdarza się, że nie odrabia prac domowych. Raczej przynosi książki i wszelkie niezbędne przybory. Na lekcjach i zajęciach dodatkowych wypowiada się niechętnie. Komunikuje się szeptem, wspomagając się gestem, niekiedy słowem pisanym. Ma trudności w prowadzeniu mowy dialogowej i opowieściowej. Wobec wybranych nauczycieli potrafi być otwarty. Opowiada wtedy o swoich zainteresowaniach. Poproszony o pomoc chętnie pomaga. Lubi muzykę i lubi się do niej poruszać, ale tylko według własnego klucza.
2.Informacja o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach:
Uczeń odczuwa wielką potrzebę bycia w centrum zainteresowania innych, niestety bardzo często przyciąga je swoim niestosownym zachowaniem. Zdarza się, że nawiązuje nieprawidłowe relacje z rówieśnikami, zaczepia, dokucza, skarży. Czasami przejawia lekceważący stosunek do swoich obowiązków, bywa arogancki wobec nauczycieli. Na zajęciach grupowych nie zawsze potrafi odpowiednio zaangażować się w proponowane ćwiczenia. Ma problemy z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych pod względem emocjonalnym. Jednak potrafi też się zmobilizować i zachować właściwie, stosownie do sytuacji. Jego zachowanie i codzienne funkcjonowanie cechuje zmienność. Należy stale przypominać uczniowi o konieczności respektowania norm i zasad, kierować jego uwagę na powierzone ćwiczenia, mobilizować do wysiłku umysłowego i podnosić motywację. Dużo lepiej funkcjonuje w relacjach z osobami, które zna.
3.Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania.
Uczeń objęty zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, rewalidacją oraz zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne przez cały rok szkolny 2022/2023. Uczestniczy również w zajęciach lekcyjnych o tematyce związanej z różnymi zawodami, preorientacją zawodową.
4. Efekty podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia:
Codzienne funkcjonowanie i zachowanie ucznia cechuje zmienność. Potrafi się zmobilizować, odpowiednio zachowywać, pracować na lekcjach z efektami.
W dalszym ciągu zasadne jest rozwijanie u chłopca umiejętności w zakresie komunikowania się, budować samoocenę, rozwijać umiejętność radzenia sobie z emocjami, wdrażać i uczyć ponoszenia odpowiedzialności za wyrażane emocje oraz zachowania o znamionach agresji werbalnej. Należy stymulować ogólny rozwój ucznia wykorzystując przede wszystkim mocne strony i zainteresowania (muzyka, taniec). Zwracać uwagę na modelowanie zachowania, zapoznawać z wartościami, trenować umiejętności społeczne, prawidłowe funkcjonowanie w nim. Zachęcać do ćwiczeń związanych z precyzją, dokładnością, ćwiczeń ogólnorozwojowych, koordynacji ruchowej. Ważne jest nawiązanie z uczniem relacji opartych na życzliwości, akceptacji, ale też należy wykazać się postawą stanowczą, konsekwentnie negować i korygować zachowania niewłaściwe.

........................................ ........................................
podpis sporządzającego opinię podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.