X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50100
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program Koła Języka Angielskiego dla Technikum Zawodowego - rozszerzenie

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Opracowanie programu jest wynikiem doświadczeń nabytych podczas pracy z uczniami technikum zawodowego którzy często charakteryzują się bardzo różnymi zdolnościami językowymi. Program ten został opracowany do pracy z uczniami zdolnymi, posiadającymi osiągnięcia w konkursach, znaczne zdolności językowe oraz planującymi zdawanie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ze względu na ograniczenia programowe oraz fakt że nie mamy podziału na grupy oraz że na zajęciach lekcyjnych uczniów przygotowujemy do matury na poziomie podstawowym, uczniowie zdający maturę na poziomie rozszerzonym często nie są wstanie sami przygotować się do matury i opanować materiału , czasem pracują samodzielnie oraz mają mniejszy kontakt z nauczycielem, który pracuje z uczniami przygotowującymi do matury podstawowej co z kolei zmniejsza możliwości omówienia pewnych zagadnień np. pisanie rozprawki, artykułu.. W związku z ogromną rozbieżnością poziomów, zakresu gramatycznego oraz leksykalnego potrzebnych do zdawania matury na obu poziomach chciałam stworzyć program do pracy z maturzystami zdającymi maturę rozszerzoną tak aby optymalnie usprawnić zdolności językowe wymagane na egzaminie. Program został opracowany na zajęcia pozalekcyjne odbywające się raz w tygodniu.
Odpowiednio dobrany materiał leksykalno-gramatyczny ma na celu wzbogacanie sprawności językowych ucznia wymaganych na maturze rozszerzonej jak również potrzebnych w konkursach z języka angielskiego (FOX, English Ace)

Program koncentruje się głównie na potrzebach ucznia związanych z egzaminem maturalnym ale również na kształtowaniu umiejętnościach komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą ( film, porozumiewanie się za pomocą internetu). Istotnym elementem programu są zagadnienia związane z maturą ustną na poziomie rozszerzonym, gdzie uczeń musi się wykazać nie tylko odpowiednią znajomością języka, ale również umiejętnością analizy, wyciągania wniosków, znajdowanie podobieństw, pozwiązywania elementów z danym zjawiskiem, umiejętnością interpretowania oraz argumentowania. Co więcej, uczeń musi posiadać wiedzę o krajach anglojęzycznych niezbędną do omawiania pewnych zagadnień. Dlatego też znajomość kultury krajów anglojęzycznych stała się ważnym komponentem programu.

1. Cele ogólne programu
• Rozwój umiejętności językowych wymaganych do matury rozszerzonej.
• Rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację w języku obcym w szkole i poza nią.
• Rozwój analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.
• Kształcenie umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł.
• Wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy.
• Poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno –
leksykalnych zdobytych na lekcjach języka angielskiego.
• Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, poprzez przybliżanie im tematyki kulturoznawczej krajów anglojęzycznych.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub innego rodzaju konkursach przeznaczonych dla uczniów uczących się języka angielskiego.

2. Cele szczegółowe
3.1 Rozwijanie sprawności słuchania Uczeń:
▪ określa główna myśl tekstu lub jego fragmentu
▪ selekcjonuje informacje
▪ określa intencje autora
▪ określa kontekst sytuacyjny
▪ stwierdza czy tekst zawiera określone informacje
▪ rozumie tekst ogólnie i szczegółowo
▪ rozróżnia akcenty
▪ domyśla się z kontekstu znaczenia słów
3.2. Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem Uczeń:
▪ określa główną myśl tekstu lub jego fragmentów
▪ rozpoznaje różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne
▪ oddziela fakty od opinii
▪ rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
▪ określa intencje autora
▪ stwierdza czy tekst zawiera określone informacje
3.3 Rozwijanie sprawności mówienia:

Uczeń:

▪ Posiada umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi ustnej uwzględniającej
opisywanie (ludzi, miejsc, przedmiotów, zjawisk, czynności), relacjonowanie wydarzeń, przedstawianie i uzasadnianie opinii
▪ Poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne
▪ Uczestniczy w dyskusji, udziela informacji, wyjaśnień, broni własnych opinii
3.4. Rozwijanie sprawności pisania:

Uczeń:

▪ Potrafi i zna strukturę pisania rozprawki
▪ Uczeń potrafi pisać szczegółowe, zrozumiałe teksty takie jak rozprawka, list, opowiadanie, sprawozdanie, recenzję, tekst argumentacyjny,artykuł. Potrafi w tych formach wypowiedzi: − respektować zasady redagowania odpowiedniej formy, − zredagować klarowne i logiczne wypowiedzi, − stosować odpowiednie środki językowe, − rozwijać i uzasadnić swoje poglądy, podać przekonywujące przykłady, − dostosować styl wypowiedzi od adresata (styl formalny i nieformalny).
▪ Zna zasady konstruowania tekstów takich jak rozprawka, recenzja, artykuł i opowiadanie
▪ Przedstawia i uzasadnia opinie
▪ Stosuje różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne poprawne pod względem gramatycznym, leksykalnym, ortograficznym i interpunkcyjnym
▪ Stosuje wiedzę na temat zjawisk społecznych
3.5. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

