X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

MAGDALENA NOGA
koordynator imprez – nauczyciel

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
„DOM HARCERZA”
W TORUNIU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

w okresie stażu na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2009 r.

CEL GŁÓWNY:
Zdobycie stopnia zawodowego – nauczyciel dyplomowany.

CELE POBOCZNE:
-Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
-Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki.
-Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
-Poznawanie przepisów oświatowych i pomocy społecznej.

MOJE PRIORYTETY:
-Nawiązywanie kontaktów z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w celu pomocy
w wyborze zajęć pozaszkolnych, które rozwijałyby najlepiej zainteresowania
i predyspozycje wychowanków.
-Nawiązywanie współpracy z innymi placówkami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i opiekuńczymi oraz ze stowarzyszeniami na rzecz środowiska lokalnego.
-Praca na rzecz dzieci Starówki.
-Promocja i reklama placówki.
-Organizacja i koordynowanie imprez, różnych przedsięwzięć.

1. Wykształcenie:
Zespół Kolegiów Nauczycielskich im. Jana Pawła II we Włocławku – filologia polska; uzyskanie dyplomu nr 249 z dn. 22 czerwca 1998 r.
Uniwersytet Łódzki – filologia polska; uzyskanie tytułu: licencjat; dyplom nr 11022 z dn.6 lipca 1998 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – filologia polska; uzyskanie tytułu: magister; dyplom nr 352/F z dn. 9 listopada 2000r.
Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy – Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą; zaświadczenie nr 97 z dnia 6 czerwca 2003 r.

2.Kursy i doskonalenia zawodowe: np.Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (1996 r.)
Warsztaty: Ścieżka filozoficzna w gimnazjum (2001 r.)
Warsztaty: Teatr – współczesne metody pracy w grupach integracyjnych
(2001 r.)
Kurs: Internet – korzystanie ze współczesnych technologii (2001 r.)
Warsztaty: Program „Kultura 2000” (2004 r.)
Warsztaty: Organizacja imprez dla małej i dużej grupy (2004 r.)
Warsztaty: Program „Młodzież” (2005 r.)
Warsztaty: Jak zostać organizacją goszczącą (2005 r.)
Szkolenie informatyczne – aktualizacja strony internetowej miasta Torunia (2005 r. )
Kurs instruktażowy kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży (2006 r.)

3.Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej prowadzonych
w ramach WDN: np.„Misja i wizja szkoły” – warsztaty w Gimnazjum nr 24 w Toruniu
„Praca z uczniem agresywnym” – warsztaty w G 24 w Toruniu
„Misja i wizja placówki” – warsztaty w OPP „Dom Harcerza” w Toruniu
Warunki realizacji projektów - warsztaty w OPP „Dom Harcerza” w Toruniu
Jak przygotować kampanię reklamową - warsztaty w OPP „Dom Harcerza”
w Toruniu
System operacyjny Windows - warsztaty w OPP „Dom Harcerza” w Toruniu
Emisja głosu - warsztaty w OPP „Dom Harcerza” w Toruniu
Wczesne rozpoznawanie uzależnień - warsztaty w OPP „Dom Harcerza” w Toruniu
4.Działalność w strukturach szkolnych – udział w pracach np.:
Zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów (G 24 w Toruniu)
Zespołu zadaniowo – problemowego do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania (G 24 w Toruniu)
Komisji do spraw promocji i reklamy placówki (OPP „Dom Harcerza”)
Komisji ds. utworzenia Samorządu Wychowanków (OPP „Dom Harcerza”)
Komisji ds. zmiany nazwy placówki (OPP „Dom Harcerza”)
Komisji ds. promocji i współpracy środowiskowej (OPP „Dom Harcerza”)
Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (OPP „Dom Harcerza”)
Zespołu Plastyczno - Teatralnego
Przedmiotowego Zespołu Artystycznego (OPP „Dom Harcerza”)
Zespołu Doradczego (OPP „Dom Harcerza”)

5.Status nauczyciela:
Nauczyciel mianowany – nr aktu: WEiS. VN.11315 – 86/2005

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej.)

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Efekty Sposoby dokumentacji
Termin

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się przepisami prawa oświatowego oraz informacjami dotyczącymi awansu zawodowego publikowanymi w Internecie lub w innych źródłach.

Dyskusja z nauczycielami dotycząca awansu zawodowego; wymiana dokumentów, przygotowanie projektów.

Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Poprawnie sformułowany wniosek o otwarcie stażu.

Wszczęcie postępowania.
VIII – IX 2006

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Prawidłowy przebieg stażu.
Zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
Plan rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji (np. podziękowań, zaświadczeń).
Cały okres stażu.

3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Analiza przeprowadzonych imprez, działań.

