X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49376
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z afazją

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
DLA
UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W TYM Z AFAZJĄ
ROK SZKOLNY: 2021 / 2022
UCZEŃ: ........................
Klasa I

INFORMACJE OGÓLNE

1. Uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi: ...........uczeń klasy I , afazja ruchowa.
2.Opiekun prawny/rodzic dziecka: .............................
3.Kwalifikacja do zajęć: Orzeczenie nr ................. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ............... w dniu .................
4.Warunki realizacji zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2021/22: zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w roku szkolnym 2021/22 w warunkach szkolnych,
w ramach 2 godzin tygodniowo.
5.Ocena postępów ucznia: ocena postępów ucznia przedstawiona zostanie w formie pisemnej oceny po I i II półroczu bieżącego roku szkolnego.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
CEL GŁÓWNY:
Optymalne korygowanie defektów (funkcji zaburzonych i uszkodzonych),
a zarazem rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Usprawnianie optymalnego komunikowania się z innymi;
 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych;
 Rozwijanie umiejętności odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia;
 Wspieranie rozwoju sfery emocjonalno - społecznej,
 Doskonalenie sfery poznawczej, koncentracji uwagi,
 Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego i słuchowego,
 Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi.

ZASADY PRACY REWALIDACYJNEJ

W trakcie zajęć rewalidacyjnych pedagog będzie kierował się następującymi zasadami pracy:
o Zasada akceptacji dziecka.
o Zasada podmiotowości i indywidualności łącząca się ściśle z poszanowaniem praw dziecka niepełnosprawnego i jego możliwościami, potrzebami
i oczekiwaniami oraz z partnerskim podejściem do niego we wszelkich działaniach rewalidacyjnych.
o Zasada refleksyjności polegająca na systematycznym analizowaniu podjętych działań
i twórczym modyfikowaniu ich w zależności od postępów w rozwoju dziecka.
o Zasada systematyczności i konsekwencji.

METODY I FORMY PRACY Z UCZESTNIKIEM ZAJĘĆ
Metody pracy:
Metoda symultaniczno – sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej
Elementy stymulacji polisensorycznej (zobacz, usłysz, dotknij)
Elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona;
Elementy arteterapii
Ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej usprawniające technikę rysowania i pisania
Elementy integracji sensoryczno – motorycznej z wykorzystaniem kabiny SI
Metody oparte na słowie: pogadanka, opis, opowiadanie, uczenie prowadzenia dialogu;
Obserwacja;
Metoda zadań stawianych do wykonania;
Metody interaktywne (Magiczny dywan)
Gry dydaktyczne
Forma pracy:
Zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2021/22 będą odbywać się w formie zajęć indywidualnych, w ramach 2 godzin tygodniowo.
Forma indywidualna zajęć rewalidacyjnych pozwala na indywidualizację treści oraz tempa uczenia się. Dzięki temu możliwe jest staranne kontrolowanie przebiegu i wyników działań pedagogicznych.

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI) DZIECKA

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na terenie szkoły, opiekę niezbędną w tym czasie zapewnia nauczyciel prowadzący.
Pedagog zakłada, że kontakt z rodzicami dotyczyć będzie głównie spotkań indywidualnych, na których:
- nauczyciel i rodzic wymieniać się będą informacjami dotyczącymi postępów edukacyjnych dziecka,
- strony wymieniać się będą informacjami na temat mocnych i słabych stron niepełnosprawnego ucznia,
- kontakt na linii: nauczyciel-opiekun prawny dotyczyć może także udzielania przez pedagoga wskazówek do dalszej pracy rodzica z dzieckiem w warunkach domowych np. odrabianie lekcji.

