X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49496
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Płocku
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019r.
Zakończenie stażu: 31.05.2022r.

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Płocku od dnia 1 września 2009 roku. Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Możliwość ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego był dla mnie okazją do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia wiedzy merytorycznej odnoszącej się do procesów nauczania i wychowania. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne oraz co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczany przeze mnie przedmiot, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2019 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.
Cele jakie sobie wyznaczyłam pozytywnie wpłynęły na mój rozwój osobisty i zawodowy. Poniżej przedstawiam przebieg mojego rozwoju zawodowego oraz uzyskane efekty w pracy.
.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

W dzisiejszych czasach, przy zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej, komputerowej i komunikacyjnej, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela jest komputer. Trudno jest wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą zawodową bez wsparcia urządzeń multimedialnych, zwłaszcza kiedy ze względu na panującą na świecie pandemię przez długi okres czasu pracowaliśmy w trybie online. Narzędzia multimedialne oraz informatyczne stały się niezbędnym czynnikiem w procesie nauczania.

Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych i informatycznych w pracy dydaktycznej.

Większość dokumentów opracowuję wykorzystując w tym celu komputer jako narzędzie mojej pracy. Są to przede wszystkim plany pracy, sprawozdania, analizy, programy wychowawcze, plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania, testy diagnozujące realizację podstawy programowej. Komputerowo wypisuję świadectwa szkolne oraz drukuję informacje dla rodziców o ocenach cząstkowych, zgody na wycieczki szkolne, zawiadomienia. Posługuję się komputerem do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, czy też pomocy dydaktycznych. Umiejętność obsługi komputera pozwala mi na efektywne przygotowanie scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, ankiet, materiałów na gazetki okolicznościowe, pisanie pism urzędowych czy wykonywanie różnych dyplomów i podziękowań. Dobra znajomość obsługi komputera znacznie ułatwia mi sporządzanie analiz z próbnych oraz zewnętrznych sprawdzianów. Zastosowanie techniki komputerowej niejednokrotnie skraca czas mojej pracy, jaki trzeba poświęcić na przygotowanie się do zajęć.
Komputer w pracy nauczyciela to przede wszystkim klucz do nieograniczonego zasobu wiedzy, jakim jest oczywiście Internet. Dzięki sieci internetowej mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: menis.pl, men.gov.pl, oswiata.org.pl, www.awans-zawodowy.org.pl, profesor.pl. Zasoby portali edukacyjnych: eduseek.pl, interklasa.pl, interszkoła.pl, profesor.pl, e–szkola.pl i innych wykorzystuję na lekcjach języka angielskiego, zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych. Moja praca zawodowa została usprawniona poprzez dostęp do Internetu za pomocą przeglądarek internetowych Explorer i Chrom - przeglądarki umożliwiły łączenie z różnymi witrynami o tematyce edukacyjnej. Systematycznie korzystam z linków do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie śledzę zagadnienia związane ze sprawdzianem ósmoklasisty, ściągam pliki z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi i ścieżkami dźwiękowymi, które gromadzę do dalszego wykorzystania.
Staram się popularyzować wykorzystywanie technologii komputerowej podczas różnych zajęć. W trakcie stażu często korzystałam z tablicy multimedialnej. Wprowadza ona ciekawszą dla dzieci jakość nauki. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga moją pracę oraz pozwala uczniom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki.
Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: hejt w sieci i cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresja i inne. Prezentowałam uczniom filmy edukacyjne m. in. mówiące o bezpieczeństwie w sieci oraz zapoznałam ich ze stronami internetowymi sieciaki.pl i dzieckowsieci.pl.
Efekty dla nauczyciela:
• wykorzystywanie dostępnych narzędzi w celu usprawnienia własnej pracy
• kształtowanie kreatywności i twórczości
• podnoszenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Efekty dla szkoły:

• poprawne i estetyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata
• tworzenie estetycznie przygotowanych kart pracy
• wzrost atrakcyjności zajęć
• zapoznanie uczniów z platformami edukacyjnymi do nauki języków obcych
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka obcego

Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej było niewątpliwie nauczanie zdalne. Podczas zajęć zdalnych uczniowie mieli możliwość rozwiązywać interaktywne testy gramatyczne, zagadki oraz rozwijać poprzez zabawę swoje umiejętności językowe. Okazało się, że ta forma pracy wyzwoliła u niektórych uczniów większą aktywność podczas pracy na lekcjach i ciekawość poznawczą, a także ujawniły się pewne uzdolnienia.
Aby uatrakcyjnić zajęcia często wykorzystuję nagrania piosenek w języku angielskim, prezentuję dzieciom filmy o kulturze i zwyczajach w krajach angielskiego obszaru językowego. Podczas pracy zdalnej pomogły mi również różnego rodzaju komunikatory, takie jak: WhatsApp czy Messenger, na których zakładałam grupy z uczniami, głównie z ósmoklasistami, co znacznie ułatwiło nam kontakt podczas pracy zdalnej.
Prowadziłam również dokumentację fotograficzną z ważnych wydarzeń klasowych i szkolnych. Wykonane zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły, udostępniam je również rodzicom moich wychowanków. W roku szkolnym 2021/2022 w ramach nadzoru pedagogicznego wraz z chętnymi uczniami z mojej klasy wychowawczej nagraliśmy filmik na tik-toku, który był wyświetlany w szkole z okazji Dnia Dziecka.
Technologia komunikacyjna i informatyczna wykorzystywana była przeze mnie w codziennych kontaktach z rodzicami, a także w kontaktach z innymi osobami i instytucjami, poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań.
Wykorzystując pocztę elektroniczną nawiązałam kontakty koleżeńskie z wieloma nauczycielami. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji języka angielskiego, zajęć wychowawczych oraz imprez i uroczystości szkolnych. Dzięki korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w kwestii awansu zawodowego. Zamieszczałam również swoje prace w Internecie, korzystając z portalu nauczycielskiego www.edux.pl.
Dzięki poczcie elektronicznej dowiadywałam się również o szkoleniach i warsztatach. W ten sposób dokonywałam zgłoszeń na spotkania metodyczne. Uczestniczyłam w wielu konferencjach online organizowanych przez różne wydawnictwa oraz MSCDN, między innymi:
• „Jak uczyć online?" 14.04.2020r.
• „Stacjonarnie czy zdalnie - zawsze kapitalnie!" 26.08.2020r.
• „Five keys to developing learner independence" 08.12.2020r.
• „Zdobycze neurodydaktyki w nauczaniu języków obcych” 19.01.2021r.
• „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu. Opracowanie sprawozdania. Komisja kwalifikacyjna." 28.04.2021r.
• „Nauczanie języków obcych z programem e-Twinning" 25.09.2021r.
• „STEAM jako metoda wspierająca wychowanie w dwujęzyczności" 20.10.2021r.
• „Balancing grammar accuracy and fluency" 26.11.2021r.
• „Co dalej, siódma klaso? - ostatni rok przed egzaminem ósmoklasisty" 13.01.2022r.

Jednym z najważniejszych i przydatnych szkoleń, w których brałam udział był „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu. Opracowanie sprawozdania. Komisja kwalifikacyjna.", organizowane przez MSCDN dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Efekty dla nauczyciela:
• ułatwienie i usprawnienie codziennej pracy
• wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, estetycznie wykonane materiały, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne, dokumentację szkolną
• znacznie lepsza komunikacja z uczniami dzięki użyciu nowoczesnych technologii
• prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Efekty dla szkoły:
• poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu
• rozwinięcie zainteresowań i umiejętności technologicznych, zajęcia bardziej atrakcyjne dla uczniów
• dostosowanie form i metod pracy do aktualnej sytuacji, potrzeb uczniów i szkoły

