X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48447
Przesłano:

Kryteria oceniania z fizyki

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI
DLA KLAS I, II, III, IV

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, opracowanych zgodnie z nią.
2) Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe, karty pracy, zadania obliczeniowe, zadania doświadczalne, praca na lekcji, projekty edukacyjne oraz szczególne osiągnięcia.
3) Sprawdzian – pisemna praca klasowa, obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału. Sprawdziany zapowiadane są, co, najmniej tydzień wcześniej.
4) Sprawdziany są obowiązkowe i mają znaczący wpływ na ocenę końcową. Warunkiem koniecznym ale niewystarczającym uzyskania oceny pozytywnej na koniec pierwszego półrocza, końcowo-rocznej jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu w wyznaczonym terminie, to powinien uczynić to w ciągu 14 dni, od powrotu do szkoły . W wyjątkowych sytuacjach (np. długa nieobecność) termin ustala się indywidualnie z nauczycielem.
5) Poprawa sprawdzianu może odbywać się poza lekcjami fizyki, w ciągu 14 dni od rozdania prac. Uczeń przychodzi wcześniej lub zostaje po lekcjach w terminie ustalonym z nauczycielem.
6) Krótka praca klasowa (kartkówka) obejmująca materiał 3 ostatnich tematów, może odbywać się bez zapowiedzi.
7) Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych (kartkówki, sprawdziany, powtórki materiału). Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. W ciągu semestru uczeń może być nieprzygotowany raz w przypadku gdy ilość godzin w planie wynosi 1-2 w tygodniu oraz 2 razy jeżeli liczba godzin wynosi 3 lub więcej tygodniowo.
8) Brak zeszytu lub pracy domowej traktowane jest, jako nieprzygotowanie do lekcji.
9) Aktywność na lekcji: za prace na lekcji można otrzymać „+” lub „-‘. Cztery „+” to ocena bardzo dobra, trzy „+” to ocena dobra, dwa „+” to ocena dostateczna. Trzy „-„ to ocena niedostateczna.
10) Skala procentowa obowiązująca przy ocenianiu pisemnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
0 – 39 % = niedostateczny
40 – 55 % = dopuszczający
56 – 70 % = dostateczny
71 – 89 % = dobry
90 – 100 % = bardzo dobry
100 % + zadanie dodatkowe = celujący.
11) Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej decydujący wpływ mają oceny z prac pisemnych. Uczeń otrzymujący pozytywną ocenę śródroczną i roczną musi mieć zaliczone wszystkie działy według wymagań nauczyciela. Warunkiem koniecznym ale niewystarczającym uzyskania oceny pozytywnej na koniec pierwszego półrocza, końcowo-rocznej jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowo-rocznej jest poprawienie ewentualnej oceny niedostatecznej śródrocznej. Tryb, termin i warunki poprawienia oceny niedostatecznej z pierwszego okresu ustala nauczyciel.
12) Na koniec semestru, roku nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych (podnoszących ocenę). Poza procedurą podwyższania proponowanej oceny końcowo rocznej.
13) Wszystkie podane kryteria są obowiązujące podczas wszystkich form nauczania (stacjonarne, zdalne, hybrydowe).
14) Jeżeli uczeń uzyska na pierwszy okres ocenę niedostateczną to ma obowiązek ją poprawić pisemnie do końca marca.
15) Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest pozytywne zamknięcie obu okresów.
16) Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie.
Zasady nauczania zdalnego :
1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem.
2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
a) dziennik elektroniczny;
b) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
c) pocztę elektroniczną
d) zajęcia on-line z wykorzystaniem programu Office 365, edukator.pl
e) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy
3. „ Nauczanie zdalne” oznacza, że uczeń ma obowiązek:
a) uczestniczenia w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji,
b) odbierania od nauczycieli w czasie lekcji ,wynikającym z tygodniowego podziału godzin, materiałów dydaktycznych i informacji dotyczących zasobów internetowych pomocnych w samodzielnym uczeniu się.
c) dostarczeniu przez uczniów rozwiązanych samodzielnie zadań, wykonanych prac zleconych przez nauczyciela w wyznaczonym przez nauczyciela czasie (dzień, godzina)
4. Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji zgodnie z aktualnie obowiązującym planem lekcji.
5. Ekrany to teraz klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. Podczas zajęć uczeń zachowuje właściwą postawę i jest przygotowany do zajęć.
6.Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
7. Podczas wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.
8. Przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, natomiast, gdy kamerka nie działa zabrania się umieszczania obrazów innych niż własny wizerunek (zdjęcie).
9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
10. Zabrania się używania pseudonimu i zmieniania identyfikatora podczas zajęć.
11. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
12. Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu.
13. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.
14. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u nauczyciela prowadzącego lekcję.
15. Uczeń nieobecny na wideolekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie.
16. Jeśli w domu jest niewystarczająca ilość komputerów lub innych urządzeń mobilnych, aby każdy uczeń mógł korzystać z wideolekcji należy poinformować o tym fakcie wychowawcę najpóźniej w dniu lekcji.
17. Nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą traktowane jak brak zadania. Ocenie podlegają tylko prace przysłane w terminie.
18. W sytuacji wprowadzenia „nauczania zdalnego” przy wystawianiu oceny końcowej pod uwagę brane będzie zaangażowanie, aktywność i systematyczna praca ucznia. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej jest aktywne, systematyczne uczestnictwo w lekcjach oraz systematyczne, terminowe przesyłanie zadanych zadań, prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.