X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49140
Przesłano:

Sprawozdanie - nauczyciel mianowany

Wstęp
W okresie odbywania stażu, realizując plan rozwoju zawodowego, uwzględniłam specyfikę, typ i rodzaj szkoły, programy szkolne (koncepcję pracy, program wychowawczy, program profilaktyki) oraz własne kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą.
Staż podjęłam w celu:
1. Zdobycia dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
2. Dalszego rozwoju zawodowego,
3. Doskonalenia umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
4. Poszerzenia zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
6. Podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
7. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, w szczególności:
a. Opracowywania i wdrażania programów działań.
b. Doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
c. Zdobywania umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Tworząc plan rozwoju zawodowego, opierałam się na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Planując swoje działania, miałam na celu podniesienie jakości pracy szkoły. W trakcie trwania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych działań i oceniałam skuteczność realizowanych zadań, uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż. W swoim sprawozdaniu prezentuję realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
§7 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zapoznanie się z procedurami osiągania awansu zawodowego nauczyciela
Celem właściwego przygotowania się do pełnienia stażu zawodowego, wraz z początkiem roku szkolnego, zapoznałam się z odpowiednimi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wymogach w czasie trwania stażu na nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się również z adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela.
Po dokonaniu analizy tych zapisów prawnych napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz mój plan rozwoju zawodowego. Zdając sobie sprawę z faktu, iż prawo oświatowe ewoluuje- systematycznie przeglądałam portale internetowe i aktualizowałam swą wiedzę. Przeanalizowałam przepisy prawa, regulujące awans zawodowy nauczyciela:
-rozdział 3a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami):
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200));
Uczestniczyłam też w szkoleniach i webinariach dotyczących awansu zawodowego:
„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego” ,
i „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”,
„ Awans zawodowy nauczycieli oraz ocena pracy w świetle obowiązujących przepisów”.
Efekty
- poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,
- wzbogacenie mojej wiedzy w zakresie prawa oświatowego,
- udział w szkoleniach dostarczył mi nowej wiedzy i umiejętności w
obszarze rozpoczęcia stażu, prawidłowego dokumentowania przebiegu stażu, co ułatwiło mi realizację poszczególnych zadań,
- podniesienie kwalifikacji potrzebnych w zawodzie nauczyciela zgodnie z potrzebami szkoły i oczekiwaniami uczniów,
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego,

2. Rozpoczęcie współpracy z opiekunem stażu

Po złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu przydzielony został mi opiekun stażu. Celem zagwarantowania pomyślnej współpracy na początku stażu podpisałyśmy kontrakt, w którym zawarte zostały najważniejsze ustalenia na czas stażu. Współpraca z opiekunem stażu wiele mi dała i była dla mnie bardzo pomocna, gdyż wielokrotnie mogłam rozwiać swoje wątpliwości lub spojrzeć na swoje poczynania z innej perspektywy. Zawarcie tej współpracy spowodowało, iż wszelkie zalecenia oraz wskazówki wpływały znacząco na efektywność moich oddziaływań pedagogicznych i dydaktycznych.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu. Opiekun obserwował moje zajęcia w wymiarze 4 godzin w roku. Wszystkie zajęcia były dokładnie omówione pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskiwały pozytywną ocenę. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było opracowaniem scenariuszy zajęć, które konsultowałam z opiekunem i nanosiłam, w miarę potrzeby, poprawki. Dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji, dowiadywałam się wówczas o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy. Analizowałam wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Efekty:
- terminowe i rzetelne wykonanie zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego,
- doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego,
-zastosowanie na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów,
- częstsze stosowanie na zajęciach środków multimedialnych,
- motywowanie mnie do dalszej pracy,
- doskonalenia umiejętności pedagogicznych,
- umożliwienie wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi,
- pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom oraz szansę podejmowania dialogu zawsze, kiedy było to potrzebne,
- podniesienie kompetencji,
- ulepszenie sposobu prowadzenia zajęć,
3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy, notatek ze szkoleń, warsztatów i analizy literatury. Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia i modyfikacji własnego warsztatu pracy.
Efekty
- opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- zdobycie doświadczenia zawodowego,
- doskonalenie posiadanej już wiedzy i umiejętności,

4. Pogłębienie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej
W okresie stażu systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, warsztatach, szkoleniach, konferencjach.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Egzamin ósmoklasisty,
Superkoderzy ,
Aktywny powrót do szkoły- WF z AWF ,
Cybermocna Szkoła,
Lapbooki- alternatywa dla wykładów i tradycyjnych zadań szkolnych,
Początek roku szkolnego z Genially,
Metody aktywizujące w nauczaniu,
Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym,
Lekcja „ Enter”,
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz działań wspierających uczniów z różnymi trudnościami.
Edukacja matematyczna w serii „ Wielka Przygoda”,
Jak pracować z uczniami z trudnościami w uczeniu się matematyki,
Covid – czyli tam i z powrotem,
Efektywna współpraca z rodzicami . Jak rozwiązywać konflikty i prowadzic trudne rozmowy”,
Lekcje z TIKiem.

Oprócz udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, poszerzałam swoją wiedzę poprzez korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Są to m.in.: www.profesor.pl, www. literka.pl, www.eduseek.pl, www.eduforum.pl, www.pearson.pl. Dzięki takiej formie samokształcenia również zapoznałam się z ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami, które później wykorzystywałam w swej pracy. Prenumerowałam też czasopismo „Życie szkoły”, w którym znalazłam wiele ciekawych artykułów oraz plakaty demonstracyjne.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam także lekcje otwarte koleżanki z mojej szkoły na temat: Wykorzystanie tablicy multimedialnej w codziennym nauczaniu.
Efekty:
- pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy,
-zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela,
- uaktualnienie mojej wiedzy na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny metodyki i psychologii uczenia,
- podwyższenie poziomu pracy z uczniem,
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe rozwiązania metodyczne,
- zacieśnienie współpracy między nauczycielami, którzy stają się bardziej partnerami aniżeli konkurują ze sobą,
- pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym,
- podniesienie jakości pracy szkoły,

5. Udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej
Jako wychowawca prowadziłam dzienniki zajęć ( najpierw w wersji papierowej, później e-dziennik) oraz gromadziłam materiały niezbędne do opracowania sprawozdania z realizacji stażu.
Przez cały okres stażu prowadziłam bieżącą dokumentację: Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, ocenę efektywności z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, arkuszy obserwacji dzieci, diagnozy szkolne i przedmiotowe. Po każdym półroczu sporządzałam sprawozdania z przebiegu i efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej, współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, realizacji zagadnień edukacji prozdrowotnej. Na bieżąco aktualizowałam teczkę wychowawcy. Uzupełniałam również arkusze ocen uczniów oraz wypisywałam świadectwa, zgodnie z wszystkimi wymogami ministerialnymi. W przypadku wyjazdów lub wycieczek wypisywałam karty wycieczek, tworzyłam listę uczestników oraz pisałam rozliczenia finansowe. W okresie pandemii koronawirusa systematycznie wypełniałam wykaz działań nauczyciela w pracy zdalnej.
Na prośbę rodziców sporządzałam opinię o dziecku, konsultując się ze specjalistami.
Byłam też członkiem zespołu opracowującego:
projekt Regulaminu oceny pracy nauczycieli,
Koncepcję pracy szkoły na lata 2019 i 2024 ,
Przedmiotowy System Oceniania,
wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasach I- III.
Pełnieniłam funkcję członka zespołu do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i aktualizującego Statut Szkoły.
Efekty
- udokumentowanie przebiegu stażu,
- napisanie sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego,
- pogłębienie wiedzy dotyczącej prowadzenia dzienników lekcyjnych, zestawień statystycznych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania,
- realizowanie założeń pracy szkoły,
- podnoszenie jakości pracy placówki,
6. Opracowanie i realizacja programów własnych
Opracowałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną pt. „Radosny świat ortografii” dla klasy III. Miała ona na celu poprzez zabawę, gry i interesujące zajęcia uatrakcyjnić naukę ortografii, pokazać uczniom, że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Innowacja ma również przygotować uczniów do edukacji języka polskiego w drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktandach.
Efekty:
-wspomaganie uczniów w rozwijaniu ich ciekawości, predyspozycji w zakresie ortografii,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej,
- poprawa jakości pracy szkoły,
- wzrost motywacji do wysiłku i uczenia się,
- podniesienie efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce,
- wzbogacenie i rozwiniecie warsztatu pracy,