Od 1 września 2014 roku funkcjonuje w mojej szkole dziennik elektroniczny. Jako nauczyciel i wychowawca staram się zawsze systematycznie i skrupulatnie uzupełniać dokumentację. Zamieszczam w nim informacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych uczniów, zadania domowe, zaplanowane prace pisemne oraz ważne wydarzenia z życia klasy lub szkoły.
Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich uczniów oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno-wychowawczych moich wychowanków.
Korzystanie z e-dziennika umożliwia mi także częste i systematyczne kontakty z rodzicami oraz z innymi nauczycielami mojej szkoły. Narzędzie to bardzo ułatwia pracę nauczycielom, wychowawcom oraz Dyrekcji, ponieważ nie jesteśmy ograniczeni do wprowadzania informacji podczas lekcji, ale możemy korzystać z e-dziennika bez limitów czasowych. Warunkiem jest jedynie posiadanie sprzętu multimedialnego, takiego jak komputer, tablet, czy telefon komórkowy z dostępem do Internetu.
W czasie pandemii musieliśmy się przestawić na inną formę nauczania, mianowicie edukację poprzez platformę Microsoft Teams. Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. W krótkim czasie nauczyłam się obsługi wyżej wymienionej platformy. W obecnej szkole komputer i dostęp do Internetu jest niezastąpionym narzędziem edukacyjnym, bardzo ważnym źródłem informacji i przekazu. Jego użycie istotnie wzbogaca i urozmaica stosowane metody nauczania. Na licznych stronach internetowych szukałam inspiracji do tworzenia własnych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z doświadczenia wiem, że wykorzystanie multimediów i Internetu na lekcjach zdecydowanie podnosi ich atrakcyjność.
Efekty:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela
• uatrakcyjnianie swoich zajęć poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych
• podniesienie jakości realizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego
• kreowanie wizji szkoły jako instytucji nauczającej i wprowadzającej dziecko w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne
• wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania
• ułatwiony kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny
• usprawnienie wykonywania różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów
• opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji
• poszerzanie wiedzy metodycznej i merytorycznej
• otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
• rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
• urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• kształtowanie bezpiecznego korzystania z narzędzi multimedialnych
• zdobywanie nowych umiejętności informatycznych
• rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących.

W czasie stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie lekcją. Stosując metody aktywizujące stwarzałam uczniom warunki, aby uczyli się samodzielnie myśleć, doskonalili komunikowanie się i współpracowali w grupie. Stosowałam takie metody aktywizujące jak mapa pojęciowa, burza mózgów, praca w grupach, odgrywanie scenek, gry dydaktyczne, metoda projektu. Metody te stosowałam najczęściej rozpoczynając nowy dział, jako utrwalenie materiału oraz na zakończenie przy podsumowaniu zajęć.
Do najczęściej stosowanych przeze mnie, a jednocześnie najbardziej lubianych przez dzieci metod aktywizujących należą:
TPR - Total Physical Response (Metoda Reagowania Całym Ciałem), w której najważniejszymi umiejętnościami są słuchanie i rozumienie, mówienie, i komunikowanie się, a więc te zdolności, które człowiek nabiera naturalnie w czasie rozwoju. Lekcja oparta na TPR wykorzystuje to, co najmłodsi lubią najbardziej, czyli ruch i zabawę. Nowe słownictwo lub nową strukturę językową łączę jednocześnie z konkretnym gestem lub ruchem. Na tym etapie uczniowie reagują niewerbalnie, naśladując jedynie gesty i ruchy nauczyciela. W kolejnym, uczniowie wykonują polecenia sami, bez podpowiedzi, najpierw grupowo, potem indywidualnie. Powtarzanie wyrazów i fraz odbywa się również najpierw grupowo, potem indywidualnie, by zwiększyć komfort psychiczny i zminimalizować stres uczniów.
Kolejną metodą aktywizującą jest technika opowiadania bajek (Storytelling). Wykorzystanie tej metody zapewnia uczniom barwne doświadczanie języka angielskiego. Bardzo często wprowadzałam na lekcjach historyjki obrazkowe połączone z nagraniem lub czytaniem tekstu, w który wplecione były nowe elementy języka. Historyjka, wzbogacona o różne ćwiczenia językowe, umożliwia kształcenie wszystkich sprawności językowych, a przede wszystkim motywuje uczniów do spontanicznych interakcji. Im bardziej fascynująca, niesamowita lub śmieszna historia, tym łatwiej i na dłużej jest ona zapamiętywana przez uczniów.
Praca projektowa, ta metoda była wykorzystywana przeze mnie w ramach podsumowania określonej partii materiału. Wykonywanie prac plastycznych doskonale rozwija kreatywność i umiejętności manualne. Zawarte na plakacie zagadnienia leksykalne stają się dla ucznia bardziej przystępne i użyteczne. Wiele dzieci nabywa doświadczenia i wiedzy poprzez działania manualne. Dlatego ważne jest wykonywanie tego rodzaju prac, które służą utrwalaniu przećwiczonego już słownictwa w bardzo motywujący dla dzieci sposób. Najmłodsi uczniowie byli dumni ze swoich dzieł i chętnie prezentowali je w klasie w formie wystawy.
Stosowałam również różnorodne gry i zabawy dydaktyczne, dobierałam je do celu lekcji oraz poziomu wiedzy językowej uczniów. Sytuacja współzawodnictwa wyzwalała u uczniów pomysłowość, kreatywność, chęć mówienia, chęć bycia lepszym, a także chęć otrzymania dobrej oceny. Sytuacja współzawodnictwa wzmaga odpowiedzialność za poprawność wykonania zadań, a jeśli jest to gra czy zabawa w grupach, dochodzi tu odpowiedzialność za zbiorowy efekt pracy. Gry i zabawy mają znaczący wpływ na budowanie poczucia własnej wartości, uczą prawidłowej komunikacji. Celem gier jest odprężenie uczniów, integracja grupy, przyswajanie pewnych umiejętności, osiągnięcie porozumienia między dziećmi nieśmiałymi, które potrzebują dodatkowych wzmocnień.
W okresie stażu bardzo często pracowałam również z uczniami z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów, laptopów i telefonów komórkowych. Korzystałam z platform, programów i aplikacji, takich jak: LeaarninApps - baza gier i ćwiczeń interaktywnych, liveworkheets - program do tworzenia interaktywnych testów i kart pracy, Quizlet, Wordwall, Google Dysk, Test portal, Interankiety. Bardzo często wykorzystuję w swojej pracy projektor, odtwarzacz CD/DVD, telewizor oraz głośniki, które są integralną częścią mojej pracy jako nauczyciela języka obcego.

Efekty dla nauczyciela:
 poszerzanie wiedzy w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych
 wyszukiwanie i gromadzenie materiałów i aplikacji edukacyjnych
 zwiększanie wachlarza metod i sposobów nauki języka angielskiego
 wzbogacanie warsztatu pracy
 zdobywanie nowych doświadczeń
 motywowanie uczniów do samodzielnej nauki języka oraz bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni
Efekty dla szkoły:
 podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii
 wzrost poziomu zadowolenia uczniów i rodziców
 przekazywanie alternatywnych sposobów nauki
 uczenie poprzez zabawę
 stosowanie platform edukacyjnych urozmaicających zajęcia
 uatrakcyjnianie wizerunku szkoły przyjaznej nauce, połączonej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Wymienione przeze mnie narzędzia multimedialne i informatyczne umożliwiają wykonywanie ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, jak również i kontakt z autentycznymi dialogami prowadzonymi w języku obcym. Używanie narzędzi multimedialnych daje zdecydowanie lepsze efekty przy wynikach egzaminu ósmoklasisty jak również prowadzi do podniesienia jakości pracy szkoły.
Podczas pracy zdalnej wykorzystywałam gry multimedialne, zabawy interaktywne, które są dostępne na stronach internetowych wydawnictw, z którymi współpracuję. Metody aktywizujące pomagają uczniom łatwiej przyswoić nową wiedzę, rozwinąć własne pomysły, komunikować się w języku obcym, dyskutować na różne tematy oraz podjąć działania. Nauczyciel pracujący metodami aktywizującymi odchodzi od swej dotychczasowej roli eksperta w kierunku nauczyciela doradcy i animatora.
Poznane narzędzia multimedialne i informatyczne oraz metody aktywizujące wdrażałam w mojej pracy na bieżąco. Analizowałam ich działanie oraz wyciągałam wnioski. Zdobywanie nowej wiedzy było niezbędne do prowadzenia zajęć zwłaszcza w okresie pandemii i nauczania zdalnego, tak aby w tym trudnym czasie zachęcić uczniów do pracy i aktywności na zajęciach. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z aplikacji, które pozwalały im przyswajać i utrwalać bieżący materiał językowy.
Efekty:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej
• zwiększona aktywność uczniów w procesie nauczania
• dostosowanie metod i sposobu nauczania do aktualnej sytuacji w kraju
• wzrost motywacji do poszukiwania bardziej efektywnych metod pracy z uczniami
• efektywna realizacja zajęć podczas nauczania zdalnego
• wzrost zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego
• wszechstronny rozwój ucznia a przez to podniesienie jakości pracy szkoły
• kształtowanie umiejętności uczniów: praca w grupie, zbierania informacji, korzystania z nowoczesnych narzędzi multimedialnych, sprawniejszego komunikowania się
• podniesienie wiedzy dotyczącej posługiwania się nowoczesnymi technologiami
• trwała wiedza dzieci zdobyta w atrakcyjny dla nich sposób
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieci
• wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest istotnym elementem stałego poszerzania wiedzy nauczyciela, jak i wzbogacania swoich umiejętności czy podnoszenia kwalifikacji podczas dodatkowych szkoleń czy kursów. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych uzupełnił moją wiedzę oraz wzbogacił moje umiejętności. Dzięki tym spotkaniom nie tylko uzyskiwałam nowe informacje, ale również sama dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Opracowywałam i udostępniłam innym nauczycielom scenariusze ciekawych lekcji, imprez i uroczystości szkolnych. Niejednokrotnie przekazywałam materiały szkoleniowe z odbytych szkoleń czy warsztatów. Współpraca między nami przejawiała się także w organizacji imprez szkolnych, konkursów oraz wycieczek. Polegała ona na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działalności dydaktyczno-wychowawczej. Podczas spotkań na radach szkoleniowych dzielimy się nowościami, rekomendujemy ciekawe portale internetowe, prowadzimy dyskusje dotyczące wyboru podręczników czy organizacji konkursów przedmiotowych.
W okresie stażu uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych:
• „Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży" 30.01.2020r. - szkolenie organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku
• „Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie." 18.05.2020r.
• „OFFICE 365+ Microsoft Teams" 04.06.2020r.
• „Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą" 26.08.2020r.
• „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych" 29.10.2020r.
• „Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym?" 12.05.2021r.
• „Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej" 14.06.2021r.
• „Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej" 31.08.2021r.
• „Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne" 04.11.2021r.
• „Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela". 25.11.2021r.
• „Praca z dziećmi z autyzmem i z zespołem Aspergera". 14.12.2021r.
• „Trening przyjaznej a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu" 08.12.2021r.
• „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny" 21.03.2022r.
• „Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego, podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego" 25.04.2022r.

