X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49138
Przesłano:

Opis i analiza wymagania 8.3.3.

Opis i analiza
wymagania

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Przez cały okres stażu starałam się realizować wiele zadań, które wykraczają poza podstawowe obowiązki nauczyciela i wychowawcy. Nieustannie dążyłam do poszerzenia
i rozbudowania zakresu swoich działań, żeby jak najlepiej przyczynić się do podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez:

 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej oraz analizy poziomu wiedzy uczniów, prowadziłam dla nich zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w wymiarze jednej godziny tygodniowo od września do końca grudnia 2021 roku. Zajęcia te miały na celu uzupełnianie „braków” edukacyjnych oraz nadrobienie zaległości z poszczególnych działów po powrocie
z nauczania zdalnego. Prowadziłam zajęcia opierające się na pracy indywidualnej z uczniem
i bezpośrednim kontakcie z nim. Lekcje miały na celu ukazanie uczniom mniej zdolnym,
że matematyki również można się nauczyć. Dodatkowo, dla klas programowo najwyższych, organizowałam w okresie ferii zimowych zajęcia przygotowujące ich do egzaminu maturalnego z matematyki. Spotkania odbywały się codziennie. W pierwszym tygodniu ćwiczyliśmy zadania z zakresu podstawowego, a w drugim tylko arkusze z poziomu rozszerzonego.

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z pracy,
• umiejętność organizacji pracy,
• możliwość wspierania uczniów w procesie uczenia się i w pokonywaniu trudności edukacyjnych.

Efekty dla szkoły:
• lepsze wyniki z egzaminu maturalnego,
• postępy w nauce wśród uczniów z trudnościami w uczeniu się,
• podniesienie jakości kształcenia,
• dostrzeganie indywidualnych potrzeb uczniów,
• poszerzenie oferty szkoły o zajęcia dodatkowe.

 pracę z uczniem zdolnym
 przeprowadzenie i organizację konkursów matematycznych:
• Maks Matematyczny
• SzachMaks
• Naboj matematyczny
• Matematyka w Technice dla Technika
Moja „przygoda” z konkursami matematycznymi rozpoczęła się od przeszukiwania stron internetowych i przeglądania portali społecznościowych, dzięki czemu wybrałam dla uczniów konkursy najbardziej ich interesujące i aktywizujące oraz dostosowane do ich potrzeb
i możliwości.
Na początku każdego roku szkolnego tworzyłam kalendarz konkursów i według tego harmonogramu ustalałam wstępny terminarz spotkań z uczniami. Zajęcia te stanowiły konsultacje, wprowadzenie w atmosferę rywalizacji i oczywiście przygotowanie do konkursu poprzez rozwiązywanie zadań z poprzednich edycji.
Przez cały okres mojej pracy, uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach matematycznych. Początkowo Maks Matematyczny, SzachMaks i Naboj matematyczny odbywały się dwa razy w ciągu jednego roku szkolnego, ale czas pandemii wszystko zmienił.
Młodzież najchętniej brała udział w Maksie Matematycznym, który stanowił połączenie matematyki z technologią informatyczną. W jednym konkursie potrafiło wziąć udział nawet pięćdziesięciu uczestników, którzy się z dwoma zadaniami optymalizacyjnymi
w formie interaktywnych gier logicznych. Ich rozwiązywanie wymagało nie tyle wiedzy matematycznej, co umiejętności poszukiwania strategii i tworzenia algorytmów. Opisy zadań były dostępne dzień przed konkursem, co umożliwiało zapoznanie się z mechaniką gry.
W dniu konkursu uczestnicy w ciągu jednej godziny rozwiązywali na komputerze kilka problemów matematycznych, a intrygujące nazwy gier rozbudzały wyobraźnię i wprowadzały uczestników w ciekawy świat matematyki.
Cieszący się także dużym powodzeniem konkurs to SzachMaks – ogólnopolski internetowy turniej szachowy, w którym uczniowie mają do rozwiązania dwadzieścia cztery pozycje o różnym poziomie trudności, od matów w jednym ruchu, po skomplikowane taktyczne zagrania. Zadaniem uczestnika było wskazanie najlepszego posunięcia w każdej pozycji.
Młodzież naszej szkoły odnosiła zawsze sukcesy w tych grach. Wielokrotnie mieliśmy najlepszego ucznia w swojej kategorii w województwie mazowieckim i kilku uczniów
którzy plasowali się w pierwszej dziesiątce w Polsce.
Popularnym konkursem wśród uczniów Zespołu był także międzynarodowy Naboj matematyczny, który od dwóch lat przeprowadzano w formie zdalnej. Są to zawody pięcioosobowych drużyn utworzonych z uczniów danej szkoły. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, do rozwiązania których zazwyczaj wystarczą znane metody i algorytmy. Od uczestnika wymagana jest inwencja, kreatywność i pomysłowość rozwiązania, a sukces zależy nie od indywidualności, tylko od efektywnej współpracy wszystkich zawodników. W dniu konkursu drużyny otrzymują kilka zadań startowych, żeby mogły zapoznać się z ich rodzajem i zasadami wpisywania odpowiedzi. Następnie każda grupa dostaje sześć właściwych zadań konkursowych, a prawidłowe rozwiązanie jednego, powoduje pojawienie się kolejnego. Drużyna, która poprawnie odpowie na jak najwięcej pytań w ciągu dwóch godzin, wygrywa. W tym roku naszą szkołę reprezentowało aż pięć drużyn w dwóch kategoriach: juniorzy i seniorzy.
Uczniowie uwielbiają atmosferę konkursów, zwłaszcza jak mogą rywalizować również ze sobą. Często mają nieoczywiste pomysły. Jedni wykonują obliczenia w pamięci, inni
na kartce papieru, a jeszcze inni wykorzystają do tego duży ekran dotykowy.
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy czwartej technik informatyk wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Matematyka w Technice dla Technika. Ten nowy konkurs odkryłam na prywatnej grupie zrzeszającej nauczycieli z całej Polski, której jestem członkiem. W pierwszym etapie, uczniowie rozwiązywali cztery zadania z poziomu podstawowego z zagadnień podstawy programowej dla klas technikum – bez rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i stereometrii. Wykorzystując otrzymane od organizatorów zasady oceniania, sprawdziłam prace swoich uczniów i zakwalifikowałam dziesięcioro z nich do kolejnego etapu. Etap międzyszkolny, w którym obowiązywały dodatkowe zagadnienia matematyczne z zakresu rozszerzonego – wzory Viete’a, zadania związane z parametrem
i wartością bezwzględną oraz wykorzystywanie równań i nierówności wielomianowych
i wymiernych w zadaniach praktycznych, przeprowadziłam w naszej szkole, sprawdziłam rozwiązania i przesłałam je razem z protokołem do komisji przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu było uzyskanie co najmniej 80% wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Niestety nikomu nie udało się dostać do finału walki o indeks Politechniki Lubelskiej. Niemniej jednak udało mi się zachęcić całą swoją klasę do udziału w konkursie, który okazał się doskonałym sprawdzianem przed egzaminem maturalnym. Dlatego na stałe zagości w kalendarzu moich konkursów.

