X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49954
Przesłano:

Scenariusz godziny wychowawczej klasy V - Regulamin bezpiecznej wycieczki szkolnej naszej klasy

Ewelina Gajda

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 5

„Regulamin bezpiecznej wycieczki szkolnej naszej klasy”

Cele ogólne:
- przygotowanie uczniów do podejmowania bezpiecznych zachowań uczniów podczas wycieczek szkolnych
Cele szczegółowe- uczeń:
- bezpiecznie zachowuje się w czasie wycieczek szkolnych
- odpowiednio reaguje na nieoczekiwane zagrożenia
- dba o odpowiedni strój turystyczny

Metody i formy pracy:
- burza mózgów
- pogadanka
- puzzle- mapa mentalna
- praca w grupach

Kształtowane kompetencje kluczowe w zakresie:
- rozumienia i tworzenia informacji,
- kompetencji cyfrowych,
- kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się
(współpraca w parach, elementy OK)
Środki dydaktyczne:
• Brystol
• kolorowe markery
• Karta Turysty PTTK
• cukierki do losowania
• komputer i rzutnik
• załączniki: 1-2

Przebieg zajęć:
I. Faza wstępna- (10 min)
1. Wprowadzenie: przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności, przedstawienie tematu zajęć i celu zajęć.
2. Zdefiniowanie pojęcia „BEZPIECZEŃSTWO”- skojarzenia
3. Wyświetlenie definicji” Bezpieczeństwo” na ekranie
4. Omówienie zadań i sposobu pracy na lekcji - w grupach.
5. Zapoznanie z Kartą Turysty
II. Faza realizacji- (20 min)
1. Praca w grupach nad przydzielonym zadaniami:
Korzystając z Karty Turysty i własnych doświadczeń, opracujcie w grupach regulaminy wycieczki szkolnej, uwzględniając zachowanie
i strój turystyczny
Zredagujcie i zapiszcie czytelnie na swoich plakatach po 5 krótkich zdań, które będą stanowić regulamin bezpieczeństwa naszych różnorodnych wycieczek i wyjść poza szkołę, według następującego planu:

gr.1- wycieczka piesza w okresie wiosny- lata
gr.2- wycieczka piesza w okresie jesieni- zimy
gr.3- wycieczka autokarowa w okresie wiosny- lata

gr.4- wycieczka autokarowa w okresie jesieni- zimy
gr.5- wycieczka rowerowa w okresie wiosny- lata- jesieni
2. Prezentacja przez grupy opracowanych regulaminów, zawieszanie plakatów w odpowiednich miejscach, aby całość utworzyła mapę mentalną.
Podsumowanie- (15 min)
1. Odczytanie i wybór najważniejszych zapisów regulaminu każdej grupy na forum całej klasy
2. Ocena pracy grup na lekcji: wg. przygotowanej tabeli (Zał.1)
3. Ocena zachowania uczniów na lekcji: pochwała nauczyciela
4. Zapytanie nauczyciela, czy dobrze się uczniom pracowało
w grupach i poproszenie, aby odpowiedzieli w postaci odciśnięcia kciuka - odpowiednio na przygotowanym kartonie
5. Ocena uczniów swojego zadowolenia z lekcji- odcisk kciuka na przygotowanym w tym celu arkuszu papieru A-3
(1 min)
6. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli/ obserwatorów (zał. 2)

Źródła:
• Podstawa programowa dla przedszkoli, szkoły podstawowej oraz kształcenia ogólnego branżowej szkole I stopnia i szkole policealnej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1679.
• Program wychowawczo- profilaktyczny
• Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en
• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001055http://www.msw-pttk.org.pl/dokumenty/karta_turysty.html

Załącznik 1
Karta samooceny pracy na lekcji:........................................
(imię i nazwisko)
Ocena własnej pracy w czasie zajęć Ocena od 1-5
1 Zaangażowanie
- czynny udział w opracowaniu regulaminu
- pomysłowość
- korzystanie z KARTY TURYSTY
2 Prezentacja
- prezentacja: czytelna, przejrzysta
- brałem udział w przedstawieniu opracowania na forum klasy
3 Właściwe wykorzystanie czasu na opracowanie regulaminu
4 Umiejętność współpracy:
- każdy mógł się wypowiedzieć,
- słuchaliśmy siebie wzajemnie,
- wspólnie ustalaliśmy odpowiedzi.
Razem pkt.

załącznik 2

Szanowni Państwo,
proszę o dokonanie ewaluacji zajęć „Bezpieczna wycieczka klasy V” w skali 1-5,zakreślając odpowiednią cyfrę lub odpowiedź według własnego uznania.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane do doskonalenia metodyczno- merytorycznego lekcji wychowawczych.
Jak Państwo oceniają:
1. zasadność realizacji tematyki bezpieczeństwa wycieczkowania w klasie piątej
1 2 3 4 5
2. trafność doboru metod i form pracy do realizacji zaplanowanych celów
1 2 3 4 5
3. komunikowanie się wychowawcy z uczniami
1 2 3 4 5
4. wpływ zaplanowanych metod i form pracy oraz środków dydaktycznych
na zaangażowanie uczniów
1 2 3 4 5
5.przydatność otrzymanego scenariusza do wykorzystania we własnej praktyce zawodowej
a). nieprzydatny b). przydatny c). bardzo przydatny

Dziękuję

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.