X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49009
Przesłano:
Dział: Języki obce

World of animals. Świat zwierząt - ćwiczenia. II etap

Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego
data:2021.
klasa IV

Temat: World of animals – Świat zwierząt - ćwiczenia komunikacyjne.
II etap edukacyjny.
Cele lekcji:
- powtórzenie, utrwalenie i wzbogacenie słownictwa z zakresu: zwierzęta;
- praktyczne wykorzystanie słownictwa związanego z opisem zwierząt;
- powtórzenie i utrwalenie czasowników ”to be”, ”to have”, ”can” (Present Simple);
- wyrabianie umiejętności rozumienie tekstów słuchanych;
- wyrabiania umiejętności konstruowania prostych wypowiedzi o zwierzętach;
- wzmacnianie motywacji do nauki języka angielskiego,
- wdrażanie nowych technologii w procesie edukacyjnym.

Umiejętności językowe zgodne z podstawą programową:
I 1.5. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: świat przyrody; człowiek;
II 2.4. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście czytanym;
III 4.2. Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru;
III 5.3. Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: przedstawia swoje upodobania i uczucia;
9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).
10.Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych;
12.Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

PO ZAKOŃCZENIU LEKCJI UCZEŃ:
- potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt;
- potrafi odgadnąć zwierzę na podstawie przedstawionego opisu;
- potrafi budować proste zdania o dowolnym zwierzaku.

NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę:
1. potrafisz opisać swoje ulubione zwierzę;
2. potrafisz stosować rozbudowane zdania w opisach oraz podawać przymiotniki opisujące dane zwierzę;
3. potrafisz stosować poprawną pisownie w tekście.
FORMY PRACY: praca na forum klasy, praca indywidualna, praca w grupach.
METODY PRACY:
metoda podająca (objaśnienia);
metoda aktywizująca;
metoda komunikacyjna;
metoda audiolingwalna;
POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik ”Super Powers 4”
- zeszyt ćwiczeń ”Super Powers 4”
- zeszyt przedmiotowy
- tablica interaktywna
- laptop
OPIS KLASY
Uczniowie klasy IV to ambitne i pracowite dzieci. Prezentują duży zakres słownictwa, łatwo przyswajają zagadnienia gramatyczne. Nie mają oporów w wypowiadaniu się w języku angielskim. Wytrwale i pilnie pracują na zajęciach.
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności porządkowe (powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji).
2. Zapoznanie z celami lekcji – sprawdzenie czy uczniowie zrozumieli cele lekcji.
3. Rozgrzewka językowa – powtórzenie: liczebniki; nazwy zwierząt – karty pracy.
4. Sprawdzenie pracy domowej – opis zwierzątka.
5. Zeszyt ćwiczeń – str. 67, zadanie 4 – odbiór tekstu słuchanego – na podstawie filmu „Is it a rabbit?” uczniowie decydują czy zdania są prawdziwe (T), czy fałszywe (F) (praca grupowa).
6. Zeszyt ćwiczeń – str. 67, zadanie 5 – uzupełniania luk w zdaniach (praca indywidualna/grupowa).
7. Zeszyt ćwiczeń – str. 67, zadanie 6, str. 37 – ćwiczenia w pisaniu – opis zwierzątka (praca indywidualna). Sprawdzenie zadania na forum klasy.
8. Film gramatyczny - „a / an / zero articles - karty pracy – przedimki – utrwalenie materiału.
9. Culture – Film „Life With 1,000 Cats” - odbiór tekstu słuchanego – zeszyt ćwiczeń str. 73, zadanie 1 i 2 – (praca w grupie) + zadanie 3 – na podstawie filmu uczniowie decydują czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.
10. Ewaluacja pracy w odniesieniu do założonych celów:
- sprawdzenie ilości zapamiętanych wyrazów na lekcji. Uczniowie w parach otrzymują duży arkusz papieru na którym wskazana jest kategoria. Muszą wypisać zwierzęta pasujące do tej kategorii. Na koniec wybrana osoba odczytuje nazwy.
11. Podsumowanie: O czym rozmawialiśmy na lekcji? Co nowego poznaliśmy? Czy podobała się wam lekcja?
12. Praca domowa – Project - Zeszyt ćwiczeń – str. 73
13. Ocenianie kształtujące.
14. Podziękowanie za wspólną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.