7. Realizacja ciekawych programów oferowanych przez instytucje zewnętrzne W trakcie trwania stażu realizowałam również projekty i programy, które proponowane były przez instytucje zewnętrzne, tj.
Wf z AWF- celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.
Kubusiowi Przyjaciele Przyrody- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś- byłam koordynatorem,
Akademia Bezpiecznego Puchatka- ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie
Gang Świeżaków- celem akcji jest edukacja konsumentów w zakresie zdrowego żywienia.
Gang Słodziaków- celem akcji jest zachęcenie dzieci do wspólnego czytania z rodzicami.
Zdrowo jem, więcej wiem- celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Niesamowity świat higieny jamy ustnej to ogólnopolski program edukacji stomatologicznej przygotowany przez Instytut Blend-a-med Oral-B®. Celem programu jest pomoc w kształceniu u dzieci sześcio i siedmioletnich pozytywnych nawyków dbania o higienę jamy ustnej, które będą towarzyszyć im już przez całe życie.
Mamy kota na punkcie mleka- celem programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat- byłam koordynatorem.
Sprzątanie świata- międzynarodowa kampania polegająca na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Nie pal przy mnie, proszę- celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
Umiem pływać- program powszechnej nauki pływania.
Efekty:
- integracja zespołu klasowego,
- poszerzenie stanu wiedzy uczniów na temat dbania o środowisko naturalne,
- wykształcenie dobrych nawyków żywieniowych, picia mleka, jedzenia warzyw i owoców,
- przekazanie najważniejszych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole , na drodze, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami,
- zdobycie wiedzy na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby,
- rozbudzenie w dzieciach radości z czytania przez rodziców, z rodzicami i dla rodziców,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

8. Organizacja uroczystości szkolnych
Wspólnie z nauczycielami z placówki organizowałam następujące konkursy, apele okolicznościowe, uroczystości
i imprezy szkolne:
Apel pod hasłem „ Ze Świętym Janem Pawłem II w drodze do nieba”
Dzień Języków Obcych
Ślubowanie Klasy I
Dzień Papieski
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Andrzejki
Choinka Noworoczna
Bal Karnawałowy luty 2022
Dzień Dziewczynek
Klasowy Dzień Pieczonego Ziemniaka
Międzyszkolny turniej sportowy
Powitanie wiosny
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego. Dzień Rodziny
Dożynki Gminne
Klasowa Wigilia
Przygotowywałam też rekwizyty do niektórych przedstawień.

Efekty:
- wzbogacenie życia szkolnego,
- integracja środowiska szkolnego,
- dbanie o estetykę wystroju szkoły,
- rozwijanie uzdolnień teatralnych uczniów,
- podniesienie jakości pracy,
- poznanie moich słabszych i mocnych stron,
- rozwój własnych umiejętności organizatorskich,
- poznanie sposobów motywowania dzieci i nabywania przez nich pewności siebie,
- promowanie placówki,

9. Organizacja konkursów
Klasowy Mistrz Ortografii
Klasowy Mistrz Pięknego Czytania
Efekty:
- odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów na aktywność,
- współdziałanie w gronie rówieśników,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,

12. Zasiadanie w komisjach
Pełniłam funkcję:
- jurora w konkursie recytatorskim „ Jesienne strofy”,
- jurora w Turnieju Widzy o Polsce,
-członka komisji egzaminu ósmoklasisty,
- pełniłam funkcję przewodniczącej komisji egzaminu ósmoklasisty.
Efekty:
- egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zgodnie z przepisami,
- wzbogacenie mojego doświadczenia,
- podniesienie jakości usług edukacyjnych szkoły,

13. Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków Wykonywałam dekoracje klasowe, systematycznie projektowałam i zmieniałam gazetki kasowe, dopasowując je do danego miesiąca, pory roku lub świąt.
Współpracowałam ze szkolną Radą Rodziców, pomagając w przygotowaniach do Balu Andrzejkowego, Letniego Kiermaszu na rzecz zalanej szkoły, kiermaszu na rzecz chorej Zosi, rozwożąc paczki Świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły i ich rodzin, przygotowałam uczniów do występu na festynie charytatywnym poświęconemu zbiórce pieniędzy dla chorej Lilianki.
Będąc współopiekunem Szkolnym Klubem Wolontariatu, biorąc udział i zachęcając uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy i żywności dla potrzebujących osób w naszej gminie, z uczniami roznosiłam świąteczne stroiki emerytowanym nauczycielom naszej szkoły biorąc udział w akcji "Razem na Święta".
Przez cały okres stażu uczestniczyłam też w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej, współtworzyłam i aktualizowałam dokumentację, uczestniczyłam w zespołach przedmiotowych. Opracowywałam ankiety dla rodziców oraz nauczycieli. Przeprowadzałam diagnozy przedmiotowe i sprawdziany Trzecioklasisty, następnie analizowałam zebrane dane, omawiałam wyniki.
Opiekowałam się uczniami podczas udziału w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, podczas gminnych zawodów sportowych „ Cała Polska Biega. Gmina Mochowo biega”.
Efekty:
- udoskonalenie i wzbogacenie mojego warsztatu pracy,
- poszerzenie wiadomości na temat nowoczesnych metod prowadzenia zajęć,
- dokonanie wnikliwej diagnozy, ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału,
- ustalanie wykazu podręczników dla danego oddziału, korelowanie treści programowych przedmiotów,
- monitorowanie postępów oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów,
- dokonanie oceny śródrocznej i końcoworocznej oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy,
- podniesienie jakości usług edukacyjnych szkoły,
- efektywna współpraca w zespole nauczycieli,
- integracja społeczności szkolnej,
- promowanie szkoły,
14. Przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego Działania związane z ZHP rozpoczęłam od utworzenia Próbnej Drużyny Harcerskiej w październiku 2021r. W drużynie jest 12 uczniów z klas 4 – 6 ( 9 dziewczynek i 3 chłopców).
Raz w tygodniu organizowałam zbiórki dla harcerzy, podczas których omawialiśmy symbolikę harcerską, prawo harcerskie, tradycje. Uczestniczyliśmy również w rajdach harcerskich, braliśmy udział w mszy świętej i kweście na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Efekty:
- propagowanie idei harcerstwa w środowisku szkolnym,
- integrowanie drużyny i stworzenie przyjaznej atmosfery,
- zapoznanie z tradycjami harcerstwa,
- umiejętna praca w grupie,
- poznanie Prawa Harcerskiego,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
- poszerzenie i umocnienie współpracy z lokalnymi instytucjami,
- promowanie szkoły,