Systematycznie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, którego tematyka wynikała z bieżących potrzeb oraz uwzględniała zmiany w systemie oświatowym. Pogłębiłam na nich swoją wiedzę i umiejętności z zagadnień dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz śledzenie najnowszych trendów w dydaktyce dają szkole lepszą możliwość organizacji pracy oraz poszerzają zakres jej działań. Zwiększyłam swoje własne kompetencje zawodowe, doskonaliłam umiejętności interpersonalne oraz przede wszystkim zacieśniłam współpracę z innymi nauczycielami.
Efekty dla nauczyciela:
 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
 podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej
 doskonalenie warsztatu pracy
 podnoszenie kompetencji zawodowych
Efekty dla szkoły:
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez integrację i współpracę kadry nauczycielskiej

 nawiązywanie współpracy pomiędzy członkami rady pedagogicznej
 wypracowanie spójnych, ramowych zasad pracy na lekcjach
 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji nauczyciela

Prowadzenie zajęć otwartych
Dnia 12.11.2020r. przeprowadziłam lekcję otwartą z języka angielskiego w klasie 8 w obecności nauczyciela kontraktowego, który jest nauczycielem wspomagającym oraz 2 nauczycieli języka angielskiego. Tematem zajęć były „Ćwiczenia w zakresie funkcji językowych", podczas których zaprezentowałam aktywizujące metody pracy, które stosuję przy utrwalaniu poznanego słownictwa. Pokazałam również, w jaki sposób pracuję z grupą, w której są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce.
W drugim roku trwania stażu, dnia 09.09.2020r. poprowadziłam również otwarte zebranie z rodzicami, którego obserwatorami było 2 nauczycieli, którzy również odbywali staż na nauczyciela dyplomowanego oraz 1 nauczyciel kontraktowy. Było to zebranie, skupiające się na sprawach organizacyjnych oraz planowaniu działań wychowawczych na najbliższy rok szkolny.
W roku szkolnym 2021/2022 dwukrotnie przeprowadziłam 2 lekcje otwarte zajęć z wychowawcą w klasie siódmej, na których była obecna praktykantka z Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Tematem pierwszych zajęć 06.04.2022r. były „Zmiany klimatyczne i ich wpływ na nasze życie", z kolei na drugich zajęciach z wychowawcą dnia 04.05.2022r. omawialiśmy zagadnienia dotyczące bycia asertywnym „Potrafię powiedzieć NIE - jestem asertywny". Klasa pracowała zarówno indywidualnie, jak i w parach, uczniowie odgrywali scenki ukazujące różnorodne sposoby mówienia 'nie'.
W ostatnim roku stażu wielokrotnie prowadziłam również lekcje otwarte na zajęciach innowacyjnych z języka angielskiego w klasie pierwszej w obecności innych nauczycieli, w tym 2 nauczycieli kontraktowych:
- 21.10.2021r. „Części ciała - gry i zabawy językowe"
- 24.02.2022r. „Przeciwieństwa - big / small, old / young..."
- 03.03.2022r. „Shopping - lista zakupów"
Były to zajęcia dodatkowe, polegające na nauce języka obcego w formie gier i zabaw, których celem było podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez aktywizujące metody nauczania..
Brałam również udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia miałam możliwość przeniesienia pewnych elementów na swój warsztat pracy. Wnikliwie analizowałam uwagi i spostrzeżenia przekazywane podczas omawiania merytorycznych obserwacji zajęć oraz lekcji otwartych. Wyciągałam wnioski do swojej pracy i stosowałam się do nich w podejmowanych działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych.

We współpracy z drugim nauczycielem języka angielskiego przygotowywałam dekoracje oraz gry i zabawy językowe dla dzieci z miejskich przedszkoli na Dzień Otwarty naszej placówki. W tych zajęciach brali również udział rodzice przedszkolaków.

Przed okresem stażu na nauczyciela dyplomowanego poprowadziłam lekcję otwartą i udzieliłam krótkiego wywiad dla niemieckiej telewizji, która nagrywała reportaż w naszej szkole w ramach innowacyjnego projektu polskich i niemieckich nauczycieli „Budząca się szkoła", dostępne w Internecie na:
https://www.youtube.com/watch?v=dYpYNP6VGcM

Efektem prowadzonych zajęć otwartych była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia, oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły. Możliwość skorzystania z przekazanych materiałów wspiera korzystających z nich nauczycieli, umożliwia wymianę doświadczeń, a mnie daje możliwość zaprezentowania własnego dorobku. Zajęcia otwarte dla nauczycieli mobilizowały mnie do innowacji, rozwijały horyzonty, służyły wypracowaniu coraz doskonalszych i ciekawszych metod pracy w naszej szkole. Dzięki przygotowanym i przeprowadzonym zajęciom otwartym mogłam zaprezentować innym nauczycielom metody i techniki, które wykorzystuję w pracy z dziećmi oraz środki dydaktyczne, którymi dysponuję. Udział w takich zajęciach umożliwił wymianę uwag i spostrzeżeń, co dało mi możliwość otrzymania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. W rezultacie nastąpiło budowanie pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami oraz podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Efekty dla nauczyciela:
 podniesienie atrakcyjności lekcji
 nabierania doświadczenia w wykorzystaniu metod aktywizujących pracę ucznia
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 wzbogacenie warsztatu pracy o umiejętności planowania i realizacji zajęć dla przedszkolaków
 rozwijanie zdolności językowych u dzieci poprzez samokształcenie nauczyciela
Efekty dla szkoły:
 wymiana doświadczeń między nauczycielami
 zwiększenie zainteresowania nauką języka obcego
 kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 podniesienie motywacji do nauki
 realizowanie zadań określonych planem działań szkoły

Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.

W okresie stażu dwukrotnie pełniłam funkcję przewodniczącej Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych. Do moich zadań należało między innymi opracowanie planu pracy zespołu i koordynowanie jego działalności. Organizowałam i przeprowadzałam spotkania, informowałam o planowanych konferencjach metodycznych. Dokonywałam podsumowania pracy zespołu i redagowałam sprawozdania z podjętych działań. Podczas spotkań w czasie stażu wygłosiłam następujące referaty:
- Gry i zabawy na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3,
- Uzależnienia cyberprzestrzeni,
- Stop dopalaczom,
- Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego,
- Praca z uczniem dyslektycznym.

