X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49094
Przesłano:
Dział: Języki obce

Let’s talk it over! - The Discussion Club! Innowacja z języka angielskiego

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Kruszynach
Autor: Aleksandra Jagiełło
Tytuł innowacji: Let’s talk it over! – The Discussion Club!
Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: metodyczna
Data wprowadzenia: 1.02.2022 r.
Data zakończenia: 25.06.2022 r.
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej w Kruszynach. Innowacja skierowana jest do uczniów o wysokich kompetencjach językowych lub chcących je poszerzać w zakresie nauki języka angielskiego oraz sprawności mówienia oraz porozumiewania się w tym języku. Czas realizacji obejmuje okres drugiego semestru roku szkolnego 2021/2022 z możliwością kontynuacji metody w kolejnych latach.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą dwa razy w miesiącu podczas dużych przerw. Na spotkaniach będziemy dyskutować w języku angielskim na wcześniej wybrany przez nauczyciela i uczestników temat.
Dodatkowo elementy innowacji będą pojawiać się na zajęciach z języka angielskiego, podczas lekcji z wprowadzaniem funkcji językowych oraz omawiania tekstów pisanych i słuchanych na lekcjach.
Innowacja ma na celu utrwalenie funkcji i reakcji językowych np. wyrażania opinii, proszenia, dawania porad, wypowiadania własnego zdania w języku angielskim. Ma ona zachęcać uczniów do mówienia. Ponadto, innowacja obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminie ósmoklasisty.

Motywacja wprowadzenie innowacji:
Innowacja Let’s talk it over!-The Discussion Club! jest odpowiedzią na wymagania edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz na wymagania dotyczące egzaminu ósmoklasisty.
Na podstawie analizy wyników egzaminów z poprzednich lat oraz egzaminów próbnych tegorocznych zdających wyciągnęłam wnioski, że uczniowie mają trudności z produkcją języka tj. mówieniem i pisaniem w języku angielskim. Uczniowie często nie wykonują zadań otwartych, w których należy samodzielnie utworzyć zdania lub dobrać odpowiednią reakcję do dialogu używając funkcji językowych poszczególnych czasowników lub konstrukcji.

Opis innowacji:
Podczas spotkań klubu uczniowie będą wspólnie wybierać tematykę, którą obejmiemy dyskusją na następnych meetingach. Tematyka ma być zgodna z zainteresowaniami uczniów oraz bliska ich środowisku tj. ulubiona książka, film, mój pupil itp. Uczniowie podczas zajęć mogą również przynieść zdjęcia lub inne rekwizyty, które przybliżą pozostałym członkom klubu temat. Każdy uczeń będzie mógł się zaprezentować oraz wypowiedzieć i skomentować omawiane treści. Osoba prowadząca spotkanie pomoże uczestnikom z użyciem fraz, które będą odpowiednimi reakcjami do danego tematu.
Natomiast, podczas lekcji języka angielskiego będę kładła nacisk na wprowadzenie elementu dyskusyjnego podczas omawiania tekstów pisanych lub słuchanych. Uczniowie będą mieli okazje wypowiedzieć własne zdanie na temat poznawanych treści na zajęciach. Uczniowie będą w parach lub małych grupach tworzyć mini-dialogi z użyciem funkcji językowych.
Celem takiego zabiegu jest wypracowanie u uczniów nawyku aktywnego włączania się w lekcję, swobodne tworzenia języka oraz przełamania lęku o popełnienie drobnych błędów podczas mówienia, co często jest przyczyną blokady językowej.

Założenia ogólne:
Innowacja skierowana jest od uczniów klasy szóstej, siódmej i ósmej. Ma być zachęta do swobodnego tworzenia języka, rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty oraz wypowiadania swoich myśli i uczuć w języku angielskim. Uczniowie będą mogli wspomagać się przygotowanymi przez siebie notatkami do tematu dyskusji, które mogą zbierać w teczkach lub przechowywać je w wybrany przez siebie sposób.
Uczniowie na pierwszym spotkaniu zostaną zapoznani z nową metodą. Otrzymają od nauczyciela karty, na których będą zaproponowane tematy zajęć, pomocne frazy przy wypowiadaniu swojego zdania (rozszerzane przy kolejnych spotkaniach). Jednak, główny nacisk będzie skierowany na mówienie i samodzielne, naturalne tworzenie języka. Uczniowie nie będą oceniani w tradycyjny sposób. Nauczyciel po zajęciach zaprezentuje swój feedback najczęściej zachęcając uczniów do dalszego rozwoju i poszerzania swoich kompetencji językowych.

