X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49841
Przesłano:
Dział: Świetlica

Innowacja: Poznaję kraje

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
PROGRAMOWO – METODYCZNA

POZNAJĘ KRAJE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Nazwa innowacji: POZNAJĘ KRAJE
Tematyka: Wybrane kraje Europy wraz z ich geografią, architekturą, ciekawostkami turystycznymi, kulturą, tradycją
Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna
Autor: Joanna Muszyńska
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim – świetlica szkolna
Termin realizacji: 10 godzin (lub więcej – ilość może ulec modyfikacji) w ciągu roku szkolnego 2022-2023. Innowacja może być kontynuowana także w kolejnym roku szkolnym.
Zasięg innowacji: Programem innowacyjnym zostaną objęci uczestnicy świetlicy szkolnej – są to głównie uczniowie klas I-III – grupy o różnej liczebności.
Główny cel innowacji:
Wprowadzenie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich, rozwijanie w nich szacunku wobec własnej i wobec innych kultur, wzmocnienie poczucia przynależności do Polski i do Europy.
Ogólne cele innowacji:
• Kształtowanie w uczniach poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna własnego kraju, jego historii i osiągnięć.
• Bliższe poznanie Europy jako kontynentu.
• Kształtowanie postawy tolerancji, a także otwartości i życzliwości wobec innych narodów.
• Rozbudzanie zainteresowania kulturą, zwyczajami i historią krajów europejskich.
• Zapoznanie uczniów z ciekawostkami charakterystycznymi dla wybranych państw Europy.
• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.
• Integrowanie się uczniów podczas zabaw, konkursów związanych z Europą.

Cele szczegółowe innowacji:
Uczeń:
• Potrafi wskazać na mapie swoje miasto, kraj i omówione kraje Europy.
• Umie wymienić i wskazać na mapie kraje sąsiadujące z Polską.
• Zna tradycje związane z najważniejszymi świętami obchodzonymi w Polsce i w omówionych państwach europejskich.
• Zna zabawy dziecięce popularne w wybranych krajach Europy.
• Kojarzy wybrane dzieła literackie, malarskie, muzyczne z nazwiskami autorów i/lub nazwą kraju, z którym są związane.
• Potrafi wymienić kilka języków używanych w krajach europejskich, poznaje brzmienie języków, a także zna kilka podstawowych słów lub zwrotów.
• Potrafi rozpoznać popularne postacie ze świata kultury.
• Zna kolorystykę i wzornictwo flag omówionych państw.
• Rozumie i umie dostrzec wpływy kultury europejskiej na nasz kraj, język, itp., a także wzajemne oddziaływanie kultur, języków, tradycji.
Warunki realizacji:
Program innowacyjny „Poznaję kraje” jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć w świetlicy szkolnej, dwa razy w miesiącu, w grupie zróżnicowanej wiekowo (klasy I-III). Będzie realizowany w blokach tematycznych: 1. Polska, 2. Niemcy, 3. Holandia itd. Ma on charakter otwarty – można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci uczestniczących w zaplanowanych zajęciach (zarówno ilość zajęć, jak i dobór tematyki, o której nauczyciel decyduje na bieżąco).
Metody:
• podające
• aktywizujące
• współdziałania w grupie
• twórczego rozwiązywania problemów
• poszukiwania, porządkowania
• stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
• eksponujące
Formy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa
Ponadto prezentacje, projekcje, rekwizyty, praca z tekstem, karty pracy.