Jednym z elementów analizy i diagnozy efektów pracy szkoły są wyniki sprawdzianu. Kilkukrotnie podczas trwania stażu dokonywałam opracowania analizy wyników sprawdzianów ósmoklasisty. Omawiałam je na spotkaniach zespołu, a następnie wspólnie wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy, ocenialiśmy skuteczność prowadzonych działań (praca na zajęciach lekcyjnych, rozwiązywanie przykładowych testów, analizowanie ich, powtarzanie całości materiału).
W związku ze zmianą wymagań na sprawdzianie ósmoklasisty w 2021 roku, aby pomóc w lepszym zaplanowaniu kształcenia i przygotowaniu uczniów do sprawdzianu na spotkaniu zespołu samokształceniowego zapoznałam nauczycieli z planowanymi zmianami. Bardzo pomocny okazał się tu udział w spotkaniach metodycznym online dla nauczycieli języków obcych "Egzamin Ósmoklasisty 2021: Zmiana wymagań i co dalej?" zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan oraz "Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku", którego organizatorem było MSCDN w Płocku. Na spotkaniach Zespołu zaprezentowałam na czym konkretnie polega redukcja wymagań egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku oraz na co warto położyć nacisk w przygotowaniu uczniów podczas ostatnich 3 miesięcy roku szkolnego. Przedstawiłam również przykładowe arkusze i przygotowałam materiały, które nauczyciele mogli wykorzystać na lekcjach z uczniami.
Przed okresem stażu, byłam również członkiem komisji statutowej. Zadaniem komisji było wprowadzenie zmian w statucie szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Ważnym punktem pracy w komisji było ułożenie 'Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego'. Regulamin był załącznikiem do aktualnego Statutu Szkoły, który miał na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Efekty dla nauczyciela:
• Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji, zacieśniłam współpracę z innymi nauczycielami.
• Pogłębienie znajomości prawa oświatowego.
• Dbałość o przestrzeganie prawa oświatowego na terenie szkoły.
• Zdobyłam większe umiejętności występowania publicznego.

Efekty dla szkoły:
• Wykonywanie wspólnych działań ułatwiło podejmowanie trafnych decyzji i pozwoliło na wprowadzenie efektywnych zmian, mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
• Nastąpiło pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników spotkań zespołu, usprawnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego, a co za tym idzie wzrosła efektywność nauczania.

Publikacje

Publikując swoje materiały w Internecie zrealizowałam osobiste dążenia i podzieliłam się wiedzą i umiejętnościami, które zdobyłam w ciągu wielu lat pracy nauczyciela. Internet posiada przewagę nad innymi formami publikacji, mediami i wydawnictwami, gdyż do materiałów ma dostęp wiele milionów ludzi. Jest to możliwe dzięki serwisom edukacyjnym, na których nauczyciel może publikować autorskie teksty.
W trakcie trwania stażu udostępniłam na stronie www.edux.pl moje opracowania:
 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego:
http://www.edukacja.edux.pl/p-49073-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-ubiegajacego.php
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego:
(w trakcie realizacji)
 konspekty zajęć języka angielskiego:
http://www.edukacja.edux.pl/p-49100-czas-present-perfect-wprowadzenie-konspekt.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-49099-listening-cwiczenia-na-rozumienie-ze-sluchu.php

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z możliwości dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami i wzbogacenia ich warsztatu pracy
• poszerzenie oferty publikacji internetowych o nowe materiały, które mogą być pomocne w pracy nauczycielskiej
Efekty dla szkoły:
• rozpowszechnianie działań szkoły na portalach edukacyjnych
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• promocja szkoły

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Współpracuję z innymi nauczycielami i wychowawcami dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wymieniając opinie i informacje na temat uczniów ustalamy wspólny front działań pedagogicznych i wychowawczych, rozwiązujemy napotkane problemy. Udostępniam koleżankom i kolegom swoje scenariusze uroczystości szkolnych, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzielę się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiam ciekawe propozycje zabaw, metod i technik wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć. Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy.
Efekty dla nauczyciela:
• zwiększenie własnych kompetencji zawodowych
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych
• podniesienie własnej samooceny

Efekty dla szkoły:
• usprawnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, a co za tym idzie wzrost efektywności nauczania
• wymiana doświadczeń i wiedzy, co skutkuje podniesieniem jakości pracy szkoły
• integracja zespołu nauczycielskiego

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie wycieczek

Bardzo istotnym elementem integrującym klasę są wycieczki, w czasie których uczniowie mają okazję do lepszego poznania siebie i zacieśnienia przyjaźni oraz zawiązania nowych relacji koleżeńskich. Również nauczycielom łatwiej jest nawiązać kontakt ze swoimi wychowankami. Mając to na uwadze starałam się wzbogacać wiedzę i umiejętności moich uczniów poprzez wspólne wyjścia i wyjazdy. Wycieczki, które odbyły się w trakcie trwania mojego 3-letniego stażu, to:
• Wycieczka do Warszawy "Warszawa na sportowo" (Stadion Narodowy) 13.11.2019r.
• Wycieczka do parku wodnego "Suntago" 02.06.2021r.
• Wycieczka do Torunia (multimedialne Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy", zwiedzanie Twierdzy Toruń Fort IV - zabytkowy fort pruski, największy w Polsce ośrodek astronomii obserwacyjnej) 27.10.2021r.
• Wycieczka do Warszawy (spektakl w teatrze Kamienica, Pałac Nauki i Kultury, ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Bulwary Wiślane, park trampolin) 11.05.2022r.
• Piknik w Brwilnie 21.06.2022r.

Jednym z głównych celów kształcenia i wychowania jest przygotowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Cel ten realizowałam poprzez organizację wyjść do kina, teatru, muzeum, biblioteki czy zoo. Zapewniałam moim podopiecznym kontakt ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ środowisko rodzinne ucznia rzadko zapewnia mu taką szansę. Pobyt np. w teatrze pozwala odczuć atmosferę tego specyficznego miejsca, uaktywnia fantazję dziecka, daje ujście dziecięcym marzeniom, zainteresowaniom, a jednocześnie kształci i poszerza wiedzę. Może być zabawą, przyjemnością, pomysłem na spędzenie wolnego czasu.

Efekty dla szkoły:
• aktywny udział w wyjazdach oraz kulturalne zachowanie wystawiły dobrą opinię szkole
• rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowań w sytuacjach edukacyjnych
• poznawanie różnych form spędzania czasu wolnego poza szkołą
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły

Efekty dla nauczyciela:

• kształtowanie umiejętności organizowania wyjść i wycieczek
• uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z wielu obszarów edukacyjnych, poznali piękno naszego kraju
• każdy z wyjazdów uczył uczestników zasad zachowania się w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa podczas podróży i zwiedzania
• edukacja teatralna podczas wyjazdu do Warszawy do Teatru Kamienica pomogła uczniom w uświadomieniu zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie dopalaczy, rozwinęła emocjonalną stronę osobowości, dała dobre podstawy do podejmowania działań scenicznych
• integracja grupy

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
Wielokrotnie jako wychowawca organizowałam następujące imprezy klasowe:
 Dzień Chłopaka,
 Andrzejki,
 Mikołajki,
 Wigilię klasową,
 Dzień Kobiet,
 Dzień Dziecka.
Klasa, której byłam wychowawcą w czasie stażu, chętnie angażowała się w tego typu spotkania. Uroczystości umożliwiały mi poznanie zachowań ucznia w różnych sytuacjach oraz ułatwiały integrację zespołu klasowego. Na terenie szkoły przez cały rok organizujemy wiele okazjonalnych uroczystości, na które zapraszani są uczniowie, rodzice, a także przedstawiciele środowiska lokalnego. Samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami przygotowałam i przeprowadziłam następujące uroczystości szkolne:
• Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Dzień Języków Obcych
• Apel z okazji Dnia Kobiet
• Dzień Talentów – obchody I dnia wiosny
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole jest obchodzony w formie prezentacji talentów, którymi zostali obdarzeni nasi uczniowie. Prezentują zdolności taneczne, muzyczne (wokalne, gry na instrumentach), plastyczne, aktorskie oraz recytatorskie.
• Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Miasta Płock - 30.03.2015r. oraz 15.12.2021r.
Samorząd Szkolny odgrywa znaczącą rolę w integracji wszystkich uczniów szkoły i jest jej reprezentacją. W swoim 3-letnim okresie stażu dwukrotnie pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wspomagałam młodzież w planowaniu i przeprowadzeniu wielu przedsięwzięć zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 brałam udział w akcji Góra Grosza, kilkukrotnie uczestniczyłam w ogólnopolskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kwestowałam wraz z uczniami na płockich ulicach podczas finału orkiestry, braliśmy udział w akcji Gorączka Złota, której celem było zbieranie złotych monet. Przed Świętami Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami plastyki i techniki oraz opiekunami organizował kiermasze świąteczne. Zebrane fundusze były przeznaczane na cele charytatywne. W roku szkolnym 2019/2020 wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowałam Dyskotekę Andrzejkową dla klas 4-8. Byłam również odpowiedzialna za Pocztę Walentynkową. Nasi wysłannicy przez kilka dni zbierali życzenia, wierszyki i inne walentynkowe wyznania, po czym rozdawaliśmy w klasach zebraną korespondencję. W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2021/2022 jako opiekun Samorządu Uczniowskiego brałam udział w akcji zbierania karmy dla płockiego schroniska dla zwierząt, za co nasza szkoła otrzymała stosowny dyplom wraz z podziękowaniem za ogromne zaangażowanie. Jako opiekun Samorządu byłam także odpowiedzialna za aktualizację gabloty szkolnej Samorządu Uczniowskiego oraz szkolną kronikę. Systematycznie współpracowałam ze szkolnym Klubem Europejskim oraz Samorządem Uczniowskim klas I-III oraz Szkolnym klubem PCK.

