X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4987
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Patrycja Koziarzewska
Stanowisko: nauczyciel matematyki w SP 26 we Wrocławiu
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2009 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

I Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMA REALIZACJI: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMA REALIZACJI: Omówienie zasad współpracy i sposobu realizacji stażu.
DOWODY REALIZACJI: Kontrakt zawarty z opiekunem stażu.
3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
FORMY REALIZACJI :Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, program wychowawczy, regulamin dyżurów i inne).
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne.
4. Poznanie zasad prowadzenia szkolnej dokumentacji.
FORMY REALIZACJI : Zapoznanie z rodzajami dokumentacji szkolnej i zasadami jej prowadzenia (dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, arkusze ocen, protokoły rady pedagogicznej)
DOWODY REALIZACJI: Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
5. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI: Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
DOWODY REALIZACJI: Plan rozwoju zawodowego
6. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
FORMY REALIZACJI :Udział w szkoleniu BHP, zapoznanie się z przepisami z tego zakresu.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI :Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
DOWODY REALIZACJI: Teczka stażysty.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania.
FORMY REALIZACJI :Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg i stopień realizacji przyjętego planu rozwoju oraz przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
FORMY REALIZACJI: Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
DOWODY REALIZACJI: Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Poznanie podstawy programowej i przygotowanie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI: Analiza podstawy programowej, zapoznanie się z różnymi programami nauczania, opracowanie rozkładu materiału.
DOWODY REALIZACJI: Rozkład materiału, notatki własne.
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI: Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz warsztatach i kursach poza szkołą.
DOWODY REALIZACJI: Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów.
3. Poznawanie i wykorzystywanie na lekcjach metod aktywizujących oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych.
FORMY REALIZACJI: Lektura czasopism matematycznych oraz przegląd stron internetowych o tematyce metodycznej i dydaktycznej. Przeprowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
DOWODY REALIZACJI: Gazetka, pomoce dydaktyczne w sali. Notatki z lektur, konspekty zajęć.
4. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
FORMY REALIZACJI: Przeprowadzanie, ocena i opracowanie wyników diagnoz. Organizacja konkursów matematycznych.
DOWODY REALIZACJI: Sprawozdania z przeprowadzonych diagnoz oraz konkursów.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
FORMY REALIZACJI: Publikacja w Internecie wybranych konspektów lekcji lub planu rozwoju zawodowego.
DOWODY REALIZACJI: Wydruk ze strony internetowej zawierającej publikację lub zaświadczenie o publikacji.
6. Praca w ramach projektu edukacyjnego „Matematyka w olimpijskim rytmie”.
FORMY REALIZACJI: Realizacja zadań projektu.
DOWODY REALIZACJI: Dokumentacja przebiegu realizacji projektu.
7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
FORMY REALIZACJI: Prowadzenie kółek matematycznych, zespołów wyrównawczych oraz dodatkowych lekcji dla słabych uczniów.
DOWODY REALIZACJI: Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

III Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Poznanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły i przygotowanie planu wychowawczego dla klasy IV b.
FORMY REALIZACJI: Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
DOWODY REALIZACJI: Plan wychowawczy dla klasy IV b.
2. Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
FORMY REALIZACJI: Rozmowy z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne.
3. Nabycie i pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
FORMY REALIZACJI: Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne.
4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
FORMY REALIZACJI: Udział lub organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
DOWODY REALIZACJI: Zdjęcia.
5. Rozpoznawanie trudności wychowawczych i próba ich rozwiązywania.
FORMY REALIZACJI: Zajęcia i rozmowy z dziećmi. Rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami na temat problemów wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne
6. Nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów.
FORMY REALIZACJI: Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami.
DOWODY REALIZACJI: Plany zebrań z rodzicami.

IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
FORMY REALIZACJI: Obecność na lekcjach innych nauczycieli, zapis wniosków, omówienie zajęć.
DOWODY REALIZACJI: Arkusze obserwacji lekcji.
2. Hospitacje na własnych lekcjach opiekuna stażu bądź dyrektora w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu.
FORMY REALIZACJI: Opracowanie scenariuszy lekcji, Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu oraz ich omówienie.
DOWODY REALIZACJI: Konspekty zajęć, arkusze hospitacji lekcji przez opiekuna stażu lub dyrekcję.
3. Ocena własnych umiejętności, określenie swoich mocnych i słabych stron.
FORMY REALIZACJI: Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów po przeprowadzonych lekcjach.
DOWODY REALIZACJI: Notatki własne. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.