 „Matematyka w obiektywie”
W kwietniu 2022 roku uczeń z klasy pierwszej próbował swoich sił w matematycznym konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”, organizowanym przez
„Signum” – Centrum Popularyzacji Matematyki Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Najpierw zarejestrował się na stronie „Signum”, a następnie jako opiekun musiałam zatwierdzić jego formularz. Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia zagadnienia matematycznego i dołączenia do niego krótkiego opisu sfotografowanego zjawiska. Praca Wiktora pt. „Niewiadoma x” została zakwalifikowana do konkursu. Następnie jury
oraz internauci w głosowaniu przyznali nagrody uczestnikom.

 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to projekt edukacyjny organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW, którego Fundacja WIB jest partnerem. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Ta kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna,
w której uczestniczą zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela, realizowana jest na specjalnie do tego przygotowanej platformie.
W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 próbę inwestowania wirtualnych pieniędzy podjęły trzy drużyny z klas pierwszych. Na początku musiałam zarejestrować siebie
i uczestników na platformie, aby następnie uczniowie mogli próbować swoich sił w grze testowej, module edukacyjnym i kolejnych etapach zawodów. Każdy zespół dysponował jednym rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy poznali instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie, a następnie wspólnie mogli decydować jak zainwestować swoje środki. Transakcje zawierane były na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym.
Przez udział w projekcie młodzież nauczyła się inwestowania, zdobyła umiejętności analizowania, podejmowania ryzyka, a także poznała skutki niewłaściwych decyzji.
Nowoczesna platforma edukacyjna pozwoliła uczniowi na zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, finansów i zasad działania rynku kapitałowego przy pomocy artykułów, filmów, kursów e – learningowch i różnych quizów.