Inspiracja do opracowania i wdrożenia programu:
Współczesny świat, współczesna Europa, której jesteśmy częścią, stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Rzeczywistość staje się coraz bardziej wymagająca także wobec procesu edukacji. Postęp cywilizacyjny, gospodarczy jest pośrednio powiązany z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów. Ważne jest więc, by dążyć do poprawy jakości kształcenia w zakresie tych kompetencji już od wczesnego etapu edukacji.
Kompetencje kluczowe to komunikacja w języku ojczystym, czytanie i pisanie, znajomość języków obcych, umiejętności cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, a także uczenie się, odpowiedzialność społeczna i obywatelska, podejmowanie inicjatywy, przedsiębiorczość, świadomość kulturowa oraz kreatywność.
Kompetencje społeczne i obywatelskie umożliwiają poczucie przynależności do społeczności lokalnej, kraju, Unii Europejskiej, Europy i świata. To właśnie te umiejętności, a także świadomość kulturową, ma rozwinąć w uczniach innowacja „Poznaję kraje”. Nawiązuje ona tym samym do podstawy programowej realizowanej w edukacji wczesnoszkolnej.
Na świadomość i ekspresję kulturową składają się m.in. podstawowa wiedza na temat głównych dzieł kultury (m.in. architektura, muzyka, literatura), świadomość dziedzictwa kulturowego własnego kraju i Europy oraz ich miejsca w świecie. Ta kompetencja otwiera dziecko na różne formy wyrazu kulturowego i szacunek dla odmiennych kultur.
Zadaniem nauczyciela jest ukazywanie możliwości, wyznaczanie kierunków, aktywizowanie ucznia i dostarczanie inspiracji do dalszego działania poprzez pobudzanie ciekawości, motywowanie do kreatywnego i krytycznego myślenia i rozumienia kultury, otwarcia na innych ludzi.
Podczas pracy w świetlicy szkolnej, prowadząc różnego rodzaju zajęcia, z jednej strony zaobserwowałam u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (i starszym) brak wiedzy o naszym kontynencie i krajach, z którymi sąsiadujemy, a także poszczególnych krajach i miastach Europy, z drugiej zaś podczas ubiegłorocznych zajęć przedświątecznych w świetlicy dzieci poznały zwyczaje bożonarodzeniowe kilkunastu wybranych państw, co wzbudziło w nich niemały entuzjazm i zaowocowało dużą ilością pytań. Dzieci chętnie dowiadują się ciekawostek o nowych miejscach, chcą jak najwięcej wiedzieć i rozumieć.
Tak żywiołowa reakcja utwierdziła mnie w przekonaniu, że należy pokazać uczestnikom świetlicy kraje europejskie podczas cyklu zajęć, by, poznając ich położenie geograficzne, stolicę, kulturę, architekturę, charakterystyczne potrawy i inne właściwe im cechy, w większym stopniu poczuły się obywatelami Polski, Europy, świata. To właśnie stało się inspiracją do opracowania powyższej innowacji - postanowiłam wprowadzić program podnoszący wiedzę, świadomość kulturową i zwiększyć zainteresowanie uczniów tym tematem.
Program „Poznaję kraje” ma na celu przybliżenie uczniom wiedzy o Europie, jej krajach, kulturze i życiu, na poziomie dostosowanym dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Treści innowacyjne:
1. Polska – położenie geograficzne, barwy narodowe, atrakcje turystyczne, ciekawostki, muzyka, kultura, sztuka, sławni ludzie, sportowcy, zwyczaje, charakterystyczne potrawy, stroje, ulubione zabawy polskich dzieci.
2. Analogiczne wiadomości o dziesięciu (lub więcej) wybranych krajach Europy.

Po zakończeniu innowacji uczeń:
• Jest otwarty i tolerancyjny wobec przedstawicieli innych narodowości.
• Interesuje się zagadnieniami związanymi z Europą i jej krajami.
• Potrafi wskazać na mapie omówione kraje i wymienić ich stolice.
• Umie krótko scharakteryzować omówione kraje.
Ewaluacja:
Ewaluacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji innowacji. Narzędziami ewaluacji będą: ocena zaangażowania uczniów w zajęcia, rozmowy z uczniami (w ramach oceny atrakcyjności programu), analiza wytworów uczniów, quizy, konkursy (w ramach oceny przydatności programu do poszerzenia wiedzy uczniów).
Zakończenie:
Program innowacyjny zostanie zakończony konkursem wiedzy o wybranych krajach europejskich – w formie quizu, i innych zadań, w których będą rywalizować grupy łączone wiekowo.
Po zakończeniu innowacji, o podsumowaniu i wnioskach zostaną zapoznani:
• dyrektor szkoły
• wychowawcy uczniów uczestniczących w programie innowacyjnym
• uczniowie

Bibliografia:
• Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji; Ośrodek Rozwoju Edukacji; www.ore.edu.pl
• Matląg K.: Innowacja pedagogiczna; www.inso.pl
• Król A.: Opis i analiza sposobu realizacji wymagań a sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego; www.portaloswiatowy.pl
• Wysocka M.: Innowacja pedagogiczna – czym jest i jak ją napisać?; https://epedagogika.pl
• Mak J.: Innowacja pedagogiczna w szkole.; www.nowaera.pl

Piotrków Trybunalski, 3.10.2022

Joanna Muszyńska
wychowawca świetlicy
Szkoły Podstawowej Nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krakowskie Przedmieście 11

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Proszę o umożliwienie mi wprowadzenia innowacji pedagogicznej mojego autorstwa, pt. „Poznaję kraje” w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim Im. Polskich Olimpijczyków.

W załączniku:
- opis innowacji

Piotrków Trybunalski, 3.10.2022

Joanna Muszyńska
wychowawca świetlicy
Szkoły Podstawowej Nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 16
w Piotrkowie Trybunalskim
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krakowskie Przedmieście 11

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Proszę o umożliwienie mi zgłoszenia innowacji pedagogicznej mojego autorstwa, pt. „Poznaję kraje” na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

W załączniku:
- opis innowacji
- zgoda autora

Piotrków Trybunalski, 3.10.2022

ZGODA AUTORA NA PROWADZENIE INNOWACJI

Wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Poznaję kraje” w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim im. Polskich Olimpijczyków w okresie od października 2022 do maja 2023.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.