X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 496
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nowym Tomyślu.
Chciałabym opublikować swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Anny Antuszewskiej


Nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego.


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2004r
Termin zakończenia stażu: 30 maja 2007r


§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie własnej
pracy i podniesienia jakości pracy szkoły


Lp Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury
awansu zawodowego Analiza przepisów prawa
oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowe-go (ustawa
rozporządzenia
komentarze, opinie ekspertów).

VIII/IX 2004 Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wszczęcie postępowania.
Plan rozwoju zawodo-wego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań
szkoły. Analiza dokumentacji;
Statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów wewnątrzszkolnego systemu
oceniania itp.
Cały okres stażu
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań. Współpraca z rodzicami.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców.
Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi.
Cały okres stażu Programy zebrań z rodzicami, lista obecności.
Poświadczenia odbytych szkoleń wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczy-cieli.
.
4. Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury
pedagogicznej, wy-miana doświadczeń.
Poszukiwanie innych
rozwiązań. Śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu
nauczycieli.
Udział w sesjach naukowych, metodycznych, dyskusjach
itd. Cały okres stażu Zestawienie bibliograficzne.
5 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział we
wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły,
samokształcenie. Cały okres stażu Zaświadczenia.
7. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu uczniowskiego. Organizacja
zebrania samorządu uczniowskiego.
Wybór zarządu, ustalenie zadań i planu pracy. Rok szkolny 2004/2005 Plan
pracy SU,
protokoły z zebrań.
8. Udział w pracach komisji badań uzdolnień muzycznych. Udział w pracach
komisji badań uzdolnień muzycznych, jako członek komisji i
przewodnicząca. Rok szkolny 2005/2006,
2006/2007 Protokoły.
9. Praca w zespołach zadaniowych Praca nad Wewnątrzszkolnym Systemem
Zapewnienia Jakości Pracy Szkoły.
Tworzenie regulaminów, programów. Cały okres stażu Protokoły z
posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Regulaminy, programy.
10. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w
wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w kursach
organizowanych dla nauczycieli kształcenia
słuchu i przez uprawnione ośrodki szkoleniowe oraz uczestniczenie w
różnych formach szkolenia na terenie szkoły, obserwacje lekcji otwartych..
Studia podyplomowe. Cały okres
stażu Zaświadczenia, protokoły,
potwierdzenia, notatki.


§ 8ust. 2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej. Założenie i redagowanie strony internetowej. Prezentacje multimedialne, dzienniki
lekcyjne elektroniczne, redagowanie okolicznościowych pism, zaproszeń i
dyplomów. Regulaminy konkursów. Cały okres stażu. Elektroniczny dziennik
lekcyjny, regulaminy konkursów, karty pracy uczniów. Strona internetowa
szkoły.

§ 8ust. 2 pkt.3


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.


1. Dzielenie się wiedzą z zakresu odbytych przeze mnie kursów,
udziału w konferencjach, ukończenia Studiów Podyplomowych.

Udział w zebraniach sekcji ogólnomuzycznej, przekazywanie wiedzy i
nabytych umiejętności innym nauczycielom.
Praca z zespole zadaniowym.
Opracowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania. Cały okres
stażu. Protokoły z zebrań. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
2 Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych
materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich,
wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.
Wykład metodyczny.
Aranżacje do piosenek. Publikacje na stronie internetowej.
Gromadzenie materiałów. Cały okres stażu Podziękowania,
poświadczenia.
Adresy stron internetowych.


§ 8ust. 2 pkt.4a

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1 Opracowanie i wdrożenie programu „Zabawa z muzyką” w
zakresie współpracy z Świetlicą Socjoterapeutyczną Praca na rzecz dzieci z zespołem ADHD..
Wdrożenie programu do zajęć prowadzonych z dziećmi. Rok szkolny
2006/2007 Program, ankiety.
2. Organizacja Regionalnego Przeglądu Zespołów Klas Rytmiki. Organizacja
koncertu Przeglądu Zespołów Klas Rytmiki. Organizacja i przeprowadzenie
części konkursowej. Wykonanie wielu czynności związanych z regionalnym
przeglądem. kwiecień 2007r. Harmonogram imprezy. Program koncertu.
Notatki w prasie. Zdjęcia.


§ 8ust. 2 pkt. 4c

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1 Organizacja imprez
szkolnych (konkur-sów, koncertów,
wycieczek). Konkurs plastyczny
„Piosenki W. Lutosławskiego w rysunkach dzieci”.
Szkolny konkurs i przesłuchanie na wykonanie piosenki p.n. ‘Lubimy
śpiewać”
Koncert finałowy konkursu na wykonanie piosenki p.n „Lubimy
śpiewać”
Konkurs na najciekawszą krzyżówkę z hasłem- Witold Lutosławski.
Konkurs wiedzy o instrumentach muzycznych.
Spotkania kolędowe dla rodziców.
Koncerty kolędowe dla przedszkolaków.
Koncerty rekrutacyjne dla przedszkolaków.
Koncert kolędowy w kościele.
Koncert kolędowy dla osób niepełnosprawnych . Zakończenie roku
szkolnego i Pożegnanie Absolwentów .
Przygotowanie uczniów do prezentacji piosenek podczas koncertów.
Zorganizowanie wyjazdu do Filharmonii Poznańskiej, Teatru Muzycznego oraz
Teatru Wielkiego.

Cały okres stażu według kalendarza.

Zdjęcia, notatki w kronice, w prasie, potwierdzenia, sprawozdania.

§ 8ust. 2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami.


1 Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną Nowym Tomyślu
Prowadzenie cyklicznych zajęć z dziećmi. Przygotowanie części artystycznej z
okazji Dnia Matki. Rok szkolny 2006/2007 Zaświadczenia, podziękowania.
2. Współpraca z Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym Udział uczniów w
Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej. listopad
2006r. Dyplom uczestnictwa.
3. Współpraca z Zespołem Szkół w Miedzichowie Paca w komisjach jury
podczas Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej Regionu Kozła i
Powiatu. czerwiec
2005r,
2006r,
2007r Podziękowania.
Protokoły z prac komisji.
4. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 w Nowym Tomyślu. Pomoc w
przygotowaniach do „Super Szkoły” Cały okres stażu. Podziękowania.
Zaświadczenia.
5. Współpraca z parafią p.w. NSPJ w Nowym Tomyślu Koncert
kolędowy. 01.2007r Podziękowanie. Notatki w prasie.
Zdjęcia.
6. Współpraca z przedszkolami z nowotomyskiego powiatu. Pomoc w
przygotowaniach imprez przedszkolnych i dla środowiska lokalnego.
Badanie przydatności dzieci do nauki w szkole muzycznej. Cały okres
stażu.

IV 2007r. Zaświadczenia,
podziękowania.
Zdjęcia, nagrania video.7. Współpraca z Radą Rodziców. Pomoc w organizacji imprez
szkolnych. Cały okres stażu. Notatki w kronice. Zdjęcia, nagrania video.
8. Organizacja balu karnawałowego dla rodziców. Organizacja balu
karnawałowego. Przeprowadzenie loterii fantowej, z której dochód jest przeznaczony
na rzecz szkoły. Rok szkolny 2004/2005
2005/2006 Zdjęcia, notatki w prasie.


§ 8ust. 2 pkt.5

umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony


1 Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Cały okres stażu.
2 Prezentacja przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjno-
wychowawczych. Analiza przypadku i problemu edukacyjnego. Cały okres
stażu. Dokumentacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.