Uczeń:
▪ umie określić położenie geograficzne krajów anglojęzycznych
▪ zna stolice, największe miasta i ich zabytki
▪ posiada wiedzę na temat niektórych wydarzeń historycznych
▪ posiada podstawowe informacje na temat systemu politycznego Stanów zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii
▪ posiada informacje na temat systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych oraz Anglii
▪ zna najważniejsze postaci z dziedziny kultury, polityki, historii
▪ zna charakterystyczne elementy oraz tradycje związane ze świętami i obyczajami

3. Tematyka zajęć
4.1 Zakres leksykalno – komunikacyjny CZŁOWIEK
Cechy charakteru, uczucia, problem etyczne

DOM
Opis domu, wyposażenie, mieszkanie w kontekście społecznym

SZKOŁA
System oświaty, przedmioty, egzaminy, wymagania edukacyjne

PRACA
Zawody, warunki pracy, praca dorywcza, rynek pracy

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
Formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, zmiany w rodzinie w kontekście społecznym
ŻYWIENIE
Diety, zdrowe żywienie, artykuły spożywcze, przygotowanie posiłków, problemy związane z odżywianiem: anoreksja, bulimia,otyłość

ZAKUPY
Reklama, środki płatnicze, konsumpcjonizm

TURYSTYKA I PODRÓŻOWANIE
Zwiedzanie, środki transportu, zakwaterowanie

KULTURA
Dziedziny kultury

SPORT
Sport wyczynowy, sport ekstremalny, doping w sporcie, sprzęt sportowy, dyscypliny

ZDROWIE
Choroby, objawy i przyczyny, niepełnosprawni, uzależnienia

NAUKA I TECHNIKA
Odkrycia naukowe, współczesne środki przekazu

ŚWIAT PRZYRODY
Klimat, klęski żywiołowe, ochrona środowiska

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO
Struktura państwa, organizacje międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie, religie, gospodarka

4. Zakres gramatyczny

▪ Tenses
▪ Passive Voice
▪ Conditional sentences
▪ Unreal tenses and subjunctives (It’s time, wishes, I’d rather etc.)
▪ Modal verbs
▪ Inversion
▪ Reported Speech
▪ Defining and non-defining clauses
▪ Verbs followed by –ing or infinitive
▪ Word formation
5. Metody pracy
▪ Dyskusja
▪ Brainstorming
▪ Mapa myślowa
▪ Dyskusja panelowa
▪ Praca na arkuszach maturalnych
▪ Samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie
▪ Ograniczenie udziału języka ojczystego

6. Formy pracy
Na zajęciach proponowane będą następujące formy pracy:

▪ praca w grupach
▪ praca w parach
▪ praca indywidualna

7. Przewidywane osiągnięcia uczniów
Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także do udziału w konkursach. Dlatego też sukcesem uczniów będzie uzyskanie wysokiej punktacji na egzaminie maturalnym, zarówno w części ustnej jak i pisemnej, oraz ich sukcesy w konkursach z języka angielskiego. Oprócz tego przewidywanymi osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, zwiększenie motywacji oraz usamodzielnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy.

8. Ewaluacja programu
Celem ewaluacji programu było sprawdzenie skuteczności programu na rozwój umiejętności i wiadomości uczniów oraz tego czy zajęcia były dostosowane do ich zainteresowań i faktycznych potrzeb. Wyniki ewaluacji służą również do ewentualnych zmian w programie. Ewaluacja oparta była na bieżącej obserwacji osiągnięć uczniów w sprawdzianach oraz w formie ustnej oraz w wynikach konkursów lecz przede wszystkim na podstawie wyników maturalnych.
Istotne informacje na temat programu przekazują również uczniowie wypełniając ankietę.
Jest ona anonimowa. Należy zaznaczyć prawdziwą, szczerą wypowiedź na temat prowadzonych zajęć.

1) W jakim stopniu zajęcia były zbieżne z twoimi zainteresowaniami?

1 2 3 4 5 6

3) Czy chciałbyś w przyszłości uczestniczyć w podobnych zajęciach?

TAK NIE

4) Jak oceniasz atmosferę na zajęciach?

BARDZO DOBRZE DOBRZE ŹLE

5) Jak oceniasz przygotowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia?

BARDZO DOBRZE DOBRZE ŹLE

Oceń w skali 1 - 6 jak uczestnictwo w zajęciach podniosło twoje kompetencje

1 2 3 4 5 6

6) Czy zajęcia spełniły twoje oczekiwania?

1 2 3 4 5 6

Dziękuję

LITERATURA DO TREŚCI NAUCZANIA
1) Marta Rosiński, Lynda Edwards, Marta Inglod, 2018, Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych Macmillan, Polska
2) Kathy Gude, 2008, Przykładowe egzaminy maturalne Oxford Excellence for matura,
OUP, UK
3) G.Yule, 2008, Oxford Practice Grammar, OUP, UK
4) www.arkusze.pl , Arkusze maturalne -poziom rozszerzony
5) Testy leksykalno - gramatyczne z konkursów przedmiotowych z języka angielskiego z lat wcześniejszych (materiały własne)
6) Praca na materiałach
• autentyczne nagrania radiowe i telewizyjne, • dialogi, • wywiady, • piosenki, • debaty, • rozmowa telefoniczna, • reklamy, • fragment filmu, • wiadomości, • instrukcje, • relacje, • sprawozdania, • audycje, • przemówienia, • wykłady, • dokumenty narracyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.