15. Umożliwienie dzieciom poznania bliższego i dalszego środowiska i uatrakcyjnienie sposobu zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację
Podczas mojej pracy zawodowej prowadziłam wychowanie i kształcenie, które sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Moim zadaniem było wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w akcje społeczne, charytatywne oraz ekologiczne.
Uczniowie brali udział w apelach patriotycznych i uroczystościach szkolnych, tj. Święto Patrona Szkoły, z okazji Konstytucji 3 Maja, z okazji Odzyskania Niepodległości.
Zuchy i harcerze brali udział online w Sierpeckim Hufcowym Kolędowaniu.
Zorganizowałam wycieczki:
wycieczka do kina Helios w Płocku,
zajęcia dla dzieci w terenie- terenowy tor przeszkód Jungle Nextreme,
wycieczka do Parku linowego „Kraina wrażeń”,
wycieczka klasowa do Parku Trampolin w Płocku,
wycieczka do Kina za Rogiem w Mochowie na seans filmowy,
wycieczka do Torunia w ramach przedsięwzięcia pt. „Poznaj Polskę”,
wyjazd na harcerski rajd jesienny,
wyjście z harcerzami na cmentarz,
wycieczka do Happy Parku,
wycieczka na warsztaty garncarskie,
wyjazd na harcerski rajd wiosenny,
wycieczka do Zoo na lekcję z udziałem żywych zwierząt.
Zapraszałam też rodziców do szkoły na spotkania, na których opowiadali dzieciom o swojej pracy lub hobby. Muszę przyznać, że nie raz rodzice zadziwiali nas swoją pomysłowością w przygotowywaniu tych zajęć. Dzieci były bardzo zainteresowane i aktywowane do różnych działań, np. mama, która jest farmaceutką- zapoznała uczniów z pracą w aptece, z lekami, przestrzegła ich, jak niebezpieczne może być zażywanie leków bez kontroli dorosłych, dzieci mogły samodzielnie wypisać receptę i postawić na niej pieczątki; tata leśniczy- zabrał nas na wycieczkę do lasu, gdzie opowiedział o warstwach lasu, o swojej pracy, przypomniał, jak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą, pokazał nam najstarsze drzewa w lesie, wujek żołnierz- opowiedział dzieciom o swojej pracy na zagranicznych misjach i jak to jest ciekawe i niebezpieczne jednocześnie.
Efekty:
- kształtowanie w dzieciach właściwych postaw społecznych,
- zdobycie nowych doświadczeń,
- poszerzenie zakresu współpracy z rodzicami,
- nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych zawodów,
- zapewniłam bezpieczeństwa i prawidłowy przebiegu wycieczek i wyjść poza teren placówki.
- poszerzenie działań szkoły,
- zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju,
- organizacja wycieczki zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- budzenie u uczniów ciekawości poznawczej,
- organizacja czasu wolnego od nauki,
- wdrożenie uczniów do bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas wycieczek,
-zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek,
- umocnienie więzi historycznych, kulturowych i narodowych,
- utożsamienie się z narodowością oraz poszanowaniem symboli narodowych,

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1.Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiska dzieci
Realizując powyższy punkt rozporządzenia, podjęłam współpracę ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. We wrześniu wspólnie z rodzicami ustalaliśmy formy tej współpracy. Rodzice zaoferowali swoją pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych, organizowali poczęstunek w czasie imprez dla dzieci w szkole, np. podczas Ślubowania pierwszoklasisty, Wigilii klasowej, jeździli na wycieczki szkolne, przygotowywali rekwizyty na przedstawienia.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami poprzez zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne, e- dziennik, a także kontakt telefoniczny, kiedy to informowałam rodziców o osiągnięciach ich dzieci czy też problemach wychowawczych.
W okresie spowodowanym pandemią COVID-19 byłam w stałym kontakcie z rodzicami oraz dziećmi. Przekazywałam na bieżąco informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. Sytuację rodzinną dzieci poznawałam na bieżąco poprzez rozmowy z nimi oraz baczną obserwację.
Efekty:
- poznanie środowiska dzieci,
- wdrażanie działań zmierzających w celu likwidacji zauważonych problemów,
- zachęcenie rodziców do współpracy,
- podniesienie jakości współpracy szkoły z domem rodzinnym dzieci,
- polepszenie komunikacji nauczyciel- dziecko- rodzic,

2. Obserwacja i diagnoza dzieci w zakresie opanowania umiejętności
i wiadomości dzieci
W pracy nauczyciela ważne jest także rozpoznanie potrzeb edukacyjnych podopiecznych, jakie mają predyspozycje, uzdolnienia. Wiedzę na temat rozwoju moich wychowanków czerpałam z obserwacji, rozmów z nimi, kart obserwacji. Były one źródłem wiedzy dotyczącym poziomu rozwoju wychowanków oraz wskazówką do dalszej pracy.
Jednym z aspektów mojej pracy jako nauczyciela było motywowanie i wspieranie wychowanków w rozwoju. Starałam się poznać każde dziecko, jego zainteresowania, zdolności i potrzeby, aby wyznaczyć właściwy kierunek pracy z danym dzieckiem.
Na początku roku prowadziłam i dokumentowałam obserwację pedagogiczną dzieci. Przeprowadzałam diagnozę na początku i końcu klasy pierwszej oraz na koniec klasy trzeciej, dokonując analizy ich umiejętności i wiadomości oraz sformułowałam wnioski do dalszej pracy.
Przeprowadzone działania wykorzystałam podczas planowania pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej, rozwijania talentów i predyspozycji dzieci oraz do wyrównywania szans edukacyjnych.
Efekty:
- kształtowanie w dzieciach właściwych postaw społecznych,
- zdobycie nowych doświadczeń,
- integracja grupy,
- szybka adaptacja dzieci do warunków życia szkolnego.
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i poczucia własnej wartości,
- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sierpcu,
- podniesienie jakości pracy z dziećmi,
- wypracowanie systematyczności w swojej pracy wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczej,
3.Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb
i zainteresowań dzieci

Praca z
dzieckiem uzdolnionym
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania, oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych, dostosowałam odpowiednie działania edukacyjne. Starałam się uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody podczas organizowanych spacerów, wyjść. Poznawaliśmy las, szukaliśmy leśnych skarbów, obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie podczas każdej pory roku. Dzieci wzbogacały kącik przyrody o przyniesione przez siebie różnorodne eksponaty. Prowadziłam zajęcia o charakterze badawczym takie jak zabawy z wodą, zabawy z wiatrem, powietrzem i ogniem. Zorganizowałam warsztaty, podczas których uczniowie mogli poeksperymentować z suchym lodem, samodzielnie wykonali slim-y, a także zrobili czekoladę.

