X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49644
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Elżbieta S.
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, wychowawstwo
Posiadane kwalifikacje:
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

Podstawa prawna:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 (Dz. U. z 2018 r. Poz. 967 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287),
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
- Rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych;
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

ORGANIZACJA STAŻU:
L.p. Zadania podejmowane w okresie stażu
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowego. - Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. - Wrzesień 2020 r.

- Wrzesień 2020 r.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz jej zadań. - Analiza dokumentacji szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Koncepcja Pracy Szkoły, Regulaminy. - Wrzesień/październik 2020/2021 Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
3. Wstępna ocena własnych umiejętności. - Autorefleksja. - Wrzesień 2020 r.
4. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Wrzesień 2020 r.

- Cały okres stażu

- Cały okres stażu.

- Maj 2023 r. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
L.p. Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia. - Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego na temat edukacji zdalnej, platform edukacyjnych, wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy nauczyciela, stosowania w pracy metod aktywizujących ucznia, umiejętności wykorzystywania komputera w codziennej pracy.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej oraz portali internetowych.
- Uzupełnianie własnej bazy pracy pomocy dydaktycznych. - Cały okres stażu Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
2. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej. - Przygotowywanie rozkładu materiałów z historii, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego, wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z nauczanych przedmiotów, dostosowań do potrzeb psychofizycznych uczniów, przedmiotowy system oceniania, planów zajęć dodatkowych, planu wychowawczego.
- Dokonywanie wpisów do dzienników zajęć oraz do dziennika elektronicznego. - Wrzesień 2020, 2021, 2022.
- Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
3. Wykorzystywanie aktywizujących metod i form pracy. - Stosowanie w pracy metod aktywizujących np. burza mózgów, metoda projektu, drzewko decyzyjne, studium przypadku, gry dydaktyczne, prezentacje multimedialne itp.
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, platform edukacyjnych, Internetu, aplikacji: Kahoot, Office 365, e-podręczniki, GSuite, filmów edukacyjnych, zwiedzania online instytucji kultury.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych np. e-booków.
- Zachęcanie uczniów do korzystania ze stron edukacyjnych, rozwiązywania zadań online, poszukiwania informacji. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
4. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego. - Korzystanie z bazy sprawdzianów, kart pracy itp. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
5. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy obserwacji, korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
- Wykorzystanie platform edukacyjnych i aplikacji do nauczania zdalnego (Office 365, Dysk Google, Kahoot).
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
6. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. - Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD, audiobooki, plansze interaktywne i wykorzystywanie ich w pracy z uczniami).
- Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 3 pkt. 2
L.p. Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1. Przesłanie na portal internetowy dla nauczycieli ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego”. - Opublikowanie na stronie internetowej portalu dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. - Rok szkolny 2020/2021 Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
2. Analiza i ocena własnych umiejętności. - Autorefleksja.
- Hospitacje zajęć przez Dyrektora szkoły.
- Ewaluacja zajęć przeprowadzanych w obecności Dyrektora szkoły, nauczycieli. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
3. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. - Umieszczanie sprawozdań z uroczystości, zdjęć na stronie internetowej szkoły.
- Przekazywanie własnych materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej celem udostępniania ich innym nauczycielom np.: scenariuszy na lekcje wychowawcze, filmów edukacyjnych itp.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
4. Zaproszenie nauczycieli na lekcje otwarte. - Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami - Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów ) podczas spotkań zespołu wychowawców, zespołu nauczycieli.
- Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
L.p. Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1. Organizowanie zajęć dodatkowych. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych z historii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów mających trudności w nauce.
- Prowadzenie zajęć rozwijających z historii dla uczniów zdolnych chcących rozwijać swoje zainteresowania historyczne.
- Konsultacje dla uczniów w ramach doradztwa zawodowego (pomoc w wyborze szkoły, zawodu, przy rekrutacji, poznaniu siebie, słabych i mocnych stron, zainteresowań itp.).
- Organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym.
- Tworzenie dodatkowych pomocy dydaktycznych.
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
2. Udział w konkursach przedmiotowych. - Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich z historii i wiedzy o społeczeństwie. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki edukacyjne, spotkania; rozwijanie wśród uczniów postaw patriotycznych. - Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, z zakresu orientacji zawodowej, ludźmi związanymi z historią naszego kraju.
- Organizowanie wycieczek edukacyjnych np. Muzeum Wsi Lubelskiej, Warszawa, Sandomierz.
- Organizowanie wyjść do zakładów pracy, na Targi Edukacyjne. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. - Zamieszczanie sprawozdań z uroczystości szkolnych.
- Organizowanie i współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych.
- Udział w akcjach charytatywnych. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
5. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych, wycieczek edukacyjnych, wyjść edukacyjnych. - Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy prowadzeniu gazetek klasowych i szkolnych z wykorzystaniem komputera.
- Przygotowywanie samodzielne lub przy współpracy z innymi nauczycielami akademii lub imprez zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
6. Prowadzenie szkolnej strony internetowej. - Umieszczanie sprawozdań, zdjęć z uroczystości szkolny, konkursów, dokumentów szkolnych, informacji o szkole na stronie internetowej szkoły. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
7. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych przy współpracy z rodzicami. - Realizacja planów pracy wychowawcy.
- Współpraca z wychowawcami poszczególnych klas.
- Prowadzenie spotkań z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla uczniów, rodziców, opiekunów – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach klasowych i szkolnych.
- Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami (w szkole, telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny, e-mail) - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w pracach wychowawczych. - Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, policją, pielęgniarką szkolną.
- Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej O/ Lublin, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. KEN w Lublinie, Muzeum Lubelskim, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz innymi placówkami kulturalno-oświatowymi poprzez udział w konkursach, wystawach, warsztatach, wycieczkach, konferencjach. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
L.p. Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. - Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Poznaję historię mojego kraju”, a następnie dokonywanie jej ewaluacji. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
L.p. Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli w poziomach klasowych – kl. IV. - Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Planowanie spotkań.
- Przygotowywanie sprawozdań ze spotkań oraz pracy zespołu. - Cały okres stażu. Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
2. Praca w zespole wychowawców. - Aktywny udział w spotkaniach zespołu wychowawców, wymiana doświadczeń.
- Realizacja przydzielonych zadań.
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. - Cały okres stażu.
Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
3. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu ds. aktualizacji strony internetowej szkoły. - Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Planowanie spotkań.
- Aktualizacja strony internetowej szkoły.
- Wstawianie na stronę internetową szkoły materiałów przesyłanych przez nauczycieli i pracowników szkoły.
- Przygotowywanie sprawozdań ze spotkań oraz pracy zespołu. - Cały okres stażu.
Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
4. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Planowanie spotkań.
- Sporządzanie list protokolantów.
- Czuwanie nad systematycznym sporządzaniem protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych.
- Podsumowanie pracy zespołu. - Cały okres stażu.
Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.
5. Pełnienie funkcji lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. - Przygotowanie stosownych dokumentów, ankiet, diagnoz.
- Planowanie spotkań.
- Przygotowywanie sprawozdań ze spotkań oraz pracy zespołu. - Cały okres stażu.
Z uwagi na epidemię koronawirusa część zadań podejmowanych w okresie stażu będzie podejmowana w formie zdalnej.

Za zgodą Dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły w trakcie trwania stażu. Zmiany mogą być naniesione aneksem.
....................................... ........................................
miejscowość i data Podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.