 Internetowa Liga Łamigłówkowa
W poprzednim roku szkolnym kilkoro uczniów z klasy drugiej i trzeciej technikum wzięło udział w zabawie matematycznej – „Internetowej Lidze Łamigłówkowej”- organizowanej przez „Signum” – Centrum Popularyzacji Matematyki Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Konkurs polegał na rozwiązywaniu łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych. Uczniowie najpierw zarejestrowali się na platformie, jako opiekun, potwierdziłam ich zgłoszenie, a potem mogli rozwiązywać otrzymywane zadania prawie przez pół roku. Na koniec każdego tygodnia redagowano ranking uczestników,
a do finałowego etapu mogli dostać się jedynie najlepsi z nich.
Ciekawe zadania konkursowe wykorzystywałam w swojej pracy z pozostałymi uczniami
ze szkoły, czy to na lekcjach dodatkowych, czy też na planowych zajęciach, wprowadzając atmosferę zabawy i matematycznej rozrywki.

Cele konkursów:
 pobudzenie wyobraźni uczniów,
 rozwijanie logicznego myślenia wśród uczniów,
 ukazanie uczniom piękna matematyki,
 popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych,
 wprowadzenie uczestników konkursu w atmosferę rywalizacji ,
 współpraca między uczniami.

 projekt „Matematyka dla ciekawych świata”
W poprzednim roku szkolnym przedstawiłam uczniom interesujący projekt „Matematyka dla ciekawych świata” realizowany przez Uniwersytet Warszawski, współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej przy partnerskim zaangażowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. Program powstał z myślą o rozwijaniu zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół średnich i był adresowany do młodzieży
o ugruntowanych podstawach wiedzy matematycznej.
Na udział w projekcie zdecydowało się dwóch uczniów technikum informatycznego. Zarejestrowali się na stronie UW i dzięki mojej rekomendacji zostali zakwalifikowani
na cotygodniowe certyfikowane zajęcia z matematyką pozaszkolną. Projekt realizowany był w dwóch nurtach: matematycznym i informatycznym, który dodatkowo wymagał
od uczestnika odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz podstawowych informacji z zakresu elektrostatyki. Zajęcia prowadzone były zdalnie przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i obejmowały wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne
i ćwiczenia wprowadzające w podstawy programowania. Uczniowie musieli wykazać się dużą aktywnością, rozwiązywać prace domowe i odpowiadać na pytania wykładowców.
Na tej podstawie powstawał ranking najlepszych uczestników.

 opiekun stypendystów
W roku szkolnym 2020/2021 byłam opiekunem trójki uczniów, którzy za wysokie wyniki w nauce w poprzednim roku, uzyskali stypendium naukowe marszałka województwa mazowieckiego, w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Trzech uczniów z klasy drugiej i trzeciej technik informatyk stworzyło aplikacje komputerowe o tematyce matematyczno – informatycznej.
Jedna dotyczyła systemu operacyjnego Linux. Uczeń opracował samouczek – przewodnik
po Linuxie dla początkujących. Dodatkowo nawiązałam wtedy współpracę z informatykiem pracującym w Urzędzie Miasta Pułtusk. Pan Robert był zachwycony pomysłem młodego informatyka, pomógł mu udoskonalić jego projekt i wyraził chęć dalszej współpracy. Dwie pozostałe to gry matematyczne dla najmłodszych, które zliczały różne pojawiające się
na ekranie obiekty. Ciekawe projekty edukacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy
i zdobycie umiejętności oraz kompetencji zawodowych, uczniowie prezentowali przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych. Swoją pasją i pomysłami dzielili się również
z dziennikarzami lokalnej redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej.
Na realizację swoich pomysłów młodzież otrzymała kwotę ok. 5000 zł i mogła za to kupić sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne czy też wykorzystać np. na kursy językowe potrzebne do realizacji swojego projektu. Jako ich opiekun czuwałam nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji – logowanie na platformie, plan rozwoju, sprawozdania
oraz nad samą realizacją projektów.
W czerwcu, wspólnie z pozostałymi opiekunami stypendystów, zorganizowałam Dzień Projektów w naszej szkole. Zdolna młodzież wymieniała się doświadczeniami, spostrzeżeniami, prezentując swoje projekty dyrekcji i innym uczniom.
To nowe doświadczenie dało mi mnóstwo pozytywnej energii i utwierdziło w tym,
że mamy zdolną młodzieży, która odpowiednio ukierunkowana, potrafi rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z własnej pracy,
• możliwość pracy z uzdolnioną młodzieżą,
• umiejętność właściwego ukierunkowania wiedzy młodego człowieka

Efekty dla szkoły:
• rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia u uczniów,
• wszechstronny rozwój uczniów,
• wzrost aktywności ucznia,
• rozwijanie talentów uczniów
• wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniem,
• popularyzacja matematyki,
• współpraca z innymi szkołami, przedszkolami i instytucjami
• promocja szkoły,
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