Podczas swojej pracy z dziećmi zdolnymi wykorzystywałam różnorodne możliwości do indywidualizacji pracy w toku powszechnie stosowanych form pracy:
• stwarzanie dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań w czasie zabaw dowolnych,
• organizowanie pracy w małych grupach,
• stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze,
• wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy i inspirowanie do korzystania z nich,
• „wykorzystywanie” uzdolnień uczniów do wykonywania prezentów, zaproszeń, plakatów,
• przygotowanie poszczególnych uczniów do udziału w konkursach, wystąpień teatralnych i muzycznych na różnych uroczystościach, tj.
konkurs recytatorski „ Jesienne strofy”,
szkolny konkurs Kolęd i Pastorałek,
turniej wiedzy o Polsce dla klas I-III,
Gminny Konkurs Czytelniczy,
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski " Poeci- Dzieciom",
konkurs plastyczny Barwy Jesieni,
ogólnopolski, konkurs „Mój las” edycja 2019/2020
gminny konkurs na wykonanie ozdoby wielkanocnej
szkolny konkurs plastyczny "Bezpieczni zawsze i wszędzie"
Prowadziłam też zajęcia rozwijające zdolności z matematyki.
Efekty:
- wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia,
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku,
- dostosowanie treści nauczania do możliwości uczniów,
- stworzenie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach,
- promocja placówki w środowisku lokalnym,
- częsty udział w różnych konkursach,
- stworzenie warunków, które wyzwalają w dzieciach inwencję twórczą i rozwijają ich wszechstronne zainteresowania,
- rozwijanie się i pogłębianie swojej wiedzy.

Konkurs recytatorski: klasa I- III miejsce i wyróżnienie,
Konkurs czytelniczy: klasa I- 2 x II miejsce, 2x III miejsce,

Konkurs plastyczny „Mój las”:
klasa II - 2 x wyróżnienie- szczebel regionalny ,
klasa II - I miejsce - szczebel regionalny
klasa II - III miejsce - szczebel regionalny
Turniej Wiedzy o Polsce: klasa I- miejsce I

Gminny konkurs na wykonanie ozdoby wielkanocnej:
klasa I – wyróżnienie

3b. Praca z dzieckiem
z trudnościami W trakcie stażu zapoznałam się z opiniami o uczniach wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu rozpoznania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Przeprowadziłam wywiad z rodzicami dotyczący ogólnego funkcjonowania uczniów. Starałam się precyzyjne zaplanować zindywidualizowane wsparcie i dostosować metody pracy z uczniem. Moje działania polegały na czynnościach mających wpływ na efektywniejszą pracę, właściwe zrozumienie poleceń oraz radzenie sobie z planowaniem i wykonywaniem określonych czynności.
Współpracowałam z logopedą w zakresie niwelowania wad wymowy u dzieci objętych terapią logopedyczną, z psychologiem i pedagogiem w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Stosowałam w swojej pracy ich wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem.
Prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, które miały na celu rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do uczestnictwa w zajęciach, ułatwienie i opanowanie wiadomości i umiejętności, które są założone w programie nauczania, dostosowanie treści nauczania do predyspozycji dzieci, rozwijanie ich mocnych stron.
Efekty:
- lepsza motywacja dziecka do nauki i umiejętność pracy nad trudnościami, - indywidualizacja nauczania dzieci,
- utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności, - rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji,
- zapewnienie warunków, aby każde dziecko potrzebujące wsparcia mogło skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów,
- podnoszenie efektywności i jakości pracy pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki,
-właściwa współpraca wszystkich organów szkoły,
- reagowanie na potrzeby uczniów,
- zacieśnienie więzi między dziećmi, a także miedzy wychowawcą a dziećmi,
- nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami, przekazywanie wskazówek do pracy w domu,
5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Podczas swojej pracy systematycznie współpracowałam z rodzicami. Moja współpraca opierała się na rozmowach indywidualnych, przekazywaniu zaleceń do specjalistów do pracy z dzieckiem w domu, udzielałam porad, wskazówek zachęcałam ich do udziału i przygotowania dzieci do konkursów, starłam się rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze swoich uczniów poprzez rozmowę z uczniem, angażowanie rodziców, współpracę z pedagogiem szkolnym. Po konsultacji z rodzicami kierowałam uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej, na zajęcia wyrównawcze lub na zajęcia dla uczniów zdolnych.
Zaangażowałam rodziców do organizacji wyjść i wycieczek klasowych, np. wyjazd do kina, uroczystości klasowych, np. Wigilia klasowa czy Ślubowanie Pierwszoklasistów, organizowanie wyjazdów integracyjnych na początku pierwszej klasy i na koniec trzeciej klasy, np. rajd rowerowy i ognisko w leśniczówce, zajęcia dla dzieci w terenie Jungle Nextreme.
Efekty:
- zapoznanie się z indywidualnymi potrzebami dzieci,
- nawiązanie relacji z rodzicami ,
- większe zaangażowanie ze strony rodziców,
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z rodzicami,
- zdobywanie nowych doświadczeń oraz umiejętności,

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w codziennej pracy
metod aktywizujących ucznia

1. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci

W procesie dydaktycznym stosowałam szereg metod aktywizujących oraz zróżnicowane formy pracy z uczniem. Wśród najczęściej stosowanych przeze mnie znalazły się:
• burza mózgów,
• gry i zabawy dydaktyczne,
• metoda LAPBOOK,
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• metoda Labana,
• metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss,
• zabawy badawcze, doświadczenia eksperymenty,
• edukacja przez ruch,
• Metoda Dobrego Startu
Efekty:
- uatrakcyjnienie zajęć,
- zdobywanie wiedzy w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób,
- budzenie aktywności i motywacji uczniów w procesie nauczania - uczenia się,
- trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć, szybsze zapamiętywanie,
- zwiększenie wysiłku intelektualnego u uczniów,
- poszerzenie własnej wiedzy na temat aktywnych metod nauczania,

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do
doskonalenia warsztatu pracy

1.Ocena i przeprowadzenie
ewaluacji własnych umiejętności działań
Przez okres stażu poddawałam swoje działania regularnej ewaluacji. Pomagały mi w tym opinie innych osób, które obserwowały moje lekcje.
Oprócz opiekuna stażu, prowadzone przeze mnie lekcje obserwowała również pani Dyrektor. W trakcie stażu przeprowadziłam trzy obserwowane lekcje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Dwie kontrolno- oceniające:
10.12.2019r. „ Świat w zimowej szacie”
06.11.2020r. „ Lekarstwo na smutek”
Jedna diagnozujca:
17.11.2021r. „ Rozumienie liczby 7. Obliczenia kalendarzowe- dni tygodnia”

Poza tym, zorganizowałam dwie lekcje otwarte, w których udział wzięli chętni nauczyciele:
listopad 2019r. - „ Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem opowiadań matematycznych”,
kwiecień 2022r.- „ Lapbook- alternatywa dla wykładów i tradycyjnych zadań” .

