X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49712
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt edukacyjny "Weihnachten in Deutschland und in Polen''

PROJEKT EDUKACYJNY

,,WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND UND IN POLEN’’

(,, Boże Narodzenie w Niemczech i w Polsce“’)

1. Cele i przebieg projektu.
2. Instrukcja do projektu.
3. Umowa nauczyciela z uczniami dotycząca projektu.
4. Grupy projektowe.
5. Karta ewaluacji projektu.

Cele projektu
1. Poznanie przez uczniów tradycji bożonarodzeniowych w Niemczech oraz dostrzeżenie podobieństw i różnic w obchodzeniu tych rodzinnych świąt w Niemczech i w Polsce.
2. Rozwijanie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
3. Wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się.
4. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
5. Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
6. Umożliwienie każdemu uczniowi odniesienia sukcesu.
7. Doskonalenie przez uczniów posługiwania się najnowszą techniką informacyjną i komputerową.

Czas trwania projektu: 02.11.- 16.12.2022 r.
Termin prezentacji: 20.12.2022 r.

Przebieg projektu

1. Przypomnienie uczniom zasad pracy metodą projektu.
Przypomniałam uczniom najważniejsze reguły pracy metodą projektu. Uczniowie dowiedzieli się, że będą pracowali samodzielnie, zaś ja będę koordynowała pracę całego zespołu i prowadziła konsultacje dla poszczególnych zespołów.
2. Zainteresowanie uczniów tematem projektu.
Aby wzbudzić zainteresowanie uczniów tematem projektu odwołałam się do tematycznego artykułu niemieckiego czasopisma młodzieżowego JUMA, w którym prezentowane były różne poglądy i podejścia młodego pokolenia Niemców do sposobu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w nich kraju. Wspólnie obejrzeliśmy również filmiki edukacyjne na You Tube: Weihnachten in Deutschland, Weihnachten in Polen ( Szkoła Językowa Berlin), Weihnachten in DACH-Ländern (Praxis Spezialverlag DaF ).
3. Tworzenie zespołów .
Grupę 26-uczniów uczęszczających na zajęcia koła podzieliłam na pięć 5-cio wzgl. 6- cio osobowych zespołów.
4. Wybór tematów.
Zaproponowałam uczniom następujące tematy:
1. Advent in Deutschland und in Polen.
2. Sant Nikolaus in Deutschland und in Polen.
3. Das Weihnachtslied ,,Stille Nacht’’ und seine Geschichte.
4. Weihnachten im Erzgebirge.
5. Weihnachten in Polen.