Efekty:
• Uczniowie mają możliwość autoprezentacji, rozwijania współpracy w grupie, racjonalnego podziału zadań, uczą się obowiązkowości i sumienności w codziennym funkcjonowaniu zespołu.
• Imprezy szkolne dały mi możliwość porozmawiania z dziećmi na tematy inne niż te związane ze szkołą, miałam okazję poznać lepiej swoich wychowanków.
• Przeprowadzone akcje uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, cierpienie człowieka, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie cierpiący i potrzebujący.
• Uczniowie uczyli się odpowiedzialności, w większym stopniu zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole.
• Dzięki imprezom kulturalnym dla środowiska lokalnego szkoła jest lepiej postrzegana. Uczniowie i ich rodzice chętniej angażują się w życie szkoły i wspomagają organizowane akcje.

Organizowanie zajęć dodatkowych.

W roku szkolnym 2020/2021 w czasie zdalnego nauczania prowadziłam nieodpłatnie konsultacje przygotowujące uczniów klas ósmych do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Celem tych zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu, utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach języka angielskiego, kształtowanie umiejętności wypełniania karty odpowiedzi, uświadomienie przydatności wiedzy i umiejętności językowych, uzupełnienie zaległości i braków, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości i zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy. Koncentrowałam się głównie na potrzebach ucznia związanych ze sprawdzianem, ale również na kształtowaniu umiejętności komunikatywnych wykorzystywanych poza szkołą.
Na podstawie § 10g ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) w naszej szkole organizowane były zajęcia wspomagające, które prowadziłam z języka angielskiego od września do grudnia 2021 roku w klasie piątej i siódmej. Miały one na celu uzupełnienie ewentualnych braków i zaległości spowodowanych nauczaniem zdalnym.
W okresie stażu prowadziłam również zajęcia przygotowujące uczniów do Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego. Byłam także odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolnych eliminacji. Zapoznawałam uczniów z zakresem konkursu, przygotowywałam materiały ćwiczeniowe i testowe, pomagałam w uzupełnieniu i utrwaleniu materiału językowego.
W ostatnim roku mojego stażu opracowałam i wdrożyłam innowację z języka angielskiego "English is fun" w klasie 1 b. Były to zajęcia nieodpłatne w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas których było wprowadzane słownictwo dotyczące danego bloku tematycznego omawianego jednocześnie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, jak i lekcjach języka angielskiego. Uczniowie kształtowali umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim oraz twórczego podejścia do uczenia się poprzez zabawę.

Na dodatkowych kołach z języka angielskiego uczniowie przede wszystkim poszerzali umiejętności czytania angielskiego tekstu ze zrozumieniem, rozwijali sprawność mówienia w języku obcym oraz doskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu. Jako nauczyciel prowadzący wskazywałam im ich mocne i słabe strony motywując do większego wysiłku i systematyczności oraz samodzielnej pracy.
Pracując z uczniem zdolnym najczęściej przygotowywaliśmy się do konkursów, które są formą współzawodnictwa bardzo lubianą przez dzieci. Udział w nich wymaga jednak wielu wcześniejszych przygotowań, rozmów skupiających się wokół zagadnienia „zdrowej” rywalizacji, umiejętności oceny własnej wiedzy i nauki radzenia sobie z porażką. Prezentacja na forum, występy indywidualne są dla dziecka trudnym wyzwaniem. Jednak rywalizacja motywuje do działania, mobilizuje i wpływa znacząco na aktywność dzieci. Stają się bardziej otwarte i komunikatywne. Zajęcia przygotowujące do konkursów były działaniami umożliwiającymi rozwój ucznia zdolnego. Wyposażając go w większy zakres wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego i indywidualnych uzdolnień, kształtowałam myślenie twórcze i rozwijałam jego oryginalność. Zajęcia z uczniem uzdolnionym miały na celu wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, umożliwienie wykorzystania wiedzy o wyższym poziomie trudności, kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, korzystania z
informacji, kształtowanie osobowości i rozwijanie zainteresowań.
Motywowałam uczniów do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego, dlatego często angażowałam ich do udziału w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Efekty:
• Sam udział w konkursach podnosi u dzieci wiarę w siebie i w swoje możliwości. Osiągnięcie sukcesu utwierdziło ich w przekonaniu, że ich praca nie poszła na marne, że warto podejmować życiowe wyzwania i wierzyć, że można osiągnąć sukces.
• Jako nauczyciel poznałam nowe formy pracy z uczniem zdolnym, przekonałam się o ich skuteczności.
• Wzbogaciłam warsztat pracy o ciekawe materiały. Zajęcia pozalekcyjne pozwoliły mi lepiej poznać uczniów i ich predyspozycje oraz odczuwałam zadowolenie z sukcesów uczniów i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
• Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami i kolegami z innych klas i szkół.
• Podopieczni mogli się również zintegrować i zaprezentować w środowisku rówieśniczym i lokalnym.
• Umocnił się wizerunek szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów.
• Nastąpiła promocja osiągnięć szkoły, poprawa relacji nauczyciel-uczeń.
• Uatrakcyjnienie i urozmaicenie procesu nauczania i wychowania.
• Nauczenie dzieci zasad zdrowej rywalizacji.
• Budowanie u ucznia poczucia własnej wartości, obserwacja zachowań uczniów poza zajęciami obowiązkowymi.

Organizacja konkursów językowych.

Konkursy są formą współzawodnictwa, bardzo lubianą przez dzieci i młodzież szkolną. Udział w nich wymaga jednak wielu wcześniejszych przygotowań, rozmów skupiających się wokół zagadnienia „zdrowej” rywalizacji, umiejętności oceny własnej wiedzy i nauki radzenia sobie z porażką.
Przygotowywałam moich podopiecznych do udziału w konkursach szkolnych, które organizowałam na terenie szkoły. Pomimo pandemii udało mi się zostać organizatorem takich konkursów językowych jak :

 "English around the world" dla klas 5
 "Christmas is coming" dla klas 6
 Konkurs Piosenki Angielskiej "Let's sing" dla klas 1-3
 "Spelling Bee" dla klas 6
 "Grammar is easy" dla klas 7
 Konkursy na Dzień Języków Obcych (Najładniejszy Angielski Słownik Obrazkowy dla klas 1-3 ; Najlepsza prezentacja multimedialna o wybranym kraju angielskiego obszaru językowego dla klas 4-8)

Przygotowywanie uczniów do międzyszkolnych konkursów:

Byłam szkolnym opiekunem konkursów międzyszkolnych odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie szkolnych eliminacji, za co otrzymywałam stosowne zaświadczenia. Przygotowywałam uczniów do Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego. Spotykałam się z wybranymi reprezentantami, zapoznawałam z zakresem konkursu, przygotowywałam materiały ćwiczeniowe i testowe, pomagałam w uzupełnieniu i utrwaleniu materiału językowego.
Ze względu na panującą pandemię, w czasie mojego 3-letniego stażu ilość organizowanych konkursów międzyszkolnych była bardzo ograniczona. Jednakże nie przeszkodziło mi to w osiągnięciu pewnych sukcesów:
• Mój ósmoklasista, którego uczyłam od klasy pierwszej, został finalistą Międzyszkolnego Konkursu Językowego JUNIOR dla klas 8 organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku (05.02.2020 r.).
• przejście 2 moich uczniów do II etapu Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas 8 szkół podstawowych z powiatu płockiego i okolic organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Płocku (09.03.2020 r.)
• W roku szkolnym 2021/2022 trójka moich uczniów zajęła drużynowo III miejsce w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej z języka angielskiego klas 5 (22.04.2022r).