ĆWICZENIA TERAPEUTYCZNE:
1. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
- rozwijanie słownictwa;
- rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu;
- odpowiadanie na pytania: co robi? co się dzieję? – czasowniki;
- kształtowanie umiejętności stawiania pytań;
- wzbogacanie pojęć (określanie ogólnej grupy przedmiotów);
- praca z sylabami;
- słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu z materiałem konkretnym;
- dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru;
- powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań po nauczycielu;
- układanie zdań do ilustracji;
- opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej;
- prowokowanie samorzutnych wypowiedzi na określony temat;
- ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym;
- zabawy fonologiczne (z rymem, ortofoniczne, z sylabami, z głoskami);
2. Stymulacja kompetencji społeczno-emocjonalnych:
- rozwijanie emocji: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych;
- odpowiednie reagowanie na różne sytuacje;
- wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi;
- nauka panowania nad emocjami;
- nauka zachowań adekwatnych do różnych sytuacji społecznych;
- przestrzeganie zasad i norm społecznych;
- nauka rozumienia i respektowania potrzeb innych osób;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- wygaszanie niepożądanych emocji i zachowań;
- nagradzanie pożądanych zachowań;
- rozwiązywanie prostych zagadek myślowych;
- gry edukacyjne dotyczące zasad i norm społecznych oraz stymulujące logiczne myślenie;
- rozwijanie poczucia sprawstwa;
- wzbudzanie wiary we własne możliwości;
3. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i pamięć wzrokową:
- dobieranie i łączenie par jednakowych przedmiotów i obrazków;
- segregowanie przedmiotów według określonej cechy;
- dobieranie par jednakowych figur;
- układanie puzzli;
- dobieranie części do całego obrazka;
- układanie dowolnych kompozycji według własnej inwencji twórczej oraz według podanego wzoru;
- wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach;
- rysowanie konturów wg podanego wzoru;
- wypełnianie kształtów zaznaczonych konturem;
- uzupełniane brakujących elementów na obrazkach;
- uzupełnianie obrazka wg instrukcji słownej,
- rozpoznawanie zmian w uprzednio eksponowanych obrazkach wzrokowych;
- odwzorowywanie prostych wzorów z pamięci;
- dokańczanie podanych szlaczków i rytmów wg wzoru;
- gry edukacyjne;
- wyszukiwanie wskazanych liter w tekście;
- domino sylabowe;
- wyszukiwanie sylaby demonstrowanej wśród innych;
- wskazywanie poznanych sylab w wyrazach;
- wyszukiwanie takich samych wyrazów;
- wyszukiwanie różnic w wyrazach;
- porządkowanie wyrazów tak, by powstały zdania;
4. Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne:
- przeliczanie;
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i z przekroczeniem progu 10;
- zabawy z banknotami /zakupy/;
- grupowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność wraz z uzasadnieniem;
- klasyfikowanie przedmiotów wg podanych cech;
- porównywanie liczebności zbiorów (stosowanie określeń: więcej, mniej, tyle samo);
- kształtowanie umiejętności określania ilości przedmiotów w zbiorze;
- porządkowanie przedmiotów według kształtu, wielkości, koloru;
- tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów, kompozycji;
- odwzorowywanie kształtu poznanych figur;
- domino geometryczne;
5. Ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą:
- rzucanie i chwytanie piłeczki;
- zabawy w deszcz, grę na pianinie, raka, itp.; ugniatanie papierowych kul z gazet;
- nawlekanie koralików;
- układanie wzorów z patyczków lub klocków geometrycznych;
- rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach;
- wycinanki, wydzieranki, naklejanki;
- modelowanie w plastelinie, modelinie;
- montowanie konstrukcji z gotowych elementów;
- stemplowanie;
- zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn;
- malowanie dużych form falistych i szlaczków;
- kreślenie kredą na tablicy, pędzlem, węglem na dużych arkuszach;
- rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym;
- kreskowanie-wypełnianie konturów kolorem za pomocą kresek;
- pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze;
- zamalowywanie małych pól wg oznakowania: „ Co się kryje na obrazku?”;
- łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą;
- obrysowywanie szablonów;
- rysowanie szlaczków literopodobnych w dużej liniaturze;
- odwzorowywanie szlaczków wg demonstrowanych wzorów;
- próby odtwarzania eksponowanych wzorów z pamięci;
- samodzielne rysowanie różnorodnych szlaczków, wzorów, rysunków.
6. Ćwiczenia koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej:
- ćwiczenia równowagi – chodzenie po narysowanej linii;
- chody i marsze ze zmianą kierunku na określony sygnał dźwiękowy lub słuchowy;
- ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową – zabawa,, skąd dochodzi głos?”;
- zabawy naśladowcze usprawniające koordynację ruchową – naśladowanie ptaków, samolotów, pływania;
- zabawy ruchowe – zręcznościowe – toczenie, rzucanie i chwytanie woreczków, piłek, kółek;
- zabawy zręcznościowe;
- zabawy manipulacyjne,
- zabawy z wykorzystaniem Magicznego dywanu.

EWALUACJA
Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco podczas obserwacji postępów dziecka. Po każdym półroczu będzie dokonana ocena efektywności, w celu wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy rewalidacyjnej i ewentualnej modyfikacji programu.
Program zajęć rewalidacyjnych będzie na bieżąco modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Opracowanie:
mgr Karolina Gurazda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.