Analiza promocji i reklamy placówki (ankietowanie wychowanków i ich rodziców).
Poznanie słabych i mocnych stron własnej pracy oraz wyciągnięcie wniosków do dalszego działania.
Sprawozdania.
Wyniki zbiorcze ankiet.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

4.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Uczestniczenie w różnych formach WDN-u i innych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, kursy).

Podniesienie jakości pracy.
Materiały szkoleniowe; zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu.

5.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki.
Wzbogacanie warsztatu pracy.
Poznanie i stosowanie nowych metod pracy i rozwiązań.

Świadectwa, zaświadczenia itp.
Cały okres stażu.

6.
Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej; wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Literatura i analiza wybranych pozycji.
Udział w dyskusjach.
Lepsza organizacja pracy; kreatywność.
Wykaz pozycji książkowych, artykułów prasowych.
Cały okres stażu.

7.
Uczestnictwo w pracach organów placówki z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zasad.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Praca w Zespole Doradczym i Zespole ds. promocji i reklamy.

Podniesienie jakości pracy placówki i swojej własnej.
Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu.

8.
Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania placówki.
Przygotowanie na dany rok szkolny: kalendarza imprez, programu współpracy środowiskowej (z instytucjami), tabeli wykorzystania sali kominkowej, harmonogramów zajęć (w czasie dni nauki szkolnej oraz w czasie wakacji i ferii zimowych).

Podniesienie jakości pracy.
Wzory dokumentów.

Cały okres stażu.

9.
Opracowanie nowych programów
Przygotowanie programu współpracy z mediami, organizacji imprez oraz promocji i reklamy placówki.

Podniesienie jakości pracy, efektywności i sprawności.
Programy.
Cały okres stażu.

10.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej placówki
Stworzenie biblioteczki fotograficznej (na nośnikach CD, CD-RW).
Dostępność do dokumentacji.
Wykaz pozycji – płyt CD, CD-RW.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

11.
Opracowywanie dokumentów (z zakresu grafiki użytkowej) placówki
Przygotowywanie projektów np. dyplomów, ulotek, plakatów.
Podniesienie jakości pracy placówki. Promocja zajęć, imprez.

Wzory grafiki użytkowej (np. dyplomów).
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

12.
Przygotowywanie sprawozdań z działalności własnej i placówki
Zebranie dokumentacji z działalności pracowni i przygotowanie sprawozdania ogólnego; redagowanie pisma ogólnego, zestawienia tabelarycznego; opracowanie graficzne.
Przygotowywanie dekoracji, wystroju placówki.

Promocja placówki; podniesienie jakości i estetyki.
Potwierdzenie dyrektora.
Zdjęcia.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

13.
Koordynowanie imprez organizowanych przez placówkę
Rozpisanie zadań. Czuwanie nad przebiegiem imprez. Pozyskiwanie patronatu medialnego, przekazywanie informacji mediom.
Pozyskiwanie sponsorów i środków na organizację.

Podniesienie efektywności i sprawności w pracy.
Praca zespołowa.
Sprawozdania z imprez.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

14.
Organizowanie imprez
Przygotowywanie imprez: Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Cztery Pory Roku w Obiektywie”, zbiórki „Niech radośnie rozpoczną nowy rok szkolny”.

Pozyskiwanie sponsorów i środków na organizację.

Poszerzenie zakresu działań placówki.
Podniesienie jakości pracy placówki. Promocja działalności.
Dokumentacja imprez.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

15.
Praca na rzecz dzieci Starówki
Podejmowanie przedsięwzięć z innymi nauczycielami, instytucjami.
Organizacja Wigilii, festynów.

Prowadzenie zajęć podczas ferii, wakacji.

Otwarcie na potrzeby dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo
Fotografie.
Potwierdzenie zrealizowanych działań.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Doskonalenie wiedzy informatycznej.
Aktywny udział w szkoleniach z zakresu posługiwania się programami komputerowymi.
Podniesienie jakości pracy.
Lepsza organizacja pracy własnej i innych nauczycieli, pracowników placówki.

Zaświadczenia.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

2.
Wykorzystywanie TI i komunikacyjnej w pracy.
Sporządzanie dokumentacji, notatek prasowych, informacji na strony internetowe.

Kontakty z instytucjami, mediami (fax, telefon, mail, osobiste rozmowy i spotkania).
Udzielanie informacji o działalności placówki (media, rodzice, wychowankowie, przesyłanie regulaminów konkursów itp..

Wykorzystywanie połączeń internetowych – wyszukiwanie i gromadzenie informacji.

Szybki przepływ informacji, kontakt.
Wykaz adresów mailowych.

Potwierdzenie dyrektora.

Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

3.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie planu zawodowego w Internecie.
Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego nauczyciela – koordynatora imprez.
Adres strony internetowej.
W czasie stażu.


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.
Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach; promowanie nowych rozwiązań.

Podniesienie jakości pracy własnej i innych nauczycieli.
Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

2.
Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych
Aktywne i twórcze uczestnictwo. Dyskusje z innymi nauczycielami.
Podniesienie jakości pracy własnej i innych nauczycieli.

Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

3.
Praca w zespołach placówki
Udział w pracy Zespołu Doradczego i Zespołu Artystycznego.
Rozmowy z innymi nauczycielami.

Realizacja wspólnych przedsięwzięć.
Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

4.
Praca w Zespole ds. promocji i reklamy
Pełnienie funkcji przewodniczącej.
Promowanie nowych rozwiązań. Realizacja zadań. Dyskusje.
Realizacja wspólnych przedsięwzięć. Wykaz spotkań zespołu.
Potwierdzenie dyrektora. Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

5.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań, dokumentów.
Opracowywanie i przekazywanie własnych opracowań i dokumentów.

Ułatwianie i pomoc w pracy innym nauczycielom.
Potwierdzenia nauczycieli.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Integracja społeczności placówki
Organizacja warsztatów artystycznych (wyjazdowych).
Podniesienie atrakcyjności placówki i jej jakości.

Dokumentacja warsztatów.
W czasie wakacji letnich.

2.
Promowanie placówki w środowisku.
Kontakt z mediami; pozyskiwanie sponsorów.
Organizacja imprez, konkursów.
Wykonywanie np. ulotek.
Podniesienie atrakcyjności placówki i jej jakości.

Poszerzanie zakresu działań placówki – promowanie ich.

Potwierdzenie dyrektora.
Cały okres stażu.

3.
Opracowywanie publikacji
Redagowanie tekstów dotyczących i organizacji imprez, działalności placówki oraz ich publikowanie.

Zainteresowanie tematyką. Pomoc innym. Wymiana doświadczeń.
Kserokopie publikowanych tekstów.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


§ 8 ust. 2 pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1.
Podjęcie i ukończenie kursu języka angielskiego.
Aktywny udział w zajęciach; gromadzenie informacji i materiałów.
Nabycie umiejętności posługiwania się angielskim.
Zdanie egzaminu.
Zaświadczenie z kursu.
W czasie stażu.


§8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podobnymi

1.
Współpraca z innymi nauczycielami
Organizacja imprez, konkursów.
Podniesienie efektywności i jakości pracy.

Potwierdzenie dyrektora
W czasie stażu.

2.
Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, innymi instytucjami (oświatowymi, kulturalnymi itp.)
Omówienie zasad współpracy. Realizacja wspólnych przedsięwzięć.
Koordynowanie występów wychowanków placówki.

Otwarcie na potrzeby dzieci.

Promocja działalności placówki.
Scenariusze imprez.

Podziękowania, potwierdzenia.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

3.
Współpraca z domami kultury i placówkami podobnymi do Ogniska oraz ze szkołami
Przekazywania regulaminów imprez, zapraszanie do udziału.
Poszerzenie zakresu współpracy. Promocja placówki.

Wykaz placówek.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

4.
Współpraca ze sponsorami
Pozyskiwanie sponsorów, utrzymywanie kontaktu. Realizowanie wspólnych działań.

Odciążenie budżetu placówki.
Zdobycie nagród dla laureatów konkursów.

Lista sponsorów.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).

5.
Współpraca z mediami
Patronat medialny nad przedsięwzięciami placówki.
Przekazywanie informacji o działalności placówki – promowanie.

Zainteresowanie zajęciami i konkursami.
Obecność placówki w mediach.
Potwierdzenie z redakcji.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


§8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Pozyskiwanie sponsorów do zaspokajania potrzeb placówki. Pomoc rzeczowa lub finansowa. Lepsza organizacja imprez.
Odciążenie budżetu placówki. Potwierdzenie dyrektora.

Lista sponsorów. Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i zadań szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Podjęcie i ukończenie Studiów Podyplomowych Menedżerskich
Aktywny udział w zajęciach; gromadzenie informacji i materiałów.
Nabycie umiejętności promowania placówki; rozwiązywania problemów itp.

Zaświadczenie ukończenia studiów.
W czasie stażu.

2.
Pomoc w wyborze zajęć.
Rozmowy z dziećmi zainteresowanymi zajęciami oraz ich rodzicami. Przeprowadzenie analizy potrzeb.
Skierowanie do odpowiednich kół.
Zadowolenie wychowanka i jego rodziców.
Notatki.
Cały okres stażu (w miarę potrzeb).


Zatwierdzony: 29.09.2006

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.