X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50476
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MGR IWONY POŚPIECH
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PODPIS NAUCZYCIELA PODPIS DYREKTORA
"
Imię i nazwisko:" "mgr Iwona Pospiech
– nauczyciel mianowany"
"

Kwalifikacje:" magister w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją artystyczną, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
"

Placówka oświatowa:"
"
Okres stażu:" "2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2020r. do 31.05.2023r."
Dyrektor placówki oświatowej:
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

"
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
"

1." "

Poznanie procedury awansu zawodowego." "
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)." "
VIII-IX. 2016r."
"
2." "

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego." "
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego." "
IX. 2023

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu."
"
3." "
Przeprowadzenie analizy własnej pracy." "
Hospitacje zajęć przez dyrektora.
Samoocena hospitowanych zajęć." "
Okres stażu. Okres stażu." "
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć."
"
4." "
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia" "
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje" "
Okres stażu." "
Zaświadczenia." zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. "metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji do sali." "
Okres stażu.

Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.

Materiały, pomoce, zdjęcia."

5." "

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola." "
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów.
Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Inne." "
Okres stażu.
Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.

Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.

Semestralne sprawozdania.
Protokoły.
Kronika przedszkolna."

6."
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy." "
Stosowanie w pracy metod aktywizujących
i innowacyjnych np.Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
Zaangażowanie się w projektowanie " "
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace"i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa
w konkursach." "
Okres stażu." "plastyczne dzieci.
Zaświadczenia."
7." "
Wykonywanie czynności dodatkowych." "
Prowadzenie gazetki dla rodziców raz w miesiącu.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Redagowanie gazetki przedszkolnej „Małe co nieco” co dwa miesiące.
Pisanie artykułów na stronie internetowej w celu pedagogizacji rodziców jeden raz w rok szkolnym.
Praca zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. Opracowanie harmonogramu, ankiet dla rodziców lub nauczycieli, ich analiza i podsumowanie." "

Okres stażu.
Raz na dwa miesiące.
Raz w roku szkolnym.

Okres stażu.
" "
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości. Zdjęcia."

8." "
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym." "
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami jeden raz na dwa miesiące.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Zajęcia otwarte dla rodziców dwa razy w roku szkolnym..
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków –przygotowywanie
programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania
i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Zorganizowanie spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody . Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Przeprowadzanie rozmów dotyczących poznania interesującego zawodu." "
Okres stażu.
Plany współpracy.

Lista obecności. Protokół zebrania.

Lista kontaktów indywidualnych.

Scenariusze zajęć.

Scenariusze uroczystości, zdjęcia
9." "
Współpraca ze
środowiskiem lokalnym." "
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, nadleśnictwo, ogródki działkowe, parki itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą.
Współpraca z Urzędem Miasta Ruda Śląska – pisanie i realizowanie programów profilaktyki zdrowia.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną
w Rudzie Śląskiej
Współpraca ze schroniskiem Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Fauna.
Współpraca z Nadleśnictwem w Katowicach.
Współpraca z Zespołem Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej.

Okres stażu." "
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.

Zaświadczenia.
Zdjęcia, zaświadczenia.""
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1."
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej."Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu.
Branie udziału w e-konferencjach
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych internetu.
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Publikowanie własnych scenariuszy na stronie internetowej.
Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej.

Na bieżąco. Okres stażu.
Okres stażu.
"Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze,plany.
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
Zaświadczenia
2." "Współpraca
we wzbogacaniu strony internetowej w artykuły dla rodziców. przedszkola." "
Pisanie artykułów." "
Okres stażu." "
Strona przedszkola zamieszczona w internecie"

3." "
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych
w trakcie pracy.
opracowania
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego." "
Okres stażu." "
Płyty DVD.
Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.
Zdjęcia."
4."
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
"
Opracowanie wszystkich dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym." "
Okres stażu." "
Dokumentacja awansu zawodowego.""
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1."
Własna publikacja w internecie." "
Opublikowanie w portalu internetowym własnego programu." "
Okres stażu" "
Zaświadczenie, publikacja w Internecie."

2." "
Opracowywanie
i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych." "
Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć lub uroczystości.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. "
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Pisemne potwierdzenie "
"
4." "
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli." "Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami." "Okres stażu.

"
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
"
1." "
Własna publikacja w internecie." "
Opublikowanie w portalu internetowym własnego programu." "
Okres stażu" "
Zaświadczenie, publikacja w Internecie."