 Współpraca z uczelniami wyższymi – organizacja wykładów:
• wykłady online pt. „Zwierzęta w algorytmach optymalizacji”, prowadzone
przez panią Klaudię Dziedzic z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (listopad 2020r.) oraz wykłady online pt. „Nierówności kwadratowe na maturze”, prowadzone prze panią Elżbietę Guziejko” (grudzień 2021) w ramach Podlaskich Dni Matematyki organizowanych przez Politechnikę Białostocką.
• zorganizowałam wykłady online pt. „Wyspy, kredki, mosty i mapy, czyli co zrobić
z grafem”, prowadzone przez doktora Michała Korcha, wykładowcę Wydziału Matematyki, Informatyki I Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (luty 2021r.),
• zorganizowałam warsztaty online z teorii gier pt. „O grach, w których zachowania jednostek kształtują byt społeczności”, prowadzone przez prof. dr. hab. Jerzego Tyszkiewicza z UW (grudzień 2021r.).
Efekty dla nauczyciela:
• możliwość poznania wykładowców różnych uczelni wyższych,
• wymiana doświadczeń,
• pogłębianie umiejętności organizacyjnych,
Efekty dla szkoły:
• promocja szkoły,
• wzrost atrakcyjności zajęć prowadzonych w szkole,
• popularyzacja matematyki,
• przedstawienie zastosowania matematyki w życiu codziennym,
• możliwość poznania przez uczniów wykładowców wyższych uczelni,
• wsparcie w rozwoju młodzieży,
• podniesienie jakości pracy szkoły

 nauczyciel Zwolniony z Teorii
Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada dla szkół ponadpodstawowych, w ramach której uczniowie realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne
przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. Dodatkowo akcja Zwolnieni z Teorii
to doskonały pomysł na promocję szkół ponadpodstawowych, które dzięki niej korzystają
z nowoczesnych metod nauczania oraz zdobywają wyróżnienia w ogólnopolskim rankingu szkół uczących praktycznych kompetencji przydatnych w życiu i w pracy.
W roku 2019 stałam się właśnie nauczycielem „Zwolnionym z Teorii”, czyli opiekunem, koordynatorem projektów realizowanych przez grupę uczniów naszej szkoły. Na początku zarejestrowałam się na platformie. W ramach grupy mogłam korzystać ze wsparcia ekspertów biznesowych, materiałów, szkoleń i filmów edukacyjnych. Następnie inspirowałam uczniów do działania – zachęcałam do wspólnej pracy, by dalej już sama młodzież mogła realizować swoje pomysły. Na pierwszym spotkaniu z uczniami, ustalaliśmy jakim problemem społecznym chcemy się zająć, na co zwrócić uwagę, kto będzie adresatem, a potem omawialiśmy plan działania. Oczywiście cały proces dokumentowaliśmy na specjalnie przygotowanej do tego platformie.
Przez trzy ostatnie lata uczniowie rozwijali kompetencje miękkie tworząc projekty
o tematyce matematyczno – informatycznej. Pierwszy projekt pt. „Zagubieni w Sieci” został zrealizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pułtusku. Przedsięwzięcie polegało na upowszechnianiu informacji dotyczących zagrożeń związanych z Internetem
oraz cyberprzemocą. W ramach projektu młodzież prowadziła prelekcje w szkołach
i przedszkolach jak również zapraszała gości na spotkania w do naszej szkoły – policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, radca prawny z Pułtuska oraz przedstawiciele banku Credit Agricole Pułtusk.
Kolejny projekt o podobnej tematyce to „Internetowi Aborygeni”. Uczniowie połączyli swoją pasję jaką jest informatyka oraz pomaganie innym i obrali tematykę projektu jaką
było przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu” oraz cyberprzemocy wśród młodzieży
i starszych. W ramach akcji przeprowadzili szereg prelekcji w szkołach, przedszkolach,
w Pułtuskim Klubie Seniora, a także u lokalnych przedsiębiorców – hurtowniach, cukierniach, biurze turystycznym oraz u zaprzyjaźnionych pań z koła gospodyń wiejskich
w Dębinach „Nad Stawem”. Ten projekt był dla mnie szczególny, gdyż jako jedna z piętnastu nauczycieli w Polsce, otrzymałam mentoring BNP Paribas – partnera Fundacji Zwolnieni
z Teorii. Skontaktował się ze mną Lokalny Ambasador Banku, który wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie biznesowe, aby wspomóc mnie w rozwoju. Otrzymałam dodatkowe wsparcie, które pomogło mi aktywnie działać i rozwijać wśród uczniów kompetencje przyszłości. Dowiedziałam się w jaki sposób mogę radzić sobie z wyzwaniami czekającymi na moich uczniów na etapie planowania i realizacji projektu. Rozwinęłam także swoje kompetencje liderskie, co pomogło mi we wspieraniu młodzieży na każdym polu.
Dzięki mentoringowi młodzież uczestniczyła w cyku spotkań z dyrektorem banku BNP Paribas w Pułtusku, a także gościła kierownika zespołu ds. bezpieczeństwa informacji,
która przybliżyła uczniom zagadnienia cyberprzemocy, phisingu i bankowości internetowej.
Obydwa projekty dotyczące kompetencji cyfrowych otrzymały nagrody Brązowego Wilka
za najlepszy projekt w danej instytucji.
W drugim roku stażu realizowałam z uczniami projekt matematyczny „Matmosfera”. Naszym celem było zmotywowanie młodzieży do nauki matematyki. W związku z tym szukaliśmy sposobów na pokazanie, że matematyka wcale nie musi być trudna i nudna.
W przystępny sposób chcieliśmy pokazać, że matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. Wykorzystując różne narzędzia, w tym gry logiczne i aplikacje edukacyjne, młodzież ukazała matematykę jako interesujący i intrygujący przedmiot, który potrafi nauczyć nie tylko schematycznego rozwiązywania zadań, ale przede wszystkim kreatywności i logicznego myślenia. Udało nam się zorganizować spotkanie z przedszkolakami, przedstawić im naszą prezentację i zaprosić do kilku prostych gier matematycznych. Spotkania w szkołach nie były możliwe, ale i z tym sobie poradziliśmy, organizując dla nich zajęcia zdalne. Wówczas nasza młodzież przygotowała dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej ćwiczenia powtórzeniowe w formie quizu na platformie Quizizz. Rywalizacja okazała się dla uczniów ciekawą przygodą.
Wszystkie projekty były realizowane przez uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Młodzież tworzyła prezentacje, quizy, a ze swoimi beneficjentami łączyła się za pomocą aplikacji Google Meet. Za każdym razem umieszczaliśmy relacje z naszych działań na stronie szkoły, jak również założyliśmy grupy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter), by na bieżąco zamieszczać informacje dotyczącego danego projektu.

