X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 355
Przesłano:

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kształcenia zintegrowanego

Anna Mitura
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Czemiernikach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2004 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2007 r.
Czas stażu : 2 lata 9 miesięcy.

Tworząc plan swojego rozwoju opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Cel główny:
Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Moje priorytety:
1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
3. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
4. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§5 ust. 2 pkt 1
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji: analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

wrzesień 2004.
Dowody realizacji: znajomość procedury awansu zawodowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Formy realizacji: tematyka i harmonogram opracowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Formy realizacji: poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego i aktywizujących metod pracy.
Termin: na bieżąco.
Dowody realizacji: zestawienie bibliografii, recenzje wybranych pozycji.
4. Współtworzenie programów i dokumentów szkoły.
Formy realizacji: uczestnictwo w spotkaniach, dyskusja, praca nad tworzeniem dokumentów i programów szkoły.
Termin: w miarę potrzeb.
Dowody realizacji: potwierdzenie dyrektora szkoły.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji: opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowywanie scenariuszy, korzystanie z Internetu i in.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: wzory dodatkowych kart pracy, dyplomów, testów wykonanych technologią komputerową, scenariuszy zajęć itd..
6. Opracowanie i wdrożenie własnego programu "Koła Młodego
Czytelnika".
Formy realizacji: opracowanie programu, umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie programu w klasach kształcenia zintegrowanego, prowadzenie zajęć społecznie – 2 godziny w tygodniu, ewaluacja.
Termin: Rok szkolny 2005/2006, 2006/2007.
Dowody realizacji: program, ewaluacja, scenariusze.

§ 5 ust. 2 pkt 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
1. Praca w zespole samokształceniowym.
Formy realizacji: opracowanie tematyki spotkań dotyczących: awansu zawodowego, aktywizujących metod pracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, współpracy z rodzicami, refleksji wynikających z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej, prowadzenie szkoleń zespołu samokształceniowego.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: opracowane referaty, protokoły spotkań.
2. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Formy realizacji: opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, narzędzi pracy badawczej nauczyciela, kart pracy, prezentacji multimedialnych itp., udostępnienie materiałów w formie papierowej lub elektronicznej w szkolnej bibliotece i na posiedzeniach zespołów przedmiotowych.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: przykłady opracowanych dokumentów, potwierdzenia.

§ 5 ust. 2 pkt 3a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu edukacji europejskiej "Europa – nasz wspólny dom".
Formy realizacji: umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, realizacja programu przez trzy lata (od klasy pierwszej do trzeciej), ewaluacja, program realizowany podczas zajęć, w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych, zgodnie z inwencją nauczyciela i uczniów.

Termin: rok szkolny 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Dowody realizacji: opracowany program, sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora, scenariusze przedstawień, recenzja.
2. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu ekologiczno–zdrowotnego „Ekodzieciaki”
Formy realizacji: umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, realizacja programu przez trzy lata (od klasy pierwszej do trzeciej), ewaluacja, program realizowany podczas zajęć, w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i imprez okolicznościowych, wycieczek, zgodnie z inwencją nauczyciela i uczniów.
Termin: rok szkolny 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Dowody realizacji: opracowany program, sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora szkoły, scenariusze, recenzja, fotografie.

§ 5 ust. 2 pkt 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.
1. Opracowanie publikacji, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Formy realizacji: wygłoszenie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego, opublikowanie w portalu internetowym, umieszczenie w szkolnej bibliotece.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: potwierdzenia.
2. Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.
Formy realizacji: pedagogizacja rodziców.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: przykładowe referaty, potwierdzenia.

§ 5 ust. 2 pkt 3 c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
1. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli oraz
studentów. Konsultacje z nauczycielami hospitującymi lekcje.
Formy realizacji: opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych, omówienie zajęć.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: scenariusze, listy obecności, zdjęcia.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Formy realizacji: przygotowanie i przeprowadzenie lekcji i zajęć otwartych dla rodziców.
Termin: zgodnie z harmonogramem programu współpracy z rodzicami.
Dowody realizacji: scenariusze, potwierdzenia.