Z osobami obserwującymi moje lekcje przeprowadzałam dyskusję na ich temat, co pozwoliło mi dostrzec ewentualne braki czy błędy, których sama być może nie potrafiłabym dostrzec. Od obserwujących moje lekcje, bardziej doświadczonych nauczycieli, uzyskałam też wiele cennych rad i wskazówek.
Samodzielnie również analizowałam swoją pracę i starałam się znaleźć elementy, które są wartościowe i należy kontynuować ich stosowanie oraz takie, które warto byłoby ulepszyć czy zmienić. Każde zajęcia poddawałam ewaluacji, aby móc uzyskać zwrotną odpowiedź od uczniów. W podsumowaniach najczęściej korzystałam z ,,walizki i kosza’’, ,,tarczy strzeleckiej’’, ,,białej plamy’’, ,,zdań niedokończonych’’. Analizując informacje uzyskane od innych nauczycieli, uczniów i z własnych refleksji wprowadzałam modyfikacje w swoim warsztacie pracy. Przygotowując się do zajęć, starałam się uwzględnić potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów tak, by każdy mógł odnieść sukces na miarę swoich możliwości i chętnie brał udział w lekcjach.
Efekty:
- uzyskanie informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań,
- możliwość dokonania oceny zajęć przez uczniów,
- rozwijanie u uczniów umiejętności wyrażania własnego zdania,
- zadowolenie z pracy nauczyciela i satysfakcja z osiągnięć uczniów,
- możliwość formułowania wniosków do dalszej pracy,
- możliwość refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- nabycie umiejętności dokonywania ewaluacji podjętych działań,
- większa efektywność procesu dydaktycznego,
- możliwość refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, samodoskonalenia zawodowego,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- uzyskanie cennych wskazówek dotyczących własnej pracy,
- większa efektywność procesu dydaktycznego, prowadząca do
samodoskonalenia,
- zadowolenie z pracy nauczyciela i satysfakcja z osiągnięć uczniów, - mobilizacja do dalszych działań.
- podniesienie jakości funkcjonowania szkoły.

3. Utworzenie własnej biblioteczki metodycznej oraz bazy materiałów dydaktycznych
W czasie stażu gromadziłam materiały, pomoce dydaktyczne, istotne artykuły z czasopism pedagogicznych. Tworzyłam dekorację Sali, pomoce dydaktyczne dla dzieci, np. ilustracje do zajęć dydaktycznych oraz z języka angielskiego tzw. flashcards.
Staram się, aby sala dydaktyczna była kolorowa i przyjazna dla dzieci, dlatego dbałam o estetyczny wygląd sali, tworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Byłam autorką strojów na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta.
W klasie mam do dyspozycji laptop szkolny z dostępem do Internetu, tablicę multimedialną oraz drukarkę. Daje mi to duże możliwości przygotowywania ciekawych zajęć dla dzieci. Różnego rodzaju prezentacji multimedialnych, programów edukacyjnych, zajęć ruchowych, korzystanie z portalów edukacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń Podejmowałam stałą współpracę z innymi nauczycielami, zwłaszcza z nauczania wczesnoszkolnego i nauczycielami współorganizującymi kształcenie.
Korzystałam z ich pomocy, ale również aktywnie włączałam się do ich działań, wspierając swoimi pomysłami i wiadomościami m.in. udostępniałam innym nauczycielom ciekawe materiały i pomoce dydaktyczne otrzymane podczas uczestnictwa w szkoleniach, kursach czy webinariach.
Przygotowałam i przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej pt.: „Sposób na zeszyt w szkole podstawowej”, szkolenie nauczycieli uczących w klasach I-III pt: „Metody aktywizujące w nauczaniu”, szkolenie zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej pt.: „Jak motywować uczniów do nauki”.
Dzieliłam się własnymi zasobami materiałów edukacyjnych tj. testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości klasowych.
Dzieliłam się wiedzą w nauczycielskich grupach na portalach społecznościowych np. Facebook: Awans z Beatą, Mianowany od A do Z, Awans zawodowy nauczyciela – Mianowanie, Mianowanie by Elfik, Nauczyciele angielskiego.
Jako przewodnicząca zespołu nauczycieli uczących w mojej klasie wymieniałam się wiedzą i doświadczeniem podczas posiedzeń zespołu. Omawiałam też bieżące problemy, wymieniałam się pomysłami, materiałami, informacjami podczas codziennych rozmów z nauczycielami.
Pomogłam koleżankom w obsłudze dziennika elektronicznego: Librus.
W trakcie stażu opiekowałam się dwoma praktykantkami ( jedną w trakcie zajęć zdalnych, drugą w trakcie zajęć stacjonarnych). Dzieliłam się z nimi posiadaną wiedzą, umiejętnościami i materiałami dot. pracy w klasach I-III. Studentki obserwowały i brały udział w następujących rodzajach zajęć: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Przygotowując i omawiając przeprowadzone zajęcia, zwracałam uwagę na specyfikę pracy w klasach I-III, dzieliłam się swoim doświadczeniem i wiedzą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Udostępniłam własne opracowania, pomoce, materiały ułatwiające prowadzenie zajęć.

Opublikowałam w Internecie opracowany przeze mnie materiał dotyczący metod aktywizujących, których najczęściej używam w mojej pracy, swój plan rozwoju zawodowego i oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na portalu Edux.pl.
Nauczyłam się zamieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Z zamieszczonych w Internecie materiałów przez inne osoby i ja przecież korzystałam.
Efekty:
- wzajemna pomoc,
- możliwość wymiany doświadczeń, współdziałanie w pracy,
- zdobycie nowych umiejętności, wspierających prace nauczyciela,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- obiektywna ocena umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat warsztatu pracy,
- wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli, poprzez dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły,
- wieloaspektowe poznanie specyfiki pracy w klasach I-III,
- umożliwienie studentkom zdobycia zróżnicowanej wiedzy w zakresie edukacji, wychowania i opieki z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym,
-otrzymanie należytej pomocy,
- możliwość wymiany doświadczeń,
- wspomaganie i współdziałanie w pracy,
- zdobycie nowych umiejętności wspierających pracę nauczyciela,
- dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami,

2. Współpraca z nauczycielami z zespołu języków obcych Uczestniczyłam również w pracach zespołów przedmiotowych (edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych) oraz w indywidualnych spotkaniach z nauczycielami w celu omawiania aktualnych problemów, dzielenia się pomysłami na temat prowadzenia zajęć, ciekawymi materiałami dydaktycznymi i materiałami ze szkoleń. Bardzo chętnie korzystałam z doświadczenia zawodowego koleżanek i sama też dzieliłam się swoim warsztatem pracy.
Wspólnie wybierałyśmy podręczniki, dzieliłyśmy się spostrzeżeniami po przeprowadzonych diagnozach przedmiotowych, pisałyśmy plany pracy zespołów na początku każdego roku szkolnego a na koniec sprawozdania z naszej działalności.
Z koleżankami z zespołu języków obcych przygotowywałam i przeprowadzałam Dzień Języków Obcych. Co roku są to inne zadania dotyczące różnych krajów, narodowości, języków, np.: każda klasa losowała jedno państwo i musiała zaprezentować je za pomocą dekoracji, gazetek, strojów itp.
Efekty:
- wzbogacenie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych,
- podniesienie efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce,
- wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą,
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli,
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu,
- samokształcenie w ramach zespołów przedmiotowych,
- szerzenie się dobrych praktyk w szkole - możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym,
-podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
- integrowanie się nauczycieli w realizacji zadań szkoły,

§ 7 ust 2 pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych Szczególny nacisk kładłam na prawidłową współpracę z rodzicami i wspieranie ich w działaniach wychowawczych, ponieważ wiem jak ważna jest odpowiednio zbudowana relacja dom-szkoła i jak mocno będzie wpływało jej zaburzenie na stosunek ucznia do placówki i nauki. Dlatego też na pierwszym zebraniu, w oparciu o poznane oczekiwania i potrzeby rodziców i dzieci, uzupełniałam plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na bieżący rok szkolny.

Podczas zebrań prowadziłam pogadanki, wygłaszam referaty w ramach pedagogizacji rodziców np. „Twoje dziecko bezpieczne w sieci”, „ Jak pomagać dziecku w nauce ”, „ Komunikacja z dzieckiem”.
Na początku klasy I przeprowadziłam też szkolenie dla rodziców z zakresu posługiwania się dziennikiem elektronicznym.
Gdy zaczęło się zdalne nauczanie, przeprowadziłam szkolenie dla rodziców dotyczące używania Zoom i Teams.