Efekty dla nauczyciela:
• umiejętność organizacji pracy,
• rozwój umiejętności liderskich,
• certyfikaty,
• możliwość udziału w Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii,
• mentoring,
• poznanie ciekawych ludzi,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• pogłębianie wiedzy z zakresu cyberprzemocy i technologii informatycznych.

Efekty dla szkoły:
• certyfikaty,
• promocja szkoły,
• udział w Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii,
• współpraca z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami,
• rozwój zainteresowań uczniów,
• rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
• możliwość realizacji własnych projektów,
• współpraca ze szkołami i przedszkolami,
• wzrost atrakcyjności ofert szkoły,
• podniesienie jakości pracy szkoły.

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Pracę jako opiekun Samorządu Uczniowskiego zaczęłam jeszcze przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan działania, który przedkładałam do zatwierdzenia dyrekcji, a po każdym półroczu pisałam sprawozdania z działalności SU. Głównym mottem działań SU było aktywizowanie całej społeczności uczniowskiej do przeprowadzenia różnych akcji
i zachęcanie do podejmowania ciekawych inicjatyw na rzecz szkoły. W ramach pracy
w Samorządzie Uczniowskim organizowałam między innymi:
- rozpoczęcie roku szkolnego,
- ślubowanie klas pierwszych,
- kiermasz używanych podręczników,
- zdjęcia klasowe w szkole,
- kampania wyborcza i wybory do SU,
- dzień chłopaka jako Dzień Krawata i Muchy,
- DEN,
- dzień kobiet,
- dzień mężczyzny,
- mikołajki
- kolędowanie
- udział w akcji „Szkoła do hymnu”,
- Dzień Bez Plecaka,
- gazetki szkolne,
- zakończenie roku szkolnego.

