X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49975
Przesłano:
Dział: Języki obce

Project English: wykorzystanie metody projektów na lekcjach języka angielskiego

Temat: Project English: wykorzystanie metody projektów na lekcjach języka angielskiego
Autor: Magdalena Żydowicz
Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: wrzesień 2021
Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji
Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas 6 i 7, kontynuujących naukę języka angielskiego na poziomie II.1, wśród których znajdują się uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Innowacja uwzględnia założenia obowiązującej Podstawy Programowej i Programu Nauczania do Języka Angielskiego oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w miesiącu.

Opis innowacji
Niniejsza innowacja ma na celu realizację założeń edukacji włączającej podczas zajęć języka angielskiego w klasach różnorodnych oraz rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwijanie kreatywności i podejmowanie twórczych działań, kształtowanie otwartości i tolerancji dla odmienności innych kultur i tradycji, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE. Cele innowacji będą realizowane dzięki wprowadzeniu metody projektu na lekcjach języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie będą wykonywać różnorodne projekty nawiązujące do omawianego na lekcjach materiału, dzięki czemu mogą zdobywać wiedzę w sposób kreatywny, mają możliwość przećwiczenia poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w praktyce, uczą się planować, organizować i współpracować ze sobą oraz odnajdować się w różnych sytuacjach językowych. Metoda projektu przygotowuje uczniów do samodzielnego
i świadomego kształcenia, w którym rola nauczyciela ogranicza się do obowiązków organizatora i doradcy. Dzięki wprowadzeniu innowacji nauka języka angielskiego stanie się bardziej interesująca i angażująca dla uczniów oraz uatrakcyjni proces nauczania i uczenia się.

Cele główne
• zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
• rozbudzenie pasji do nauki języka obcego,
• poszerzenie zakresu słownictwa,
• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
• poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego,
• rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary w siebie i własne możliwości,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,
• kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia,
• dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.

Cele szczegółowe
• wzbogacenie zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie struktur gramatycznych,
• poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie znajomości kultury krajów takich jak: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania,
• rozwijanie wszystkich sprawności językowych zawartych w podstawie programowej,
• rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy,
• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
• kształtowanie wartościowych cech charakteru ucznia, takich jak: inicjatywa, samodzielność, tolerancja wobec poglądów innych,
• rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia
• rozwijanie zaradności w gromadzeniu potrzebnych materiałów i ich selekcji,
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Formy pracy
• praca zbiorowa,
• praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna),
• praca w parach i w małych grupach,
W trakcie zajęć autorka innowacji zwróci szczególną uwagę na odpowiednią atmosferę na zajęciach, sprzyjającą przełamywaniu barier językowych oraz nawiązywaniu przyjacielskich relacji koleżeńskich opartych na współpracy i tolerancji.

Metody pracy
Praca metodą projektu: przygotowanie prac projektowych, plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów wideo.

Tematyka projektów
• My favourite... (movie/TV show/sport/game etc.)
• Animals around the world
• Jobs
• My House
• In the kitchen
• Describing people
• At the shop
• Halloween
• Christmas
• Saint Patrick’s Day
• The USA
• The UK

Spodziewane efekty
Dla uczniów:
- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego,
- rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów,
- przyrost wiadomości z zakresu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego,
- przyrost umiejętności językowych,
- rozwój kreatywności i wyobraźni,
- wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa,
- rozwój umiejętności współpracy w grupie,

Dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie metod dydaktycznych,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki, która dba o rozwój językowy dzieci.

Dla nauczyciela:
- poczucie satysfakcji ze współpracy z uczniami,
- zdobycie nowego doświadczenia,
- doskonalenie swojego warsztatu pracy,
- jest otwarty na nowości pedagogiczne, technologiczne wykorzystywane w procesie uczenia się i nauczania.

Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- ankietę dotyczącą ogólnego odbioru pracy metodą projektową przez uczniów,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski do dalszych działań, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Literatura:
Kolber, M. (2012) Metoda projektu, czy tylko ornament dydaktyczny? „Języki: Obce w Szkole”, nr 04/2012, s. 32-35, [online] <http://jows.pl/sites/default/files/Kolber_PDF.pdf>
Krawiec, M. Gendera, K. i Frankowska, M. (2019) Metoda Projektu i propozycja jej zastosowania w edukacji w szkole podstawowej, „Języki: Obce w Szkole”, nr 01/2019, s. 11-15, [online] <http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows_1-2019_online.pdf>
Mazurek, M. (2018), Jak pokonać barierę językową? [online] <ec.europa.eu/epale/pl/blog/jak-pokonac-bariere-jezykowa>
Mrożek, S. (2018) Metoda projektu w nauczaniu języków obcych, "Szkoła. Miesięcznik dyrektora", nr 2/2018, s. 62-64, [online] <https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/metoda-projektu-w-nauczaniu-jezykow-obcych,366.html>
Sozańska, A. (2018) Rady nie od parady, czyli jak uczyć języka obcego dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji [online] <https://www.ore.edu.pl/2018/11/nauka-jezyka-obcego-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/>
Szymański, M. (2000), O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.