Efekty dla nauczyciela:
• osobista satysfakcja z sukcesów odnoszonych przez wychowanków, funkcja motywacyjna zachęcająca do podejmowania wysiłku
• nawiązanie kontaktów z nauczycielami innych szkół
• organizując konkursy nabyłam umiejętność tworzenia i organizowania nowych zadań dydaktycznych
• nagrody, dyplomy, które stanowią dodatkową motywację w praktyce pedagogicznej każdego nauczyciela
Efekty dla szkoły:
• promocja szkoły
• osiąganie wysokich lokat w konkursach
• dostarczanie dzieciom pozytywnych przeżyć i nowych doświadczeń społecznych
• poznanie zasad zdrowej rywalizacji
• możliwość zaprezentowania się w środowisku lokalnym
• kształtowanie wrażliwości uczniów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką.
• udział w konkursach pobudził uczniów do angażowania się w różne formy aktywności, związane z rozwojem zdolności i prezentacją własnych umiejętności.
• przyzwyczajanie uczniów do współzawodnictwa, odnoszenia zarówno sukcesów jak
i porażek
• rozwijanie zdolności i talentów uczniów

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W okresie stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia), które pozwoliły mi się rozwijać i poszukiwać nowych, ciekawych rozwiązań przydatnych w działalności pedagogicznej.
Oto niektóre z nich:
• Pamięciowe wprawki, czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się 29.02.2020r.
• Let's read and play, czyli storytelling na zajęciach językowych 06.03.2020r.
• Wyniki i co z nich wynika? 16.04.2020r.
• Automotywacja w pracy nauczyciela 18.05.2020r.
• Powtórz, przetwórz i powtórz raz jeszcze 23.05.2020r.
• Office 365+ Microsoft Teams 04.06.2020r.
• Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych “Interkulturowość na lekcjach języków obcych” 10.10.2019r.
• Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku 29.01.2021r.
• Finding your voice. Speaking together in the time of Corona 18.02.2021r.
• Misja możliwe: W stronę efektywnej współpracy z rodzicami w dobie pandemii 02.03.2021r.
• Dlaczego rodzice nie współpracują...? 16.03.2021r.
• Asertywność w pracy nauczyciela 13.04.2021r.
• Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego 28.04.2021r.
• Przemoc rówieśnicza - przeciwdziałanie przemocy w szkole 10.05.2021r.
• Wybrane aspekty bezpiecznego powrotu uczniów do szkół 25.05.2021r.
• Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych 27.05.2021r.
• School is back, back to school 25.08.2021r.
• Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym 09.02.2022r.
• Psychologiczne konsekwencje izolacji a powrót do szkoły – jak zadbać o siebie i uczniów? 24.02.2022r.
• Jak skutecznie motywować uczniów do uczenia się? 02.03.2022r.
• Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji? 03.03.2022r.
• Zwolnij i pomyśl 12.03.2022r.
• Nauczycielu jesteś ważny - czyli jak zadbać o swój dobrostan psychofizyczny i chronić zdrowie psychiczne 21.04.2022r.

Wymienione wyżej formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wynikały z bieżących potrzeb szkoły, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy, podnoszenie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z uczniami oraz innymi nauczycielami. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Wszystkie ze szkoleń wniosły coś nowego do mojego warsztatu nauczyciela, uzupełniając moją wiedzę i metodykę pracy.

Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie jakości własnej pracy
• doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i metodycznych
• doskonalenie umiejętności pracy w zespole podczas warsztatów metodycznych

Efekty dla szkoły:
• inspirowanie do nowych rozwiązań metodycznych
• wzbogacenie warsztatu pracy i bazy materiałów
• podniesienie jakości pracy szkoły
• efektywne działania na rzecz wszechstronnego rozwoju

Podjęcie studiów podyplomowych / uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku 'Geografia' w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Planowany termin ukończenia to styczeń 2023r.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
• rozwój kompetencji dydaktycznych

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji nauczyciela

Udział w pracach komisji konkursowych i egzaminacyjnych.

Od wielu lat uczestniczę w pracach różnych komisji konkursowych m.in. Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej z języka angielskiego. Jest to najbardziej popularna i mająca najszerszy zasięg forma współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych na terenie Płocka. Uczniom daje ona możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności, a dla nauczycieli stanowi doskonałą okazję do zweryfikowania swoich metod pracy.

Efekty:

Praca w komisji egzaminacyjnej oraz w różnych komisjach konkursowych zwiększa moje kompetencje w zakresie sprawdzania wiedzy moich uczniów. W trakcie przeprowadzania sprawdzianów i testów stosuję podobne kryteria i zasady jak obowiązujące w trakcie sprawdzianu ósmoklasisty. Dbam o to, aby uczniowie dobrze gospodarowali czasem i zdążyli wykonać wszystkie zadania. Ponadto, każdy konkurs to szansa na spotkanie z innymi nauczycielami mojego przedmiotu. To okazja na wymianę doświadczeń, omówienie sposobów wprowadzania konkretnych treści czy dyskusje o zaletach i wadach podręczników. Co więcej, prawidłowy przebieg sprawdzianu wpływa na właściwy wizerunek szkoły oraz pokazuje profesjonalizm nauczycieli go przeprowadzających. Jednak przede wszystkim mogłam sprawdzić również i samą siebie.

Współpraca z wydawnictwami.

Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw oraz księgarniami: Macmillan, Oxford, Pearson, Nowa Era, OPERON oraz WSiP. Dzięki tej współpracy pozyskałam wiele podręczników i pomocy dydaktycznych, jak książki do lekcji powtórzeniowych, sprawdziany, przykładowe zestawy testów egzaminacyjnych, które mogę wykorzystać podczas swoich zajęć. Poprzez korzystanie na zajęciach z różnorodnych materiałów uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, a nauczyciel jest w stanie dopasować ćwiczenia do poziomu umiejętności w danej klasie.

Efekty:
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• integracja z różnymi instytucjami i podmiotami
• podnoszenie zdolności organizacyjnych
• poszerzanie współpracy z instytucjami
• pogłębianie wiedzy na temat metod pracy
• odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów
• aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym
• zindywidualizowanie procesu nauczania

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy.
W związku z powierzoną mi funkcją wychowawcy klasy we wrześniu każdego roku opracowywałam własny plan pracy wychowawczej w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz tematykę zajęć z wychowawcą odpowiednią dla każdego zespołu klasowego, które zostały zaakceptowane przez rodziców i dyrekcję szkoły. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Pomocna okazała się tutaj współpraca z pedagogiem szkolnym i panią psycholog. Jako wychowawca klasy kładłam duży nacisk na integrację zespołu klasowego. W ramach godzin wychowawczych stosowałam różne formy i metody pracy, takie jak burza mózgów, praca w grupie czy praca w kręgu, co ułatwiało uczniom komunikowanie się. Chcąc zadbać o dobre relacje wśród moich wychowanków w każdym roku szkolnym wspólnie z moimi wychowankami zorganizowaliśmy również kilka imprez klasowych, takich jak: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię klasową, Walentynki, Dzień Kobiet, które pozwoliły nam na lepszą integrację i wzajemne poznanie się.
Efekty dla nauczyciela:
• integracja zespołu klasowego
• zacieśnienie więzi między wychowawcą a uczniami
• lepsze relacje opartymi na wzajemnym zaufaniu
• organizacja pracy na zajęciach z wychowawcą

Efekty dla szkoły:
• zaangażowanie rodziców w życie szkoły
• realizacja celów zawartych w programie wychowawczym szkoły
• lekcje wychowawcze były atrakcyjne dla uczniów i dostosowane do ich aktualnych potrzeb
We współpracy z Urzędem Miasta Płock i rodzicami realizowałam w swojej klasie wychowawczej dwa programy profilaktyczne, mające na celu opóźnienie momentu sięgnięcia po napoje alkoholowe przez młodzież szkolną.
Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”
Pierwszy z nich to Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Uczniowie wybrali czterech liderów rówieśniczych i samodzielnie podzielili się na grupy. Przed rozpoczęciem realizacji programu odbyło się zebranie, na którym zapoznałam rodziców z planowanym przebiegiem, formą i oczekiwanymi efektami programu. Wyrazili oni zgodę na udział dzieci w tym przedsięwzięciu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie pracowali z przygotowanymi materiałami, ale też tworzyli własne. Ważna była integracja drużyn klasowych, wspólna praca, odpowiedzialność za przygotowane zadania. Podopieczni doskonalili umiejętności własnej prezentacji, dokonywania właściwych wyborów, oceny zachowań swoich rówieśników. Sprawnie przebiegała również współpraca z rodzicami, czego efektem były systematycznie wypełniane tygodniowe „Karty wyników Domowych Detektywów”. Odbył się Wieczór Jasia i Małgosi, na który zaprosiliśmy pedagoga szkolnego i rodziców. Uczniowie przedstawili krótkie podsumowanie prowadzonych przez siebie działań. Wszyscy zebrani mogli podziwiać wykonane przez uczniów plakaty propagujące życie bez alkoholu i scenki dramowe o tematyce profilaktycznej. Uczestnicy programu zaprosili gości do wspólnej zabawy, nie zabrakło również poczęstunku, dyplomów i drobnych upominków.