 Dzień kobiet i dzień mężczyzny
W marcu, najpierw chłopcy, a potem dziewczęta, częstowali uczniów szkoły słodyczami,
w których znajdowało się pięć specjalnych cukierków. Ich wylosowanie upoważniało
do odebrania talonu – zwolnienia z odpowiedzi ustnych przez cały dzień lub bonu do lokalnej cukierni.
 Mikołajki
W grudniu 2019 i 2021 roku zorganizowałam loterię mikołajkową. Ta pierwsza polegała
na losowaniu przez przedstawiciela klasy upominków dla całej klasy, którymi były bony
na zwolnienie z odpowiedzi ustnych, zwolnienie z pracy domowej oraz kosze słodkości.
Z kolei druga, to było już większe przedsięwzięcie. Przedstawiciele SU rozdawali uczniom Zespołu cukierki, a kilkadziesiąt z nich uprawniało do udziału w świątecznym kole fortuny,
w którym można było wylosować atrakcyjne upominki – bony, słodycze, a także karnety. Niespodzianki ufundowali lokalni przedsiębiorcy – restauracja sushi, pizzeria, salony fryzjerskie i kosmetyczne, klub sportowy, sklep z kreatywnymi zabawkami.

 Dzień Bez Plecaka
1 kwietnia 2022 roku zorganizowałam w naszej szkole Dzień Bez Plecaka. Licząc
na kreatywność uczniów, członkowie SU zachęcali wszystkich do zmiany tradycyjnego plecaka na inne ciekawe nosidło. Pomysły młodzieży przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Kajak, walizka, sanki, odkurzacz, kosze – to tylko niektóre ciekawe i zaskakujące propozycje. Najbardziej kreatywna młodzież została nagrodzona talonami na zwolnienie z odpowiedzi oraz bonami na pizze czy zabiegi kosmetyczne.

 DEN
Jako opiekunka Samorządu Uczniowskiego byłam odpowiedzialna za przygotowanie szkolnych Dni Edukacji Narodowej. To szczególne święto, ponieważ integruje całą społeczność szkolną, skłania do rozmyślań nad pracą nauczyciela i wartościami, które decydują o jakości procesu nauczania i wychowania. W związku z tym od dwóch lat w naszej szkole organizuję plebiscyt na najlepszego nauczyciela w kilku kategoriach, m.in. największy autorytet, mistrz Meetów, mistrz humoru, mistrz elegancji, czy nauczyciel najbardziej kreatywny. Każda klasa mogła zagłosować na trzech nauczycieli w każdej kategorii i na tej podstawie wyróżnieni „nauczyciele na medal” otrzymali w tym szczególnym dniu pamiątkowe medale od uczniów.

Organizacja uroczystości szkolnych wymagała ode mnie napisania scenariusza, przygotowania uczniów do prowadzenia akademii, ale również odpowiedzialności za sprawy techniczne, takie jak nagłośnienie, dekoracja. plakaty, dyplomy czy kwiaty. Przed każdą akcją SU pojawiała się informacja przygotowana w formie plakatów, które tworzyłam za pomocą programu Canva lub edytor PDF.

Wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach zmusiło mnie do modyfikacji zaplanowanych działań. Dlatego w marcu 2020 roku założyłam grupę SU na Google Classroom, do której zaprosiłam całą społeczność szkolną wraz z nauczycielami i dyrekcją. Przed każdym szczególnym dniem udostępniałam na tej platformie padlet, na którym wszyscy mogli wpisywać życzenia, podziękowania i komentarze. W poprzednim roku szkolnym młodzież z SU przygotowała również na grupie siedem prezentacji, po jednej na każdy dzień tygodnia, żeby przybliżyć wszystkim sylwetki najsłynniejszych Polek. Na platformie zamieszczałam także informacje przygotowane przez SU i zachęcałam do udziału
w konkursach. Co roku, żeby usprawnić naszą pracę i przepływ informacji, tworzyłam grupę na Messenger (jedną tylko z uczniami, a drugą tylko z opiekunami SU).

 Wybory do SU
W listopadzie 2020 roku przeprowadziłam pierwsze wyboru online do SU w naszej szkole. Wcześniej zorganizowałam spotkania z przedstawicielami klas, którzy zaproponowali swoich kandydatów. Kandydaci przesłali mi drogą mailową zdjęcie oraz krótką informację
o sobie i na temat ich planowanej działalności w szkole. Następnie, za pomocą aplikacje Google Forms, młodzież oddawała glosy na swojego faworyta. Kolejne wybory, poprzedzone dodatkowo kampanią wyborczą, odbyły się już stacjonarnie w szkole, w listopadzie 2021 roku. Wówczas młodzież, na specjalnie przygotowanych kartach, mogła głosować
na wybranego kandydata, wrzucając kartę do urny ustawionej w holu szkoły. Następnie zliczone głosy dały ostateczne rozstrzygnięcie.

Efekty dla nauczyciela:
• zbiór scenariuszy uroczystości,
• plakaty informacyjne,
• umiejętność koordynowania prób,
• rozwój umiejętności liderskich,
• właściwa organizacja pracy,
• umiejętność komunikowania się z innymi.

