X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49594
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Założenia ogólne :

1) Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.
2) Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.
3) Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną i średnią ważoną ocen cząstkowych.
4) Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim włożony wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego.
5) Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych.
6) Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I semestru lub roku szkolnego może być tylko o jeden stopień.
7) Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym – na koniec pierwszego i drugiego semestru.
8) Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej itp.
9)Ocena może być obniżona o jeden stopień.
10)Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii [Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r.].
11) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania na okres uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, zamiast oceny nauczyciel wychowania fizycznego wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona” [Rozporządzenie MEN z dnia 3.08.2017 r.].
12) Uczeń, który opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, zostaje nieklasyfikowany na koniec semestru lub roku szkolnego.
13) Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego oraz wiedzy z zakresu wychowania fizycznego.
14) Oceny cząstkowe za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych będą realizowane według następującej skali ocen:
1 – niedostateczny
2 – dopuszczający
3 – dostateczny
4 – dobry
5 – bardzo dobry
6- celujący
Dodatkowo do oceny 2,3,4,5 może być dostawiony plus +,a do oceny 3,4,5,6 minus -.
15) Testy i próby sprawności motorycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
16) Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału jaki będzie oceniany.
17) Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny cząstkowej ze sprawdzianów umiejętności ruchowych oraz wiadomości.
18) Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu umiejętności ruchowych oraz wiadomości musi zaliczyć sprawdzian przed wystawieniem oceny semestralnej czy końcowej.
19) Brak jednego lub kilku „zaliczeń” może być podstawą do obniżenia oceny semestralnej czy końcowej.
20) Uczeń może otrzymać „+” lub „-” za udział w zajęciach. Otrzymanie pięciu „+” skutkuję uzyskaniem oceny- bardzo dobry, natomiast otrzymanie pięciu „-” oceny- niedostateczny.
21) Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju lub nagła niedyspozycja zdrowotna, co nauczyciel odnotowuje jako „minus” w dzienniku elektronicznym. Każde następne nieprzygotowanie daje ocenę niedostateczną.
22) Uczeń jeżeli nie ma przeciwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.
23) Usprawiedliwienia mogą być lekarskie lub od rodziców/opiekunów, z zaznaczeniem, że usprawiedliwienie od rodziców/opiekunów może być wypisane maksymalnie na trzy kolejne lekcje.
24) Usprawiedliwienie niećwiczenia na danej lekcji przez rodziców/opiekunów musi być przekazane nauczycielowi w-f przed tą lekcją.
25) Każde niećwiczenie lub nieobecność powinny być usprawiedliwione pisemnie ( w dzienniku elektronicznym) lub ustnie ( w rozmowie rodzica/opiekuna z nauczycielem w-f).

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ocena celująca:

1. Uczeń osiąga wyniki ze wszystkich sprawdzianów ujętych w programie nauczania na ocenę bardzo dobry lub celujący.
2. Uczeń zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania.
3. Aktywność, zaangażowanie, obecność na zajęciach i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy na 90-100% zajęć;
- jest zawsze gotowy do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy;
- nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej ( używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
- w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń.
4. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach związanych z kulturą fizyczną, gdzie uzyskuję dobre wyniki:
- reprezentuję szkołę na zawodach sportowych, bądź w poczcie sztandarowym;
- zajmuje się gazetką sportową na tablicy ogłoszeń;
- pomaga w przeprowadzeniu zawodów i rozgrywek sportowych;
- systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne SKS, bądź inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
5. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną.
6. Ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.
7. Dokonuję oceny własnego rozwoju fizycznego.

Ocena bardzo dobra:

1. Uczeń osiąga wyniki ze wszystkich sprawdzianów ujętych w programie nauczania na ocenę dobry lub bardzo dobry.
2. Uczeń zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania.
3. Aktywność, zaangażowanie, obecność na zajęciach i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy na 85-89% zajęć;
- jest przygotowany do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcji w-f z różnych powodów;
- nie ćwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej ( używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
- stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń.
4. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach związanych z kulturą fizyczną, gdzie uzyskuję dobre wyniki:
- bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych;
- niesystematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne SKS, bądź inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
5. Doskonali swoją sprawność motoryczną, wykazuję postępy w osobistym usprawnieniu, lub ma wysoką sprawność i utrzymuje ją na stałym poziomie.
6. Ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.
7. Dokonuję oceny własnego rozwoju fizycznego.

Ocena dobra:

1. Uczeń osiąga wyniki ze wszystkich sprawdzianów ujętych w programie nauczania na ocenę dobrą.
2. Uczeń zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie nauczania.
3. Aktywność, zaangażowanie, obecność na zajęciach i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy na 80-84% zajęć;
- jest przygotowany do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów;
- nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje właściwym poziomem kultury osobistej ( nie zawsze używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
- nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń.
4. Sporadycznie współpracuję z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkoły lub środowiska kultury fizycznej:
- bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych;
- nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne SKS, bądź inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
5. Nie potrzebuję większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, swoją sprawność motoryczną utrzymuje na stałym poziomie.
6. Ma podstawową wiedzę z edukacji zdrowotnej.
7. Dokonuję oceny własnego rozwoju fizycznego.

Ocena dostateczna:

1. Uczeń osiąga wyniki ze wszystkich sprawdzianów ujętych w programie nauczania na ocenę dostateczną.
2. Uczeń zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania.
3. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej, oraz systematycznego uczęszczania na zajęcia:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy na 75-79% zajęć;
- jest przygotowany do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. posiada strój sportowy, ale często mu się zdarza nie brać udziału w lekcjach z różnych powodów;
- nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej ( często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
- często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń.
4. Nie współpracuję z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkoły lub środowiska kultury fizycznej:
- nie bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych;
- nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne SKS, bądź inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
5. Wykazuje brak postępu w usprawnianiu motorycznym.

Ocena dopuszczająca:

1. Uczeń osiąga wyniki ze wszystkich sprawdzianów ujętych w programie nauczania na ocenę dopuszczającą.
2. Uczeń zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe ujęte w programie nauczania.
3. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy na 65-74% zajęć;
- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. zapomina strój sportowy;
- często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej ( bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych w stosunku do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły);
- bardzo często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń.
4. Nie współpracuję z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkoły lub środowiska kultury fizycznej:
- nie bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych;
- nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne SKS, bądź inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
5. Nie jest zainteresowany swoim usprawnieniem motorycznym.
6. Nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju fizycznym.

Ocena niedostateczna:

1. Uczeń nie przystępuje do sprawdzianów ujętych w programie nauczania.
2. Uczeń nie zalicza ani jednego testu i próby sprawnościowej ujętej w programie nauczania.
3. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże, rażące braki w zakresie wychowania społecznego. Mimo że jest obecny na zajęciach nie uczestniczy w nich:
- w trakcie semestru aktywnie ćwiczy poniżej 64% zajęć;
- prawie zawsze jest nieprzygotowany do zajęć z wychowani fizycznego, m.in. zapomina strój;
- bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych;
- charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej ( zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły);
- nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego;
- nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń.
4. Nie współpracuję z nauczycielami wychowania fizycznego.
5. Nagminnie opuszcza zajęcia wychowania fizycznego.
6. Nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju fizycznym.

OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ:

1. Obserwacja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego- strój sportowy, współdziałanie w grupie, prowadzenie rozgrzewki, przygotowanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu sprzętu sportowego.
2. Testów i prób sprawności fizycznej.
3. Sprawdzianów wiadomości.
4. Odpowiedzi ustnych.
5. Sprawdzianu umiejętności ruchowych.
6. Aktywności.
7. Udziału w zawodach sportowych.
8. Udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.