§ 5 ust. 2 pkt 3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
1. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną.
Formy realizacji: zapraszanie do szkoły pracowników policji, wycieczki do straży pożarnej, wykonanie gazetki tematycznej, pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Termin: według potrzeb.
Dowody realizacji: potwierdzenie współpracy, zdjęcia.
2. Współpraca z Biblioteką Gminną.
Formy realizacji: udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, warsztaty.
Termin: według potrzeb.
Dowody realizacji: potwierdzenie, zdjęcia.
3. Współpraca z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Formy realizacji: udział w konkursach i imprezach muzealnych.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: potwierdzenia.
4. Współpraca z Nadleśnictwami Lubartów i Biała Podlaska, zakładem komunalnym w Czemiernikach, Ośrodkiem Zdrowia w Czemiernikach w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej.
Formy realizacji: spotkania z leśnikiem, zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie, zajęcia w terenie, spotkania z pracownikami służby zdrowia, wycieczki.
Termin: według potrzeb.
Dowody realizacji: potwierdzenie, zdjęcia.
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Formy realizacji: stała współpraca w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.
Termin: według potrzeb.
Dowody realizacji: potwierdzenie, zdjęcia.

§ 5 ust. 2 pkt 3g
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
1. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Bibliotekoznawstwo” umożliwiających prowadzenie koła czytelniczego i zajęć wspomagających czytanie ze zrozumieniem w klasach kształcenia zintegrowanego.
Formy realizacji: podjęcie i ukończenie kursu.
Termin: 2004/2005.
Dowody realizacji: świadectwo ukończenie kursu.

§ 5 ust. 2 pkt 3h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Organizacja konkursu plastycznego o zasięgu ponadpowiatowym dla uczniów klas I- III.
Formy realizacji: opracowywanie regulaminu konkursu, koordynowanie prac komisji konkursowej, organizacja wystawy i uroczystości wręczenia nagród laureatom, pozyskanie sponsorów.
Termin: 2006/2007.
Dowody realizacji: regulaminy, dokumentacja konkursowa (protokoły, wzory
dyplomów i in.), fotografie.
2. Organizowanie imprez i uroczystości klasowych, spotkań z rodzicami oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach i akcjach.
Formy realizacji: wycieczki krajoznawcze, wycieczek do kina, teatru, uroczystości i imprezy klasowe (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wieczór wróżb andrzejkowych itp.), czynny udział np.: w akcji "Sprzątanie Świata" itp.
Termin: okres stażu.
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, scenariusze.
3. Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Formy realizacji: rozmowy z dziećmi, pomoc w zdobywaniu informacji, włączenie rodziców do pomocy, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć).
Termin: na bieżąco, wg potrzeb.
Dowody realizacji: sprawozdania, zdjęcia, dyplomy.
4. Praca w zespole opracowującym zadania II edycji konkursu Szkoła z Klasą Formy realizacji: współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim, propagowanie tematyki europejskiej wśród uczniów nauczania zintegrowanego poprzez współudział i przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych, prowadzenie lekcji (także otwartych) dla nauczycieli klas młodszych, gazetki, wystawki prac plastycznych, przedstawienia, konkursy.
Termin: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
Dowody realizacji: sprawozdania, fotografie, potwierdzenia.
5. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Formy realizacji: koordynacja działań SU, organizacja i współorganizacja imprez szkolnych i akcji charytatywnych pod patronatem Samorządu Uczniowskiego.
Termin: 2005/2006, 2006/2007.
Dowody realizacji: sprawozdania, fotografie, potwierdzenia, dyplomy, podziękowania.

§ 5 ust. 2 pkt 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych – ich opis i analiza.
Termin: 2006/2007.
Dowody realizacji: dołączony opis i analiza przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.