X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5051
Przesłano:

Wymagania edukacyjne - liceum

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowania programu nauczania matematyki
klasa 1a – poziom podstawowy, rok szkolny 2008/2009

1. W klasie pierwszej na lekcjach matematyki realizowane będą następujące działy:
o Liczby i ich zbiory
o Funkcje i ich własności
o Funkcja liniowa
o Funkcja kwadratowa
o Planimetria i geometria analityczna

2. Przygotowanie ucznia. Uczeń jest zobowiązany do:
o posiadania na każdej lekcji uzupełnionego zeszytu, książki, przyborów do prowadzenia notatek, wykonywania rysunków,
o odrabiania ze zrozumieniem pracy domowej i zgłaszania ewentualnych trudności napotkanych przy odrabianiu pracy domowej oraz trudności na bieżącej lekcji,
o po usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni licząc od sprawdzianu, umówienia się z nauczycielem indywidualnie na pisanie pracy,
o po nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej napisania pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bez możliwości poprawy.

3. Egzekwowanie wiedzy i ocenianie. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za:
o pisemne całogodzinne prace klasowe lub półgodzinne sprawdziany z większych partii materiału zapowiedziane z wyprzedzeniem min. tygodniowym,
o pisemne niezapowiedziane sprawdziany (kartkówki) trwające około 15 minut dotyczące wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji,
o ustne odpowiedzi przy tablicy z zakresu trzech ostatnich lekcji,
o aktywny udział w lekcji, celne uwagi, rozwiązywanie trudnych zadań,
o niektóre prace domowe, ewentualny ich brak, jeśli uczeń tego braku nie zgłosi na początku lekcji.

4. Oceny z kartkówek i prac klasowych. Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej uczeń otrzymuje:
o ocenę niedostateczną, jeśli przyswoił 40% lub mniej wymaganego materiału
o ocenę dopuszczającą, jeśli przyswoił powyżej 40% do 55% wymaganego materiału
o ocenę dostateczną, jeśli przyswoił powyżej 55% do 75% wymaganego materiału
o ocenę dobrą, jeśli przyswoił powyżej 75% do 90% wymaganego materiału
o ocenę bardzo dobrą, jeśli przyswoił powyżej 90% wymaganego materiału
o ocenę celującą, jeśli przyswoił powyżej 95% wymaganego materiału, a ponadto rozwiązał bezbłędnie zadanie o podwyższonym stopniu trudności lub wykazał się wiadomościami wykraczającymi ponad obowiązujący program.
Punkty, które uczeń uzyska na sprawdzianach według tej skali przeliczane są na odpowiednie oceny cząstkowe.

5. Ocena roczna i półroczna. Ocena jest sumą starań ucznia, jego osiągnięć, wyników i postępów w nauce, tym samym nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wśród ocen cząstkowych decydujące znaczenie mają stopnie z prac klasowych, pozostałe oceny mogą tę ocenę podnieść lub obniżyć. Dużą wagę ma stosunek ucznia do przedmiotu i nauki, rzetelne wypełnianie obowiązków, aktywny udział w lekcji, próby dojścia do dobrych wyników, nawet, jeśli nie zawsze zakończone są powodzeniem. Wysiłek i praca na miarę możliwości ucznia mogą ostatecznie zaważyć na ocenie.

Stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela.
Stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne.
Stopień dobry (4) oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne, ale nie przewiduje się kłopotów w dalszym kształceniu.
Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu.
Stopień dopuszczający (2) oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i może poważnie utrudniać dalsze kształcenie.
Stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację opanowania kolejnych treści tego przedmiotu i utrudni naukę przedmiotów pokrewnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.