Program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości”
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy siódmej brali udział w programie antyalkoholowym „Fantastyczne możliwości” (w klasie szóstej nie było możliwości realizacji programu ze względu na zdalne nauczanie). Jego celem było zwiększenie odporności na wpływy społeczne skłaniające do picia alkoholu oraz lepsze przygotowanie młodych ludzi do realizacji zadań rozwojowych okresu dojrzewania. Na program składały się dwa spotkania z rodzicami, osiem dwugodzinnych zajęć z uczniami oraz wspólna praca domowa rodziców z dzieckiem. Przed podjęciem się realizacji programu „Fantastyczne możliwości” wzięłam udział w szkoleniu dnia 16.10.2021r., podczas którego otrzymałam pakiet materiałów instruktażowych do pracy z uczniami i rodzicami. W części domowej zadań uczniowie współdziałali z rodzicami, zaś w części szkolnej z dużym zaangażowaniem odgrywali scenki, układali tematycznego pasjansa, dyskutowali na temat wysłuchanych opowiadań. Po zakończeniu zajęć wzięli udział w ankiecie, która wykazała, że program zyskał dużą aprobatę i zwiększył wiedzę uczestniczących na temat konsekwencji picia alkoholu przez nieletnich. Pokazał im też, jak być asertywnym, grzecznie, ale stanowczo wyrażać swoje zdanie oraz jak zagospodarować czas wolny.
Efekty:
• poznanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu
• poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka
• propagowanie form pożytecznego spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników i rodziców
• podniesienie poziomu świadomości rodziców, dostarczenie im w ciekawy sposób nowych informacji o swoim dziecku
• wskazywanie i utrwalenie wzorów zdrowego stylu życia
• poznanie siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej na jednostkę
• nauka asertywnej odmowy
• aktywizacja zespołu, wdrażanie do współpracy
• podwyższenie jakości pracy szkoły oraz tworzenie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym

Opracowanie i wdrożenie Innowacji z języka angielskiego.
W roku szkolnym 2021/2022 opracowałam i wdrożyłam innowację z języka angielskiego "English is fun" dla pierwszego etapu edukacyjnego, która została zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz grono pedagogiczne.
Innowacja obejmowała prowadzenie jednej godziny lekcyjnej dodatkowych zajęć (społecznie) przez nauczyciela języka angielskiego. Treści innowacji są rozszerzeniem podstawy programowej. Zajęcia były prowadzone w klasie 1 b.
Podczas realizacji dodatkowej godziny uczniowie rozwijali swoje zainteresowania poprzez stosowanie ciekawych metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych w nowoczesnej sali językowej, ufundowanej przez Orlen. Nauka dodatkowych treści odbywała się poprzez zabawę, w szczególności przez naukę wierszyków, odgrywanie scenek, śpiewanie piosenek, a także np. poprzez wymianę kartek okolicznościowych w języku obcym. Ponadto dzieci słuchały bajek w języku angielskim czytanych przez nauczyciela prowadzącego.
Celem mojej innowacji było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania uczniów językiem obcym oraz podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego przez aktywizujące metody nauczania, jak również rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Jednym z głównych innowacyjnych elementów była znajomość wybranego słownictwa dotyczącego danego bloku tematycznego omawianego jednocześnie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej jak i lekcjach języka angielskiego. Kolejnym celem tych zajęć było kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym oraz twórczego podejścia w procesie uczenia się poprzez zabawę.
Innowacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, które bardzo chętnie uczęszczały na zajęcia, za każdym razem nie mogąc doczekać się kolejnej lekcji. Taka postawa uczniów cieszy nauczyciela i zdecydowanie pozytywnie mobilizuje do dalszej pracy i rozwoju, a szkole podnosi jakość pracy i poszerza jej ofertę edukacyjną.

Innowacja będzie kontynuowana z tą sama klasą jeszcze przez najbliższe 2 lata, w klasie drugiej i trzeciej. Ewaluacji moich działań innowacyjnych podlegać będą:
- zgodność programu innowacyjnego z jego założeniami
- atrakcyjność zajęć dla dzieci
- praktyczność i użyteczność
- formy i metody pracy.

Efekty dla nauczyciela:
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy
• zdobywanie i pogłębianie doświadczenia w pisaniu i realizacji innowacji pedagogicznych
• rozwijanie zainteresowań językiem obcym
• uzyskanie przez uczniów lepszego wyniku z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w przyszłości
• przyjmowanie postawy otwartości na potrzeby i aktywizację uczniów w procesie edukacyjnym
• motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych
Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
• poprawa jakości pracy szkoły poprzez realizowanie dodatkowych godzin zajęć języka angielskiego
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów
• zdobywanie nowych umiejętności
• organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
• osiąganie lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych
• osiąganie wysokich lokat w konkursach zewnętrznych

Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

W swojej pracy zawodowej niejednokrotnie we współpracy z panią psycholog opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Zawierały on cele terapeutyczne, zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Znalazł się w nich także rodzaj i zakres zintegrowanych działań oraz formy i metody pracy. Wszystkie te działania miały na celu dostrzeganie i wzmacnianie nawet najmniejszych sukcesów i postępów edukacyjnych. W tym celu starałam się zawsze bazować na mocnych stronach ucznia.
Pod koniec każdego półrocza dokonywałam analizy programu, opierając się na wynikach śródrocznych i rocznych ucznia oraz na obserwacji pracy w ciągu całego roku. Analizie podlegały nie tylko osiągnięcia, ale również trud włożony w wykonanie pracy na zajęciach oraz zaangażowanie.

Efekty dla szkoły:
• zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• prawidłowa realizacja podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły
• podejmowanie działań ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• poprawa jakości pracy szkoły

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z udzielania wsparcia i pomocy uczniowi w pokonywaniu trudności związanej z chorobą
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy, zdobycie nowych doświadczeń

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu zajęć koła językowego.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam koło językowe w klasie 5, mające na celu rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. W opracowaniu autorskiego programu koła językowego pomógł mi udział w Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych “Interkulturowość na lekcjach języków obcych” organizowanej przez MSCDN w Płocku dnia 10.10.2019 roku.
Moim głównym celem zajęć koła językowego było przede wszystkim poszerzenie wiedzy poprzez zaznajamianie uczniów z kulturą, historią oraz geografią krajów anglojęzycznych. Zależało mi również na rozbudzaniu zainteresowania uczniów językiem angielskim oraz kształtowaniu umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, jak również wspomaganiu rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania).
Zajęcia realizowane były w wymiarze jednej godziny tygodniowo podczas zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie pracowali z mapą, poznawali kraje anglojęzyczne z wykorzystaniem albumów, encyklopedii, a przede wszystkim zasobów internetowych, oglądali filmy na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, samodzielne przygotowywali prezentacje multimedialne o tematyce kulturowej wybranego kraju anglojęzycznego, tworzyli wypowiedzi ustne i pisemne na tematy dotyczące kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szkocji, Walii, Irlandii.

Zajęcia koła językowego cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, co znacząco wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.

Efekty dla nauczyciela:
 zdobywanie i pogłębianie doświadczenia w pisaniu i realizacji programów
 wzbogacenie własnego warsztatu pracy
 wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych
 rozwijanie zainteresowań uczniów
 rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec kultury, tradycji, zwyczajów krajów anglojęzycznych i porównywanie z obyczajami panującymi w naszym kraju
 podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego
 rozwijanie umiejętności językowych poprzez oglądanie krótkich filmów w języku angielskim
 szerzenie postawy otwartości na potrzeby i aktywizację uczniów w procesie edukacyjnym
Efekty dla szkoły:
 poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły
 budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców
 wspieranie indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów uczniów
 podniesienie jakości pracy szkoły
 promowanie szkoły w środowisku lokalnym
 organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Pełnienie funkcji Przewodniczącego Samokształceniowego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.