5. Przygotowanie do realizacji projektu.
Uczniowie ustalili zasady pracy w zespołach, wybrali przedstawiciela grupy oraz podzielili się zadaniami. Ich zadaniem było zgromadzenie informacji i materiałów, zdjęć, przepisów kulinarnych, dotarcie przez internet do materiałów autentycznych, ich selekcja, opracowanie i prezentacja. W tej fazie przygotowań przedstawione zostały kryteria oceny. W dalszej kolejności został spisany z uczniami kontrakt, w którym wyrazili chęć i gotowość do wykonania swoich projektów w wyznaczonym terminie, a następnie zostały ustalone terminy konsultacji, podczas których służyłam uczniom radą i pomocą. Na koniec ustaliliśmy sposób pisania sprawozdania z realizacji projektu.
6. Realizacja projektu.
W procesie realizacji projektu uczniowie zbierali, selekcjonowali i opracowywali materiały i informacje, realizowali przydzielone im przez grupę działania oraz podejmowali decyzje i wypracowywali wspólne stanowisko, co w niektórych przypadkach okazało się być trudną sztuką. Na koniec grupy sporządziły sprawozdania z przebiegu projektu.
7. Prezentacja projektu.
Prezentacja projektu odbyła się na zajęciach języka niemieckiego, każda grupa miała do dyspozycji 8 minut czasu na prezentację.
7. Ocena projektu.
Przy ocenie prezentacji brano pod uwagę:, merytoryczną zawartość i rzeczowość prezentacji, pomysłowość i oryginalność formy prezentacji, komunikatywność prezentacji, poprawność językową wypowiedzi, wkład pracy i stopień zaangażowania członków zespołu w realizację projektu.
8. Ewaluacja.
Ocenę projektu stanowiła ankieta, którą przeprowadziłam wśród uczestników projektu po zakończeniu pracy nad projektem. Wyniki ankiety potwierdziły trafność pomysłu: 96% uczniów stwierdziło, że temat projektu był dla nich ciekawy. Wysoki procent uczniów, bo aż 68%, deklaruje w ankiecie posługiwanie się językiem niemieckim celu zdobywania informacji o Weihnachten. Do pracy nad projektem wykorzystywane były nowoczesne środki multimedialne, bowiem uczniowie często (w 72%) korzystali z TIK, więc udoskonalili swoje umiejętności pracy w tym zakresie. Analiza ankiety wykazała również, że projekt był dla 88% uczniów atrakcyjną formą samodzielnej nauki. Podobny procent uczniów klasy uważał, że taka forma pracy uczy współpracy w grupie i aktywizuje uczniów. Do wad pracy nad projektem zaliczono bardzo duży nakład pracy w odniesieniu do 8-minutowego wystąpienia, problemy uczniów z porozumieniem się w grupach, kłopoty uczniów dotyczące komunikacji w obrębie grup oraz nierównego wkładu pracy w efekt końcowy. Mimo to, aż 76% uczniów chciałoby ponownie uczestniczyć w projekcie, zaś ocena otrzymana za projekt satysfakcjonuje 82% ankietowanych. Ankieta dowiodła, że uczniowie nabyli umiejętność pracy w zespole, nauczyli się odpowiedzialności za wykonanie powierzonego im zadania. W trakcie realizacji projektu korzystali z moich konsultacji, na których korygowałam błędy językowe oraz tłumaczyłam nie przerobione do tej pory, a potrzebne do prezentacji konstrukcje gramatyczne.

Instrukcja do projektu : ,,Weihnachten in Deutschland und in Polen ’’

Temat projektu: ,,Weihnachten in Deutschland und in Polen ’’

Cele projektu
1. Poznanie przez uczniów tradycji bożonarodzeniowych w Niemczech oraz dostrzeżenie podobieństw i różnic w obchodzeniu tych rodzinnych świąt w Niemczech i w Polsce.
2. Rozwijanie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
3. Wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się.
4. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
5. Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
6. Umożliwienie każdemu uczniowi odniesienia sukcesu.
7. Doskonalenie przez uczniów posługiwania się najnowszą techniką informacyjną i komputerową.