Utrzymywałam też z rodzicami stały kontakt telefoniczny i na bieżąco informowałam o funkcjonowaniu uczniów w szkole. Prowadziłam również indywidualne rozmowy z rodzicami, podczas których omawiałam zaistniałe problemy wychowawczo - dydaktyczne. Oprócz uzyskanych od opiekunów informacji o sytuacji dziecka sama udzielałam rodzicom porad i wspierałam ich w procesie wychowawczym. W miarę swoich możliwości zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Podczas kształcenia na odległość, systematycznie kontaktowałam się z rodzicami uczniów w celu zachowania stałego kontaktu, zapewnienia wymiany bieżących informacji oraz wsparcia rodzica podczas pracy zdalnej.

Przez cały okres trwania stażu starałam się efektywnie współpracować z rodzicami uczniów poprzez aktywne angażowanie ich w życie klasy.
Wspólnie z rodzicami:
• organizowałam imprezy klasowe, w przygotowanie których angażowałam rodziców, tj. przygotowanie odpowiedniego stroju dla dziecka czy oprawy gastronomicznej: zabawa andrzejkowa- poczęstunek, bal karnawałowy- stroje, elementy dekoracji , Dzień Rodziny- poczęstunek, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka- zorganizowanie drobnych upominków, Ślubowanie Pierwszoklasistów- stroje i poczęstunek, Wigilia klasowa- poczęstunek, upominki,
• zachęcałam rodziców do czynnego udziału w życiu klasy poprzez zbieranie materiałów (płyty CD, rolki po papierze toaletowym, butelki plastikowe, plastikowe jajka z kinder niespodzianek, wytłoczki do jajek, kolorowe plastikowe korki) potrzebnych do wykonywania prac plastyczno-technicznych czy wykonywanie gazetki klasowej przedstawiającej pory roku,
• podczas nauczania na odległość angażowałam rodziców w nagrywanie wierszyków, piosenek, życzeń świątecznych, wykonanie przy mojej pomocy zabawy w polowanie na jajka wielkanocne.
Zachęcałam też do udziału w różnych akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, zbiórki nakrętek, baterii, używanych ubrań, zbiórki zabawek na loterię z okazji WOŚP, wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, czy pieczenia ciast na kiermasze charytatywne.
Efekty:
- uzupełnienie Planu wychowawczo-dydaktycznego,
- poznanie sytuacji rodzinnej,
- połączenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczyciela z doświadczeniem rodziców,
- rozwiązanie problemów, które pojawiły się w czasie roku szkolnego,
- wzrost motywacji rodziców do współpracy z nauczycielem- wychowawcą.
- zbudowanie przyjaznej, budującej atmosfery, stanowiącej dobrą bazę do współpracy rodziców ze szkołą,
- zwiększenie się integracji zespołu klasowego oraz grona rodziców,
- zrealizowano zadania wynikające z obowiązków wychowawcy klasowego,
- wyzwolenie się w rodzicach świadomości, że współpraca ze szkołą w sprawach dziecka jest ważna dla jego sukcesu,

2. Współpraca z najbliższym środowiskiem
Aby uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne zorganizowałam pogadanki i krótkie warsztaty prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin:
- prowadzenie zajęć przez dietetyczkę, która przeprowadziła warsztaty pt: „Co jeść, żeby być zdrowym”. Przybliżyła ona uczniom zasady zdrowego odżywiania się, a na koniec dzieci wykonały samodzielnie i spróbowały koktajlu warzywno-owocowego,
– prowadzenie zajęć przez policjanta, który przybliżył uczniom reguły bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.
– prowadzenie zajęć przez pielęgniarkę szkolną – pogadanka o zdrowym i higienicznym trybie życia.
Zorganizowałam też wyjścia do:
- lokalnych sklepów, aby uczniowie mogli poćwiczyć praktyczne posługiwanie się pieniędzmi i poznali pracę sprzedawcy,
- na pocztę, gdzie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda droga listu od nadawcy do odbiorcy,
- miejscowej restauracji „Polska Toskania” na pizzę z okazji Dnia Kobiet.

Nawiązałam współpracę z:
- Biblioteką Pedagogiczną w Płocku - w związku z tym dzieci pojechały na warsztaty klocków lego i na warsztaty Bajkoterapii,
- Gminną Biblioteką Publiczną, filia Bożewo - udział w wielu warsztatach, m.in. wróżby andrzejkowe, choinkowe warsztaty świąteczne, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Pluszowego Misia,
- Gminą Mochowo: uczniowie występowali na Gminnych Dożynkach, brali udział w gminnych zawodach sportowych, niektórzy uczniowie korzystali z programu dożywiania,
- Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„ Nasze Ostrowy”: udział w warsztatach stroików i ozdób świątecznych,
- Hufcem ZHP w Sierpcu: udział Hufcowym Kolędowaniu, w rajdach harcerskich. - uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- umiejętność organizacji spotkań z przedstawicielami różnych instytucji zewnętrznych,
- nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych,
- budzenie szacunku dla ludzkiej pracy,
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych i narodowych,

3. Działania związane z profilaktyką zażywania dopalaczy, używek oraz uzależnień od komputera i internetu
W ramach działań związanych z profilaktyką uwrażliwiałam uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata.
Wzięliśmy udział w: Międzynarodowym Dniu Tolerancji, apelu z okazji Dnia Praw Dziecka oraz Dnia Praw Człowieka, w Dniu Walki z Depresją.
Nasza szkoła realizuje programy edukacji antytytoniowej dla klas I-III „Nie pal przy mnie, proszę”, w ramach którego przeprowadziłam, w klasie I, zajęcia warsztatowe zgodne z programem :
• „Co to jest zdrowie ?”,
• „Od czego zależy nasze zdrowie?”,
• „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”,
• „Co robić gdy moje życie jest zagrożone ?”,

Przeprowadziłam zajęcia z okazji :
obchodów dnia Bezpiecznego Internetu oraz
Światowego Dnia bez papierosa..
Efekty:
- poniesienie świadomości uczniów o zagrożeniach w sieci,
- wzrost bezpieczeństwa wśród uczniów,
- kształtowanie u uczniów społecznie pożądanych postaw,
- poniesienie świadomości uczniów w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego,
- wyposażenie dzieci w ciekawą wiedzę z zakresu zdrowia, aktywności ruchowej i jej wpływu na dobre zdrowie,
- wzrost świadomości dzieci dotyczący zdrowego i higienicznego trybu życia,
- uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy,
- wdrażanie uczniów do dbałości o własne zdrowie i prowadzenie higienicznego trybu życia,

4. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych Uwrażliwiałam dzieci na potrzebę niesienia pomocy ludziom potrzebującym oraz zwierzętom, dlatego chętnie włączały się w różne akcje charytatywne. Były to akcje:
- Góra Grosza,
- Zbieranie nakrętek i baterii,
- Udział w loterii i kiermaszu wspierającym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zbiórka rzeczy dla zwierząt w schronisku,
- zbiórka pieniędzy dla Zosi,
- zbiórka darów na rzecz uchodźców z Ukrainy,
- udział w festynie charytatywnym dla MOCnej Lili.
Zwiększałam świadomość uczniów na temat zdrowego i higienicznego trybu życia we współpracy z pielęgniarką szkolną. Zorganizowałam dwa spotkania z pielęgniarką szkolną nt:
1. Przestrzeganie higieny osobistej, zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie się.
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 i profilaktyką chorób zakaźnych.
Przeprowadziłam zajęcia, na których rozmawialiśmy na temat zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw i owoców. Dzieci zrobiły soki warzywno- owocowe, które później wypiły.
Prowadziłam również szereg zajęć o różnorodnej tematyce oscylującej wokół zdrowia, prawidłowego odżywania, korzyści płynących z aktywności ruchowej,
np.: Obchody Światowego Dnia Jabłka, Międzynarodowy Dzień Marchewki.
Wdrażałam dzieci do działań proekologicznych poprzez wykonanie lapbooka na temat : Mój dom- Ziemia oraz udział, m.in. w:
- akcji Sprzątanie Świata,
- EKOKONKURSIE 2022- charytatywnej zbiórce odzieży,
- apelu z okazji obchodów Dnia Ziemi,
- wykonanie lapbooka na temat : Mój dom- Ziemia,
Rozmawiałam z dziećmi o wojnie w Ukrainie. Uczniowie wykonali prace plastyczne, które później zwiesiłam na gazetce klasowej.
Efekty:
- promowanie zdrowego stylu życia,
- ułatwienie przepływu informacji,
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- poczucie zadowolenia ze skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań,
- udzielenie pomocy uczniom w przypadku złego samopoczucia, bądź nagłej sytuacji,
- rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu wiedzy o przyrodzie i środowisku,
- promowanie postawy proekologiczne,
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- pomoc potrzebującym,
- kształtowanie postaw altruistycznych,
- budowanie pozytywnego świata wartości,
- rozwój zainteresowań, umiejętności społecznych,
- kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka,
-promocja idei wolontariatu,

§ 7 ust. 2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawa regulującymi pracę szkoły W trakcie trwania stażu zapoznałam się z przepisami, które regulują pracę szkoły:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
- ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami), ⎯ ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
Efekty:
-prawidłowe realizowanie zamierzonych celów,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- organizowanie własnej pracy,
- zdobycie nowego doświadczenia,
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa,
- włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły, podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego.

2. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r. poz. 2215),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650), Efekty:
- kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, a także sprawozdania z jego realizacji.

3.Przestrzeganie praw dziecka
i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem Analizując różnorodne przepisy, zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Upowszechniałam prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka (Dz.U.1991.120.526 z późn. zmianami)
W razie konieczności postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz .U. 2011 nr 209 poz. 1245);
Efekty:
- uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy,
- stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
4.Realizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa
W swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej kierowałam się:
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373);
Efekty:
- wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- prawidłowe realizowanie zamierzonych celów, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły.
5.Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Aby prawidłowo udzielić uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeanalizowałam:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2020 poz. 1280)
Efekty:
-kierowanie uczniów do PPP co umożliwiło im pomoc,
- dostosowanie programu nauczania do danego ucznia,
- skorzystanie z pomocy odpowiednich specjalistów,
- podniesienie się efektywności i jakości pracy i pomocy psychologiczno– pedagogicznej placówki,
- właściwa współpraca wszystkich organów szkoły,
- reagowanie na potrzeby uczniów,

6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi w:
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2019 poz. 1664 )
Efekty:
- prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna,
7.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i podczas wycieczek i wyjść
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym – zarówno na drodze elektronicznej jak i podczas różnych kursów i szkoleń. Pomogło mi to prawidłowo sprawować opiekę na wychowankami podczas organizowania wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.
Stosowałam się do regulacji zawartych w:

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 . poz. 1604)
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055);
Efekty:
- stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
- aktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa oświatowego, - zdobycie nowego doświadczenia, które wzbogaciło warsztat pracy i pogłębiło wiedzę na temat przepisów prawa,
- włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły, - podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do aktualnego prawa oświatowego,

8. W okresie pandemii praca zgodnie z - rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz. 493 ze zmianami)
Efekty:
- praca zgodna z obowiązującym prawem oświatowym.

§ 7 ust.2 pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera w opracowaniu dokumentów niezbędnych w pracy zawodowej oraz działaniach związanych z odbywaniem stażu
W swojej codziennej pracy wykorzystywałam technologię komunikacyjną i informacyjną w następujący sposób:
- sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji,
- opracowałam i realizowałam innowacje pedagogiczne,
- opracowałam dokumentację z realizacji zadań opieki psychologiczno-pedagogicznej,
- przygotowywałam dokumentację szkolną: plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arkusz samooceny nauczyciela, podsumowanie pracy wychowawcy, sprawozdania z przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
- przygotowałam dokumentację awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego,
- przesyłałam dokumenty drogą internetową,
- przygotowywałam materiały do pracy z uczniami (wiersze, teksty bajek i opowiadań, piosenki, informacje dotyczące określonego zagadnienia, ilustracje), wykonywałam pomoce dydaktyczne, karty pracy,
- wyszukiwałam scenariusze zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dostępnych w Internecie,
- opracowałam scenariusze zajęć i uroczystości,
- pisałam szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Samodzielnie wykonywałam zaproszenia okolicznościowe dla rodziców oraz zaproszonych gości, dyplomy dla dzieci za aktywny udział w życiu szkoły, podziękowania dla rodziców na zakończenie roku szkolnego za aktywny udział w życiu klasy, wklejki do nagród książkowych. W tworzeniu wyżej wymienionych dokumentów i materiałów wykorzystałam następujące programy: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point , Canva, Illustrator, Photoshop, Paint, Pinterest.
Efekty:
- uporządkowany i wciąż udoskonalany własny warsztat pracy,
- więcej czasu na lekcji dzięki materiałom przygotowanym na komputerze,
-systematyczne dokształcanie się poprzez kontakt z nowymi technologiami,
- przejrzyście prowadzona dokumentacja szkolna,
- urozmaicenie lekcji,
- uczniowie otrzymują dodatkowe, czytelne graficznie pomoce,
- sprawdziany i testy dopasowane do potrzeb i możliwości danej grupy, gdyż przygotowuję je samodzielnie,