Przez wszystkie lata mojej pracy jako nauczyciel byłam członkiem różnych zespołów nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/ 2022 przewodniczyłam pracom Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, w skład którego wchodzili nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego. W ramach tej funkcji, opracowałam plan pracy zespołu oraz organizowałam spotkania członków - ustalałam terminy i częstotliwości spotkań w zależności od bieżących potrzeb, a pod koniec każdego roku szkolnego pisałam sprawozdanie z realizacji działań zespołu. Moim głównym zadaniem jako Przewodniczącej Zespołu było organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie, pośredniczenie między grupą nauczycieli a Dyrektorem oraz organizacja spotkań szkoleniowych.
Podczas zebrań zespołu wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, metodami nauczania i nową wiedzą poznaną podczas szkoleń zewnętrznych. Rozmawialiśmy o uczniach mających trudności w nauce oraz posiadających opinię z poradni. Wspólnie omawialiśmy wyniki przeprowadzonych testów diagnostycznych i próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego. Opracowaliśmy plany naprawcze i wnioski do dalszej pracy.
Zadania Zespołu, którego byłam Przewodniczącą obejmowały doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego służące podnoszeniu jakości pracy nauczycieli i szkoły oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów. Oto najważniejsze z nich:
- wspólne opracowywanie szczegółowych zasad oceniania uczniów oraz badania wyników nauczania
- dostosowanie przedmiotowych programów i planów pracy do standardów egzaminacyjnych
- wypracowanie stanowisk i uzgodnień do pracy z rodzicami uczniów
- wymiana doświadczeń pedagogicznych (lekcje otwarte, prezentacje innowacyjnych metod pracy)
- opracowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
- wybór podręczników do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w poszczególnych klasach.

Efekty dla szkoły:
• wzrost jakości nauczania poprzez analizę testów diagnostycznych i próbnych egzaminów oraz opracowywanie planów naprawczych
• wzrost umiejętności nauczycieli poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poznaną na szkoleniach zewnętrznych
• integracja nauczycieli różnych przedmiotów

Efekty dla nauczyciela:
• wzrost umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych
• doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej

W roku szkolnym 2021/2022 brałam również udział w pracach komisji egzaminacyjnej. Pełniłam rolę przewodniczącej, nadzorując przebieg państwowego egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego i języka niemieckiego.

Koordynator wolontariatu.

Jako Opiekun Samorządu Uczniowskiego wielokrotnie byłam koordynatorem wolontariatu.
Dwukrotnie w okresie mojego stażu, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2021/2022 przeprowadziłam akcję "Pozwólmy im przetrwać zimę...", była to zbiórka artykułów dla płockiego schroniska dla zwierząt. Odzew ze strony uczniów naszej szkoły przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, za co otrzymaliśmy dyplomy z podziękowaniem dla szkoły, który są zamieszczone na stronie internetowej naszej placówki.
W kwietniu 2022 roku byłam organizatorem zbiórki potrzebnych rzeczy 'Wielkanocny Zajączek' dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach, podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość, za co nasza szkoła otrzymała dyplom oraz statuetkę z podziękowaniem. Stoi ona w pokoju nauczycielskim do dnia dzisiejszego.
W tym samym roku szkolnym zorganizowałam również w kwietniu Kiermasz Wielkanocny, z którego dochód przeznaczony został na pomoc Ukrainie. Znalazły się na nim ozdoby świąteczne własnoręcznie przygotowane przez uczniów na lekcjach plastyki i techniki.
Brałam udział w wielu innych akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły m.in. 'Tusz do paki' czy zbiórka nakrętek. Zachęcałam uczniów do działania, gdyż głęboko wierzę, że praca na rzecz innych osób ma szczególną wartość wychowawczą, uczy zrozumienia, współczucia dla potrzebujących oraz kształtuje empatyczne postawy obywatelskie.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
• wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi swoim dobrem
• nabywanie nowych umiejętności zarządzania organizacją szkolną
• kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela w środowisku lokalnym
• wykształcenie u uczniów postawy altruizmu

Efekty dla szkoły:
• zwiększenie zakresu działań szkoły
• uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby
• promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
• kształcenie właściwych postaw obywatelskich i moralnych
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako instytucji wspierającej osoby w potrzebie
• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie podnoszenia jakości kształcenia ogólnego
• kultywowanie wieloletnich tradycji szkoły
• rozwijanie zainteresowań uczniów

Realizacja ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2021/2022 we współpracy z innymi nauczycielami realizowałam ogólnopolski projekt „Z kulturą mi do twarzy". Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Głównym jego celem jest promowanie kultury w szerokim zakresie oraz wprowadzanie uczniów w świat wartości. Projekt „Z kulturą mi do twarzy" był realizowany w naszej szkole od 1 października 2021 roku do 14 maja 2022 roku.

Cele projektu:
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

W trakcie projektu uczniowie realizowali zadania w czterech modułach:

MODUŁ I – W krainie muz
MODUŁ II – Tu jest moje miejsce
MODUŁ III – Kocham, lubię, szanuję
MODUŁ IV – Kultury świata
Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły
• efektywna współpraca między nauczycielami
• kształtowanie u uczniów postaw i respektowanie norm społecznych
• zwiększenie motywacji uczniów w podejmowanych działaniach

Efekty dla nauczyciela:

• wzbogacenie własnego warsztatu pracy
• doskonalenie umiejętności kierowania grupą
• doskonalenie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami.

Lekcje otwarte w obecności praktykantki.
W ostatnim roku mojego stażu przeprowadziłam 2 lekcje otwarte w obecności praktykantki z Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Tematem pierwszych zajęć były zmiany klimatyczne i ich wpływ na nasze życie, z kolei na drugich zajęciach z wychowawcą omawialiśmy zagadnienia dotyczące bycia asertywnym. Klasa pracowała zarówno indywidualnie, jak i w parach, uczniowie odgrywali scenki ukazujące sposoby mówienia 'nie'. Starałam się służyć radą i podzielić swoim dotychczasowym doświadczeniem. Po każdej lekcji omawiałyśmy zastosowane przeze mnie formy i metody pracy oraz sposób realizacji danych zagadnień.
Efekty dla nauczyciela:
• umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
• refleksja nad dotychczasowymi metodami pracy
Efekty dla szkoły:
• promocja szkoły w środowisku akademickim
• wspomaganie rozwoju zawodowego studentów akademickich

Podsumowanie

W powyższym sprawozdaniu przedstawiłam relację z mojej trzyletniej pracy w Szkole Podstawowej nr 21 im. F. Chopina w Płocku. Okres stażu był dla mnie czasem zarówno interesującej jak i intensywnej pracy. Miał on bardzo duże znaczenie w mojej karierze zawodowej nauczyciela. Zrealizowałam zaplanowane zadania wynikające z mojego Planu Rozwoju Zawodowego. Okres stażu był dla mnie również czasem nawiązywania nowych kontaktów zawodowych oraz pogłębiania relacji już istniejących. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Przez ten okres uczyłam się przede wszystkim systematyczności, cierpliwości, efektywnego planowania, rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że był to bardzo owocny czas obfitujący w niezliczone radości związane z osiąganymi efektami głównie w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W czasie stażu ogromną satysfakcję z mojej pracy przyniosła mi nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą otrzymałam 14.10.2019r., gdzie zostałam doceniona i wyróżniona za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Dużą satysfakcję i zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb szkoły. Wdrażałam takie działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne, które przynosiły pozytywne efekty dla uczniów i wpływały na podniesienie jakości pracy szkoły.
Zakończenie stażu zdecydowanie nie oznacza końca moich działań. Wiele zadań, to przedsięwzięcia o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojego warsztatu pracy, by jeszcze lepiej realizować podjęte zadania i powierzone funkcje. Mam nadzieję, że każdy kolejny rok szkolny będzie równie owocny oraz przyniesie mi satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu. Myślę, że wszystkie efekty moich działań, które podjęłam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej oraz zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i sukcesami w procesie wychowawczym.
Uważam, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej jak i pracy szkoły przyniosły i nadal będą przynosić pożądane efekty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.