Efekty dla szkoły:
• rozwój postaw prospołecznych,
• integracja społeczności szkolnej,
• rozwój twórczego myślenia wśród uczniów i inwencji w realizacji podjętych działań,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• promowanie pozytywnych relacji międzyludzkich,
• uroczysta oprawa akademii szkolnych,
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły,
• motywowanie uczniów do pracy,
• współpraca z lokalnymi firmami,
• bony podarunkowe dla uczniów,
• promowanie demokracji,
• gazetki w gablotach szkolnych.

 Współpraca z rodzicami
Kontakty z rodzicami zawsze odgrywały dużą rolą w działaniach podejmowanych przez szkołę. W czasie trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku, wśród nowych nauczycieli
i kolegów, stawiając czoła nowym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Na bieżąco współpracowałam z rodzicami uczniów z mojej klasy podczas spotkań bezpośrednich, prowadząc rozmowy indywidualne, telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej
czy dziennika Librus. Informowałam ich o rozwoju dzieci, ich postępach w nauce, osiągnięciach, uzdolnieniach, a także o trudnościach. Starałam się wspólnie z nimi rozwiązywać problemy wychowawcze. Współpraca polegała również na podejmowaniu wspólnych decyzji dotyczących dalszego kierunku oddziaływań wychowawczych, wzmocnieniu rodziców w zachowaniu konsekwencji ustalonego kierunku działania. Interesowałam się również ich sytuacją rodzinną i zdrowotną. Zdobyte informacje służyły
mi do indywidualizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej. Regularna współpraca
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów pozwoliła mi utrzymać z nimi bardzo dobry kontakt. Starałam się także włączyć rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły, np. poprzez pomoc w przygotowaniu wigilii klasowych, pomoc w organizacji wycieczek, wsparcie finansowe przy projektach edukacyjnych i akcjach SU.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego współpracowałam także z Radą Rodziców działającą w naszej szkole. W ramach współpracy pozyskiwałam środki na działalność SU, ale również z przedstawicielami rodziców przygotowywałam uroczystości i akademie szkolne.

Efekty dla nauczyciela:
• możliwość poznania sytuacji rodzinnej i zdrowotnej uczniów,
• systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji,
• lepsze poznanie możliwości uczniów,
• budowanie zaufania ,
• zapobieganiu społecznemu niedostosowaniu dzieci
• satysfakcja z poprawy sytuacji szkolnej uczniów.

Efekty dla szkoły:
• angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły,
• utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic,
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

 Program „Godziny Wychowawcze ze światem” oraz „Wiem i Działam”.
Przez ostatnie dwa lata brałam udział w programie „Godziny Wychowawcze ze światem” oraz „Wiem i Działam” Polskiej Akcji Humanitarnej. Wypełniłam dwa formularze zgłoszeniowe, dzięki czemu otrzymałam niezbędne materiały nie tylko w wersji elektronicznej, ale i papierowej. Z listy dostępnych tematów wybrałam osiem z jednego programu i cztery z drugiego, a następnie realizowałam je sukcesywnie w ramach zajęć
z wychowawcą. Lekcje stanowiły pretekst do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Dzięki
nim uczniowie kształtowali postawy otwartości i odpowiedzialności. Przykładowe tematy poruszane w programie „Godziny Wychowawcze ze Światem” to: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, reagowanie na kryzysy humanitarne, tolerancja, ekologia, przykłady globalnych powiązań oraz różne perspektywy patrzenia na świat. Wybrane przeze mnie problemy to: „Poprawność polityczna – cenzura czy dobre wychowanie?”, „Komunikacja nie tylko werbalna – obrazy i zdjęcia”, „Niebezpieczeństwo jednej historii”, „Uchodźctwo a migracja”, „Czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby?”, „Jak mówić
o kryzysie klimatycznym?”, „Woda - susze lokalne, problem globalny”, „Ludzie starsi
i sprawni inaczej - szacunek, pomoc i tolerancja”.
Z kolei program „Wiem i Działam” wprowadził uczniów w zagadnienia pomocy humanitarnej i globalnych współzależności. W ramach zajęć młodzież dowiedziała się,
czym jest pomoc humanitarna, co dzieje się na świecie, że taka pomoc jest potrzebna
i jak należy pomagać, by nie szkodzić?
Kończąc realizację programu, napisałam sprawozdania i wysłałam je drogą elektroniczną
do organizatorów, dzięki czemu szkoła otrzymała podziękowania za udział w akcji.

Efekty dla nauczyciela:
• podziękowanie za udział w programie,
• właściwe planowanie swojej pracy, odpowiedni dobór tematów,
• materiały pomocne do przeprowadzenia zajęć.