2. Korzystanie z zasobów Internetu jako inspiracji do pracy
Wyszukiwałam artykuły online, najnowsze pozycje literackie o tematyce pedagogicznej, psychologicznej. Poszukiwałam dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki, psychologii i pedagogiki. Czerpałam z inspiracji umieszczonych na forach internetowych dla nauczycieli. Korzystałam ze stron tj: Wczesnoszkolne i przedszkolne inspiracje, Twinkl Materiały Dydaktyczne, Nauczyciele klas 1-3, Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna – pomoce dydaktyczne i inne, Nauczyciele angielskiego, ucze.pl, edu.info, publikacje.edu.pl,
Efekty:
- wykorzystywanie w swojej pracy, jako źródło pomysłów i dobrych praktyk materiałów publikowanych w Internecie na platformach edukacyjnych,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- podnoszenie efektywności pracy,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela,
3. Korzystanie z platform edukacyjnych
Kiedy w marcu 2020 roku wybuchła epidemia koronawirusa i wszystkie placówki edukacyjne zostały zamknięte, sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. I w tym momencie komputer, platformy edukacyjne i stały dostęp do Internetu stały się głównym narzędziem pracy z dziećmi. Początkowo prowadziłam z uczniami zajęcia poprzez Zoom, w kolejnych latach korzystałam z platformy Teams. Na portalu Testportal tworzyłam własne testy i testowałam uczniów online.
Korzystałam z zasobów portali edukacyjnych i oświatowych (głównie wydawnictw podręczników, z którymi pracuję Nowa Era, Pearson) wykorzystywałam zamieszczone w nich teksty, sprawdziany, dokumenty, multibooki.
Przez okres stażu prowadziłam dziennik elektroniczny. Mając wszystkie dane w systemie, w sposób automatyczny przygotowywałam rozmaite zestawienia i raporty, wypełniałam świadectwa albo karty informacyjne na spotkanie z rodzicami, wpisywałam tematy, frekwencję itp. Z kolei rodzice i dzieci mogli w każdej chwili przejrzeć oceny przez Internet.
Korzystając z możliwości Internetu, ukończyłam też szkolenia, webinary online. Zdalne kursy to była dla mnie wygoda – mogłam je realizować z dowolnego miejsca, posiadając komputer lub smartfon i dostęp do Internetu. Poza tym pozwoliły mi zaoszczędzić czas, bo nie trzeba na nie dojeżdżać a do niektórych z nich mogłam powrócić, żeby przypomnieć sobie treści w nim zawarte.
W szkoleniach uczestniczyłam na platformach e-learning, m.in.:
- Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli,
- Szkolna24.pl- „Jak zostać nauczycielem mianowanym? Awans zawodowy nauczyciela” i „Bajkoterapia z elementami wizualizacji”,
- Alee Frajda- Centrum Edukacji i Animacji „ Kreatywna integracja- zabawy z chustą animacyjną”.
Korzystałam z portali edukacyjnych, które stanowiły cenne źródło pomocy dydaktycznych i ćwiczeń, takich jak:
- www.zyraffa.pl.
- www.pisupisu.pl.
- www.matzoo.pl
- www.mimowa.pl
- www.bajkidoczytania.pl
- www.dyktanda.net.
Efekty:
- tworzenie własnych testów, udostępnianie ich uczniom i innym nauczycielom, - konsultowanie tematyki i zakresu materiału oraz dzielenie się doświadczeniami, - poprawienie komfortu pracy dzięki korzystaniu z systemu elektronicznego zamiast dokumentów papierowych, - zaoszczędzenie czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce, - usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia, -szybsze wymienianie informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie,
- podniesienie atrakcyjności swoich zajęć,
- usprawnienie warsztatu i podniesienie jakości poziomu pracy,
- podniesienie kwalifikacji, - usprawnienie procesu kształcenia w szkole,

4. Wykorzystanie komunikatorów
W swojej pracy wykorzystywałam komunikatory. Głównie był to Messenger, na którym założyłam grupę dla rodziców, żeby
łatwiej było się nam porozumieć i dzielić spostrzeżeniami podczas pracy zdalnej. Założyłam też grupę dla członków Drużyny Harcerskiej, która bardzo ułatwiła komunikację między mną a członkami drużyny i ich rodzicami. Zamieszczałam tam zdjęcia z wyjazdów, teksty piosenek, pląsów, czy inne ważne informacje.
Kontakty z rodzicami odbywały się również mailowo i telefonicznie. W początkowej fazie zdalnego nauczania rodzice wysyłali do mnie zdjęcia prac uczniów, nagrania z czytanymi przez uczniów tekstów, czy recytowanych wierszy.
Jako główne źródło komunikacji z rodzicami używałam e-dziennika.
Poprzez komunikatory porozumiewałam się z innymi nauczycielami, wymienialiśmy się doświadczeniami, wspieraliśmy się w pracy, dzieliliśmy się pomocami dydaktycznymi.
Efekty:
- udzielanie się w grupach społecznościowych i wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie
informacji drogą internetową,
- rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- podnoszenie efektywności pracy,
- wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją,
- dzielenie się wiedzą z innymi osobami,
5. Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w bezpośredniej pracy z dziećmi
Właściwie na każdej lekcji wykorzystuję podstawowy sprzęt odtwarzający nagrania audio, to jest odtwarzacz płyt CD lub głośnik z wejściem USB, często również laptop i rzutnik oraz tablicę interaktywną. Na rynku istnieje szerokie spektrum narzędzi i materiałów multimedialnych, których używałam na lekcjach zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych.
Są to: - programy nauczająco-ćwiczeniowe pomagające w nabywaniu, utrwalaniu czy też usystematyzowaniu wiedzy, np; Quizlet, wordwall, matzoo, khan academy, pisu pisu,
- programy testujące- sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności ucznia, np.: Testportal, Quizizz
- programy diagnozujące - określające stopień posiadanej wiedzy i umiejętności, np.: Diagnoza przedmiotowa – Nowa Era;
- gry i zabawy edukacyjne, np.: eduGry,
- nagrania wideo, np.: YouTube.
Daje to możliwość śpiewania piosenek z melodią, słuchania rodzimych użytkowników np.: języka angielskiego i wykonywania zadań „ze słuchu”, umożliwia kontakt z autentycznymi dialogami prowadzonymi przez rówieśników uczniów. Posiadam w swoich zbiorach programy edukacyjne, przygotowane samodzielnie lub pobrane z Internetu prezentacje Power Point i filmiki prezentujące słownictwo lub modelowe dialogi. Nieograniczonym źródłem filmików ze scenkami dialogowymi i prezentacji nowego słownictwa jest dla mnie Internet. Najczęściej korzystam z kanałów i witryn: Super Single Songs, Pinkfong, English Singsing, Easy English, Laloo Kids, ChouChou TV i wielu innych. Potrzebne mi w pracy filmy konwertuję i pobieram na swój komputer, następnie zachowuję na pendrive. Zapisane w ten sposób materiały mogę odtworzyć na lekcji, nawet w sali bez dostępu komputera, a tylko z telewizorem (z wejściem USB).
Efekty:
- ustawiczne samokształcenie,
- pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
- doskonalenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- opracowanie trwałych materiałów dydaktycznych, możliwość wielokrotnego ich wykorzystania,
- urozmaicone i atrakcyjniejsze lekcje i zajęcia dodatkowe,
- szkoła jest postrzegana jako atrakcyjna i nowoczesna w oczach uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela,
- rozwijanie kompetencji językowych,
- łatwiejsze przyswajanie słownictwa dzięki wprowadzaniu go poprzez filmy i prezentacje,
- rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności,
- podwyższenie samooceny nawet najbardziej wycofanych uczniów,

6. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych przy użyciu programu PowerPoint
W trakcie stażu przygotowywałam prezentacje z użyciem Power Point, które wykorzystywałam na lekcjach, na zebraniach z rodzicami, szkoleniach Rady Pedagogicznej, podsumowałam też pracę z wychowankami robiąc dla nich prezentację z trzech lat nauki, przygotowałam też prezentację jako zgłoszenie do programu MegaMisja. Są to:
Boże Narodzenie,
Mikołaj,
Nasza Mega Klasa,
Prezentacja na koniec trzeciej klasy,
Metody aktywizujące w nauczaniu. - rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- podnoszenie efektywności pracy,
- wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
- wzbogacenie zasobów dydaktycznych szkoły poprzez dzielenie się materiałami.

Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Pokazał, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną. Posiadam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki i stosuję ją w codziennej pracy nauczyciela. Znam przepisy dotyczące systemu oświaty i potrafię posługiwać się nimi w swojej pracy.

Analizując swoją pracę w okresie stażu, stwierdzam, iż zrealizowałam wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

Sprawozdanie opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.