X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49369
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czytanie i analiza tekstu dotyczącego biotechnologii i jej zastosowania - scenariusz lekcji języka angielskiego w liceum

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

temat lekcji: CZYTANIE I ANALIZA TEKSTU DOTYCZĄCEGO
BIOTECHNOLOGII I JEJ ZASTOSOWANIA

klasa 2B

czas zajęć: 45 min

poziom: intermediate

formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, praca z całą klasą

metody nauczania: CLT

materiały dydaktyczne: printouts (wydruk tekstu)
tablica
identity cards (kartki z rolami)

cele zajęć:
ogólne: uczeń
 określa główną myśl tekstu II.2.a
 układa części tekstu w logiczną całość II.2.f
 wyszukuje szczegółowe informacje w podanym tekście popularnonaukowym II.2. d
 weryfikuje poprawność zdań na podstawie przeczytanego tekstu V.1

szczegółowe: uczeń
 współpracuje w ramach grupy dzieląc się informacjami III.1.c
 wybiera najlepsze rozwiązanie i przekonuje do niego członków zespołu
 proponuje wybór słów kluczowych w przeczytanym tekście I.1.l; I.1.m
 negocjuje z pozostałymi członkami grupy w celu wyboru najistotniejszych wyrazów z poznanego tekstu IV.1.c
 podaje znaczenie kluczowych słów z przeczytanego tekstu I.1.l; I.1.m

standardy egzaminacyjne:

I.1.l zdający zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym w zakresie tematu: nauka i technika

I.1.m zna proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym w zakresie tematu : świat przyrody

II.2.a zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania stuktur leksykalno-gramatycznych, w celu określenia głównej myśli tekstu
II.2 d zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania stuktur leksykalno-gramatycznych, w celu wyselekcjonowania informacji

II.2. f zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania stuktur leksykalno-gramatycznych, w celu rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

III.1.c zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia krótkiej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii

IV.1.c zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie mówienia, w tym: prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego

V.1 zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu w zakresie mówienia, w tym przekazywania tekstów przeczytanych w języku obcym

charakterystyka grupy językowej: grupa składa się z 21 osób z klasy 2B (13 dziewcząt, 8 chłopców) oraz 1 ucznia z klasy 2D
Jest to grupa realizująca kurs kontynuacyjny w zakresie 3 godzin zajęć tygodniowo. Grupa wyróżnia się dość silnym zróżnicowaniem poziomu sprawności językowej uczniów. Część klasy to uczniowie bardzo dobrze przygotowani i ambitni, nie mający problemu ze zrozumieniem i wykonaniem poleceń sformułowanych w obcym języku. Istnieje też niezbyt liczna grupa osób o niskim poziomie motywacji i umiejętności językowych, którzy niechętnie uczestniczą w zajęciach i nie angażują się w wykonanie powierzonych im zadań.
Z tego względu optymalną metodą pracy w tej klasie jest CLT dająca szansę lepszym uczniom zastosować swoje umiejętności w celu osiągnięcia dobrego wyniku całego zespołu. Uczniom mniej pewnym daje to szansę bezpiecznego udziału w lekcji i otrzymania pomocy od rówieśników, nie tylko od nauczyciela.
Forma pracy w grupach sprawdza się również z tego względu, że klasa 2B rzadko zadaje pytania i raczej niezbyt pewnie czuje się w otwartych dyskusjach obejmujących całą klasę. Stąd praca w mniejszych podzespołach wydaje się dobrym rozwiązaniem.
Potencjalne trudności może sprawiać uczniom mniej skoncentrowanym zapamiętanie sekwencji poleceń, które mają wykonać, dlatego też przed rozpoczęciem zadania nauczyciel powinien upewnić się, czy najsłabsza osoba potrafi powtórzyć, co jest oczekiwanym wynikiem pracy.

nauczyciel: Magdalena Jermacz

data: 30.03.2010

przebieg zajęć

I. czynności organizacyjne, powitanie i oddanie prac domowych

Nauczyciel oddając prace pisemne uczniów komentuje sposób oceniania, przypomina kryteria, które były brane pod uwagę przy wystawianiu oceny i odwołuje się do WSO, który jest uczniom znany.
II. powtórzenie materiału poprzednich zajęć.