Efekty dla szkoły:
• podziękowanie dla szkoły za udział w programie,
• pogłębianie wiedzy uczniów,
• rozwój postaw prospołecznych,
• uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne.

 Wycieczki i wyjścia klasowe
W celu integracji klasowej, a tym samym uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawczej i opiekuńczej, podjęłam się organizacji wycieczek:
- organizowałam wyjścia integracyjne na początku każdego roku szkolnego – ognisko
w Domu Polonii w Pułtusku, grill przy hotelu Baltazar w Pułtusku;
- zorganizowałam wycieczkę integracyjna do Warszawy do parku trampolin;
- zorganizowałam wycieczkę do Warszawy na projekcję filmu „Mistrz”. Film to historia legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy'ego" Pietrzykowskiego, który dzięki walkom
na ringu ocalił swoje życie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei
na zwycięstwo;
- zorganizowałam wycieczkę do Warszawy na zajęcia prowadzone przez wykładowców
i doktorantów Politechniki Warszawskiej na temat drukarek 3D;
- zorganizowałam wyjście na warsztaty teatralne organizowane w Narew w Pułtusku;
- zorganizowałam wyjście na projekcję filmu „Eternals” w kinie Narew w Pułtusku;
- zorganizowałam wyjście na wystawę plenerową pt. „Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP”;
- zorganizowałam wyjścia na wystawy w Muzeum Regionalnym w Pułtusku;
- zorganizowałam wyjście na wystawę w galerii sztuki „4 Strony Świata” w Pułtusku
m. in. „Stanisław Lem. Twórca przyszłości” w 100. rocznicę urodzin autora;
- zorganizowałam wycieczkę do Warszawy – udział w nagraniu teleturnieju „Milionerzy”;
- zorganizowałam wyjście do kina Narew w Pułtusku na projekcję filmu „Ulica graniczna”. To opowieść o losach gromadki warszawskich dzieci - polskich i żydowskich na tle dramatycznych, wojennych wydarzeń. Sam reżyser określił "Ulicę Graniczną" jako "film
o małych ludziach na tle wielkiej epoki". Ukazywał różne postawy Polaków wobec holocaustu: od otwartego sprzyjania Niemcom w zbrodniczych poczynaniach wobec Żydów, poprzez obojętność, po narażanie życia w dziele niesienia pomocy mieszkańcom getta. Film nie kończył się optymistycznym akcentem, nie takie było zresztą założenie reżysera, który chciał, żeby "widz opuszczający projekcję miał uczucie, że sprawa faszyzmu i rasistowskich prześladowań człowieka nie jest zakończona";
- zorganizowałam wyjście na wystawę plenerowa poświęcona postaci Tadeusza Zygmunta Pomjan – Srzednickiego, twórcy polskiego Sądownictwa w Odrodzonej Polsce;
- zorganizowałam warsztaty i wykłady online prowadzone przez wykładowców różnych wyższych uczelni (projekt „Kreatywny Matematyk”);
- zorganizowałam spotkanie online z p. Konradem Wojnarowskim, radnym województwa mazowieckiego, przewodniczącym Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego
i współpracy zagranicznej na temat perspektyw dla młodych i źródła finansowania projektów.

Efekty dla nauczyciela:
• umiejętność wypełnienia karty wycieczki w wersji papierowej oraz elektronicznej,
• sprawdzenie w praktyce pracy wychowawczej,
• wzmocnienie cech organizatorskich.

Efekty dla szkoły:
• rozwój zainteresowań uczniów,
• integracja zespołu klasowego,
• rozwijanie samodzielności, kreatywności, tolerancji, wrażliwości,
• wszechstronny rozwój osobowości poprzez sztukę,
• poszerzanie wiedzy uczniów,
• poznanie wartości historycznych i kulturowych własnego kraju.

 współpraca z fundacją Art – Heart
Prezesa fundacji, p. Dorotę Polewaczyk, znam od dawna, dlatego zdecydowałam się zaprosić ją na zajęcia do swojej klasy. W zorganizowanym cyklu spotkań młodzież uczestniczyła w lekcjach poświęconym rozwojowi osobistemu i kompetencji społecznych. Młodzież byłą zachwycona zajęciami i z niecierpliwością czekali na kolejne wykłady.

Efekty dla nauczyciela:
• współpraca z ciekawymi ludźmi

Efekty dla szkoły:
• poszerzenie oferty edukacyjnej,
• wzrost atrakcyjności zajęć z wychowawcą,
• rozwój kompetencji społecznych uczniów,
• pogłębianie wiedzy psychologicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.