Zadania
1. Wizyta w bibliotece szkolnej i wypożyczenie materiałów informacyjnych na temat tradycji bożonarodzeniowych w Niemczech i w Polsce.
2. Przegląd stron internetowych związanych z tematyka projektu.
3. Przydzielenie i segregacja materiałów według wybranych przez zespoły tematów.
4. Przydział zadań w grupach - każdy członek zespołu wykonuje przydzielone mu zadanie.
5. Każdy uczeń przygotowuje swój fragment pracy do prezentacji projektu,
6. Zespół samodzielnie opracowuje prezentację wybranego przez siebie tematu, przy czym może korzystać z sugestii i porad nauczyciela.
7. Ustalenie terminów konsultacji i prezentacji projektów.
Źródła materiałów do projektu
1. Materiały własne nauczyciela.
2. Materiały wypożyczone w bibliotece.
3. Materiały własne uczniów /płyty, książki, albumy, podręczniki szkolne/,
4. Materiały wyszukane na stronach: www.derweg.org, www.goethe.de, www.weihnachtsseiten.de, www.eigenstart.nt, www.familie-hauenstein.de, www.aeiou.at, www. stillenacht.info, www.stille-nacht-museum.org, www. salzburgs.com, https://www.youtube.com/watch?v=0y3A-_vGGqE&t=8s, https://www.youtube.com/watch?v=fmWk1pKdWIo&t=877s, https://www.youtube.com/watch?v=NBDyuGSLiC8&t=177s, https://www.youtube.com/watch?v=Nl4di02njPI&t=435s.
Terminy konsultacji:
Grupa 1: poniedziałek na dużej przerwie i po 8 lekcji,
Grupa 2: wtorek na dużej przerwie i po 8 lekcji,
Grupa 3: środa po 7 lekcji,
Grupa 4: czwartek na dużej przerwie i na 1-szej lekcji,
Grupa 5: piątek po 2 lekcji.
Termin prezentacji: 20 grudnia 2022 r.
Czas prezentacji: 8 minut
Sposób prezentacji:
Każda grupa może przygotować prezentację w dowolnej formie w zależności od charakteru tematu. Reguły, których nie można złamać to: czas prezentacji, zgodność z tematem oraz język prezentacji- całość prezentacji musi być zaprezentowana w języku niemieckim.
Sposób przedstawienia efektów pracy:
Każda grupa przygotowuje krótkie sprawozdanie ze swojej pracy, w którym przedstawi: temat pracy i jej formę, sposób realizacji tematu, wyszczególnienie, co kto wykonał, kto był odpowiedzialny za jaki fragment i jak go prezentował, ocenę pracy, trudności podczas wykonywania projektu, jakie korzyści przyniosła praca nad realizacją projektu.
Kryteria oceny projektu
1.Merytoryczna zawartość i rzeczowość prezentacji (0-5 punktów).
2.Komunikatywność prezentacji (0-5 punktów).
3.Poprawność językowa wypowiedzi (0-5 punktów).
4.Pomysłowość i oryginalność formy prezentacji (0-5 punktów).
5.Wkład pracy i stopień zaangażowania członków zespołu w realizację projektu (0-5 punktów).
Ocena prac
Punktacja w skali 0-5 za każde kryterium. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25. Wyjątkowo wyróżniająca się praca nagrodzona zostanie dodatkowym punktem.

Ocena Punktacja 0-25
celujący powyżej 25
bardzo dobry 23-25
dobry 20-22
dostateczny 16-19
dopuszczający 12-15
niedostateczny 0-11

Ewaluacja projektu: ankieta ewaluacyjna

Karta ewaluacji projektu
,,Weihnachten in Deutschland und in Polen ’’

Ostatnio realizowaliśmy wspólnie projekt ,,Weihnachten in Deutschland und in Polen’’. Chciałabym poznać Twoją opinię na temat projektu, w którym uczestniczyłaś/łeś, dlatego proszę Cię o wypełnienie poniższej ankiety.
1. Czy w trakcie realizacji projektu dużo się dowiedziałaś/łeś o tradycjach bożonarodzeniowych w Niemczech?

tak niewiele nie

2. Czy w trakcie pracy nad projektem uzyskiwałaś/ łeś informacje o Bożym Narodzeniu w Niemczech posługując się językiem niemieckim?

często czasami nigdy
3. Czy przygotowując projekt często korzystałaś/łeś z komputera i internetu?

często czasami nigdy
4. Czy temat projektu był dla Ciebie ciekawy?

tak nie

5. Czy taka forma pracy według Ciebie

-uczy samodzielności? tak nie

-aktywizuje uczniów? tak nie

-uczy współpracy w grupie? tak nie

6. Czy ocena Twojej pracy satysfakcjonuje Cię? tak nie

7. Czy chciałabyś/byś jeszcze raz wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu?
tak nie

8. Co było Twoim zdaniem minusem w pracy nad projektem?
........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Opracowała: Karolina Witkowska- Mazur
Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.