Cele główne:
-rozwijanie kompetencji mówienia oraz tworzenia wypowiedzi w języku angielskim
-znajomość i użycie przez uczniów funkcji językowych
-rozwiązywanie zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty

Cele szczegółowe:
-przełamanie bariery mówienia, tworzenia własnych wypowiedzi, wypowiadania własnego zdania oraz uczuć w język angielskim
-udzielanie informacji w języku angielskim i odpowiednie reagowanie na wypowiedzi innych uczestników
-wyuczenie się schematów, gotowych fraz oraz swobodne ich stosowanie podczas konwersacji
-kształcenie nawyku wypowiadania się w języku angielskim
-uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego przez pokazania funkcjonalnego języka
-udoskonalenie samodzielnej prezentacji wyników własnej pracy
-poprawa wyników rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty
-zachęcanie uczniów do samodzielnego doskonalenia swojego warsztatu językowego

Przewidywane osiągnięcia/korzyści wdrożenia innowacji:
a) Oczekiwane efekty dla ucznia:
- rozwój umiejętności tworzenia wypowiedzi
-poznanie funkcji językowych
-poszerzenie zainteresowań
-słuchanie ze zrozumieniem
-wyrobienie nawyku wypowiedzi w języku angielskim
-zachęcenie do rozwiązania zadań otwartych
b) Oczekiwane efekty dla nauczyciela:
-zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć
-zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego
-podnoszenie jakości pracy szkoły
-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
-świadome wzbogacanie warsztatu pracy

Tematyka zajęć objętych innowacją:
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego oraz o wymagania dotyczące egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem nowych dostosowań.
TEMATYKA
-Człowiek
-Życie prywatne
-Miejsce zamieszkania
-Świat przyrody
-Sport
-Zdrowie
-Edukacja
-Praca
-Żywienie
-Zakupy
-Nauka i technika
-Podróżowanie/ kultura

FUNKCJE JĘZYKOWE
-przedstawianie siebie i innych osób
-nawiązywanie kontaktów towarzyskich; podtrzymywanie rozmowy (np. proszenie o wyjaśnienie, powtórzenie, upewnianie, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedzi)
-uzyskiwanie i przekazywanie informacji
-wyrażanie opinii, pytanie o opinie, zgadzanie się lub nie zgadzanie się z opiniami,
-wyrażanie swoich upodobań, intencji, pytanie innych o ich zainteresowania,
-składanie gratulacji, życzenie powodzenia
-proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji, zachęcanie
-proszenie o radę i udzielanie porady
-wyrażanie prośby, zgadzanie się na nią lub odmawianie
-stosowanie zwrotów grzecznościowych

Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej wprowadzenia innowacji pedagogicznej zostanie przeprowadzona ankieta z uczestnikami, w której będą mogli podzielić się z prowadzącym swoimi przemyśleniami na temat formy, metod oraz treści poznawanych na zajęciach.
Analiza wyników ankiety oraz wyniki egzaminów ósmoklasisty pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Takie działania pomogą wyciągnąć wnioski do dalszej pracy i ewentualnie pomóc w zmodyfikowaniu form i metod pracy. Jeśli innowacja osiągnie zamierzone celu lub je polepszy zostanie rozważona decyzja o jej kontynuacji.
Wnioski i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz zostaną przedstawione dyrektorowi szkoły oraz nauczycielom w czasie posiedzenia podsumowującej rok szkolny Rady Pedagogicznej.

Podsumowanie
Wprowadzenie innowacyjnej metody w naszej szkole ma za zadanie kształtowanie w uczniach poczucia do samodzielnego i swobodnego tworzenia własnych wypowiedzi w oparciu o wyuczone schematy związane z funkcjami językowymi. Każdy uczeń języka obcego ma nadzieję na swobodne wypowiadanie się oraz samodzielną produkcję językową.
Umiejętności udoskonalane podczas innowacji mogą ułatwić uczniom porozumiewanie się w języku angielskim poza salą lekcyjną np. podczas wyjazdów, wakacji, rozmów przez komunikatory społecznościowe z osobami z innych państw. Co może stanowić dodatkową zachętę do chętnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Dodatkową korzyścią wynikając z wprowadzenia innowacji z języka angielskiego jest polepszenie wyników na egzaminie ósmoklasisty i uwzględnienie jej w harmonogramie poprawy efektywności kształcenia języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.