2." "
Opracowywanie
i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych." "
Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć lub uroczystości.
Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. " "
okres stażu." "
Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
Pisemne potwierdzenie "
"
4." "
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli." "Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami."

Okres stażu." Scenariusze.

5.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
" "Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą
na kursach i szkoleniach.
Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu. "Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

6." "
Prowadzenie szkoleń
w ramach WDN." Opracowanie i wygłoszenie referatów na spotkaniach WDN. Okres stażu. Referaty"§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1." "
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań." "Opracowanie programu kółka teatralnego „Wielki mały teatr”. Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji.
Opracowanie przy współpracy z innym nauczycielem programu profilaktyki zdrowia „ Zdrowie na medal”. Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji.
Okres stażu." Programy i inna dokumentacja z nimi związana.
"
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1." "
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci." "
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy." "
Okres stażu." "
Scenariusze zajęć.
Obserwacje.
"
2." "
Praca z dziećmi z trudnościami." "
Prowadzenie zajęć wyrównawczych." "
Okres stażu wg potrzeb" "
Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym."
"
3." "
Praca z dzieckiem zdolnym." "
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
4." "
Współpraca
z zróżnorodnymi
instytucjami." "
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Nadleśnictwo, parki itp.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną zapoznanie z pracą bibliotekarza.
Zainteresowanie dzieci książkami.
Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
w Rudzie Śląskiej. Spotkanie z np.
p. pielęgniarką. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się." " "
Adnotacje
w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zaświadczenia.
Zdjęcia."
5." "
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola." "
Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowych.

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno –społecznymi." "
Adnotacje
w dzienniku, kronika przedszkolna.
Zdjęcia."
6.
" "
Promowanie przedszkola.
" "
Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
Organizowanie
i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów." "
Na bieżąco. Okres stażu." "
Wycinki z prasy lokalnej.
Strona internetowa.
Scenariusze,zdjęcia."
"
7.
" "
Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnej.
" "
Zaplanowanie, zorganizowanie oraz poprowadzenie akcji charytatywnej na rzecz dzieci ubogich w celu oddziaływania wychowawczego, uwrażliwiania na potrzeby innych.
" "
Okres stażu."
"
8." "
Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych
" "
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
" "
Okres stażu."
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z różnymi zainteresowaniami w celu poszerzania ich wiedzy i zainteresowań stosując różnorodne metody." "
Okres stażu " "
Dyplomy, podziękowania."
"
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
"

1." "
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Rudzie Śląskiej" "
Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
Uczestnictwo w badaniach przesiewowych dzieci.
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię." "
Okres stażu. Okres stażu. Okres stażu.
Wg potrzeb. " "
Opinie.
Zaświadczenia."

2." "
Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą." "
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
Zapraszanie logopedy do prowadzenie zajęć z dziećmi." "
Okres stażu. Okres stażu." "
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia."

3."
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Rudzie Śląskiej" "
Zwiedzanie szkoły podstawowej.
Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych
w szkole.
"
Okres stażu. zgodnie
z potrzebami." "
Potwierdzenia.
Zdjęcia.
Podziękowania

"
4." Współpraca z Komendą Policji w Rudzie Śląskiej. Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi w celu przeprowadzenia pogadanki na temat bezpieczeństwa. Okres stażu. "▪Zaświadczenia.
▪Podziękowania.
▪Potwierdzenia. "
"

5." Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo. Okres stażu. Potwierdzenie współpracy.
6." "
Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie Śląskiej." "Zwiedzanie pobliskiej StrażyPożarnej.
Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru." "Okres stażu.
" "Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.
7.
Udział w różnych akcjach i zbiórkach." "Udział w akcji „Sprzątanie świata”
Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci potrzebujących.
Aktywny udział w organizowaniu zbiórki żywności dla bezdomnych zwierząt." Okres stażu. Okres stażu. "Potwierdzenia.
Podziękowania.
Zdjęcia."§ 8 ust.2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
"
4." Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej. "
Nagrody dyrektora." Okres stażu. Dyplom.
"
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jestzatrudniony."
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
"
Opis i analiza " "
Identyfikacja problemu." "
Okres stażu." "
Opis przypadków."
przypadków - Geneza i dynamika zjawiska.
Rozpoznawanie i Znaczenie problemu.
1. i rozwiązywanie Prognoza.
problemów Propozycje rozwiązania.
edukacyjnych, Wdrażanie oddziaływań.
wychowawczych lub Efekty oddziaływań.
innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.