W celu sprawdzenia opanowania słownictwa wprowadzonego na poprzednich zajęciach nauczyciel przydziela każdemu uczniowi „identity card” – karteczkę z nazwą zwierzęcia. Następnie uczniowie są proszeni o podzielenie się na grupy odpowiednio do wymienionych kategorii: mammals, insects, reptiles and fish. Aby wykonać to zadanie uczniowie muszą rozumieć zarówno nazwę zwierzęcia, jak też słowo określające kategorię. Po przydzieleniu miejsc uczniowie dowiadują się, że treścią ich dzisiejszej pracy na lekcji będzie ćwiczenie umiejętności odbioru czytanego tekstu.

III. wprowadzenie tematu zajęć..
Nauczyciel zachęca klasę do odgadnięcia tematyki poruszonej w przygotowanym tekście popularnonaukowym. Na tablicy widnieje słowo, hasło, które jest tytułem tekstu. Aby umożliwić klasie odgadnięcie słowa, nauczyciel podaje jego definicję w języku angielskim. Jeśli uczniowie nie są w stanie wywnioskować, o jakie słowo chodzi, możliwe jest zastosowanie zabawy w „hangmana” w celu ułatwienia rozwiązania zagadki.

IV. wyznaczenie zadania:

uczniowie zostają poinstruowani, żeby przeczytać zdania napisane na tablicy i przed zapoznaniem się z tekstem spróbować stwierdzić, które są prawdziwe, a które fałszywe. Uczniowie powinni w ramach zespołu wymienić się posiadaną wiedzą z zakresu biologii i przedyskutować przewidywany wynik. W fazie tej konieczne może okazać się wyjaśnienie niektórych zwrotów zawartych w materiale językowym, np. involve, GM food, stem cell

wydanie poleceń:
każdy członek zespołu dostaje fragment tekstu, który zawiera odpowiedź na część z pytań. Aby wykonać całe zadanie grupa musi ustalić kolejność fragmentów i ułożyć z nich spójną całość. Następnie pracując indywidualnie uczniowie wyszukują informacje i porównują tekst ze zdaniami napisanymi na tablicy.

Nauczyciel sprawdza zrozumienie sekwencji poleceń poprzez poproszenie najsłabszej osoby o powtórzenie, jakie jest jej zadanie. Następnie uczniowie samodzielnie czytają powierzony im fragment tekstu. Po zadecydowaniu, czy zdanie jest zgodne z treścią tekstu następuje praca grupowa. Każdy musi przekonać pozostałych członków zespołu do swoich odpowiedzi.

sprawdzenie poprawności wykonania zadania:
nauczyciel prosi liderów poszczególnych zespołów o podanie odpowiedzi na poszczególne pytania. Jeśli pojawiają się rozbieżności - osoby te, muszą zacytować fragment tekstu aby uzasadnić swoją odpowiedź. W przypadku kiedy wszystkie grupy podały błędną odpowiedź, nauczyciel pyta, który fragment tekstu przekonał ich o tym i naprowadza na właściwą odpowiedź kierując ich uwagę na właściwe zdanie.

podsumowanie wykonania zadania:
Po sprawdzeniu wszystkich 10 zdań następuje podsumowanie: zwracamy uwagę na zdanie, które spowodowało najwięcej trudności. Grupy podliczją też liczbę prawidłowych odpowiedzi. W zależności od ich liczby zostaje im przydzielona nagroda – możliwość wyboru pewnej liczby słów kluczowych dla zrozumienia tekstu.
Oczekiwane słowa to przykładowo:
prevent,
application,
oil spill,
suspicion,
remarkable,
achievement,
reject,
entire,
sewage,
distinction.

Jako praca domowa możliwe jest poproszenie uczniów o przygotowanie 7 zdań – zagadek z nowymi słowami. Należy podać uczniom przykład takiego zdania ( Your body may ............... organ transplants because of the immune system response - reject) oraz uświadomić im, że powinni ułożyć zdania, które będą możliwe do odgadnięcia

V. temat do refleksji

uczniowie dowiadują się, że tematem następnych zajęć będzie problem poruszony w tekście – żywność genetycznie modyfikowana oraz tworzenie organów do transplantacji dzięki komórkom macierzystym. Ich zadaniem jest zastanowić się nad tym
zagadnieniem tak, aby mogli wziąć udział w dyskusji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.